A 1 g em e en Nienws- en Advertentiebl&d Zeenwseh-Vlaandere No. 3741. Zaterdag 18 Maart 1899. K E R M I S. PISCHULDICr YIB00RD35LD. 39e Jaargang. 700P Uitvoer van Rundvee naar Belgie. Herverpacliting van staanplaatsen. Kinnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij (leze courant behoort een bijvoegsel. FHU1LLETON Naar het Fransch van JULES MARY. 2) De mogendheden en staten buiten Europa, welke op de conferentie zullen worden vertegen- woordigd zijn de Vereenigde Staten van Noord- Amerika, China, Japan, Perzie en Siam. TER NElIZEiSCHE Per drie maanden biunen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busliouders. SJkt ADVEBTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Uit bind verschijnt jlaandag-, Woensilag. en Vrijdagavond, uit|je*onderd op Feestdag-en, bij den nitgever 1". J. VAI OK MWDE te Ter Meuzen De Burgemecster der gemeente TER NEUZEN, brengt ter kennis van de ingezetenen dat, ten einde zooveel mogelijk te voorkomen dat zich onder het vee, dat naar BelgiS wordt uitgevoerd, zieke of verdachte beesten bevinden, aan de Spoorwegmaatschappijen is verboden rundvee, dat naar Belgie is bestemd, ten vervoer aan te nemen, wanneer niet tevens wordt overgelegd eene door een geexamineerd veearts volgens vastgesteld model in duplo af te geven verklaring, dat het dier niet is lijdende aan of verdacht van een besmettelijke ziekte dat alzoo de veehouders, die rundvee naar Belgie willen uitvoeren, moeten zorgen dat voor elk te vervoeren dier eene afzonderlijJce vrklaring in duplo wordt aangeboden dat het onderzoek van het te vervoeren dier door een geexamineerd veearts geschiedt ten koste van den belang- hebbende dat de verklaringen slechts gelden voor den tijd van 12 uren na het onderzoeke6n exemplaar blijft berusten aan het station van inlading, terwijl het andere aan het laatste Nederlandsche station is in te nemen; dat de aandacht van de ingezetenen er op wordt gevestigd dat hun eigen belang vordert niet anders da?i gezonde en onbe- smette dieren naar Belgie uit te voeren. Gedaan te Ter Neuzen, den 16 Maart 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken aan belanghebbenden bekend, dat bij de aanstaande kermis, welke gehouden zal worden van 18 tot en met 2it Sep tember aldaar op het Marktplein beschikbare ruimte zal zijn (ongeveer 390 vierkante meters) uitsluitend voor het plaatsen van een stoomcarousMel of andere ■nricliting- van groote afmeting, zoomede ruimte voor 2 geuoiie caroussels en dat hen gelegenheid wordt gegeven voor 1 April aanstaande schriftelijk op gezegeld papier te doen blijken voor welken prijs, boveu de verschul- digde belasting op staanplaatsen, zij tot het aangegeven einde over het betrokken terrein wenschen te beschikken Grootte en vorm van de inrichting moeten daarbij nauw- keurig worden opgegeven. Door hem aan wien de plaats wordt toegewezen moet het ingeschreven bedrag, met inbegrip van de daarboven ver- schuldigde belasting op staanplaatsen, ad lO cent per vier kante meter, binnen 8 dagen na de gunning worden gestort ten kantore van den Gemeente-Ontvanger, bij niet voldoening waaraan hij aansprakelijk zal worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende kosten, schaden en intressen. Ter Neuzen. 15 Maart 1899. Burgemeester en Wethonders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Mevrouw de Beaupreault stond op en kleedde zich langzaain, telkens ophoudende, om den vrijen loop te geven aan de eenmaal opgewekte gedachlen. Maar eindelijk schudde zij die droomerige stemming van zich af. Nauwelijks was ze gereed met haar toilet, toen Josette weer kwam. Daar is meneer Collivet Marguerite maakte een mismoedig gebaar. Collivet was een der voornaamste bedienden van het handelshuis. Hij kwam elken morgen Marguerite rekenschap geven van den stand van zaken. Door hem wist zij, sinds lang, hoe ver de Beaupreaut elken dag afgleed langs het glibberig pad; door zijne mededeelingen zag zij elken dag de catastrofe nader komen. Wat kon hij haar nog vertellen, dat zij niet wist Ze wilde al last geven, den boekhouder weg te zenden, toen Josette, die hare gedachten scheeu te raden, zei Meneer Collivet drong er bijzonder op aan, mevrouw te spreken. - ,hem dan in de sal°n- Ik kom daar dadehjk bij hem. Eenige minuien daarna betrad Marguerite de de salon. Collivet, die was gaan zitten' met hoed en handschoenen in de hand, stond dadelijk op en groette zeer eerbiedig. 't Was een man van ongeveer vijftig jaar, lang, mager en met een bleek, beenig gelaat. Een dunne, rossige knevel bedekte de bleeke, dunne De Koningin heeft het Huis ten Bosch ter beschikking gesteld voor het houden der vergade- ringen van de Vredesconferentie. De conferentie zal in drie afdeelingen worden ge- splitsteen voor de ontwapeningsvraag en de vermin- dering van de vredessterkte der legers een voor de arbitrage, en een voor alle andere voorstellen. Elke afdeeling brengt een rapport uit, dat aan de conferentie in haar geheel onderworpen wordt, om over de conclusion te beslissen. De leden der conferentie worden bij loting over de afdeelingen verdeeld. Bij staking van stemmen zullen de voorzitters der afdeelingen als arbitrale commissie beslissen Bij de gisteren in het district Veendam gehouden stemming voor een lid der Tweede Kamer stemden 3069 van de 5433 kiezers. Van onwaarde waren 46 briefjes Gekozen werd de heer J. H. A. Schaper (soc.- dem.) met 1597 stemmen. De beer Mr. E. A. Smidt (lib. aftr.) verkreeg 1426 stemmen. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is aan de Provinciale Staten een voorstel ingediend betrekkeliik het, bij besluit van 1 Nov. jl. in hunne handen gesteld adres van de heeren A. Lantsheer, J. A. Zip en J. Gruber, om subsidie uit de provinciale fondsen voor het aanleggen van een tramweg van Vlissingen naar Domburg. Het voorstel luidt als volgt //Bij dit onderwerp doen zich verschillende vragen voor, onder meer deze of het algemeen belang hij een tramweg door Walcheren genoeg- zaam betrokken is, om een Provinciaal subsidie te recbtvaardigenof de exploitatie van deu weg ook na het ophouden der tijdelijk verleende sub- sidien verzekerd mag heetenof de bijdragen van belanghebbenden kunnen geacht worden een vol- doend cijfer te bereiken, en zeer bepaaldelijk in het bijzonder of de ontworpen richting de ineest gewenschte is. Omtrent de laatste vraag behoort in de eerste plaats beslist te worden, daar bij ontkennende beantwoording een breedvoerig onder- lippen. Alleen uit de donkere oogen straalde een vuur, dat getuigde van intens leven. Had u mij iets bijzonders te zeggen, meneer Collivet? vroeg Marguerite. Wat den algemeenen toestand betreft, me vrouw, behoef ik u niets meer te zeggen. Dien kent u al lang, even goed als ik. 't Huis is verloren wij hebben geen middelen meer om het te reddener zou een wonder moeten gebeuren, en wonderen gebeuren er niet meer. Door allerlei kunstmiddeltn hebben wij 't tot nu toe gerekt. En welke middelen! Nu is 't uit. Ik weet, dat er klachten zijn ingediend dat het faillissement is aarjgevraagd dat er beschuldiging van bank- breuk zal volgen. franduleus bankroet.ik ben verplicht, u dat alles te zeggen, mevro uw. Ik luister, meneer, aniwoordde zij, met neergeslagen oogen, gefolterd tot in't diepst harer ziel Ga voort Meneer de Beaupreault weet, hoe de zaken staan, en hij is waarschijnlijk gedurende eenige dagen weggebleven, omdat hij weet, dat zijn terug- komst op het kantoor spoedig gevolgd zou worden door een optreden der justitie, zijn arrestaiie wellicht. Hoewel er schijnbaar geen instructie is geopend, moet er tegen uw man een bevel tot inhechtenisneming zijn uiigevaardigd want ik zie in den omtrek van dit huis, zoowel bij den ingang in de rue Dannou als bij dien in de rue Louis le Grand, mannen rondsluipen, die bekend zijn als rechercheurs der politie. Mijn man heeft zeker Parijs verlaten Neendat weet ik. Hoe zoo? Welk bewijs heeft u daarvoor Ik heb meneer gisteravond gezien, dicht bii 't Cirque d'Ete'. Alleen? vroeg zij met een trilling in haar stem. Neen er was een vrouw bij hem zoek naar de andere vraagpunten uit den aard der zaak overbodig is. Met den hoofdingenieur wiens gevoelen over de andere vraagpunten de meerderheid onzer ver- gadering overigens in hoofdzaak deelt zijn wij van oordeel, dat de richting van den tramweg door de schaars bevolkte landstreek langs den voet der duinen en zeedijken van Walcheren niet de meest gewenschte is. Wij hebben daarom gemeend de behandeling der vele andere vraag punten te moeten aanhouden en hebben, onder referte aan het ad vies van genoemden hoofd- ambtenaar, de eer u voor te stellen het verzoek af te wijzen." TER NEUZEN, 17 Maart 1899. Gisteravond gaf de gymnastiek- en scherm- vereeniging //Sparta" alhier, op de bovenzaal van het /Hotel de Commerce" hare tweede en laatste uitvoering in dit seizoen. De zaal was niet zoo bezet als dit hij vorige gelegenheden het geval was, doch zij die door hnnne opkomst van be- laugstelling in de werkzaamheden der vereeniging blijk gaven, hadden zich niet te beklagen. De leden hebben den tijd sinds de vorige uit voering niet ongebruikt laten voorbijgaan want in alles was een flinke vooruitgang waar te nemen, zoowel in de te aanschouwen gegeven oefeningen, als in de wijze waarop ze werden uitgevoerd. Dit viel direct iu 't oog bij het eerste nuinmer z/vrije oefeningen", waarin fraaie standen en een gelijkmatig werken werd te zien gegeven. Doch ook was bij de volgende nummers rekstok, ringen, en staafoefeningen, zoowel die uitgevoerd door de leden als door de aspiranten goede vooruitgang te bespeuren. Voor het eerst werden schooloe- feningen aan de brug gehouden, waarmede de ver eeniging sedert kort is begonnen. Voor afwisseling werd opgevoerd de klucht in een bedrijf //Cornelis Pimpel voor het gerecht" en de pantomime. ,/Het betooverde logement," die van tijd tot tijd hartelijk deden lachen. Nadat de werkzaamheden der turners met eenige fraaie groepen waren besloten, ving het bal aan, en konden de bezoekers ook deelnemen aan de gymnastiek door eens lustig te ,/draaien" op de tonen der muziek. dezelfde, met wie men hem in den laatsten tijd dikwijls heeft gezien. Ja, ge hebt mij haar naam genoemd. Marinette dat is natuurlijk maar een aangenomen naam Ik kan u ook haar portret laten zien. V at gaat mij dat aan zei ze minachtend. Maar zich bezinnende, toegevende aan een ver- klaarbare jaloersche nieuwsgierigheid, stak ze de hand uit. Neengeef maar eens hier. Zonderling; nu aarzelde Collivet. Hij hield een photografie in de hand en staarde er op, alsof hij er niet van kon scheiden. Op zijn gelaat kampten ingehouden toorn en smart. Mevrouw de Beaupreault bezag ernstig het portret en gaf dat toen terug. Ja, ik kan het begrijpen Zij is schit- terend mooi Collivet nam het portret terug en borg het in zijn zak, als een schat. Toen wischte hij met den zakdoek over zijn gelaat. Mevrouw de Beaupreault, bezig gehouden door hare eigeu gedachten, merkte zijn ontroering niet op. Zij vroeg enke! Hoe komt u aan dat portret O, mevrouw, heel eenvoudig Die Marinette is zeer bekend men vindt haar portret overal. Hij bracht met moeite die schijnbaar onver- scliillige woorden uit; en eerst toen Marguerite lem vroeg naar de zaken en de cijfers, kreeg hij de kalmte van den handelsman weer. Hij eindigde het onheilspellend relaas met de woorden Gister zei ik u, dat het nog maar een quaestie van dagen was thans is 't enkel een quaestie van uren. Collivet groette en ging. Eigenlijk had hij haar niets nieuws verteld In de tweede helft der rnaand Februari zijn door het postkantoor alhie» de volgende onbe- stelbare brieven verzondgn, aan de adressen van Mej. M. Hommering, Rotterdam; C. Panhow, Zierikzee; Mej. Rotsou, Glasgow en F. Hufen, Mannheim. Blijkens Prov. blad zijn bij de laatstgehouden hengstenkeuringen o. m. goedgekeurd//Odilon" van Ph. J. van Dixhoorn te Axel en //Bismarck" van E. L. Plasschaert te Koewacht. Afgekeurd werdenAlbert" van L. Jansen van Rozendaal te Axel, //Louis" van R. Pauwels te Bouchaute (Belgie) en ,/Robino" van A. F. van Duijse te St. Jansteen. Axel, 15 Maart. Heden werd alhier door de ger. gemeente van kerk A aanbesteed het plaatsen van een hulpkerk, zonder bijlevering van hout Ingeschreven werd door G. W. de Jonge voor /185; F. Deij voor /175; J. K. Vink voor f 157 C. van den Broeke voor f 150 H. Luijk voor /145; A. J. Cornelissen voor 139 A. A. Slijpen voor 134 en A. van 'tHoffvoor 74,50, alien timmerman te Axel. Aan den laagsten inschrijver gegund. oor het afbreken der bestaande kerk werd ingeschreven door M. J. Witte voor 188,80 F. van Taienhove voor f 180H. Mangold voor /135; A. de Jonge voor f 125 en J. A. van Hoeve voor f 123,50, alien metselaar te Axel. Aan den laagsten inschrijver gegund. Philippine, 15 Maart. Gisteren heeft alhier eene plechtige begrafenis plaats gehad van een onzer voornaamste burgers van deze gemeente, n.l. den heer J. D. Dhooge, zoon van den pas overleden Burgemeester. Tal van familieleden en vrienden volgden de lijkbaar, zoowel naar de kerk, alwaar een plechtigen dienst werd gehouden, als naar den doodenakker. Bij de geopende groeve herdachten de heeren Meerman en den Brok, den overledene, als een goed vader voor zijne talrijke kleine kinderen en als een braaf burger, die veel voor zijue minder bedeelde dorpsgenooten heeft gedaan. Vele dorpelingen zullen nog lang den naam van dezen menschlievenden man in zegenend aandeuken houden Philippine. In den nacht van Woensdag op Donderdag ontdekten de marechaussees Jansen en Swartele omstreeks elf uur beweging van eenige personen op de hofstede van deu landbouwer J. Dieleman in den Bontepolder. Op hunne ver- schijning werd de vlucht genomen. Bij nader onderzoek bleek, dat een der koestaldeuren was geopend. Daar er niets is ontvreemd, is aan te nemen, dat de mannen van den H. Hermandad hen te vroeg hebben verrast. Koewacht. Ten huize van den herbergier, den heer E. de Vleeschouwer alhier werd deze week ten overstaan van de notarissen P. Dregmans te Axel en Mr. J. G. van Deinse te Hulst ver- kocht een woonhuis met aanhoorigheden zijnde een hofsteedje groot 52 aren en 20 centiaren. Marguerite leefde sinds jaren in koortsachtige afwachting van de dreigende losbarstiug. Nu kon niets de catastrofe meer terughouden. De kantoren van het huis Beaupreault namen den geheelen entresol in de particuliere wouing van George en Marguerite de eerste verdieping. George had zijn kamer op de eerste verdieping verbonden met het kantoor door een trap, die boven en beneden uitkwam in een soort wacht- kamer, waar altijd een bediende was. De werk- kamer was een groot vertrek, weelderig gemeu- bileerd als een salon, en buiten het schrijfbureau bevond er zich niets, dat aan eenigen ernstigen arbeid deed denken. Een dik tapijt versmoorde er alle geluid van voetstappen, en de gecapiton- neerde tochtdeuren sloteu hermetisch. Twee deuren verbonden dit kabinet met 't andere gedeelte van 't huiseen leidde naar de woonvertrekken, de andere naar de trapdie trap was ook door diehte tochtdeuren afgesloten, zoowel boven als beneden, zoodat 'ter altijd donker was. De kennis van deze plaatselijke gesteldheid is noodig om wat volgt goed te begrijpen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1