A1 g em e e d Nieuw8- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3748. Donderdag 6 April 1899. 39e Jaarga?>g. Psrsonscls bolasting. 0H8CHULDIS VERQOEDEELB. abonnement Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. "~~P O L I T I E K~OV E R Z I C H T. F fCTJ ILLETON Naar het Fransch van JULES MA11Y. TER \ElZE\iSfHE COIIRANT Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,82J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven bushouders. ADVERTENtlfiN Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Uit blail verscliijnt JiBanilag-, Woeosilag- eu Vrildaaatona, uitgezonderd "V FeesldaSeD^^enit«gei(e^^l^l^IMIASDKte^Te^enien^ De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt bij deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat bet door den Directeur der Directe Belastingen enz. te Middelburg, den 4 April invorderbaar verklaard kohier No. 1 der personeele beiasting, kom dezer gemeente, over het jaar 1899, op heden aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter invordering is ter hand gesteld en dat ieder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Ter Neuzen, den 5 April 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. In het nuwmer voor Maandag publiceerd de Figaro het vervolg eu slot van de verklaringen van den Franschen ex-minister van oorlog Cavaig- nac voor de strafkainer van het Hof van cassatie. Deze verklaringen beslaan te samen vijftien kolom druks, doch het verhoor heeft dan ook twee voile dagen geduurd en Cavaignac's getuigenis in het uitgebreidste document van het geheele dossier van het Hof van cassatie. Wij zullen hieronder eenige gedeelten doen volgen. ,/Ik kom thans tot de quaestie van het bordereau zelf", zeide minister Cavaignac. De mededeelingen omtrent het manuel de tir zijn zoo juist, zoo verscheiden, dat het moeilijk is aan te nemen dat een „fabrikant" deze feiten in het document zou hebben geschreven. ,/Maar er is meer en hier kom ik aan wat ik zal noemen de genesis vaR de aanwijzing van Dreyfus. Hoe is Dreyfus in verdenking gekomen Men heeft aan het ministerie van oorlog in de lente van 1894 geweten, voordat op het bordereau de hand werd gelegd, langs verscheidene wegen die elkaar controleeren, dat een officier van den generalen staf de geheimen van het land verried. Men heeft gezocht, men heeft een groot aantal officieren van den generalen staf gesurveilleerd. Toen op het bordereau de hand werd gelegd, viel op Dreyfus de verdenking. Niet door den dienst van het inlichtingenbureau is de verdenking ontstaan, doch op het 4e bureau. Picquart beschuldigd verkeerdelijk een officier de Bertin genaamd als den man die Dreyfus aanwees. Vijftien dagen nadat het bordereau was ver- kregen, kwam Dreyfus in verdenkingeu dit feit is niet in overeenstemming te brengen met de hypothese dat Henry of Sandherr het bordereau zouden vervaardigd hebben om een bepaald officier in verdenking te brengen. 9) De straf begon reeds voor de komst der politie want Gerard scheen haar te ondervragen door zijn zwijgen. Zij gevoelde, wat hij straks zou vragen. Hoe kwam zij daar bij het lijk Inderdaad hij kwam dichter bij de arme vrouw en vroeg Mama, wat weet u Van haar antwoord, van de volgende seconde, waarin Marguerite zou spreken, hing voor haar een nieuw leven af. Wat zou ze doen? De waarlieid zeggen en in dat jonge hart de legende vernietigen van de koopmanseer zijns vaders, de aureool wegnetnen, waarmee zij zelfs diens beeld had omgeven Zou ze tegen dien knaap zeggen ,/je vader was een dief en een schurk" Of moest zij, zijn geloof in 's vaders reehts- schapenheid onaangetast latend, een geschiedenis verzinnen, een leugen, die ze jaren lang zou rnoeten volhouden Ze was op 't punt, te bekennen ,/ik lieb hem gedood bescherm je moederhelp mij, het te loochenen Maar neen, ze zou nooit den moed hebben tot zulk een bekentenis Gerard zou haar oordeelen, veroordeelen mis- schien. Dat was niet te dragen. Gerard, verbaasd, vroeg Zelfs Piquart twijfelt niet aan de eclitheid van 't bordereau en de geheele betooging om Esterhazy als bedrijver van 't verraad aan te duiden is ge- baseerd op de echtheid van het bordereau. Ca vaignac bestrijdt ten sterkste dat Henry het bordereau kan vervaardigd hebben. Henry was niet bekend met de geheimen, in 't bordereau aangegeven. Hoe begeerig men te Washington ook zijn moge naar nieuws met betrekking tot den staat van zaken of juister ten aanzien van de verdere plannen der legeraanvoerders op de Philippijnsche eilanden, men moert zich tevreden stellen met vage aan- duidingen en met de hernieuwde mededeeling, dat de gezondheidstoestand der Amerikaansche troepen niet zoo heel veel te wenschen overlaat. Het schijnt, dat generaal Mac Arthur Malolos wil bezet houden tijdeus het naderende regenseizoen, waartoe hij de spoorlijn tot op vele kilometers van die plaats laat herstellen en versterken, ter- wijl de verkenningstroepen aan Amerikaansche zijde, die Caulumpit tot op een kilometer genaderd zijn, geen spoor van de dusgenaamde insurgenten hebben kunnen ontdekken, waaruit men afleidt, dat dezen zich hebben teruggetrokken in de bergen, tien kilometer ten oosten van Caulumpit. Generaal Otis meent stellig en zeker dat de regeering der Philippino's nu in een treurigen staat verkeert en dat, nu het leger verslagen en verstrooid is, een groot aantal insurgenten er op aandringen naar hun woonplaatsen terug te keeren en aanhouden om de bescherming der Amerikanen. Dit optimisme van den Amerikaanschen aan- voerder wordt nu juist niet bevestigd door een lezing omtrent de plannen der Philippino's van andere zijde. Yoor het eerst sedert drie jaren, na de onge- lukkige dynamietontploffing in 1896, bracht presi dent Kruger Zaterdag een bezoek aan Johannes burg. De geheele stad was in feesttooi. De president hield een toespraak voor de verzamelde menigte, die door de Times op 7000 personen wordt geschat. Een aantal adressen waren hem aangeboden door den gemeenteraad, de mijnkamer, de kamer van koophandel, den raad van beheer van het hospitaal en door vele officieele personen. De president zeide, dat de antwoorden op die adressen door hem uit Pretoria zouden worden toegezonden hij wilde echter reeds dadelijk dank betuigen voor de gevoelens die er in worden uit- gesproken. Daarna besprak hij de wenschen, bij verschil- lende gelegenheden doorde uitlanders uitgesproken. Mama, waarom antwoordt u niet Orndat ik zelf nog niets weethet is mij niet klaar; ik raadpleeg mijne gedachten U weet dus niets Niets. Wie heeft u gewaarschuwd dat papa dood om mij te zeggen, wachtte in zijn Collivet kwam boven, dat meneer thuis was en mij kabinet. Verwonderde dat u niet Neen, ik had je vader van-morgen gezien ik wist, dat hij in den namiddag thuis moest komen. Zoodra Collivet mij waarschuwde, ging ik er heen. En toen, mama Toe, spreek Toen kind... ik weet niets meer! Want je vader was dood. Ik viel in zwijm van schrik en toen ik weer bijkwam, was jij naast mij. Misschien weet Collivet iets. Hij heeft 'tlaatst met papa gesproken Er kan niet veel tijd verloopen zijn tusschen het oogenblik waarop hij u ging zeggen, dat papa u wenschtte te spreken, en dat, waarop u in zijn kamer kwam. Neen, dat kan niet lang zijn, stemde zij toe. Zou u niet kunnen zeggen, hoelang Eenige minuten. En in dien tusschentijd is mijn arme vader vermoord O, de justitie zal het geheim wel weten te ontdekken van de misdaad Wat spreek je van misdaad, lief kind mis schien is het zelfmoord. Die gedachte was bij Gerard nog niet opge- komen. Wat het kiesrecht betreft, zeide hij dat hij daarbij de belangen van de oude burgers, zoowel als die van de nieuwe bewoners moest overwegen. Hij echter voornemens aan den Raad voor te stellen den termijn van vijf jaren, dien men volgens de wet in het land moet hebben doorgebracht, te verminderen. De President wees er op, dat men in Europeesche landen een korteren termijn kan stellen, omdat daar de bevolking grooter is, en er niet zulk een overstrooming van vreemdelingen komt. De president hechtte daaraan echter de ver- klaring, dat politieke bigamie niet zou worden toegestaan. De Uitlander die kiesrecht verlangt, moet geen onderdaan van twee landen zijn. Hij moet van zijn oude vaderland afstand doen en den eed van trouw afleggen aan de grondwet van den staat, voordat hij burgen van Transvaal kan worden. ,/Weigeren zij dit, dan zullen wij hen met eerbied blijven behandelen, en hen helpen geld te verdienenen zoo zij gehoorzaam waren aan de wet van het land zullen wij hun vertrek betreuren en hen met open armen ontvangen zoo zij bij ons terugkeeren". TER NEUZEN, 5 April 1899. Bij Kon. besluit is benoemd tot inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en aceijnzen te Zaandam, de heer J. N. J. Boom, inspecteur te Ter Neuzen, tot inspecteur der directe belas tingen, invooerrechten en aceijnzen te Ter Neuzen, de heer J. B. van den Dries, adjunct-inspecteur, belast met de waarneffiing van de inspectie te Hoorn. Door Burg, en Weth. dezer gemeente is in hunne gisteren gehouden vergadering benoemd tot stadsarbeider A. L. de Bruijne. ■t r Maandagavond werd in het /Hotel de Commerce" alhier voor eene voile zaal eene uit- voering gegeven door de tooneelvereeniging ,/Voor- nitgang is ons streven," die daarmede weer haren goeden naam handhaafde. Met belangstelling volgdeu de hoorders de uitvoering van het tooneelspel in drie bedrijven »In den val geloopen." Men vermeidde zich in de wijze hoe die onmenschlievende, doortrapte gierigaard (een' typische persoonlijkheid, die zelfs in groote alteratie niet vergat om zijne brie- ven maar op een half velletje papier te schrijven) in den door den bootsman voor hem opengezetten val liep, zeer tot genoegdoening van zijn leuken, Hij zei, met gesmoorde stem Papa zou zelfmoord gepleegd hebben En waarom En ze deed, aarzelend, een lang verhaal hoe slag op slag zijn vader getroffen had; hoe alle vrienden hem in den steek lieten, waardoor langzamerhand melancholie hem overmeesterde. Zij had een vreeselijk einde voorzien was er op- voorbereid, sinds lang Gerard begon te weenen, voor het eerst. Tot dus- ver had haat, haat tegen de hand des onbekenden moordenaars hem gelieel beheerschtnu kwamen andere gedachten het sombere van't geval maakte hem zwak hij werd weder kindhij snikte. En de moeder zag zijne tranen vloeien, terwijl zijn hoofd op haar schouder leunde. Die tranen had zij teweeggebracht, en ondanks haar vurige liefde voor dat kind, vond ze niets om hem te troosten. Collivet kwam zeggen, dat de commissaris van politie, meneer Delangle, gekomen was. Meneer Collivet, riep de knaap aanstonds, heeft u papa gezien, eenige oogenblikken voor zij n dood Ja, jongeheer. Ik ben nog geheel van streek door het gebeurde. Wat zei papa Collivet was een kalm man, die er niet van hield, tweemaal 't zelfde te zeggen. Zoo meteen zal meneer Delangle daarnaar ook wel vragen, zei hij u kan mijn verklariug mee aanhooren dan verneemt u al wat u wilt weten. Marguerite riep al haar geestkracht te hulp en met wankelende schreden, leunende op Gerard's schouder, ging zij naar het kantoor, waar de commissaris was. goedhartigen knecht, die hem wel wat gunde al kreeg hij toch medelijden met zijn heer toen deze zoo duchtig in de knel zat. Allen die daarin medewerkten komt een woord van lof toe voor de wijze waarop zij zich van hunne taak kweten om een goed geheel te verkrijgen en de toejuichingen die hun ten deel vielen waren wel verdiend. Niet minder was dit het geval met het blijspel z/De Bengaalsche Tijger." L)e moeilijkheden die de opvoering daarvan biedt, bleek men meester te zijn geworden en er werd een vlug, accuraat werken te zien gegeven, terwijl meermalen hartelijk gelachen werd om den in 't nauw zittendeu, ruim met wandelstokken gezegenden krullebol, wiens eerlijke bedoelingen ten slotte door den ,/Ben- gaalschen Tijger" werden erkend. Een geanimeerd bal was het slot dezer uitvoering. Op de bovenzaal van het estaminet //La belle vue" werd denzelfden avond eene uitvoering gegeven door de kort geleden opgerichte tooneel vereeniging Wilhelmina". De daar aanwezigen gaven door applaus hun tevredenheid te kennen over de opvoering van het blijspel „De neef uit Oost-Indie" en de voordrachten Een bezoek aan De Jong op zijn villa te Nieuwer-Amstel" en z/Milicien Stevens of jongens van Jan de Wit." Ook daar werd de uitvoering met een bal besloten. De oudste ingezetene van Nieuwvliet, Francois de Reu, die kort geleden zijn 103ien geboortedag herdacht, is overleden. Sas vail Gent, 4 April. Ter veemarkt van heden waren aangevoerd20 stiereu, 7 ossen, 14 koeien, 32 vaarzen, 1 schaap, 2 lammeren en 14 biggen, samen 90 beesten, die alien langzaam werden verkocht aan onveranderde prijzen. Koewacht. Maandag, 2en Paaschdag, gaf de alhier bestaande rederijkerskamer //Tot Nut en Genoegen" in het schoollokaal aan den Ouden Molen een prachtig concert. De vereeniging, die in de vorige maand haar lOjarig bestaan vierde, had om deze uitvoering een feestelijk karakter te geven een paar schoone stukken uitgezocht. Het drama //De Zoon van den Werkstaker" werd keurig uitgevoerd. De hoofdrollen waren in goede handen en werden meesterlijk gespeeld. Ook het blijspel //In den Zwarten Beer" viel zeer in den smaak. Thomas en Steelmakers werden herhaaldelijk toegejuicht. De geheele zangvereeniging //Vrede onder ons" uit Stekene, alsmede vele voorname heeren uit m Op stellige wijze, maar op discreten toon deed hij eenige vragen of zij inlichting kon gevenof zij aan moord of zelfmoord dacht Helaasmeneer, zei de ongelukkige vrouw, er kan geen sprake zijn van een misdaad. Mijn echtgenoot heeft zelfmoord gepleegd. Heeft u eenig bewijs Ik heb geen enkel spoor gevonden, dat wijst op toebereidselen tot zulk een daad. Toen deed Marguerite, eenigszins uitvoeriger in enkele bijzonderheden, hetzelfde verhaal, dat Gerard zooeven had gehoord. Delangle luisterde belangstellend en maakte zijne aanteekeningen. Hoe wel hij geen schaduw van verdenking tegen haar had, werd haar hart van vrees vervuld, als hij haar aanzag, de man die de maatschappij, de straf vertegenwoordigde. Nu en dan zweeg ze, om na te denken, opdat ze zich-zelve niet tegensprakhij deed enkele vragen, vooral om het tijdstip van den dood zoo goed mogelijk vast te stellen. Soms ook dwaalde haar blik onweerstaanbaar aangetrokken, naar het lijk, dat daar lag, dicht bij de trap. Dan riep in haar binnenste een stem Gij hebt hem gedood gij hebt hem gedood Gedurende een oogenblik van stilte raapte Delangle de revolver op, welke naast het lijk lag, onderzocht't wapen en vroeg plotseling aan Gerard Is u de zoon van meneer de Beaupreault Ja, meneer antwoordde de knaap, als uit een droom ontwakend. Mag ik u eens 'n vraag doen Kent u deze revolver Behoorde die aan uw papa Marguerite sloot de oogen een nieuw gevaar dreigde. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1