^ememgde berichten, BURGERL1JKE STAND. Wie waren op het oogenblik van de afkondi ging als dienstplichtig ingedeeld Tot vaste arbeider in dienst der provincie Zeeland op den weg WalzoordenHulstis benoemd Aloijsius Fruijtier, zoon van den op 1 Januarij.l. verdwenen vaste arbeider J. F. Fruijtier, in wiens plaats de benoeming is geschied. Op de tramlijn BreskensMaldeghem, zijn de passagiersprijzen met 25 percent verlaagd. IJzendijke, 17Maart. Gisteren avond bevond zich de heer R. uit IJzendijke met zijn paard en rijtuig te Watervliet in Belgiii, waar bij voor eene herberg stil hield, zijn paard aan de goede trouw daarbuiten overlatend. Na langer of korter verblijf in de herberg naar huis willende rijden, bemerkte R. tot zijn schrik dat paard en rijtuig waren verdwenenhij hoorde het in draf in de richting IJzendijke verwijderen, waarheen hij het te voet vervolgde. Eerst werd aan een grap gedacht, doch daar het trouwe dier binnen onze veste.nergens te vinden was, kwain men tot het vermoeden van diefstal, waarom de marechaussee met het voorgevallene in kennis werd gestelddeze, ambtshalve aan het geval van diefstal denkende, begonnen hunne nasporingen, doch te vergeefs. In den vroegen morgen van hedcn werd het paard en tijtuig onbeschadigd in de boulevard alhier teruggevonden, zonder dat echter het raadsel nog kon worden opgelost of het een grap was geweest, of er diefstal in 't spel was, of wel dat het paard van rusten rnoe geworden, het beter had gedacht maar rustig haiswaarts te keeren en voor deze maal zijn naam te loochenen jammer dat deze laatste stom blijft. Voor een staanplaats voor een stoomcarroussel op de Groote Maikt te Goes, bij gelegenheid der kermis aldaar, werd het hoogst ingeschreven door den heer G. Vincken te Roermond voor f 577. Te Schiedam is voor een plaats voor zoo'n in- richting f 2700 geboden. Twintig gulden voor een tand of een dienst beloond. Een boerenzoou uit een plaats bij Goes had te Biezelinge graan geleverd op zijn terugkeer met een span weelderige paarden voor zijn wagen, raakte hij van de wijs en geoeurde er iets dwaas met hem even voorbij's Gravenpolder, zoo meent hij, sprong er iemand op zijn wagen, rukte hem de leidsels uit de handen, wierp hem van den wagen en reed met het span naar Ovezand, waar de nieuwe koetsier door den veldwachter aangehouden werd. De boerenzoon, versuft door zijn val, wilde zijn wagen en paarden achterna loopen, doch sloeg, altijd door die versuftheid, de tegenovergestelde richting in en liep, sommigen zeggen waggelde, naar 's Gravenpolder terug, waar men hem aan zijn verstaud bracht, dat hij geheel verkeerd liep. Toen hij dit begreep, wandelde hij naar Ovezand, trof daar zijn span aan en zonder zich te bedeuken gaf hij zijn plaatsvervanger, die voor de paarden stond, zulk een slag in't gezicht, dat een tand uit 's mans mond rolde. De burge- meester moest er aan te pas komen en nu eischt de geslagene of verbaal of f 20. Aan dezen laatsten eisch is gevolg gegeven. De lezer begrijpt wat er gebeurd is de boerenzoon, door den langen rit tot velerlei hartversterking geprikkeld, verloor tusschen's Gravenpolder en Ovezand zijn evenwicht en viel van den wagen aan den kant van den weg zijn gerei werd door een landbouwer, nadat de paarden een poos alleen gedraafd hadden, aange houden toevallig was er een arme schoenmaker uit Goes, die aanbood den wagen naar zijne be- stemming te hrengen, na eerst een uur op den koetsier gewacht te hebben toen deze niet kwam reed., de schoenmaker naar Ovezand waar hij, ge- Ja, misschien. Zij zuchtte onuitsprekelijk droevig, en zei Laat maar binnen Zeventien of achttien jaar geleden woonde Mar guerite te Batavia, bij haar vader, Victor Genissieu, chef van het kantoor der firma de Beauprdault in Indie. Ofschoon pas vijftieu jaar, was zij, als de meisjes in dat land, reeds volwassen en beroemd om haar schoonheid en bevalligheid. Jean Demarr had zijne rechtskundige studien voltooid. Bezitter van een groot fortuin, had hij geen haast met de praktijk en wilde, alvorens zijn carriere te beginnen, wat rusten van de studie. Maar 't luie leven in de wereldstad trok den energieken jongeling niet aan, en hij besloot, een reis om de wereld maken. Te Havre kocht hij een plezierjacht, de //Alou- ette", en nam een equipage aan. Zoo trok hij op weg, als wees, niemand achterlatende, die om hem treurde. Te Batavia bleef hij langer dan zijn voornemeu was geweest, aangetrokken door de schoonheid van het land en de eigenaardige bekoring van het Indische leven. Hij had verscheidene aanbevelin- gen, en op een der schitterende avondfeeslen ont- moette hij Marguerite. Haar te zien en geheel betooverd te worden door haar bekoorlijkheden was den. Toen dacht Jean Demarr niet meer aan ver- trekken. Zijn belangstelling voor de studie van andere landen was plotseling bekoeld. Was er nog een wereld, behalve in de oogen van dat schoone kindwas er een andere stad dan die, waarin zij Jeefde, de betooverende Marguerite lijk gezegd, aangehouden werd door de politie en waar hem voor zijne moeite een tand uitgeslagen werdde holte, daardoor ontstaan werd gevuld door het goud van twee Willempjes. (M. Ct.) In een dronken bui had een vrouw te Tiel groot onheil kunneu stichten. Zij stapelde turf op den vloer, goot er petroleum over en stak ze, na de deur gesloten te hebben, in brand. En daar binnen zat zij met drie kinderen. Door het intrappen van de deur kwam de man binnen, bluschte den brand en joeg zijn vrouw er uit. Te Leeuwarden werd Vrijdag een zeldzaam jubileum gevierd. De 76jarige Jouke Wassington, was toen 65 jaren onafgebroken in dienst geweest bij de firma H. Adama (thans M. J. Nolet), fabrikant in goud- en zilverwerken. Het is het vierde ge- slacht Adama, waarbij hij in dienst is. De trouwe werkman, is in weerwil van zijn hoogen leeftijd, nog steeds ijverig in de fabriek bezig. In de Kalkhaven te Dordrecht is Zaterdag- namiddag door onbekende oorzaak een ijzeren kalkpont lek gesprongen, door midden gebroken en gezonken. 's Morgens waren nog duizend.zak- ken kluitkalk aan boord gebraclit. Zoodra het water bij de kalk kwam, ontwikkelde zich een dikke rook. Door de kalk werden vele visschen bedwelmd, zij kwamen aan de oppervlakte van het water drijven en werden spoedig door de liefhebbers in roeibootjes buit gemaakt. De politie te Amsterdam heeft de hand gelegd op een persoon, die zich voordeed als een rechercheur en onder voorwendsels angstvallige ingezetenen oplichtte. Zoo was hij dezer dagen bij eene oude vrouw gekomen, de tante van een marine-matroos te Heider, zeggende, dat haar neef in een leelijke zaak betrokken was, maar dat hij als rechercheur hem nog wel buiten het gerecht kon houden, als men er terstond f 25 voor over had. De goede vrouw gaf het geld en al spoedig bleek dat haar neef in het geheel niet in ongelegenhetd verkeerde. Zaterdagnacht wilde iemand te Utrecht door verdrinking een einde aan zijn leven maken en sprong daartoe in den Singel nabij de Willems- brug. Nauwelijks echter voelt hij het water of hij krijgt berouw over zijn onbezonnen daad. Hij wil weer uit het water en roept om hulp, maar krijgt geen antwoord. Dan het zelf maar gepro- beert en, na veel tobben en spartelen gelukt het hem op den wal te krabbelen. Hij weet zich voort te sleepen tot de Mariaplaats, waar hij be- wmtdoos neervalt en, na door de politie gevon- den te zijn wordt hij naar het hoofdbureau ge- transporteerd. Te Oud-Gastel kocht iemand onlangs een bouwvallig huisje. Bij het afbreken vond men, onder den plavuizen vloer, een aarden pot met oude gouden munten, waarvoor een kenner dadelijk 1500 bood. Wat grond in Amsterdam waard is of, beter uitgedrukt, wat men er voor laat betalen. Een oud koffiehuis op den hoek van Dam en Damrak gaat eerlang naar den grond. De eigenaar wil het verbouwen en zou het dan te-gelijk wilien vergrooten. Daarvoor zou hij noodig hebben het sigarenwinkeltje op het Damrak en den boekwinkel daarnaast. Beide perceelen, waarvan het sigaren winkeltje haast geen oppervlakte heeft, behooren aan een eigenaar. De eigenaar van het koffiehuis bood er voor een ruim, mooi heerenhuis, twee huizen verder op het Damrak gelegen, en honderd- duizend gulden maar de koop komt niet tot stand, want de eisch is dat huis met twee ton 1 Terwijl een vrouw te Schijndel zich Vrijdag even buiten hare woning begaf, kwam haar 3jarig """"M 1'I™" »- Ik heb haar lief, en zij moet de mijne worden zei hij tot zich zelven. Ook Margueritie had hem spoedig lief. Men zag elkaar dikwijls, en na haar jawoord te hebben gekregen, ging hij om haar hand vragen, bij haar vader, den heer Genissieu, wiens geslacht reeds lang aan dat van de Beaupreault was ver- bonden door bauden van hechte vriendschap. Marguerite's vader ontving den landgenoot vriendelijk, en Jean kwam na een korte inleiding terstond met het doel van zijn komst voor den dag. Meneer, zei hij, ik heb uw dochter lief, met geheel tnijn ziel en mijn grootste geluk zou zijn, haar ten huwelijk te mogen ontvangen. Vervolgens gaf hij in korte, duidelijke woorden verslag omtrent zijne relatien, familie en vermogen. Genissieu hoorde hem kalm aan, en toen de jonge man had uitgesproken, antwoordde hij Ik weet wie gij zijt, en uw aanzoek ver- eert ons zeer. Zoo u eenige dagen vroeger hier was geweest, zou het huwelijk wellicht mijn goed- keuring hebben verworven. Nu is het te laat. Te laat, meneer, en waarom George ,de zoon van den heer de Beaupreault. die, zooals u weet, sedert twee maanden te Batavia is, heeft mij de hand van Marguerite gevraagd. Marguerite heeft mij lief, meneer Ik heb George mijn woord gegeven, en daarop kom ik niet terug. Ik bid u, meneer, dat kan toch niet uw laatste woord zijn 1 Genissieu stond opDemarr zag zich genood- zaakt, ook op te staan. De oude heer herhaalde, als gold het een on- verschillige zaak zoontje met het haardvuur in aatiraking. Het bekwam zulke hevige brandwonden dat het eenige uren later overleed. Als gevolgen der invoering van den persoon- lijken dienstplicht meldt men uit Breda z/Te dezer stede gaan 's middags verscheidene recruten dineeren in De Kroon, een hotel eersten rang. Een recruut heeft hier ter stede een koppel paarden gestald voor ontspanning. Eenigeu houden er gemeubileerde kamers op na. Dezer dagen was er zelfs sprake van een diner, aan te bieden door een recruut aan zijn superieuren." Dit laatste klinkt wel wat vreemd Verleden week is op den Engelschen kruiser Terrible een stoomketeipijp gesprongen. Vijf stokers kregen hevige brandwonden een hunner bezweek spoedig. In Engeland heeft men weer eens getracht een trein te laten ontsporen. De mailtrein die 's avonds uit Folkestone vertrekt, vond vlak bij het station Sandling vier ijzeren stoelen, die bij den aanleg van een lijn worden gebruikt, op de rails liggen drie bij elkaar en de vierde een eind verder. De 5 eerste werden verbrijzeld en de vierde weggeslitigerd. De trein kreeg geen letsel. De Engelsche bladen bevatten een zeer zon- derling verhaal in verband met de ramp te Toulon. De Russische Minister van oorlog ontving den dag voor de ramp een telegram, meldende dat de krnit- huizen te Toulon en te St. Petersburg zouden springen. De Minister besloot terstond zijn maat- regelen te neinen en ging naar de magazijnen, waar hij het personeel met een nachtclijk alarm verraste. Hij inspecteerde alles en gaf daarop, als blijk van tevredenheid over de waakzaamheid en de orde, hem bij de alarmeering en de inspectie gebleken, alien drie dagen verlof. Op deze wijze verwijderde hij het geheele personeel, dus ook de onbekende mannen, die in den aanslag betrokken waren. Bovendien liet de minister soldaten komen, die den omtrek doorzochten of daar soms geheime electrische geleidingen waren. Aan een slager te Parijs werd sedert eenigen tijd worst ontvreemd zonder dat hij den dader kon ontdekken. Hij ging nauwkeurig zijn personeel na, maar onder hen was de dief niet te vinden en toch verdween de worst en bleek de dief ze niet alleen uit den winkel, maar ook op de plaats waar ze gemaakt werd te bemachtigen. Tevergeefs brak de slager zich het hoofd om den slimmen dief te ontdekken. Het toeval kwam hem te stade. Op een middag eens onverwachts op de plaats komende waar hij zijn worst maakte, bleef hij verstomd staan voor een zonderling schouwspel. De van den grond opgeheven worst scheen in de lucht weg te vliegen. Weldra was de slager er nu achter. De worst- dief was eenvoudig een bewoner van het huis, die uit zijn venster op de derde verdieping, de worst met een hengel naar boven trok. Te Dresden heeft de vrouw van een vroegeren conducteur van de paardentram, in een opwelling van inoedeloosheid over de lange werkeloosheid van haar man, terwijl deze uit was, hare vier kinderen, 11, 5, 4 jaar en vier weken oud, door middel van vergift gedood daarna wierp zij zich in de rivier. Het Windsor-hotel, in het centrum van New-York gelegen, is in 40 minuten tijds geheel afgebrand. De vlammen grepen onbegrijpelijk snel om zich heen en spoedig geleek het gebouw een reusachtige brandstapel. Op de daken en voor de vensters zag men een aantal personen, die zich niet hadden kunnen redden en op hartverscheu- renden toon om redding huilden. Een vrouw sprong uit de vijfde verdieping en bleef do"d liggen. Vier lijken werden nadat het hotel was afgebrand, van onder de puinhoopen gehaaldnog worden 25 personen vermist, die men denkt, dat onder het puin begraven liggen. Er zijn vele gewonden. Niettegenstaande de ongunstige berichten omtrent de luchireis van Andre naar de Noordpool, heeft dit de lust om de Noordpool te ontdekken, bij sommigen nog njet verkoeld. Een Engelschman, Charles Hite, stelt zich voor dezelfde luchtreis te ondernemen, maar dan met een bestuurbaren ballon. Hij zou met zulk een ballon reeds goedgeslaagde proeven hebben genomen. Hoewel het onderzoek, door de overheid inge- steld naar aanleiding van de mededeeling van Tongoesen, dat de overblijfselen van Andree's ballon en de lijken der reizigers zelf aan de Pit bij Jenisesk gevonden waren, niets heeft opge- leverd, blijft men in Zweden nog twijfelen. Prof. urn i- - Ik heb hem mijn woord gegeven. Marguerite zal nooit toestemmen Marguerite is een welopgevoed meisje. Zij zal gehoorzamen. Jean Demarr ging wanhopig heen. Hij begreep, dat 't besluit van Genissieu onwrikbaar was; 't meisje was voor hem verloren Twee dagen daarna slaagde hij er in, Marguerite te spreken te krijgen; zij ontving hem diep bedroefd. Ze verkeerde in een toestand van zwakheid, waarin de vrouwen zich geheel overgeven aan de inspraak van haar hart, zich laten verleiden tot onvoor- zichtigheden, waarover ze later diep berouw hebben. Jean wist het meisje te bewegen, dat ze dien avond het ouderlijke huis zou ontvluchten en een toevlucht zoeken op zijn jacht. (Wordt vervolgd.) Nordenskjold die zich toch niet lichtgeloovig getoond heeft bij de talrijke vroegere mededeelingen over sporen van Andree heeft Koning Oskar verzocht, een Zweedsch deskundige naar Siberie te zenden om de zaak nog eens te onderzoeken, en mocht het bericht waar blijken, de overblijfselen van de expeditie naar Zweden over te brengen. Koning Oskar heeft aan dat verzoek voldaan, en 1500 kronen beschikbaar ges'eld. F. R. Msrt:;: is reeds naar Siberie vertrokken om het onderzoek aan te vangen. Al8 er een Bus is b(j do liSure voor do x ."ansche natie verkoeld is, dan zal het wel een koopman uit Odessa zijn, die een reis naar Parijs wilde benutten om een Frantjaise te trouwen. De man vond waarlijk een vrouwtje^ dat hem leek en niet onbereid was den Rus te huwen. Op den avond van den trouwdag, toen het jonge paar zijn nieuwe woning betrad en daar nog een laatste flesch champagne gebruikte, trok de jonge vrouw een gordijn weg en liet haar verbaasden echtgenoot een stevigen, goed gewapenden kerel zien. Onder bedreiging dat hij anders niet levend de kamer zou verlaten, bood de vrouw den Rus een wissel van 60,000 francs ter teekening. Maar hoewel geheel van streek over deze wending van zijn huwelijksavond, vond hij dat toch wel wat kras en verzelte zich tegen zulk een eisch. Toen hij duidelijk toonde, dat het hem ernst was, besloten de oplichters het niet tot het uiterste te drijven en maar heen te gaan, na vooraf den jonggehuwden man te hebben opgesloten. Als gevangene bracht deze dus zijn huwelijksnacht door, waarna hij den volgenden dag er in slaagde zijn vrijheid te herkrijgen, Oogenblikkelijk deed hij aangifte bij de politie, die natuurlijk het tweetal zoekt. De heer Holland, uitvinder van een naar hem genoemd onderzeesch vaartuig, is uit New- York naar Londen vertrokken, om met de Britsche regeering te onderhandelen over het koopen van zijn uitvinding. De regeering der Vereenigde Staten wees zijn aanbod af. Acht Engelsche stoomschepen, een Duitsch en een Ainerikaansch stoomschip, die uit New-York naar Europa vertrokken, zijn vermoedelijk in de jongste stormen vergaan. Zij hadden tezamen ruim 300 menschen aan boord. In de Belgische gemeente Lommel een uur over onze grenzen zijn drie personen over- leden aan vergiftiging door het gebruik van paarden- vleesch (worst), dat uit Duitschland was mede- gebracht door arbeiders, die aldaar aan het werk waren geweest. Verscheidene personen zijn nog ziek. Een Er.gelsch arhaeloog te Rome, Phillips, heeft aan een Italiaanschen minister van Onderwijs 30.000 geboden voor het recht om uitgravingen op het Forum te mogen doen. Naar men weet, is het hedendaagsche Italie zeer trotsch op zijn kunstschatten, zeodat er na tuurlijk geen sprake van is, dat men een deel van het nog begraven liggende aan een Brit zou verkwanselen. i N G E Z O N I> E N S T U K K E N. DE BRANDWEER. In het verslag dezer Courant van de laatste raadszitting lees ik het volgende als overgangsbepaling wordt in de verorde- ning ingelascht z/De mannelijke ingezetenen, die op het z/oogenblik van de afkondiging van deze veror- z/dening bij de brand weer als dienstplichtig z/zijn ingedeeld, zijn gehouden bij brand of //oefeningen met de brandspuiten dienst te z/doen, behoudens hun recht van plaatsver- z/vanging en afkoop." Daarover heb ik van meer bekwame en bevoegde hand een artikeltje in de courant verwachtvooral omdat ik een paar personen sprak, die verklaarden zich met die overgangsbepaling niet te kunnen vereenigen. Ik wil nu hierbij mijne meening mededeeien. Het schijnt mij toe dat deze bepaling al even dwaas is als die welke op voorstel van den heer Van den Hoek werd aangenomen, ja ik geloof, dat ze nog dwazer is. De vraag is eenvoudig deze Voor zoover ik kan nagaan was er niemand ingedeeld. Indien dit wel het geval was, dan zouden het toch alleen de personen kunnen zijn, dienstplichtig volgens art. 1, zooals dit den 9 Februari is gewijzigd en deze bepaling werd bij hetzelfde besluit ingetrokken Hoogstens had men dus kunnen spreken een voudig van //zij, die op het oogenblik der afkon diging dienstplichtig zijn." Het wordt hoe langer hoe verwarder. Bij mij staat het vast dat niemand ingevolsre die overgangsbepaling zal verplicht kunnen worden optekomen. X. Ter Itrntrn. Huwelijks-aangiften. 17Maart. Chris- tiaan Jan Dieleman, oud 24 j., jm. en Elizabeth Oppeneer, oud 25 j., jd. Jan Gilles de Groen, oud 24 j., jm. en Sietje Adriana Harte, ond 25 j., jd. Huwelijk8-voltrekkingen. 16 Maart. Izaak Verelst, oud 25 j., jm. en Dingena de Visser, oud 29 j-, jd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 2