A1 g em e en Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaandere No. 3745. Dinsdag 28 Maarl 1899. QB8CBULDI9 VEROORDEELD. 39e Jaargaog. Binnenland. 9 ABONNEMENT: Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. FEUILLETON Naar het Fransch van JULES MARY. ij nwnw 'imi 11 1 NE11ZENSCHE COllMNT Per drie maauden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ITS JUt ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prije slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. ■Sit blatl verachijnt ]iaaad»« fTin li-WSi ••j-ygMlsT-iiTi .iTTTl hTUlt" irtHVY m-fntiTrmMfVm Woeasdag. en l'rljdagavond, alt|[ei«nderil op Peestdaiten, bij den nit|jever I". J. X AW UK CAIbUK te Ter leaien. Het Parijsche Hof van cassatie verwierp, op voordracht van zijnen rapporteur Ballot-Beaupre, maar tegen de conclusie van Procureur-Generaal Manau in, de door Mr. Mornard namens mevrouw Dreyfus voorgestelde wraking als rechters in de herzieningszaak van de drie Raadsheeren, die al in de commissie hebben zitting gehad en welker ongunstig prae-advies aan de Regeering (waaraan deze zich toen niet gestoord heeft) bekend is. Daarbij is mevrouw Dreyfus tot 100 francs boete veroordeeld. Dat is zoo gebruikelijk en heet te zijn als vergoeding voor onnoodig gemaakte rechtskosten. De beraadslaging van het Hof heeft twee uur geduurd. De bekende Gabriel Monod maakte, nu ook Dr. Gilbert, te Havre, is overleden evenals President Faure, een schrijven van eerstgenoemde aan hem, Monod, openbaar. Daarin doet Dr. Gilbert aan Monod mededeeling van een gesprek, 't welk hij reeds in Februari 1895 met den heer Faure heeft gehad, een gesprek waaromtrent hij toen geheim- houding moest beloven, en waarin Faure tegenover hem erkende, dat Dreyfus werd veroordeeld niet op gebleken feiten, maar op een stuk //dat wij, uit vrees voor diplomatieke verwikkelingen, noch aan den beschuldigde, noch aan diens verdediger hebben kuunen overleggen." Het origiueel van den brief is door den heer Monod in handen gesteld van den advocaat der familie Dreyfus. De Hongaarsche, echte Esterhazys, hebben den oud-Majoor Walsin, zich ook noemende Esterhazy voor de rechtbank der Seine gedagvaard, om dezen te doen verbieden zich voortaau verder te bedienen van naam althans niet den naarn van Esterhazy tout court, zonder Walsin er bij titel of wapen der familie. In het Britsche Lagerhuis deed de vice-Minister van buitenlandsche zakeu, de heer Brodrik, toe- zegging van een spoedige overlegging der met Frankrijk betreffende het grensgebied in Oost- Afrika geslolen overeenkomst. De daaromtrent in de dagbladen openbaar gemaakte bijzonderheden, voegde hij er bij, waren in hoofdzaak juist. Het Regeerings-ontwerp tot hervorming van het gemeentebestuur der stad London local government bill is daarna met 245 tegen 118 stemmen voor de tweede maal gelezen. De onderhandeliugen met Rusland betreffende China hebben, naar Reuter's agentschap verneemt, De schande van den baukroetier vervaugen door die van den moordenaar, een mooi middel om de eer te redden spotte hij. O, denkt ge, dat bij den toestand, waarin uw huis verkeert, iemand zou denken aan een moord Ieder zou een zelfmoord vermoeden. Hij sidderde en zijn gelaat werd bleek. Zoo bracht hij met moeite uitik zie, dat bet geen ijdel dreigemeut is, en dat je er goed over hebt nagedacht Zij antwoordde niet, doch hare oogen bleven op hem gericht met een blik, dien hij niet kon verdragen. Na een minuut hernarn hij, kalmer Ik beloof u, het gebeurde te herstellen. Is dat alles, wat ge verlangt? Ja, helaas Als ge uw zoon liefhadt, zou dat minder een plicht, dan een genot, een groote vreugde voor u zijn. Hij verliet haar en ging heen. Zij zonk vermoeid, uitgeput door dit tooneel, in een stoel. Geen snaar in het gemoed van dien man had zij aan 't trillen gebracht. Zijn hart was gestorven. Ze heehtle zelfs geen geloof aan zijn laatste belofte. Terwijl zij in sombere gedachten verzonken was, verliepen de uren. Zij had geen besef van tijd en zou nog laug zoo gebleven zijn, als niet thans een practischen vorm aaugenomen, zoodat alle reden bestaat voor de verwachting, dat zij, binnen een niet al te ver verwijderd tijdsbestek, tot een bevredigend einde zullen leiden. Ook het Pruisisch Huis van afgevaardigden nam tot 11 April Paaschvacantie. In de bladen wordt gesproken van een plan, om het ,/Rijksland" Elzas-Lotharingen tot een Groot-Hertogdom te maken en een lid van het Beiersche Vorstenhuis aan het hoofd daarvan te plaatsen. Van Keizer Wilhelm moet het een lievelingsdenkbeeld wezen den Prins van Schaum- burg Lippe, Z. M.'s zeer door hem voorgetrokken zwager, met het bestuur van Elzas-Lotharingen belast te zien. Aan Harun-al-Raschid's strenge rechtvaardigheid doet denken de volgende onlangs door Keizer Wilhelm genomen beslissing. Z. M. is er een vijand van, dat rijke lieden hun vermogen aan stichtingen, corporaties en dergelijke vermaken, daarbij behoeftige familieleden dikwijls in armoede achterlatend. Daarom heeft Z. M. nu eens geweigerd zijne goedkeuring te hechten aan eene erflating van den njken brouwer Meyer aan de stad Stettin van 300,000 Mark voor een museum, tenzij eerst voor de in het geheel in het testament niet be- dachte behoeftige nabestaanden van Meyer van stadswege eene schadeloosstelling verstrekt wordt. In eene, te Rustenburg gehouden redevoering heeft President Kriiger verklaard, dat het uitvoerend bewind en hij al hun best deden om het schip van Staat in den goedeu koers te sluren en moeielijkheden uit den weg te ruimen. Waar het kleinigheden betrof, had hij nooit geschroomd toe te gevenmaar waar het de ouafhaukelijkheid des lands gold, zou hij geen duimbreed wijken, voor niemand, wie dan ook Maakten wij hierboveu vau een Harun-al-Raschid- achtig optreden van Keizer Wilhem melding, aan de rechtspraak van Koning Salomo herinnert eene, niet lang geleden door oom Paul genomen be slissing. Voor hem verschenen twee broeders, die het maar niet konden eens worden op welke wijze zij een geerfd stuk land zouden verdeelen. Oom Paul hoorde hen beiden kalm aan en be- sliste op de volgende wijze //Gij, als de oudste, moogt de bezitting verdeelen, maar," voegde hij er knipoogend bij, //de jongste mag dat gedeelte kiezeu, dat hem het beste lijkt't Gevolg was, dat de oudste broeder het laud in twee eveuredige stukken eerlijk verdeelde twee zachte armen haar haddeu omvat en twee jeugdige lippen haar gelaat met kusseu hadden bedekt. Gerard zei ze, met innige liefde. Mama, waaraan dacht u U lijkt zoo be- droefd Neen, neen, je vergist je. O, nu niet meer; nu lacht u weermaar toen ik binnen kwam, zag ik uw gezicht in dien spiegel. U hadt tranen in de oogen. Zij omhelsde den knaap hartstochelijk. Hij ging naast haar zitten, 't hoofd tegen haar schouder gevlijd. Heeft u verdriet Neen. Als 't zoo was, zou u 't mij toch zeggen, nietwaar Zeker O, ik ben geen kind meer! Ik ben nu een groote jongen. U kunt tegen mij spreken als tegen een man. Mag ik u wat vragen, mamaatje Vragen, kind? Wat? Ik vind, dat in den laatsten tijd de men- schen mij zoo vreemd aankijken, net of ik te beklagen ben. Ik ben toch heel gelukkig Wat is er toch, mama Ik weet heusch niet, wat je bedoelt jongen Och hoe zal ik 't u uitleggen Bijvoorbeeld, laatst, toen ik toevallig in't kantoor kwam, hoorde ik een der klerken zeggen //Dat ventje heeft zijne beste dagen gehad" Waarom, mama Och, je zult het verkeerd verstaan hebben. Neenik kan u den naam van den man noemeu hij heet Ccllivet. Andermaal is tusschen Amerikanen en Filipinos gevochten. Volgens een bericht uit Manilla aan de New-Yorksche World was het eind een schit- terende overwinning voor de Amerikanen, met een verlies echter van 100 man, terwijl de vijand het drie- h viervoudige zou verloren hebben. Latere berichten uit Manilla maken melding van een algemeenen aanval der Amerikanen, op de verdedigingslinie der Filipinos. De strijd was zeer hevig, vooral bij Malabon. De uitslag echter was overal, dat de //opstandeliugen" na verwoeden tegenstand de Amerikanen moesten met de bajonet chargeereu en met gevoelige verliezen uit hunne verschansingen werden gejaagd en naar de bosschen vluchtten. De afdeeling Beerta van het Genootschap van Nijverheid verklaarde zich tegen afschaffing van rijkstollen, met het oog op de onbillijkheid die zou ontstaan bij het bestaau blijven van pro- vinciale en gemeentelijke tollen. Het hoofdbe- stuur zal worden verzocht de bezwaren tegen afschaffing, alleen van rijkstollen, aan de Tweede Kamer kenbaar te maken. De heer H. van Kol verklaart in een open brief aan het hoofdcomite der vredesmanifestatie te 's Gravenhage, opgenomen in //De Sociaalde- mocraat", dat zonder zijn bepaalde toestemming te vragen zijn naam werd geplaatst onder het manifest aan het Nederlandsche volk ten gunste van den vrede, en dat hij, ofschoon hij daartegen aanvankelijk geen bezwaar had, thans, nu nadere gegevens ten dienste staan, niet voldoen kan aan het verzoek van het hoofdcomite om het adres aan Z. M. den Keizer van Rusland van zijne handteekening te voorzien. Hij grondt dit besluit op de nieuwe ruineerende uitgaven voor leger en vloot, waarmede de Czaar voortgaat en op zijne behaudehng van Finland en de Duchoboren. De Noord-Brabander meldt De heer J. F. Vlekke, directeur der Gastelsche beetwortelsuikerfabriek, heeft voor ieder, die zich metterwoon op Stampergat wenscht te vestigen, de gelegenheid opengesteld zich op voordeelige voorwaarden een eigen huis te verschaffen. Ieder kan zich een huis laten bouwen naar zijn zin en moet als jaarlijksche huur betalen 5 pet. van de som, die het gebouw gekost heeft. Heeft de huurder na eenige jaren zooveel aan huur betaald, als de woning gekost heeft, dan krijgt die huurder Hij zal 't over een ander gehad hebben. Gerard was echter nog niet overtuigd. Dat is nog niet alles En met gedempte stem vervolgde hij Ik heb in geen veertien dagen papa gezien En toch is hij niet op reis, dat weet ik. Hij moet te Parijs zijn Wat is er toch, mama, dat u telkens tranen in de oogen brengt Is het daarom misschieu Zij legde plotseling de hand op zijne lippen. Stil, zei zezwijg daarover 't Kinderlijk instinct raadde de schuld des vaders. Dat wilde zij niet. 't Wantrouwen mocht niet sluipen in de jouge ziel. Zou hij gelukkig zijn, dan mocht hij nooit de schande van zijn vader vernemen Straks zou Jeam Demarr die schande uitwis- schen hij zou een gezin redden van oneer Gerard mocht van den droeven strijd niet weten. De naam van zijn vader moest heilig blijven in zijne oogen. Dat had zij gewild, en daarin was zij tot dusver geslaagd. Had zij daareven niet aan dien onwaardigen vader gezegd, dat ze hem dooden zou, om de eer van het kind te redden Neen, Gerard mocht ttiets weten, niets van dat lijden, die zwakheid, die schande, niets Zij trok den knaap naar zich toe. Hoe kon je zoo iets van papa denken, kind De mannen zijn niet vrijzij moeteu zooveel werken Je bent nu nog te jong om te begrijpen, welk een zware verantwoordelijkheid zoo'n groot handelshuis als dit geeft. Over een paar jaar zal je het weten. Beschuldig dus niemand Als ge papa hier niet ziet, is zijn tegenwoordigheid elders noodig. Maar als de zaken bezorgd zijn, zal hij weer hier bij ons komen, en bij ons blijven, als vroeger. die woning in eigendom. Door per jaar meer dan de huurprijs te betalen, kan de huurder zich te eerder tot eigenaar maken. TER NEUZEN, 27 Maart 1899. Naar wij vernemen is door den heer Van der Moer aan de leden van den Raad toegezonden het voorstel tot wijziging der brandweerverordeuing, zooals dat door hem aan Burg, en Weth. vroeger is ingediend, doch welk voorstel niet ter behandeling werd ter tafel gebracht. Dit voorstel gaat vergezeld van een uitvoerig schrijven, waarin de heer Van der Moer o. a. zegt niet te willen beschouwd worden als ontwerper der jongste wijziging in de brandweerverordening. Die wijziging toch is afkomstig van Burg, en Weth. Door den Minister van Waterstaat is de sluisknecht aan de Westsluis alhier D. deZeeuw met ingang van 1 April benoemd tothulpsluismeester aan die sluis. Verder is met ingang van dien datum naar die sluis verplaatst de sluisknecht D. Verhelst van de Oostsluis te Sas van Gent en benoemd tot sluisknecht aldaar J. Peeters, stads-werkbaas te Ter Neuzen. Op het stationsemplacement alhier viel Vrijdag de werkman A. F. uit een waggor, ge- laden met meel, waaraan hij een rijksambten ar bij het onderzoek was behulpzaam geweest. Hij sloeg met het hoofd zoodanig op den hard bevroren grond, dat hij geheel versuft door een politieagent naar huis werd geleid. Ofschoon eerst ernstige gevolgen werden gevreesd, is de man nu gelukkig zoo goed als hersteld. Zaterdagavond, omstreeks half tien ure, drong een zware rook uit de schoenwinkel bewoond door de weduwe F. D., in de Noordstraat alhier. Genoemde vrouw, die reeds meermalen een heele beroering teweegbracht en verschillehde malen met de justitie kennis maakte wegens dronkenschap, was de schrik der buren, wanneer ze in benevelden toestand des avonds in hare woning met petroleum- licht ronddwaalde, in welke omstandigheid meer malen een politieagent een heele nacht voor de deur de wacht hield. Waarvoor men reeds dikwijls gevreesd had was nu een feiter was brand in de woning. Door voorbijgangers gewaarschuwd, was de inspecteur vau politie spoedig aanwezig en drong met een paar burgers in huis, waarbij zij flink Gerard zag haar aan, met ongerusten blik Marguerite vreesde, dat werkelijk de argwaan r^eds was binnengedrongen in de jouge ziel. Teederder omhelsde zij hem. Je moet altijd je vader eerbiedigen, kind Hij moet heilig voor je zijn, en je moet hem dankbaar wezen. Want voor jou toekomst, voor jou welzijn werkt hijdaarvoor heeft hij alle zorg. Vergeet dat niet, Gerard Ik zal het niet vergeten, mama Hij kuste haar; de liefdevolle woorden hadden elke wolk weggevaagd. Dank zij de moeder, had de knaap opnieuw vertrouwen in zijn vader. III. George was naar het kantoor gegaaunu hij wist, dat het onmiddelijk gevaar zou bezworen worden, durfde hij zich weer vertoonen. In de vestibule wachten twee bezoekersde een was van zijn eigen leeftijd en scheen ook van denzelfden stand. Hij liep, met de handen op den rug, spelende met een wandelstok, ongeduldig op en neer. De Beaupreault scheen't onaangenaam te vinden, hem te zien. Den ander scheen hij niet te herkennende man droeg de uniform der loopers van het huis de Beaupreault. De eerste heette de Kerunionde andere Haudecoeur. Toen hij George zag, schoot Kerunion op hem toe, met alle teekenen van boosheid, en zwaaide dreigend met zijn rotting, als wilde hij hem in 't gezicht slaan. Diefriep hij, buiten zich-zelven.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1