IN LOS SING: Illlllit-KACIILLKOLEN. 30000 Kg. Beeten, In 'tbetang der landbouwers. 43,600 K.g. (MM®, RuimeBroodwinning. BOCKBIER, Pic versche gwkle Hamracn, KLAVUtZAAB. Keukenkachels, Mworlehd (Yoedertotoo), PLKESCO-DAKPAPIKB. HAMMETJES. &T0EWER assura'NTIeA Gebroeders PICHA-STEVENS te Sas van Gent. aanbesteed en Zoutevisch, KISTEN EN KLUfSDEUREN, is het DERESCO-DAKPAP1ER. u o Nahrc^cWne Stettin Chilisalpeter en Kunstmest, cement YOORWERPEN, Bekroond op do Zeenwsche Sijverheids-Tentoonstellinc met do hoopto onderscheidinc. schip Passe Partout, met eene lading P. VAN DE BEE, 99119parti] HUISRAAD, als: Openbare Verkooping. DIENSTBODE. Te bekomen bij J. DE CALUWE, Driekwart Een groole verbetering op gebied van Aan te bevelen voor: Stallen, Schuren, Loodsen, Hagazijnen, Fabrieken. H. RIBBENS, Ter Neuzen. J. ST1JNDLER Co., Altona-Ottensen bij Hamburg. cn uz in bet Magazijn van: Gsbr. KAAN to Hosk. KUHSTMIST, CH1LISALPBTBB, bij P. J; SCHEELE, Ter Neuzen. AMBTENAAR, een ijvsrig, flinb Ag9nt, Zoo spoedig mogelijk gevraagd, 99n ggpasporterd Militair, als KOETSIER, Openbare Verkooping Daarna eene partij WIT H00I, aan te besteden: Wordt gevraagd TE BEKOMEN: bij J. BOWBYES, Ter Neuzen, Steeds in voorraad welke den felsten vuurgloed weerstaan Gebr8 TAZELAAK, Ter Neuzen. is zaml- en steenvrij, is zeer glad en buigzaam aan leder gelijk, is niet zoo ligt brandbaar als andere soorten, is zeer duurzaam en voordeelig, is op vele wereldtentoonstellingen bekroand, wordt bij goede behandeling voor 20 jaar gewaarborgd, behoeft sleclits eenmaal om de vijf jaar met Duresco-pap bestreken te worden. O Keuze nit meer dan 200 diverse soorten T E BEKOME SUPEBP3QSPHA AT, Een persoon biedt zich aan VERKRIJGBAAR: BRANDVRIJE en WATERDICHTE Ter Neuzen, Oostsluis, voorheen J. A. Stellingsma. te HOBK. Notaris Tan der Moer, te Ter Neuzen, zal op Dinsdag 18 April 1899, des namiddags te 1 uur, ten verzoeke van de erven MARINUS DIELEMAN Petruszoon, in leven particulier, aan het door den erflater bewoond geweest zijnde huis te Hoek, in het openbaar verkoopen eiken BOOGKABINET, eiken CHIFFO- NlilRE, 3 TAPELS, STOELEN, 3 ZETELS, TAFELKASTJE, 1 KASTKLOK, 2 WEK- KERS, 3 pluimen BEDDEN met toebehooren, 1 KAPOKBEDmet toebehooren, KANARIE- VOGEL met KOOI, 2 RACHELS, HANG- LAMP, staande LAMP, GLAS-, GELEIERD- en AARDEWERK, eene partij oud porse- lein, BORDEN, SCHOTELS, KOPJES, eene partij BOEKEN, waaronder groote STATEN- BIJBEL met koperbeslag. Ter der: TUINGEREEDSCHAP, BAN- KEN, LADDER, dubbele steenen VARKENS- BAK, 4 HOENDERS en 1 HAAN, en het- geen meer zal worden geveild. Koopen tot en met f 5,contant. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van den heer EL. DIERICK te Koewacbt, op Yrijdag den 7 April 1899, des voormiddags ten 11 are, verkoopen liggende op bet Zand, gemeente Koewacht, nabij Ed. de Vleeschotjweb verdeeld in koopen. bij de wed. CH. L. VAN RUMSTE te Koewacht (Zand). VEREENIGING: Donderdag 20 April, des namiddags ten 3 ure, zal ten huize van dhr. G. de Visser, te Zaamslag, worden de levering van Voorwaarden en modellen van inschrijving zijn te verkrijgen bij den Secretaris der vereeniging E. J. DE KLERK. Ret Bestuur der Landbouwersver- |PV eeniging „ONDERLINGE SAMEN- VVEUKING" te Hoofdplaat wenscht de levering van om te levereu voor of op 1 Mei 1899. Voorts zijn de voorwaarden van aanbesteding en modellen van inschrijving, op franco aanvrage verkrijgbaar bij den Secretaris der vereeniging J. J. PATEER te Hoofdplaat, bij wien tevens de inschrijvingsbiljetten zullen moeten ingeleverd zijn voor of op den 18 April e. k. Met Mei een flinke DIENSTBODE benoodigd die wat koken kan. Brieven fr. boekhandelaar JOH. CEULEN te Vlissingen. een KANTOOR, met twee lokalen,of een WONING, daarvoor in te richten, liefst midden in de stad. Adres VAN CANTEORT KOCH. Ter overname aangeboden, tegen zeer billijke condition, eene GROSSIERDERIJ in Wijnen, Gedistilleerd,cum annex Bierbottelarij, gelegen te Middelburg op goeden stand. Ontziet niet, om inlichtingen te vragen aan 't Verkoop- en Verhuurkantoor, St. Janstraat, Middelburg. in alle soorten, zoowel in groote als kleine partijen, verkrijgbaar bij JAN BIESBROEK, Hulst. Licht en Donker Lager en A 5 en 10 cent per 1/2 flescb. bij J. J. DE JAGER, winkelier, Ter Neuzen. Van eigen gewas 1898 a 1,10 per Kg., franco aan huis zoolang de voorraad strekt. Verkrijgbaar te Hontenisse bij J. A. PATEER Ez. een mime sorteering AAN CONCURREERENDE PRIJS. J. J. VERLINDE-HOEBE, bij de Vischmarkt. Ter Neuzen. PIJIK aan civieleu prijs. j. I'. I'UOI ISSSKLIVr, Weste Wagenstraat 36 Rotterdam PATEAT-PROTETOR-SLOT W aarbo bQrg - voor verscliil Bekroond: le prijs Brandweer-Tentoonstelling, Rotterdam Nov. 1896. steeds in voorraad en aan fabrieksprijzen verkrijgbaar bij Het hoofd-depot van Duresco-pap, Duresco-papier en Carbolineum-Duresco is voor Zeeland Q. i Mooie magere HAMMETJES, met en zonder been, in ieder gewicht voorhanden. P. J. GLERUM. Ter Neuzen. Lage prijzen en gemakkelijke Betalingsconditien 14 phosphorzuur. 7 0/o ammoniak stikstof, 9 phosphorzuur. 15 a 16 stikstof, aan concurreerenden prijs, Ter Secretarie der gemeente ZAAM SLAG wordt gevraagd een op eene jaarwedde van 175, Eigenhandig geschreven verzoekschrift (op zegel) inleveren bij den Burgeineesier v6or 21 April e. k. Een makelaar op de Rotterdamsche beurs zoekt voor TER NEUZEN en omstrekeu, met schippers in aanraking komende, voor het aanbrengen van sclieeps-transport-assurantien. Brieven onder leter L aan het bureau van dit blad. om als plaatsvervanger Marechanssde in dienst te treden en in staat f 150 te storten. Adres: L. v. d. LEIJGRAAL, Marechaussee te Oudenbosch. met alle paarden kunnende omgaan en van goede getuigen voorzien. Adres aan het bureau dezer courant. gegarandeerd gelialte, aan concurreerenden prijs. Ter Neuzen. P J. VERSLULJS. brat.nd teaen eor.t, rege. zon, eorderen de.h.l.e geen o„de,ho„d e„ kun„» .eg... h™ geringe zwaarte, altijd verplaatst worden. A EW ATFR TNGSB1JIZEN DUIKERS en RIOLEN, REGENBAKKEN, M ELPU'LTEN, AAL- PTTTTPN VFEDRINKBA.KKEN en KRIBBEN, NOORDBOOMKN, VORS'i PANNEN, zoowel vo J hnizen T voof stamen dTken DAKGOTEN, POMPSTEENEN, HONDENHOKKEN MUURBEDEKKINGEN eng. Men vervoeffp zich te Sas van Gent AAN DE FARRIER Men vervoege cH y. den heer JAN SCHEELE, Bouwkundige. Zaam^latc REINIER JANSEN. Hulst 8 ALOIS VBRMBBMEN. Scboondijke S. W DE SMI L Mddde^g flesscheF van alle sluitingen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 4