Magasijn van ManufacturenTapiften, Vloerzeil ens, lie nieuwste patronen in Tapijten, Karpetten en Loopers. B0EIERSCHUIT, mm -H-Dames-. Heeren- en Kinder Schoenwerk. HEDEN ONTVANGEN: Dames, Heeren en Kinder Schoenwerk. Wed. J. KEMEIS-SPRORR. een Schildersknecht, wilgen Footed en Staken, HUIS met TUIN D f B E SCO-BAKPA PIE B. Zoo even on tv a n g en: verschilende nieuwe dessins zijde SATIJN (voor Beuken en Mantels). Gebroeders PICHA-STEVENS te Sas van Gent. Opriiiining van eenige LAPP E N breed Zeil. A. MOGGRfi. Ts huur of te koop GEBLOEMD, ZWART EN GEKLEURD SATIJ N. Oude patronen worden aan veel verminderde prijzen opgeruimd. Betroond op de Zeeowscio NijnrMdS'TeotoonslelliDi met ie tapte ooderscbeidioi QNTVANGEN een enorme keuze Vloerzeil, Loopers en Linoleum (in 3 kwaliieiten). Vioerzeil van af 45 c.M. tot 3,60 M. hreed. ^Tasdoek in meer das 5G verscuillends dessins. Cocostapijt (tot 1,75 M. breed). Loopers en Matten. Wollen Tapijtlooper van af 71/, ct., wollen Tapijt van af 15 ct. per el. fl. KUNSTENAAR, Tholensstraat, Ter Neuzen. SchoQnsn- sn Laarzsnfaazar W pq COR" PLADDET, en prijzen. SUPERPHOSPHAAT, SUSSTUIST, CHILIS ALPETER, bij P. J. SCHEELE, Ter Neuzen. Een groote verbetering op gebied van dakbedekking is het DUBESCO-DAKPAP1ER. Aan te bevelen voor: Stallen, Schuren, Loodsen, Magazijnen, Fabrieken. H. R1BBENS, Ter Neuzen. J. STIJNDLER Co., Altona-Ottensen bij Hamburg. Tjzeren VOORWERPEN, Ilit de hand te koop een overdekte eene groote sorteering 3STIE1TJWE1 H^HOIDDElILiXjDBlNf 1 Appretuur, Lederolie, Feuls Clos voor fijn Schoenwerk M Zwart, Bruin, ea Crime FASSIUH1SMEI1. »-* LAKAPPRETUUR voor verlakt Schoenwerk. £2: Schoensmeer, Kurk en doorluchte Zolen, enz. enz. N 0 P een groote sorteering nieuwe modellen Voor alle soorten niet scliadelijk SMEER ter opfrissching in voorraad. LU GL O O iy ON TV A N GEN: Damss- sn Kindsrhosden, BLOEMEN, VEEREN, KANTEN, L1NTEN. Stalen Japonstoffen en Katoenen. Kerkboeken, Communieplaatjes enz. Terslond benoodigd TE K TE H E KO M E N: is zand- en steenvrij, is zeer glad en buigzaam aan leder gelijk, is niet zoo ligt brandbaar als andere soorten, is zeer duurzaam en voordeelig, is op vele Avereldtentoonstellingen beknnnd, wordt bij goede behandeling voor 20 jaar gewaarborgd, behoeft slecbts eenmaal om de vijf jaar met Duresco-pap bestreken te worden. J. J U B B IJ H O E BE, Ier Neuzen. BRANOVRIJE en VVATERD1CHTE Bericht aan zijne geachte begunstigers dat zijn ruim voorzien is van een groote voorraad in alle soorten SCHOENEN, LAARZEN enz., alles aan spotprijs, solied en sterk. met of zontler inventaris. Te bevragen bij C. M. KERPEL, schipper te Ter Neuzen. e, bs- Zie fijne afwerking, kwaliteit en prijzen. ri CD BESTE SOOHT Minzaam aanbevelend, Noordstraat C 28, TER NEUZEN Minzaam aanbevelend, Ter Neuzen, Noordstraat C 109. i Een groote collectie Voor de eerste H. Communie bij F. C. WISSE Jzoon te Zaamslag. bij A. SCIiEELE, Landbouwer, Kanaaldijk, Ter Neuzen. 14 phospborzuur. 7 °/0 ammoniak stikstof, 9 phosphorzuur. 15 A 16 stikstof, aan concurreerenden prijs, en uitgang Dijkstraat, Nieuwstraat E N°. 4, met Mei a. s. Tweemaal per week te bezichtigen, mils belet te vragen. Voor de condition zich te vervoegen 27 Van Speykstraat, 's H a g e. Het hoofd-depot van Duresco-pap, Duresco-papier en Carbolineum-Duresco is voor Zeeland bestand tegen vorst, regen en zon, vorderen derhalve geen onderhoud en kunnen wegens hunne geringe zwaarte, altijd verplaatst worden. AFWATERINGSRUIZEN, DUIKERS en RIOLEN, REGENBAKKEN, WELPUTTEN, AAL; PUTTEN, VEEDRINKBAKKEN en KRIBBEN, NOORDBOOMEN, VORSTPANNKN, zoowel voor hnizen als voor strooien daken, DAKGOTEN, POMPSTEENEN, HONDENHOKKEN MUURBEDEKKINGEN enz. Men vervoege zich t te Sas van Gent AAA BE FAItltl K 0 Ter Neuzen bij den heer JAN SCEIEELE, Bouwkundige. 0 Zaainsdag n n v REINIER JANSEN. Hqlst ALOIS VERMEERSEN. 0 Schoondijke v m S. W DE SMIDT. Middelburg G^rs. BOUDEWIJNSE. 0 Axel tin J A1 ERIJZER J. JURRIJ-HOE Ter euzen. D.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 4