Mr. F. C. VAN DEINSE, h. BArarER-DBlramr Hi. J. van Dixhoorn. - Ter Timmerman, Qgvsstigd ts Middelburg HERBERG met WiKElTJE, 3 S IP 2 Eene partij zeer vlugge PLANTOESTERS, Diverse Manufacturer^ I. Rsn Huis mst Schuur, II. Een Huis en Erf Oud-W estsnrijkpolds A&KTBSSTIBIHG 400M3. Pruissiscfcs Grind'/e, „Vooruii§an§ is ons Streven" ©IlTAIill! Bshangsslpapisr sn Randan, Vitrage, Neteldoek, Gordijnkant, AFGrEPASTE GORDSJNEN. FRAN J E S, C R E1VI E en W I T. Vloerzeil, Linoleum (Kurkzeil). LOOPERS, KARPETTEN, DEURKLEEDJES, Handeisbericbten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Adverfentien. [Jit de hand le konp Openbare Verkooping Uien WOuiNMUib Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Wordt gevraagd PRIJSOPGAAF yoor bet YERYOERvan GRIND, de nieuvvste soorten Scliortebond, kleurhoudende KATOENTJES, voor blouses, wit en geel Katoen. ONTTVAnSraEU: Witte en Creme Kantjes en Feston. COG OS., COCOSH A.TTE B Vloerzeil in alle breedlen van 45 c.M. tot 3,60M. (5 els). DA GEN. Voorm. Nam. Dinsdag 21 Maart. Woensdag 22 Donderdag 23 Vrijdag 24 Zaterdag 25 n Zondag 26 u Maandag 27 u 9.32 11.4 0.25 1.1 1.32 2.1 10.21 11.37 12.3 12.44 1.17 1.47 2.16 P. FR A AN JE, Advocaat en Procureur. een welbeklante van 40 K.G. ■n v66r 1 Augustus 1899. MAATSCHAPPIJ bevattendo 14 phos. oplosbaar in water. Sportflanel, rood en wit Flanei, een zeer schoone collectie Geboorten. 14 Maart. Catharina Levina, d. van Jan Kiel en van Johanna de Visser. 15 Maart. Pieter Jozias, z. van Pieter Jozias Klaaijsen en van Pieternella Elizabeth de Zeenw. )6 Maart. Nathalia, d. van Edmundus D'hert en van Marie Nathalie Willems Theodoor Christiaan. z. van Willem Dirk Jo hannes Hammecher en van Christina Gerardina Maria de Haan. Clinge. Geboorten. 11 Maart. Anna Maria Ludovica, d. van Alphonsus Ean.su en van J. M. L. Locketeer. Ilen- ricns, z. van Leopoldus de Koning en van M. Clotilda Boeck- ling. 12 Maart. Mathilde, d. van Isidoor van Cauteren en van CI. Vertenten. IS Maart. Petrus Josephus, z. van Carolus Lud. van de Walle en van Anna M. Veruurmfln. 14 Maart. Cordula Augusta Afonsina, d. van Joannes Bapt. de Cock en van M. Th. de Bijck. 1 5 Maart Petrus, z. van Isidoor Henricus van Geijt en Mathilde de Potter. Joseph Isidoor, z. van Petrus Bruggeman en van Joanna Meerschaert. Bertha, d. van Petrus Joannes Maes en van Anna Catharina Warrens. Overlijden. 14 Maart. Prederik Verganwen, oud 69 J., echtg. van Sophia van Exaerde. ISoek. Geboorten. 1 Maart. Wilhelmina, d. van Willem Jansen en van Anna Johanna van Tatenhove. Maarten, z. van Cornelis de Putter en van Johanna de Regt. 4 Maart. Martinus, z. van Pieter Kolijn en van Jacoba Johanna Oppeneer. 6 Maart. Daniel, z. van Willem Dey en van Pieternella den Hooglander. Pieternella Catharina, d. van Jan de Bree en van Aagtje Bakker. 14 Maart. Catharina, d. van Benjamin Klaassen en van Maria 't Glide. Overlijden. 14 Maart. Maria van Tatenhove, oud 3 j., d. van Marinus en van Cornelia de Pooter. Overilas- Geboorten. 2 Maart. Mareetus Roger, z. van Aloysius Braeke en van Virginie Carnoy. 3 Maart. Victor Edemond, z. van Emilius van Assel en van Maria Anthonia Lammens. ZEET IJ I> I IN G K !M. Van 17 tot en met 19 Maart. 17 19 18 19 17 18 19 19 VLAG. Eng. 8.8. idem idem Eng. a.! idem idem Eng. 8.8. idem idem Eng. sch. NoorUm.sch Eng. s s. Eng. sch. Eng 3in.sch, Duits. 8.8. Rus. s.s. Noor. s.8. Eng. s.s. Eng. s.a. Eng. sch. Deena. s.s. Eng. 8.8. idem idem Duits. 8.8. Eng. s.s. idem NAAM. M'. Van en naar. Lading. l our Ter Xeiuen I Golfer Hailing Ann Webster Van Ter Golfer Prosum Hailing loor Truro Aire Imbro Primula Chance Sea Belle Janie Vixen Holnis Marie Juno Sea Serpent Ibis Whim Nishny Nov" Amaryllis Spindrift Aire Mira iTruro Astrologer j 1066 London ledig ,2199 idem stukg. 1 2241 idem idem Veuzent 1066 Londen macadam 3165 New-Castle ledig 2199Londen stukg. (4eut t 2366 Hull stukg. 1763 Goole idem 3459 lluelva minerie 759 Drammen hout 627 Christian-and idem 2152 Londen stukg. 379 Pentowan pijpaarde 532 idem idem 2797 Gotenborg hout 2714 Riga vlaa 1724 Hamburg ledig 2553 Londen stukg. Lieut 3378 Liverpool stukg. 382 Londen pliosph. 1 2939 Antwerpen ledig 4696 New-Castle idem 20 3 Londen stukg. 1763 Goole idem 2701 New-Castle ledig 2366 Hull stukg. 2580 'Leith idem Yan 17 Oostsluizen afgeschut tot en met 19 Maart werden langs de alhier 23 binnenvaartuigen op- en 28 door de Westsl. 2 op- en 3 afgeschut. Rotterdam, 20 Maart 1899. B i n n e n 1. G r a n e n. De Beurs blijft kalm gestemd bij matigen aanvoer. Men noteert Tarwe naar kwaliteit 5,40 a 6,60 Canada- Tarwe 5,— a 5,50 Rogge 4,20 a 5,25 Gerst 4,75 a 5,— Chevaliergerst 5,25 k 6,Gerst per 100 kilo 7,50 a 8, Haver 2,75 it 3,75. Paardenboonen 5,90 a 6,40 Witte Boonen 9,50 a 10,75Bruine Boonen 8,tt 11,Kookerwten 7,a /1,7b; niet kokende 6,50 a/6,80; Kanariezaad /5,50 a f 6,75 per hectoliter. Buitenl. Granen. Tarwe per 2400 k.g. op levering Maart 175; Rogge per 2100 k.g op levering vast, Maart f 139, f 140, Mei 133 134, Oct. 122, Bulgaarsche Rogge 153, Donau 143, 144; Amerik. Mats 98 it /100; Odessa 96 a 97 Gerst Zwarte Zee 122 k 125 per 2000 k.g.; Haver 1,— k f 7,40 Tarwe 7,50 a 8,25 per 100 kilo Meel. Prima inlandsch 10,50 a/11,25; 1" soort J 9,50 a 10,50prima Belgisch f 11,25 it 12,25; le soort Belgisch 10,25 k 10,75 extra puik Hongaarsch f 16,50 k 17,25; prima Amerik. /II,k 12, 1" soort 8,75 a 9,50 2" soort 7,75 k 8,25 Duitsche Roggebloem 11,a 11,25, alles per 100 kilo netto. Runderprijzen 42 a 60; Stieren 40 k 52; Kalveren 70 a 95; Schapen 40 k 50 Yarkens 30 a 35 cent alles per kilo. Melk- en Kalfkoeien 120 a 220 Stieren 60 k 130 Vaarzen 55 k /120; Biggen 7,a 14,uucbtere kalveren 5,a 15, alles per stuk. Met het oog op de veetentoonstelling op morgen was er reeds mooi vet vee aan de markt. Aardappelen. Spuische Jammen 2,75 k/ 3,— Zeeuwsche 3,k 3,25; Geldersche 3,Overmaasche jammen 3,50 k 3,75; Brielscbe /3,75 a 4,Flakkeesche 2,70 k J 3,—Strijensche 3,25 k 3,50Wadde en Magnus bonus /2,30 a /2,50; Poters 1,60 k 2,per mud. Boterprijzen in vaten middenprijs 50, stukken 65 a 70 cent per half kilo. Zeeuwsche Eieren 2,90 a 8,- Buitenl. 2,50 per 100. Zeeuwsche ajuin 1,50 k/1,6a per 50 kilo. Zeeuwsch Ylas. Goed draadvlas prijs- houdend. Lijnzaad 10,50 k 13,25 per hect. Karwijzaad 11,75 k 12,per 50 kilo. Amerik. Petroleum in vaten per 100 kilo f 10,15, en zonder fust 8,45, petroleum per kan 7 a 71 cent. Javakoffic in. halen gewone soorten 27? en dito Santos 181 cent per half kilo. YEEHANDEL in BELG1E. Gedurende de vorige week waven de veeprijzen een weinig hooger Ossen le kwal. 80 c., 2' Vaarzen 74 c., u Stieren 72 c., Kalveren fr. 1,10, v Vette varkens onveranderd c., 65 c., 62 c., fr. 1, 78 tot 88 c. 3e c. ,z 55 c. 52 c. 90 c. Tot de oprichting der cooperatieve w Beetwortel-Suikerfabriek aan het kanaal van Ter Neuzen is thans (lefinitief besloten. Tot uiterlijk 15 April a. s., kunnen zich nog nieuwe deelgenooten aangeven, en kunnen de tegenwoordige deelgenooten hunne aangiften ver- hoogen. Na dien tijd is geene toetreding meer mogelijk. Teder landbouwer wordt in zijn eigen belang aangezocht om toe te treden, vooral ook met het oog op het in de Belgische kamers voorgestelde wetsontwerp tot heffing van een invoerrecht van 3 fr. per duizend kilogram op de beetwortelen, een invoerrecht, dat de beetwortel- prijs in deze streken tot een zeer laag bedrag zal doen dalen. Voor deelname kan men zich vervoegen bij ondergeteekenden, bij wien nadere inlichtingen zijn te verkrijgen. K. J. A G. Baron COLLOT d'ESCURY, Voorzitter. P. VAN HOEVE, Axel. J. F. HEEMSKERK, Sas van Gent. TH. C. VERRECKEN, Hontenisse. A. WOLFERT, Hoek. E. PLASSCHAERT, St. Jansteen. H. BRUGGEMAN, Clinge (Zeeland). EDM. BUIJSSE, Westdorpe. V. CORTYRIEN DT, Hoek. D. L. VAN DAMME, Boschkapelle. P. D1ELEMAN, Axel. LEV. DE FETJTER, Axel. C. JANSEN VAN ROOSENDAAL, Axel. J. F. DE NIJS, Boschkapelle. L. VAN WAESBERGHE-JANSSENS, Hulst. J. VOGELVANGER, Hulst. J. P. SCHEELE, Ter Neuzen. POL. VAN WAES, Westdorpe. CHR. IJSEBAERT, St. Jansteen en J. A. PATEER, Hontenisse, Secretaris. Ondergeteekende maakt met deze het geacht publiek van Ter Neuzen en omstreken bekend, dat hij zich alhier heeft gevestigd als hopende door een nelte en civiele bediening, de gunst van een ieder waardig te maken. Zich tevens minzaam aanbevelende tot het maken van bouwkundige teekeningen. Tholensstraat I 36, Ter Neuzen LANGEDELFT B 121 bij J. VAN DAMME, Ter Neuzen, Naaikussen Inlichtingen te bekomen bij den Boekh. VAN DER PEIJL, Ierseke. te Ter Neuzen. De Notarissen Van der Moer en Dregmans, zullen op Dinsdag 11 April 1899, des namiddags te 2 uur, in het Hotel Centraal, ten verzoeke van mejuffrouw de weduwe en de erven van haren echtgenoot OLIVIER VAN DAMME, in het openbaar verkoopen met TOEBEHOOREN en ERF, te T e r Neuzen, aan de verbindingsstraat tusschen Noordstraat en straat langs school B, kadaster sectie C nommer 1206, groot 1 are 45 centiaren. Zeer geschikt staande voor verschillende bedrijven. Aauvaarding 1 Augustus 1899. Betaling voor de aauvaarding. Verdere inlichtingen ten kantore van de Notarissen. Notaris H. W. Vollenlioven van Daalen, te Sas van Gent, zal op DINSDAG 4 APRIL 1899, des voormiddags 10 uur, ten verzoeke en ten woonhuize van den heer G. VERSLUIJS aldaar, in het openbaar verkoopen HUISRAAD,v SIGAREN, AEBRAAK en een VJSLOCIPilDE. Koopen tot en met 3 contant. Onbekende koopers moeten desgevorderd borg stellen. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris. Notaris H. W. Vollenlioven van Daalen, te Sas van Gent, zal op WOENSDAG 5 APRIL 1899, des namiddags 3 uur, in het ,/Cafe a la Bourse", bij mej. de wed. Pauwels te Sas van Gent, in het openbaar verkoopen STAL, VARKENSHOK en GROND, Mf'ife re ®as van Gent, Ooslkaai no. 88, fr Srfffi kadastraal bekend in sectie C no. 1293, groot 2 aren 30 centiaren. met STAL, VARKENSHOK en GROND te Sas van Gent, aan de Kleine Markt no. 151, kadaster sectie C no. 1544 en 1566, groot 2 aren 20 centiaren. Breeder bij biljetten en nadere informaties ten kantore van voornoemden Notaris. i De Notaris E. R. Dunioleyn, te Hontenisse, zal ten verzoeke van de weezen CHR. DE WAAL te Scbaperspolder, gemeente Hontenisse, op Woensdag 22 Maart 1899, des middags om 12 uur, op de door hen aldaar bewoond wordende hofstede in het openbaar verkoopen 1 RUINPAARD oud 6 jaar, 2 DITO blauwe oud 6 jaar, 1 MERRIEPAARD oud 7 jaar met veulen, 4 bekalfde KOEIEN, 5 eenjarige RUNDEttS, 2 bekalfde VAAR ZEN, 1 vet RUND, 1 VARKEN dik van biggen. VOORTS 20000 KG. VOEDERBEETEN, 10000 KG. PAARDEPEEEN, 1000 KG. AARDAPPELEN (watten), 200 KG. witte en bruine BOONEN, 4000 KG. WEIHOOI, 500 droge MUTSAARD, eene partij EAS- SEEL, 150 zware KODDEN en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. a. van af den westelijken kanaaldijk bij Meslieb 140 Ms. naar den weg langs den Goesschen- polderdijk en langs de straat langs L. Dieleman tot P. Riemens. b. van af den westeliikenkanaaldijk voorYloos'.vi jk: 20 Ms. naar den weg voor de hofstede bewoond door E. Haak. 40 v<5or de hofstede bewoond door de wed. J. Dieleman. Onder den prijs voor het vervoer zijn begrepen de kosten van laden en lossen der voertuigen. Inschrijvingsbiljetten in te leveren voor elf uren, voormiddag van Woensdag 5 April a. s., ten kantore van den Ontvanger-Griffier van den polder, den heer STURM te Ter Neuzen. VAN te leveren vrij aan wal op de Axelsche Sassing, voor 1 Mei 1899. Biljetten in te leveren voor 25 Maart 1899, bij den ondergeteekende, dijkgraaf van den polder Beoosten- en Bewestenbleij. Zuiddorpe, 9 Maart 1899. A. MOERDIJK. t e Axel. PRIJSOPGAVE wordt gevraagd, voor Zaterdag 25 Maart 1899, over levering van HI Ook kan geleverd worden per spoor mits opslaan tijdens onderzoek. Levering vodr of op 1 April. Voorwaarden en inschrijvings-biljetten worden verstrekt door den Secretaris. Axel, 20 Maart 1899. Namens Het Bestuur, J. RAMON DT, Voorzitter. J. VAN HOEVE, Secretaris. DIJKSTRAAT, TER NEUZEN. SAJETTEN en GARENS, BEVER, rood en blauw, van de minste tot de beste soorten. De prijzen zijn dit jaar weder zeer laag en de keuze is zeer ruimj zoodat voor elke levering zich minzaam aanbeveelt A. VAIN DER MOLEN, Ter Neuzen. Schilder, Vlooswijkstraat.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 3