Algemeeo Hieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-V la andere zi. No. 3750. Dinsdag 11 April 1899. 39e Jaargang. B1H11ITIBAA D. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave POLITIEK OVERZICHT. FEUILLETOJS Naar het Fransch van JULES MARY. Ik zie nog niet in, waarom gij terug kwaamt, zei Delangle. En? NSCHE (01 Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Ult hi nil vevschijnl ti itnnil n#., Woensdng- en VrydaKavood, uitj-exomlerd op Feeilda^eii, bij den nit^ever P. J. ViM MK liRDE le Ter Reaien De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenternad is belegd tegen llunderdag, 13 April voormiddags 10 uren. Ter Neuzen, 10 April 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Wie in deze dagen naar volkomen recht en billijkheid het ,/pro en contra" het ,/hoor en wederhoor" wil betrachten met betrekking tot de Dreyfus-zaak, kan er veilig geregeld een aanzienlijk deel van zijn vrijen tijd voor afzonderen om kennis te nemen van al het geschrijf en gewrijf in de leidende organen der Fransche Republiek, zonder daarom evenwel de zekerheid te erlangen als loon voor die ernstige volharding en opoffering, een bevredigend resultaat te verkrijgen in den vorm van een onwrikbaar vast staande overtuiging aan welken kant uitsluitend waarheid wordt gesproken en aan welke zijde niets dan Jogen Heeft het verhoor van den rechter van instruc- tie Bertulus voor de Strafkamer van het Hof van cassatie waarvau wij in ons vorig nummer aan de hand van de publicatie der Figaro het voornaam- ste hebben weergegeven, geleid tot een nieuw verhoor van generaal Roget op verzoek van hem- zelven (de protocols van de zittingen der Strafkamer werden tijdens het aanvullend onderzoek zelf, geregeld ter kennis gebracht van den minister van justitie, die aldus kon oordeelen over de wenschelijkheid of er aan de getuigenissen der officieren nog iets zou worden toegevoegd ter rechtvaardiging van henzelven of ter beschuldi- ging van de civiele getuigen) van verschillende andere zijden wordt er weer eens geloochend en tegengesproken, terwijl een aantal opzienbare nieuwtjes er hunnerzijds toe bijdragen de verwar- ring ten top te voeren De heer Hadamard ontkent, dat hij ooit schulden voor zijn schoonzoon Alfred Dreyfus, heeft moeten betalen, zooals door generaal Roget is beweerd. Reinach richtte een brief aan den president van het Hof van cassatie Mazeau, waarin hij protesfeert tegen de verklaring van Roget voor de strafkamer, in zooverre hij daarin genoemd wordt. Hij voegt er aan toe, dat een duel tot niets zou dienen en hij verzoekt derhalve met generaal Roget geconfron- teerd te worden. men, om hier te komen, door het 11) Moet kantoor Niet noodzakelijkmen kan ook, zoo als u ziet, door de particuliere woning. Heeft u iemand naar boveu zien gaan Ik was druk aan 't werk en heb er niet op gelet; 'tis mijn werk niet, bezoekers aan te dienen. Intusschen Intusschen Van-morgen zijn er twee personen geweest, die twist hadden met meneer. Wij hebbeu alles gehoord. De patroon gaf hun last, tegen den avond weer te komen; en zij zijn gekomen, terwijl lk alleeu op 't kantoor zat. Kent u die twee rnanncn P De een heet meneer de Kerunion. De andere, Haudecoeur, is hier loopknecht geweest en voor een paar dagen weggestuurd. Om welke reden P Bezuiniging. Wat wilden die mannen van meneer de Beaupreault Dat zullen zij zelven u 't beste kunnen ieggen. Hoe laat heeft u die mannen weergezien Om vijf uur of liever Nu Alleen meneer de Kerunion. De heer Bertulus heeft gevraagd, geconfronteerd te worden met generaal Roget. Hij heeft boven- dien den eersten president van het Hof van cassatie gevraagd, een onderzoek in te willen stellen naar zijn particulier leven en naar de wijze waarop hij van zijn functieu als rechter van instructie is ontheven. Hare maatregelen van geweld tegenover Finland voortzettend, heeft de Russische Regeering nu twee der voornaamste Finsche dagbladen, die vrijmoedig voor het recht des volks waren opgekomen, ge- schorst, de Nya Pressen, de grootste courant van Finland, voor twee maanden, de Afton-Posten voor eene maand. Aan Dr. Lille, hoofdredacteur van eerstgenoeind blad, werd te Helsingfors, den avond van het be kend worden van het besluit, door duizenden per sonen eene ovatie gebracht. Ook de Hoogeschool voor meisjes en vrouwen te St. Petersburg is thans wegens revolutionnaire beweging gesloten. Van de 1000 leerlingen zijn 200 definitief ontslagen. Andermaal wordt bericht, dat Japan aan China heeft voorgesteld een of- en defensief verbond aan te gaan om zich gezamenlijk tegen het streven der niet-Aziatische mogendheden in China te ver- zetten. China zou naar eene dergelijke overeenkomst, waarbij dan de militaire leiding geheel aan Japan zou komen, wel ooren hebben. Zou men Rusland niet als derde in den bond nemen Volgens de Petersburgsche ,/Novosti" toch heeft de graaf Mouravietf, de minister van buitenlandsche zaken, sprekende over Duitschland's optreden in China, gezegd»Het is tijd, om een einde te maken aan het droombeeld der //verdeeling van China." Het is schande, dat de Europeesche regeeringen, die toch aan het hoofd der beweging ten gunste van de menschenrechten moesten staan, aan niets anders denken dan de volken aan zich te onderwerpen door misbruik te maken van hun macht." Al wederom zeer schoon gezegd en zelfs ook weder op Finland niet ontoepasselijk. Maar na- rekenaars zouden hier kunnen opmerken, dat Rus land er dan zelf wel voor heeft gezorgd er tijdig bij te wezen Generaal Rios heeft de regeering te Madrid verklaard, dat men niet aan de bevrijding der Spaansche gevangenen behoeft te denken, zoolang de strijd tusschen Amerika en de Philippino's duurt. Toch wordt verwacht, dat na de defini- Bleef hij nog lang bij meneer de Beaupreault Ik weet het niet. En Haudecoeur Die is al tegen twaalf uur naar boven ge- gaan. Toen meneer afwezig was Ja. En hoe laat heeft u hem beneden zien komen Ik heb hem niet weer gezien. Dank u. Delangle las het proces-verbaal van zijn secre- taris. Marguerite was als afwezend, 't hart bekneld door een pijnigenden angst. Waarop zou dat verhoor uitloopeu Waarschijnlijk op een dwaling. Een onschuldige zou beticht worden van den moord. Veroordeeld, misschien En zij kon dat niet verhinderen 't Was haar, of ze in een peilloozen afgrond viel. Ze had echter geen tijd, lang na te denken. Op 'toogenblik, dat ze den commissaris wilde vrageu, of ze kon gaan, kwam de concierge met brieven, en hij deelde mede, dat beneden een man wachtte, die meneer Delangle wenschte te spreken. 't Is een gewezen looper van dat huis. Haudecoeur vroeg de commisaris eens- klaps. Juist! Hij kwam om iets aan zijn gewezen patroon te zeggenen toen hij hoorde, wat hier gebeurd was, vroeg hij dadelijk om u te spreken. Breng hem hier Marguerite wilde gaande marteling was te wreed voor haar. tieve regeling van het vredestractaat tusschen Spanje en de Vereenigde Staten de toestand der gevan genen gunstiger zal worden. De Grieksche gedelegeerden hebben de Turk sche regeering het memorandum over de Grieksch-Turksche onderhandelingen voor het sluiten van een afzonderlijke overeenkomst over handigd. De Spaansche regeering vreest Carlistische woelingen. De garnizoenen der noordelijke provin- cien worden verstrekt, terwijl de miliciens, die met groot verlof moesten gaan, onder de wapenen worden gehouden. Men beweert, dat de Carlisten er in geslaagd zijn, wapenen in Navarra en de Baskische provincien binnen te smokkelen. De clericalen zullen bij de verkiezingen voor de Cortes in sommige districten met de Carlisten samen- gaan. In eene gehouden vergadering der leden van de Rotterdamsche Manege werd besloten, H. M. de Koningin bij haar komst te Rotterdam een eerewacht van 40 man aan te bieden, welke eventueel zal staan onder commando des heeren Ch. Moens. Naar gemeld wordt beeft het voorstel der leden van de Tweede Kamer, betreffende revisie van strafvonnissen, tot zeer belangrijke opmerkingen geleid in de afdeelingen der Eerste Kamer en moet daar van verschillende zijden gewezen zijn op de leemten, die volgens een hoofdartikel van het Handelsblad in het voorstel, zooals het door de Tweede Kamer aangenomen is, zijn overge- bleven. De uitslag van de overweging van dit wetsontwerp en die van de Indische mijnwet doen voorzien, dat beide ontwerpen niet voor het laatst dezer maand in staat van wijzen zullen zijn. Vandaar dat de Kamer Vrijdag niet tot een bepaalden datum kon uiteengaan, en het zeer waarschijnlijk wordt, dat de leden eerst in Mei zullen terug komen. Zaterdag is in eene plechtige openbare zitting in het gerechtsgebouw te Middelburg de nieuw benoemde officier van justitie bij de arrondissements- rechtbank, de heer Mr. E. F. Mathon, ge'in- stalleerd. Een talrijk publiek was aanwezig. Het eerst werd het woord gevoerd door den substituut-officier van justitie, den heer Mr. J. K. H. Turk, en daarna door den president, Jhr. Blijf, mevrouwu tegenwoordigheid kon noodig zijn. Zij ging weer zitten, op 't ergste voorbereid, willoos, krachteloos. lumiddels zag de commissaris de brieven na de meeste waren over zaken slechts eene, die niet met de post gekomen was deed hem een gebaar van verrassing maken, dat niet onopgemerkt bleef. De brief luidde z/Mijnheer. Ik heb daareven mijn revolver bij u vergeten. Ik geef u die cadeau. Ze kan dienen om u bij gelegenheid voor den kop te schieten." Geteekend //Kerunion". Kent u 't adres van meneer Kerunion vroeg hij aan Collivet. Neenmaar 't zal niet moeilijk zijn te vinden. Tracht 't mij dan te verschaffen. Collivet ging; Delangle riep hem achterna Kom gauw terug, als 't belieft. Ik heb u noodig. De commissaris liet Marguerite den brief zien. Kunt u mij ook inlichten over dien Kerunion P 't Is de eerste keer, dat ik zijn naam hoor, meneer. Er werd geklopt, heel bescheiden. Binnen riep de commissaris, en Haudecoeur verscheen, beschroomd groeterde en ijverig de voeten vegende, alvorens binnen te treden. Ga zitten, Handecoeur, zei de commissaris vriendelijk. Wat had je te zeggen, vriend P Meneer, ik kwam eigenlijk hier, om om het nieuws bracbt mij heelemaal van streek. Je wilde meneer de Beaupreault spreken Ja. Ik kwam eigenlijk om wat terug te Mr. A. van Reigersberg Versluijs. Genoemde heeren, na eenige waardeerende woorden te hebben gewijd aan de veelzijdige verdiensten van den afgetreden ambtenaar, den heer Mr. J. A. van Hoek, begroetten Mr. Mathon in hartelijke be- woordingen. Nadat de heer Mathon zijn dank had gebracht voor de tot hem gerichte woorden, werd namens de balie, bij afwezigheid van den deken, toege- sproken door het oudsie lid, Mr. F. N. van der Bilt, die de balie in zijire welwillendheid aaubeval en de hoop uitte, dat de goede verstandhouding tusschen parket en babe, die steeds door Mr. Van Hoek is bevorderd en behouden, zal worden bestendigdde balie van haren kant, zal alles daartoe aanwendien. In de groote hotels dier residentie worden reeds aanvragen ontvangen tot het logeeren van afgevaardigden ter vredesconferentie. Men wenscht het Huis ten1 Bosch tijdens de conferentie in telefonische verbinding te brengen met de stad. In het Maandbl. tegen de vervalschingen waarschuwen Dr. Van Hamel Roos en Harmens tegen schadelijke bestanddeelen in een poetspoeder, voor zilveren voorwerpen als bijzonder doeltreffend aanbevolen. Het poeder bleek kwikzilververbindingen te bevatten en derhalve aan zilveren en andere metalen voorwerpen een pracbtigen glans te verleenen, door een zich daarop afzettend laagje metallisch kwikzilver. Het behoeft geen betoog, dat het bezigen van een dergelijk poeder een ernstig gevaar n de huishouding zal opleveren. Het laagje kwikzilver, op lepels, vorken euz. aangebracht, gaat langzamerhand in de spijzen of dranken over en zal zonder den minsten twijfel tot chronische kwikvergiftigingen aanleiding geven. Een zeer gemakkelijke manier om zich te over- tuigen of een poeder kwikzilververbindingen bevat, bestaat in het daarmede poetsen van een blank koperen voorwerp. Indien kwik aanwezig is, wordt het koper bijna oogenblikkelijk met een laagje van dit metaal bedekt en derhalve fraai //verzilverd." Yoor eenige jaren heeft men getracht hier te lande langs den weg, kwikhoudende watertjes te slijten ter verzilvering van metalen voorwerpen, hetgeen toen van overheidswege verboden is ge- worden. Nu echter groote fabrieken dergelijke waren gaan afleveren, is het van publiek belang, te voorkomen dat zulke zware vergiften een plaats in onze huishouding vinden. brengen ik mag immers wel ronduit spreken Zeker, zeker Wat wilde je terugbrengen Ja, ziet u, dat zal ik u zeggen. Hij vertelde nu, zeer omslachtig, van de borg- stelling en hoe hij die teruggekregen had. Meneer de Beaupreault wierp mij het pakje bankpapier toe, als een been aan een hond, zoo besloot hij 't verhaal. Haudecoeur begon te lachenmaar hij hield daarmee verlegen op, toen hij 't bleeke, treurige gezicht van Marguerite zag. Hij stamelde O, mevrouw, neem mij niet kwalijk. De commissaris gaf hem een teeken, vcort te gaan. W eet u, ik lachte bij 't idee, dat ik 'n mooi zaakje had kunnen doen, als ik gewild had. Me neer de Beaupreault had de briefjes niet get»ld, en ik ook niet. Ik was blij dat ik mijn geld had, en eerst thuis kwam ik op de gedachte, het na te tellen. In plaats van vijfduizend francs, die mij toekwamen, waren er twintigduizend in het pakje. Je bent gelddrager geweest, dus gewoon, met liassen bankpapier om te gaan. 't Is vreemd, dat je 't niet eerder heb gemerkt. Dat zei ik tegen mijn vrouw en kinderen. Maar ik was zoo blij, dat ik mijn geld had. Ik meende al dat het verloren was. En gij komt Om de vijftienduizend francs, die mij nitt toebehooren, terug te brengen, antwoordde de man eenvoudig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1