2e Groote jaarlijksche Verloting KENNIisQEVINQ. IH'HIiMO-PAMMI'IKH. HUIS met TUIN een W00WHUIS SUIKERBIETENZAAD, HEDEN 0NTVANGEN: Dames, lleeren en Kinder Schoenwerk, een nieuwe Lijkwagen Stolen Ploegen! DAWH0EDEN, Eene DIENSTB0DE eene Dienstbode GEMAAKTE GOEDEREN, Gebroeders PICHA-STEVENS te Sas van Gent. Yerseniging voor Landboaw, Handel en Hijverheid, SLA6ERSBEDRIJF is het DURESCO-DAK PAPIER. o m Van Argnthals Glsrum, Te koop voor f4000, Kuis en Tuin te Ter Neuzen Te huur of te koop A. MOGGRE. BAROUCHETTE Chilisalpeter en Kunstmest. GROOTE 0PRUIMIHG Wed. J. HEtJENS-SPROKK. Damss- en Kindorhosden, BLOEMEN, VEEREN, KANTEN, LINTEN. Attentie s. v. p. Oebr® TAZEEAAR. VOOR WEEPEN, Bekroand op de Zeeoiscle Sijyerkeias-Tentoonstelllni met de iooiste oederaMlln Ken ^roole verbetering op gebied van dakbedekkmq Aan te bevelen yoor: Stallen, Scliureu, Loodsen, Magazijnen, Fabrieken. H. RIB BENS, Ter Neuzen. J. STIJNDLER Co., Altona-Ottensen bij Hamburg. TE BEKOM SUPEBPHQSPHAAT, KUKSTMEST, CHILISALPITEB, bij P. J. SCHEELE, Ter Neuzen. lie fijue afwkmg, kwaliteit en prijzen. J. P. W. BOinOL-BBOZSBKA, G e ?r a a g d Mansbroeken en Vesten, W1NTERJASSEN en BONKERS, alles aan SPOTPRIJZEN. W. J. BOOGAART te Poortyliet. AMSTERDAM. F. ROZENGA te Ter Neuzen. en de Worstfabrikatie van Vleeschwaren en Worstsoorten Gebr. GLERUM, Ter Neuzen. is zand- en steenvrij, is zeer glad en buigzaam aan leder gelijk, is niet zoo ligt brandbaar als andere soorten, is zeer duurzaam en voordeelig, is op vele wereldtentoonstellingen bekroand, wordt bij goede behandeling voor 20 jaar gewaarborgd, behoeft slechts eenmaal om de vijf jaar met Duresco-pap bestreken te worden. O Te huur met 1 Mei: Klein Wanzleben van Dippe a 0,60 per Kilo. een groote sorteering nieuwe modellen Voor alle soorten niet schadelijk SMEER ter opfrissching in voorraad. IJit de hand te koop: Aan concurreerenden prijs Ter Neuzen. P. J. VERSLUIJS. 5j) Iz. van de Sande Zoon 0 Leveren Ploegen van eigen \inding, i 0 met een verstelbaar riester, waarmede 0 ONTVANGEN: Stalen Japonstoffen en Katoenen. Kerkboeken, Communieplaatjes enz. bekende Melkontrooiners Melotte, M BRANDVRIJE en WATERDICHTE CEMENT IJ Z E R E N Houders van in bovengenoemde Verloting worden beleefd verzocht deze voor den 15 Maart 1899 bij den ondergeteekende in te leveren. De prijzen zullen dan spoedig verkrijgbaar worden gesteld. Hiermede hebben wij de eer onze geachte clientele te berichten, dat bet steeds toenemend debiet en de toenemende vraag naar versch Vieescb, ons er toe hebben geleid het ook hier ter hand te nemen, waardoor wij in staat zijn steeds versche waar te leveren Overtuigd zijnde UEd. over kvvaliteit en bediening zult voldaan zijn, verblijven wij ons minzaatn aanbevelende, UEd. dw. dienaren, Het hoofd-depot van Duresco-papier, Duresco-pap en Carbolineum-Duresco is voor Zeeland i WALSOORDEN, Speciale prijzen voor H.H. Handelaren. op goeden stand, midden in de gemeente, nabij kanaal en Markt, zijnde geriefelijke burgerwoning, ook geschikt voor alle bedrijf, 80 meters eigen grond en 30 meters in erfpacht, met gang, ver- scheidene kamers beneden en boven, flinke kasten, ruirne luchtige kelder, overschoten zolderiug, tuin enz. Te bevragen bij Notaris VAN DER MOER te Ter Neuzen. en uitgang Dijkstraat, Nieuwstraat E N°. 4, met Mei a. s. Tweemaal per week te bezichtigen, mits belet te vragen. Voor de condition zich te vervoegen 27 Van Speykstraat, 's H a g e. in de Noordstraat te Ter Neuzen. Ad res bureau dezer couraut. MERK W 1, Orders worden gaarne spoedig ingewacht. D. J. VAN DER HAVE, Kapelle bij Goes. 14 phosphorzuur. 7 ammoniak stikstof, 9 phosphorzuur. 15 A 16 stikstof, aan concurreerenden prijs, Minzaam aanbevelend, Ter Neuzen, Noordstraat C 109. en een goed onderhouden (koetsier onder de kap) voor een en twee paarden. Te bevragen bij J. A. DONZE Jz., Stalhouder, Ter Neuzen. TE BEKOMEN: te SCHOONDIJKE. men naar verkiezing de voorbreedte kan H"1* brengen van 36 tot 42 centimeter welk CD laatste bijna onmisbaar is bij diep en breed snijden. Dezelfde ploegen ook O te bekomen met een stuk uit 't riester. Met April a. s. hopen wij eene groote partij ploegen voor de levering gereed te hebben. TER NEUZEN. Bericht de ontvangst van eene zeer fijne collectie gegarneerde waaronder vele Parijsche modellen. Beleefd worden de dames uitgenoodigd de collectie te komen bezichtigen. gevraagd bij Mevr. EIJKE—VAN DER SWAN te Ter Neuzen. wegens ziekte der tegenwoordige voor noodhulp, bij Mevrouw LE CLERCQ, Heerengracht. van a 1 de voorradige waaronder eene partij Ter Neuzen. I. GOUDSTIKKER, Nieuwstraat. Een groote collectie Voor de eerste H. G'ommunie Ondergeteekende heeft de eer kennis te geven dat hij vertegenwoordiger is geworden voor de Wwe MELOTTE te Remicourt, fabrikante van de en beveelt zich hierbij voor de levering dezer ontroomers beleefd aan. Inlichtingen en prijsopgaven worden op franco aanvrage gratis toegezonden. Qnder beleefde aanbeveling, Uw dw. dienr, H.H. Landbouwers 1 Onderzoekt eerst voor U elders bestelt of wacht de a. s. verschillende ploegwedstrijden af. Wie zijn oude ploegen vermaakt wil hebben tegen het naderende seizoen, u 0 zenden die dan spoedig. Vraag waar ze in werking te zien zijn. en? 0 p.s. Door aan al onze geleverde ploegen nog een groote verbetering aan W te brengen hebben wij tot heden met 0 de levering moeten stoppen. AGENTEN voor TER NEUZEN en omstreken bestand tegen vorst, regeu en zon, vorderen derhalve geeu onderhoud en kunnen wegens hunne geringe zwaarte, altijd verplaatst worden. AFWATERINGSBUIZEN, DUIKERS en RIOLEN, REGENBAKKEN, WELPUTTEN, AAL- PUTTEN, VEEDRINKBAKKEN en KRIBBEN, NOORDBOOMKN, VORSTPANNKN, zoowel voor huizen als voor strooien daken, DAKGOTEN, POMPSTEENEN, HONDENHOKKEN MUURBEDEKKINGEN enz. Men vervoege zich: te Sas van Gent AAN RE FAltltlFK. Ter Neuzen bij den heer JAN SCHEELE, Bouwkundige. Zaamslag 9 RKINIER JANSEN. Hulst ALOIS VERMEER8EN. Schoondijke S. W. DE SMIDT. Middelburg an Gebrs. BGUDEWIJNSE. Axel J. VERIJZER Q.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 4