A 1 gem e e d Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwseh-Vlaandere Bekendmaking. Ds Jaarmarkt ts Zuiddorps No. 3737. Donderdag 9 Maart 1899. 39e Jaaro^ang. Het RESULTAAT van het verzoekschrift fkuilltctxxnT Si 9 3 3 Bmnefiland. ABONNEMENT: Inzendmg van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. DINSDAG 14 MAART. makelaars, expMiteurs etc. uit Ter Neuzen aan den Belgisclien Minister VANDENPEEltEBOOM. Naar H. WILD. is) - Ik heb uw gesprek met mijn zuster afge- luisterd vergeef die onbescheidenheid TER lEllZENSCHE KM IHM Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ya ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Dit lilad verscliijnt irfaandWoensdag- en Vrijda^avond, uitgezondertl op l^eestdajren, bij den nitgever J. VAW ME 8AWDG te Xer Ieuzent zal dit jaar worden gehouden De Burgemeester, C. VAN WAES. VAN Reeds berhaalde malen wezen wij onze lezers op den toestand, waarin onze haven is gekomen door het beruchte besluit van het Belgische Ministerie, dd. 20 Juni a0 p°, waarbij met een aanslag van 10 francs per 1000 K.G. worden getroffen de koopwaren verzonden door de Spoor- wegmaatschappij MechelenTer Neuzen of herin- geschreven bij een van hare stations. Men herinnert zich dat indertijd verschillende onzer makelaars, expediteurs en handelaren een verzoekschrift ingediend hebben bij den Minister van Spoorwegen in Belgie ten einde intrekking te krijgen van dat besluit, of gelijke tarieven voor beide lijnen (Gent en MechelenTer Neuzen) en dus vrijheid om zijn waren te verzenden met de Maatschappij die men verkoos. De Minister Vandenpeereboom heeft op dit verzoek geantwoord, dat hij dit besluit niet kon intrekken, omdat het station van Ter Neuzen gemeenschappelijk behoorde aan de beide maat- schappijen, die onze haven bedienen. Hij voegde er tegelijkertijd bij dat deze gemeenschap zich hierbij niet bepaalde maar zich uitstrekte tot alle instellingen, kaden, hangars, terreinen etc. In de hernieuwde verzoekschriften van 15 Aug. 1898 en 5 Jan. van dit jaar hebben de inzenders den Belgischen Minister opgemerkt dat hij zich op een wonderlijke manier heeft vergist en dat het station van Ter Neuzen, wel verre van in gemeenschap te zijn bij beide maatschappijen, grootendeels uitsluitend aan MechelenTer Neuzen behoorde. Bij hun verzoek, 5 Jan. 11., voegden de inzenders ten overvloede een afschrift van de maatregel die in de maand Dec. door de Maat schappij MechelenTer Neuzen genomen werd, Maar u zei mij toch eens ik meende het tenminste te verstaan dat u een nieuwe verbintenis Zeker, en dat meende ik ook. Zooals de zaken echter nu staan, moet ik betwijfelen, of Lucia ooit in een scheiding zou bewilligen. Maar groote God is 't mogelijk, dat zij dien man nog kan liefhebben Liefhebben P Liefde is een zeer rekbaar begrip, waarde vriend. De hoofdzaak is, dat zij vreeselijk, boven alle beschrijving geleden heeft. Ik hield haar voor genezenik verheugde mij daarover; maar aan de groote, vernietigde smart, aan haar vertwijfeling gister-avond heb ik wel gemerkt, dat de wonde niet is geheelden ik twijfel, of die ooit voldoende zal genezen, om mijn arme zusler aan de mogelijkheid van een nieuw geluk te doen gelooven. O, als ze mij liefhad riep Walter hartstochte- lijk. Als ik inaar met haar spreken mocht Mevrouw, bezorg mij dat £ene geluk dat ze naar mij luisteit! Tegenover u waren mijne woorden zwak tegenover Lucia zullen ze krachtiger zijn. Geef mij de mogelijkheid, haar te herwinnen voor 't leven en 't geluk van haar en van mij en als dat niet mag zijn, laat mij dan den troost, dat ik het tenminste heb beproefd Er werd geruisch vernomen in de aangrenzende kamer. waarbij 30 franc per wagon werd geeischt van koopwaren die voortaan op hare terreinen werdeu gelost of in hare hangars geborgen, indien deze niet door hare lijn werden verzonden. De Minister Vandenpeereboom heeft op dit laatste verzoek met den volgenden brief geant woord, die wij letterlijk weergeven, vreezende dat door vertaling de fijnheid etc. van dit weldoordacht schrijren zou te loor gaan. Bruxelles, le 28 Fevrier 1899. Messieurs, Par requete collective du 5 Janvier dr, vous insistez pour obtenir 1°. le retrait de l'arrete du 20 Juin dr, frappant d'une surtaxe de 10 francs par tonne les transports diriges irregulierement par la ligne de Malines Terneuzen, avec reinscription en cours de route 2°. la tarification de Terneuzen par un double itineraire. J'ai l'honneur de vous faire connaitre que les raisons qui ont motive l'arrete du 20 Juin dr, n'ayant pas cesse d'exister, il ne m'est pas possible de rapporter cet arrete. Quant a accorder a Terneuzen une tarification par deux itineraires, avec faculte pour les expe diteurs de choisir 1'itineraire a, leur convenance, je vous prie de vouloir bien remarquer que la tarification des relations mixtes avec Terneuzen est basde sur le principe de la plus courte distance il en resulte que les prix qui figurent dans les tarifs actuels sont les plus bas que l'on puisse obtenir entre deux points determines. II n'y a done aucune raison plausible de modifier cette tarification laquelle repose, d'ailleurs, sur des bases adoptees de commun accord entre tous les chemins de fer beiges. Vous avez fait remarquer que les installations de Terneuzen n'etant pas entierement communes entre les deux chemins de fer deMalinesTerneuzen et de GandTerneuzen, vous avez plus de facilites d'effectuer vos transports par le chemin de fer de MalinesTerneuzen. Une instruction sur place a demontre que les installations de la gare de Terneuzen sont generalement communes et suffi- santes pour faire face au trafic actuel. De son cote, le chemin de fer de GandTerneuzen affirme etre a meme de faire face au trafic devant passer par sa ligne. II en resulte que les transports peuvent s'effectuer dans de bonnes conditions par l'une et l'autre ligne et que la situation ne presente rien d'ab- normal. Au surplus, il vous est loisible de Ik zal doen wat ik kan wacht mij hier zei de barones en verwijderde zich. Haar korte afwezigheid dacht Walter een pein- lijke eeuwigheid. Eindelijk kwam ze terug; ze was ontroerd en had tranen in de oogen. Lucia stemt er in toe, u te zien, zei ze, doch enkel in mijn tegenwoordigheid. In tegenwoordigheid der geheele wereld, als zij dat verlangt, antwoordde Walter snel, en hij volgde de dame in de kamer, waar haar zuster was. Was dat werkelijk de gister nog zoo bloeiende opgewekte, jonge vrouw Hoe bleek, hoe be- schroomd en treurig zag zeernu uit! Wat moest ze in die enkele uren hebben geleden Walter kon geen woord spreken. Hij, die gepraald had met de zegevierde welsprekendheid tegenover zijn geliefde, vond, nu hij haar voor zich zag, geen woord om uiting te geven aan wat er in hem omging. Stom trad hij haar tegemoet, vatte hare beide handen en knielde voor haar. Met een treurig, doch oneindig teeder glimlachje zag ze een oogenblik op hem neer. Sta op, mijn vriend zei ze met haar weeke stem, nog bevende van ingehouden smart. Sta opZulk een houding past u niet. En terwijl Walter oprees, vervolgde zij blozend Hij wilde verheugd haar in de rede vallen, maar zij liet hem daartoe geen tijd. Begrijp mij niet verkeerd, zei ze zacht. Ik ben u dankbaar voor uw geloof aan mijdat geloof en de wijze, waarop gij er uitdrukking aan hebt gegeven, heeft mij onuitsprekelijk goed ge- faire les demarches necessaires pour obtenir, au besoin, la communaute complete et entiere de toutes les installations de la station de Terneuzen. Je regrette, en consequence, de ne pouvoir donner d'autre suite a votre demande. Je vous prie de vouloir bien communiquer la presente h vos co-signataires et d'agreer, Messieurs, l'assurance de ma consideration disfinguee. Le Ministre, Vandenpeereboom. De Minister Vandenpeereboom ofschoon erken- nende in bovenstaanden brief dat hij in zijn antwoord van 5 Aug. dwaalde, weigert niettegen- staande de minste tegemoetkoming aan het billijk verlangen van requestanten, maar om hen tevreden te stellen spreekt hij van een onderzoek dat hij ter plaatse heeft laten doen, wat nog eens het tegendeel heeft aangetoond van wat werkelijk bestaat. Het zou inderdaad van veel belang zijn eens te weten wie zooal met dat onderzoek in kwestie belast zijn geweestVolgens ons oordeel moeten die //onderzoekers" met blindheid geslagen zijn, waar zij durven beweren dat het gemeen schappelijk deel van het station voldoende is voor den trafic, ja zelfs een goed figuur maakt. Dat is een kras stuk Het is opmerkelijk dat de Minister in zijn ant woord blijken geeft van ongehoorde partijdigheid. Hij toont een onbegrensd geloof te hebben in alles wat de Maatschappij GentTer Neuzen beweert, waar, zooals wij weten, MechelenTer Neuzen steeds protesteerde. Het fraaiste van heel het ministerieel schrijven is wel ditMinister Vandenpeereboom geeft aan de onderteekenaren van het verzoekschrift den goeden raad de noodige stappen te doen om de algeheele gemeenschap te verkrijgen van alle instel- Tingen van ons station, terwijl hij zelf beslist verklaart dat deze gemeenschap bestaat, zelfs is ^entiere et complete" Voor ons blijft er dus niets over dan onze Regeering te verzoeken, deze zaak ter hand te nemen en zich rechtstreeks tot de Belgische te wenden. Mocht de Minister andenpeereboom voortgaan zich dan even onhandelbaar te toonen als tegenover onze expediteurs etc., dan zouden wij bijna den raad willen geven, repressaille-maatregelen te nemen tegen Belgie, waar de Minister van spoorwegen etc. van dit land dergelijke besluiten tegen ons belang uitvaardigt. daanmaar ik weet, dat een schaduw rust op mijn verleden Toen Walter hiertegen heftig wilde protesteeren, hief zij smeekend de hand op en hij moest zich wel onderwerpeD. Ik wist dat vroeger nog niet, vervolgde zij met eenigzins onzekere stemik had het kuunen weten, maar ik was destijds Dog zoo on- ervaren en ik heb er eigenlijk weinig aan ge- dachl, juist omdat het goddank, slechfs een schaduw en geen werkelijkheid is. Maar de wereld ziet slechts die schaduwen wie weet, beste vriend, hoe spoedig de stem der wereld zelfs u in verwarring zou brengen Nooit riep Walter, die zich niet meer kon bedwingennooit zal het geringste spoor van verdenking mijne lippen of mijn hart bevlekken. Even goed kon ik mijn eigen moeder smaden Ik zweer u, bij haar naam, dat ik u acht, vereer, liefheb, Lucia, zooals men ooit een vrouw heeft geacht, vereerd en liefgehad De jonge vrouw antwoordde niet dadelijk. Zij beefde en kampte zichtbaar een zwaren, inwendigen strijd. Ge ziet mij nu slechts met de oogen van den hartstocht, fluisterde zij eindelijk. Hoe spoedig zullen mijne gebreken dien valschen aureool van mij wegnemen Stil laat mij spreken, zoo brak nu de barones het gesprek af. 't Komt mij voor, dat gij beiden het voornaamste vergeet. Lucia's man, bedoel ik, heeft toch ook een woord mee te spreken, en ik vrees, dat hij zich zeer beslist tegen de ontbinding van zijn huwelijk zal verzetten. Maar is die man dan gek barstte Walter toornig uit. Naar de N. R. Ct. verneemt bestaat het voornemen de Eerste Kamer kort na Paschen te doen bijeen- komen, voornamelijk ter spoedige afdoening van het revisievoorstel en c. q. het mijnwet-ontwerp. De Minister van Oorlog heeft bepaald, dat de miliciens van de lichting 1899, die in het bezit zijn van het getuigschrift dat zij met vol- doenden uitslag het vourbereidend militair onder- wijs hebben bijgewoond, bij de korpsen zooveel mogelijk met elkander bij een of meer compagnien zullen gehuisvest worden en dat bij de regeling hunger verdere opleiding met de verkregen ge- oefendheid rekening behoort te worden gehouden. Naar aanleiding der bij de Tweede Kamer ingediende motie-Van Gijn, waarvan het sloi luidt /inoodigt den betrokken Minister uit, in den loop van dit zittingsjaar de indiening van een ontwerp van wet tot het verbeteren van den weg van Dordrecht door het Hellegat langs Brouwershaven naar zee te bevorderen", heeft de gemeenteraad van Zierikzee een adres aan de Tweede Kamer gericht, om bij aanneming dier motie daaruit te laten vervallen de woorden: //langs Brouwershaven", op grond dat naar het oordeel van den Raad, daarbij gesteund door bevoegde deskundigen, de Roompot als zeearm verre boven het Brouwers- havensche gat te verkiezen is en hij het zeer zoude betreuren, dat bij eventueele aanneming der motie, al reeds dadelijk de zeearm zou zijn aangewezen, waardoor de schepen de zee zouden bereiken, terwijl hij het wenschelijk en noodzakelijk acht, dat, voordat tot keuze van den zeearm wordt overgegaan, vooraf een zeer grondig en ernstig onderzoek worde ingesteld, welke zeearm de beste is. TER NEUZEN, 8 Maart 1899. Hedenmorgeu werd ontdekt dat beproefd was in te breken in het kantoor der firma Van IJsselsteijn, staande aan het spoorwegstation al- hier, daar deur en deurpost beschadigd waren door beitels van verschilleude breedte. Een oogenblik daarna werd ontdekt dat men zich toegang had verschaft tot het kantoor der firma Little Johnston, door insnijding eener ruit. Eenige lessenaars waren daar opengebroken en er was in gesnuffeld, zoodat de papieren dooreen- geworpen lagen. Geld was daarin niet aanwezig De barones lachte fijntjes. Dikwijls lijkt 't er op, zei ze maar ge- lukkigerwijze is zijn waanzin zelden gevaarlijk van natuur En voorts, professor, komt't mii voor, dat gij eerst de vrouw moet leeren kennen', van welke gij wilt bepoeven u te laten scheiden. Kan ik de aarde omwoelen om haar te vinden antwoordde hij heftig. Dat nietmaar als wij alien ons best doen, is er misschien een weg te vinden. Voor alles heb ik hier Lucia's contract O, Rosa, nog niet! smeekte de jonge vrouw verbleekend en stak afwerend beide handen uit. Kom, kom zei de barones ongeduldig, naar de schrijftafel gaandemet al die mooie redeneeringen komen jelui geen stap verder. Ze trok uit eeu lade een sierlijk bewerkte cassette, die ze kalm opende, om er een groot, opgevouwen papier en nog een ander klein voorwerp uit te nemen. Lucia bedekte snikkend haar aangezicht. Hier, zei haar zuster met groote gemoeds- kalmte, is het bewuste dokumenten dit kleine kunststuk is u misschien niet geheel on- bekend. Lachend legde ze een ring in Walter's hand. De jonge man staarde verbleekend op het voor werp 't was de dubbelganger van den ring, dien hij thuis in een laadje van zijn schrijftafel zoo veilig bewaarde. Hij had't kuustig gemaakte kleinood te dikwijls aandachtig bezien, om het ooit te kunnen vergeten. Bijna ontsteld keek hij de barones aan, die nu lucht gaf aan haar nooit te bedwingen vroolijk- heid en onbarmhartig lachte, Snel ontvouwde

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1