ijsemengde berichten. Landbouwers! Oprichting yan een cursus in het snoeien. BURGERLIJKE STAND. Stekene woouden deze uitvoering bij, die in alle opzichten uitstekend geslaagd mag heeten. Men schrijft uit IJzemlijke aan de M. Ct. Onder nadere goedkeuriug is alhier als terrein voor de aanstaande landbouwtentoonstelliog aange- wezen de weide van den heer Petrns de Jaeger, even buiten de kom der gemeente in noordelijke richting. Zoowel om de gunstige liggmg, als om de uit- gestrektheid der met boomgewas beplante weide, verdieut zij de voorkeur boveu de overige beschik- baar gestelde terreinen. Onder algeineene belangstelling gaf ,/Geduld Overwint" Zondagmiddag een eerste muziekuit- voering op den muziektempel, wat zooveel volk naar het ruime marktplein lokte, alsof het een feest gold. Shiis. De heer A. J. de Sopper,. candidaat alhier, heeft een beroep ontvanger, naar de Herv. gemeente te Ritthem en te Biggekerke. De te Vlissingen gestolen effecten zijn terecht. Vrijdagmorgen haalde de politie bij het dreggen in een sloot, op dezelfde plaats waar 's Woensdags te voren andere gestolen papieren waren gevonden, bet vermiste trommeltje met de effecten op. Thaus wordt nog slcchts vermist het bankpapier en de specie tot een bedrag van ongeveer 600. Het 15jarig meisje te Vlissingen, dat zich den 23 Febr. 11., door uit nieuwsgierigheid aan den trekker van een geladen revolver te komen, onder de borst verwondde, heeft thans het gasthuis kunnen verlateu, zonder dat men er evenwel in is kunnen slagen, den kogel te vinden en te verwijderen. De heeren Dr. De Jager en het kamerlid Mr Schaafsma zijn in hunne pogingen, om gelden te verzamelen voor visschers in de Priesche gemeente Westdongeradeel, geslaagd. Aan de schippers van een dertigtal visschersvaartuigen te Moddergat en Wierum werd voor ieder vaartuig f 34 uit- gedeeld, om daarvoor netten aan te scbaffen. Verschillende landbouwers in de gemeente Kollumerland hebben circa 11 H. A. land afge- staan aan de werkliedenvereeniging aldaar, om dit met vlas te verbouwen. Van gemeenlewege is 15 ct subsidie toegezegd voor elken bundel bewerkt vlas; blijkt het, dat de vereeniging met nadeel gewerkt heeft, dan wordt de subsidie met 20 ct. verhoogd. In den Raad der gemeente Sijbekarspel deelde de burgemeester mede, dat hij alien steun had geweigerd om handteekeningen te verkrijgen voor het Ontwapenings-Congres. Onder meer redenen voerde hij aan dat hij ook daarom medewerking weigerde, omdat de beweging uitgaat van den Nederlandschen Vrouwenbond, en er dus aan ver- bonden is ,/de belachlijke, verfoeilijke en afkeurens waardige emancipatie." De voorzitter eindigde met te zeggen, dat hij dit mededeelde, om aan de vertegenwoordigers der gemeente zijne houding te doen kennen. De vrouw van een Urker visscher kreeg onder het eten een graat in de keel. Zij kon die niet verwijderen en overleed onder hevige pijuen Bij de rioleeringswerken nabij de Laan van Meerdervoort in Den Haag, had Vrijdag een zeer ernstig ongeluk plaats. Een man geraakte tusschen een stoommachine bekneld en werd bijna onmid- delijk gedood. Een ander werkman, die de machine tot stilstand trachtle te brengen om zijn kameraad nog te redden, kwam daarbij met een zijner armen tusschen de machine, tengevolge waarvan dit lichaamsdeel hem werd afgekneld. De ver- minkte werd naar het gesticht Bronovo vervoerd, terwijl het lijk van zijn kameraad naar de be- graafplaats werd overgebracht. He woning van een oud gebrekkig echtpaar te Baardwijk bleef ongewoon lang gesloten, zoodat men een onderzoek instelde. De deur bleef, na herhaald kloppen, gesloten, zoodat men zich toegang verschafte door het venster. De vrouw void men dood op den grond liggen. De r Jag in bed, doch kon zich niet alleen helpen, hij is nu naar het Oudenmannenhuis overgebracht In den vroegen rnorgen van Zaterdag begaf zich te Werkendam een SOjarig man met eenige manden naar het veerhoofd, om ze te laden op de Heusdensohe boot die op komst was. In den korten tijd, dat de veerman even wegging om iets aan den vrachtbrief te veranderen, was de man verdwenen, en na lang zoeken zag men hem, vooroverliggende, in de rivier drijven. Metbehulp van den dekknecht der Heusdensche boot, welke inmiddels was aangekomen, en van een schipper, werd de drenkeling opgevischt, en na een zeer langdurige behandeling mocht het den inmiddels ontboden geneesheer gelukken de levensgeesten weer op te wekken. Het wonderlijkste in deze geschiedenis is, dat de man, die zeker door een duizeling is overvallen en van het hooge veerhoofd getuimeld, zoolang is blijven drijven. Zijn toestand is echter nog zorgwekkend. Vrijdagmorgen vroeg werd het publiek in de Kalverstraat bij den Dam te Amsterdam van schrik bevangen op het zien van een man, die zich in nachtgewaad buiten een der vensters der tweede verdieping van het hotel Poleu had begeven. He waanzinnige stond met de bloote voeten op den uitstekenden bovenrand van een venster der eerste verdieping, maar had, met den rug naar het publiek, het hoofd nog binnenshuis. Daar binnen hield men hem stevig vast en spande men alle krachten in om het lichaam over het raarn- kozijn naar zich toe te trekken. Dit gelukte, maar zeer langzaam. De ongelukkige hield tegen zooveel hij kon. Op het laatst liaakte hij zijne teenen nog krampachtig om het raamkozijn. In middels was echter personeel van het hotel ter hulpe toegeschoten, zoodat men den waanzinnige meester werd. Op het stationsemplacement te Nijmegen heeft een treurig ongeluk plaats gehad. Op eene nabij de machineloods gelegen zaudhoop, in het midden waarvan zich een zoogenaamd stuitblok bevindt, dienende om wagons, die bij het rangeeren op verkeerd spoor rijden, tegen te houden, waren eenige kinderen, waaronder het achtjarig zoontje van een portier der staatsspoor aan het spelen, toen een kolenwagen kwam aangereden. Het knaapje, dat vermoedelijk den wagen niet heeft zien aankomen, kwam daarmede in aanraking, met het treurig gevolg dat hij ernstig aan hoofd, borst en rechterarm werd verwond. Geheel bewusteloos werd hij opgenomen en werd Dr. Van Duijl ontboden, die bovendien nog een schedelbreuk constateerde, hetgeen een half uur later den dood van het kind tengevolge had. Een 20jarig meisje uit Uithuizen, dat i huishoudstertje in dienst is bij een vader en twee zoons, kwam voor eenige dagen ten gemeente- huize met den oudste der zoons en werd in onder- trouw opgenomen. Het schijnt dat de beide broers het in dezen niet met elkaar eens zijn geweest wie nu eigen- lijk de echtgenoot ,/moest" worden, althans Don- derdagmiddag kwam de bruid met den jongsten broer en verzocht den ambtenaar van den burger- lijken stand om de eerstgedane aangifte maar te niet te doen en nu werd zij met den jongste der broeders in ondertrouw opgenomen. Of nu de voltrekking van het huwelijk zonder stuiting zal plaats hebben Vrijdagmiddag liep te Blijham een man van 't Hoogeland met papier te venteu. In den avond vroeg gij onderdak bij een ingezetene. Dit werd hem geweigerd, omdat de man abnormaal was, Zaterdagochtend vond men zijn lijk in eene sloot. Zaterdagavond keerdeneen paar bokkingventers uit Utrecht met hunne ledige karren huiswaarts. Toen zij de Schipbrug te Vreeswijk wilden pas- seeren, was deze juist geopend. De bokkingkooplui, moede van den langen tocht, lagen of zaten op hunne wagens terwijl hunne honden, verlangend naar rust en naar hun stal, de brug overrenden. Noch bestuurders, noch trekdieren schenen te bespeuren dat de brug geopend was,de honden reden althans onder den afsluitboom door en zon der zich aan het geroep van de brugknechts te storen, renden ze naar den geopenden afgrond en ploften met kar en al in de Lek. De bestuurder der achterste kar wist nog bijtijds op de brug te springen. Van de beide mannen die in het eerste voertuig zaten, redde de een zich zwemmende, de ander werd door de brugknechts gered. Het vijftal honden, waarmede de karren waren bespannen, verdronk en alle pogingen om de karren weer op het droge te krijgen mislukten. De achtelooze vischkooplui moesten zonder hunne voertuigen en zonder hunne trouwe trekdieren naar Utrecht terugkeeren. Het U. D. schrijft Houdt 'em, houdt 'em, me man zit in die wagen schreeuwde eene vrouw Maandagavond omstreeks negen uur in de Uijnmarkt te Utrechtop een draf liep ze achter den wagen, een grooten Jan plezier aan. Eindelijk haalde zij den wagen in en greep naar een been, dat, ze kon het aan de pantalon zien, van haar echtgenoot was. De echt- vriend had ook in de gaten dat zijn snoepreisje ontdekt was, en trachtte zich voor in den wagen te verbergen. De vrouw kon niet in den wagen komen, maar ze zou 'em nagaan, tot dat hij stilstond Dapper hield ze zich aan den wagen vast en sjok, sjok ging het met fladderende haren en rokken door de Choorstraat, Steenweg waar ze toen heen gingen weten wij niet, maar dat ze tot loon voor haar volharding, manlief mee naar huis kregen heeft, gelooven we wel. Een gruwelijke ramp verduisterde ouze Paaschdagen. Donderdagmiddag vertrok uit Sout hampton het nieuwe dubbelschroef-stoomschip Stella, aan de Zuid-Westelijke Spoorwegmaab sehappij toebehoorende, en in 1890 aan de Clyde gebouwd. De Stella had een nog onbekend, maar wegens de Paaschvacantie zeer groot aantal pas sagiers aan boord voor een plezierreisje naar Guenresey, vermoedelijk ruim tweehonderd men- schen met inbegrip van de 40 man der equipage 's Middags om 3 uur, toen de Stella de Kanaal- eilanden naderde, ontstond er plotseling een dikke mist. Kapitein Reeks meende ten onrechte dat hij slechts met dunne nevelstrooken te doen had en liet met voile kracht, achttien mijl in het uur, doorstoomen, maar de mist werd steeds dikker, en de kapitein en de eerste-officier raakten blijk- baar aanzienlijk buiten de koers. Het schip verdwaalde naar de gevaariijke rotsen der Casquets, bij Alderney men kon op de Stella den misthoorn hooren, maar den hoogen vuurtoren met het electrisch licht niet zien. Eensklaps liep de Stella op een blinde klip. De gezagvoerder liet met voile kracht achteruitsfoomen, maar het te laatde puntige bazaltriffen hadden de kiel van het vaartuig opengereten. Binnen weinige minuten liep de Stella vol water, daarop kantelde zij in diep water, waarbij de ketels sprongen, het vernielingswerk voltooiend de achtergebleven passagiers en leden der beman- ning, ook de kapitein, kwamen om het leven. Er ontstond geen paniek, ondanks den omvang van de rampdaaraan is het toe te schrijven dat het aantal slachtoffers niet nog grooter is. Binnen tien minuten werden zes booten uitgezet, waarin allereerst vrouwen en kinderen plaats namen bebalve enkele vrouwen, die verbijsterd en biddend als vastgenageld op het dek van de Stella bleven. De maunelijke passagiers ble7en doodkalm en hielpen moedig de bevelen van den kapitein uit- voeren. Van de andere draagbare, bij het verlaten van het schip uitgezette booten sloeg er een spoedig om, zoodat bijna alle opvarenden verdronken, be- halve enkele die opgevischt werden door de overige booten. De geredden brachten een bangen nacht door op zeetwee booten zijn met 37 opvarenden gered door een mailboot van de Great Western, de Lynx, van Weymouth naar Guernesey onderweg terwijl 40 anderen geredden opgevischt werden door een nachtboot van den Zuidwester Spoorweg, de Vera, en een Fransche logger nog acht anderen opvischte en te Cherbourg aan wal zetten. Laatstgenoemden dankten hun redding aan een verhuiswagen, die op het dek van de Stella stond en waaraan zij zich vastklampten. Het is niet onwaarschijnlijk dat meer menschen gered zijn. De Honfleur, van den Zuid-Wester Spoorweg, is gaan zoeken en heeft de Casquets omgevaren, waarbij een paar booten opgevischt werden het is mogelijk dat nog menschen daarin gered zijn, ofschoon dat strijdt met het feit dat beiden gevuld waren met geld en juweelen en gemakkelijk mee te nemen artikelen. Bij benadering wordt het getal der slachtoffers op 100 geraamd, ongeveer overeenkomend met het aantal vermisten. De ramp had plaats omstreeks 4 uur Donderdagmiddag. De Daily Mail, een blad, dat niet onvoor- waardelijk vertrouwen verdient, verneemt uit authen- tieke Amsterdamsche bron, dat een groot gala- diner zal plaats hebben in het Koninklijk paleis te Amsterdam op 12 April, als wanneer de ver- loving van H. M. Koningin Wilhelmina met prins Wilhelm von Wied officieel bekend gemaakt zal worden. Er zijn den honderd vijf en negentig uitnoo- digingen rondgezonden, volgens het Engelsche blad. vinden in gezelschap en onder opzicht van uitsluitend mannen, terwijl de behandeling van vrouwen die in aanraking komen met de z. g. zedelijkheids- politie, er nagenoeg geheel aan vrouwelijke beambten is opgedragen. INGEZONDEN STUKKEN. De Petit Bleu heeft hetzelfde bericht, maar voegt daar voorzichtigbeidshalve bij dat er nog niets officieel is van deze mededeelingen Dit blad weet bovendien te melden, dat het huwelijk zal worden voltrokken tijdens de Vredes- conferentie, dat is te zeggen tusschen 18 Mei en half Juni, ,/opdat de vertegenwoordigers van alle mogendheden het kunnen bijwonen, en elke van deze beide gebeurtenissen den luister der andere verhooging." Maandagochtend is voor een herberg te Zwijndrecht, bij Antwerpen, het lijk gevonden van een kanonnier, dat ernstige wondeu aan den hals vertoondehet bleek dat de hals was afgesneden. De zaak is in handen van de militaire jnstitie, die reeds des avonds een vrijwilliger arresteerde, die met den verslagene twist had gehad in een herberg. Op een leuke wijze heeft de Londensche politie een oplichtersbende gesuapt. Reeds dikwijls had zij het complot op een zijner samenkomsten willen betrappen. Maar steeds bleek, dat zoo goed wacht werd gehouden, dat de bende altijd ge- waarschuwd was. Toen gingen tien detectives in een grooten verhuiswagen, die tot voor de plaats der samenkomst reed, zoodoende verschalkten zij de waakzaamheid der uitgezette posten. Verleden week is op de Missisippi een stoomboot tengevolge van een ontploffing gezonken. Volgens een bericht-van Renter uit Memphis zijn er. 50 menschen bij omgekomen, volgens een ander bericht is het aantal slachtoffers veel geringer. Te Choisv-le-Roi, bij Parijs, is een achtjarig meisje, dat om een boodschap was gezonden, ver mist en spoedig vond men in de buurt haar schoenen en de flesschen olie, welke door haar waren gehaald. Men gelooft, dat het arme kind vermoord is, maar men heeft het lijkje nog niet kun nen vinden. Uit Sundsvall (Zweden) wordt van 28 Maart geschreven Wij hebben hier alle dagen mooi weermaar het vriest toch nog een graad of tien Celsius Zondag gaan we denkelijk eens schaatsenrijden, wat de eerste maal voor dezen winter zal worden. De geheele haven is hier een blanke ijsvlakte, doordat de sneeuw, die er op lag, is weggedooid. Ik denk niet, dat we v6or Mei open water hebben, want het ijs heeft nog eene dikte van 1£ meter en er wordt met paarden op gereden. Uit Zweden wordt opnieuw de aanstelling bericht van een groot aantal vrouwelijke beambten bij de politie. Men acht het ook daar ongeschikt en ongepast dat vrouwelijke arrestanten zich be- Op 17 dezer is het vergadering van de Afdeeling Hulst, van de maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeelandwie belang in den landbouw stelt en daarom lid dezer maatschappij is, zal niet nalaten deze vergadering bij te wonen, daar bijeenkomsten van vele personenrijp en ervaren op landbouwgebied niets anders dan grondige be- sprekingen kunnen uitlokken, waarvan de resultaten in zichtbare daden en uitwerkingen moeten worden omgezet. Het is ontegenzeggelijk waar, dat de laatst.e jaren op landbouwgebied veel goeds is tot stand gebracht en vele schreden op den weg der vooruitgang zijn afgelegd. Sinds de invoering der paardenkeuringen met toekeuning van flinke premien, is het paardenras aanmerkelijk verbeterd en legt de landbouwer zich op de paardenfokkcrij, die voor hem eene milde bron van inkomsten is, meer bijzonder toe, vooral nu de veeprijzen ver van loonend zijnals uit- vloeisel dezer paardenkeuringen kwam men als van zelf tot de daarstelling van den ambulanten cursus in hoefbeslag, overtuigd dat eene goeden, welbe- sneden en regelmatig gevormden hoef aan een goed paard eene hoogere marktwaarde toekent, dan wanneer deze mocht ontbreken. Nog meerdere zaken, alien den landbouw in de goede richting sturende, werden tot stand gebracht, doch deze wil ik thans stilzwijgend voorbij gaan om te komen tot het doel van dit schrijven, dat beoogt de De fruitboomen op eene landbouwhoeve zijn in deze streek zeer schaarsch, boomgaarden ziet men wel hier en daar, doch reeds dadelijk springt het in het oog dat daarvan geen werk genoeg wordt gemaakt en er dat geldelijk voordeelnietuitgetrokken wordt dat er werkelijk inzit. Wat een verschil hier met het land van Goes b.v.b. Wat een reeks van praehtige boomgaarden met goed onderhouden en verzorgde boomenvraag daar den landbouwer eens hoeveel hem dat het eene jaar door het andere opbrengt en gij zult u zelf moeten bekennen, dat gij aan die bron van rijke inkomsten nog niet geput hebt en dat door uw eigen schuld. Goede snoeiers is eene eerste vereischte en daarom dunkt mij, dient er gewerkt te worden om goed onderlegdeen door deskundige gexamineerde snoeiers te bekomen, geheel op de hoogte van het vak en den aankleve daarvan. Yoor den afzet van fruit dient men geene zorgen te hebben, zulks komt van zelf daar verzendings- wegen zoowel naar het binnen- als buitenland aan alle zijden openstaan en er op de groote markten zooals die van Londen b. v. b. steeds meer vraag dan aanbod bestaat, vooral dan, wanneer de op- brengsten eenig jaar beneden het middelmatige blijven. Aan de oprichting van zulk een snoei-cursus zijn natuurlijk geldelijke bezwaren verbonden, doch deze kunnen opgeiost worden door a. het aanvrageu van een Rijkssubsidie. b. if a n Provinciaalsubsidie. c. eene toelage van het Hoofdbestuur der maatschappij. d. het aanvragen van eene toelage van het Afdeelingsbestuur. e. eene kleine storting van ieder lid dat aan den snoei-cursus eventueel zal deelnemen. Mocht door deze regelen belangstelling opgewekt worden in het door schrijver dezes beoogde doel, en naar aanleiding daarvan in de a. s. vergadering der leden der Afdeeling Hulst eenige bespreking hieromtrent worden uitgelokt, dan ware zulks reeds eene eerste schrede op den goeden weg. Waar schrijver ook nog een raad mag geven, dan durft hij verwijzen naar den reeds bestaanden snoei-cursus in het 4de district, waar ongetwijfeldalle noodige inlichtingen kunnen worden gevraagd en zeer zeker niet zullen geweigerd worden. En hiermede, landbouwers, si uit ik deze regelen, vertrouwende dat zij uwe welwillende aandacht zijn waardig geweest. Aan de redactie van dit blad mijnen vriendelijken dank voor hare bereidwillige opname. Ko. Ter leuien. Huwelijks-aangiften. 30 Maart. Jacobus Andries Meertens, oud 23 j., jm. en Catelijntje van Es, oud 25 i jd. Huwelijks-voltrekkingen. 29 Maart. Jan Gillis de Groen, oud 24 j., jm. en Sietje Adriana Harte, oud 25 j., jd. 30 Maart. Christiaan Jan Dieleman, oud 24 j., jm. en Elizabeth Oppeneer, oud 25 j., jd. Geboorten. 27 Maart Pieternella riuiberdina, d. van Huibrecht Leunis en van Pieternella Dieleman. 29 Maart. Maria Alida, d. van Frederik Willem van der Hooft en van Jacomientje 'tGikle. 30 Maart. Suzanna Pieternella Cornelia, d. van Jan Wisse en van Leijntje Wilhelmina Kohjn. 31 Maart Elisabeth Christina, d. van Willem Martinus Wilhelm en van Jozina van de Wege. 1 April. Pieter Anthome z. van Hendrik Willem van Aalst en van I ramjoise Eeigel. Jan Willem, z. van Alexander Wilhelmus Gijsbertus Elve en van Francina Laurina Oostdijk. Overlijden. 1 April. Anna Maria van Waes, ond 4 m., d. van Elardia Maria.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 2