A 1 g e m e e n Mieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaandoren voor a <aa No. 3736. Dinsdag 7 Maart 1H99. 39e Jaar»;anar. SIMEENTEBAAB. abonnement fkxjillkxqjs Binnenland. Inzending van advertentien v6©r 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. TER 1VE11ZEVSCHE (01RANT Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor America 1,321. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tw eemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Ui! l»i1 verscliijni 51 naming-, Woeu»J»B- Vrijrtagavomi, ultteionderd op FeestdaKen, bij den nllgevev 1». J. VA» l»F. «e Teg %>men. MBH#TT»'Wri WTXffl De Bureemeester der gemeente TER NEDZEN maakt bekend. dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag, Manrt voormiddags 10 uren. Ter Neuzen, 6 Maart 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. G E I L L. Men seint uit Brussel dd. 5 dezer: De gezondheidstoestand van Koningiu Maria Henriette is veel verminderd. Er blijft weinig hoop om hare Majesteit te redden. De laatste sacramenten zijn aan de Koningin toegediend. De Koning lijdt aan eon ontsteking van de linker kaak. Vrijdag heeft Z. M. zelfs een operatie ondergaan, die goed is afgeloopen. De Koning heeft het gelaat omzwachteld en moet zijn kamer houden. Quesnay de Beaurepaire heeft naar aanleiding van de verkiezing van Loubet tot president van de Fransche Republiek aangekondigd, dat hij een boek zou laten verschijnen, waarin hij Loubet wegens zijne deelneming aan het Panaina-schandaal zou vernietigen. Dit boek is onder den titel /Panama en de Republiek" heden in Parijs ver- schenen. Doch het blijkt dat Beaurepaire in het algemeen weinig over Loubet weet te zeggep. Het boek bevat een aantal gesprekken die zijn schrijver tijdens het Panama-schandaal met Loubet, toen minister van binnenlandsche zaken, gehad heeft. Loubet had toen o. m. verklaard, dat het met een pers als van toen onmogelijk was te regeeren in een beschaafd land. Dan beschuldigt de schrijver Loubet dat hij gedraald heeft het Panamaproces te begiunen. Loubet had hem op een dag in het ministerie gezegd, dat de vervol- gingen tegen de omgekochte afgevaardigden een groot gevaar voor de Republiek washij had een lijst van 104 omgekochte leden van het par- lement, zij waren met een enkele uitzondering alle republiekeinen. Maar veertien dagen later had Loubet op de tribune in een Senaat ver klaard, dat hij nooit zulk een lijst in de hand had gehad, enz. Men ziet, Beaurepaire heeft weder eens niet veel in zijn zak hij wilde ook niets meer dan Loubet in het eerste oogenblik toen hij als can didaat naar Versailles ging, in discrediet brengen. Daarbij is Beaurepaire de eerste die over de Pa- nama-zaak moest zwijgen, want door zijn nalatig- Naar H. WILD. 12) Tijdens haar huwelijk, vervolgde de barones met gedempte stem bevond mijn zuster zich met haar vader in Italie. Gij weet, hoe het voor eenige jaren daar toeging. De trouwplechtigheid vond plaats op een dorp en nauwelijks was het huwelijk voltrokken, of een rooverbende overvie" de kerk. Mijn stiefvader werd in 'tgevecht gedood en Lucia geroofd en naar 't gebergte gesleept den bruidegom liet men gaan om 't losgeld voor zijn vrouw te halen. Ongelukkig was het ons niet mogelijk, de zeer belangrijke som terstonc bijeen te brengenen toen Lucia na eenige dagen aan haar echtgenoot werd teruggegeven, weigerde hij haar lot zich te nemen. De barones drukte de handen tegen 't gelaat en begon beftig te snikken. Schandelijk zei de professor. Zij schudde ontkennend het hoofd. Hij handelde naar zijne principes; hij meende dat zijn eer dat offer vorderde, antwoordde zij treurig. Zijn eerHoe kon die ellendeling zulk een engel zoo belasteren Gij vergeet, dat ge gister een volkomenge lijk oordeel hebt geveld over het meisje, dat men u liet trouwen. Dat was een geheel ander geval. Bedenk welk een ruw man die Melazzo wasEn hi heid is de verjaring van het proces ingetreden, waardoor de meeste zondaars ongestraft bleven. Zooals men zich herinneren zal heeft hij daarvoor een scherp berispingsvotum van de Kamer gekregen. Keizer Wilhelm bracht eergisteren een bezoek aan het eiland Helgoland. Zijnen broeder, Prins Heinrich, benoemde de Keizer, in plaats van Admiraal Von Diederichs, tot eskader-chef in het verre Oosten. Bij den Duitschen Rijksdag is het wetsontwerp ingekomen betreffende de instelling van een afzon- derlijke Kamer voor het Beiersch leger bij het Rijks-Militair Gerechtshof te Berlijn. De Koning van Beieren, dus bepaalt het wets ontwerp, benoemt den president, de raaasheeren van de Beiersche Kamer en een auditeur-militair verder wijst hij de militaire leden van de Kamer aan. De Beiersche Kamer is bevoegd voor alle beslissingen en aangelegenheden, die naar het Rijks- Militair gerechtshof zijn verwezen en die betrek- dng hebben op het vonnis of de beslissing van een Beiersche militaire rechtbank. Raakt een zaak tegelijk soldaten van het Beiersche leger en van een ander contingent of van de marine, dan komt een andere Kamer bijeen, om gemeenschappelijk met de Beiersche te beraadslagen. Het aantal gedenkteekens voor Bismarck zal weldra in Duitschland niet meer te tellen zijn elk dorpje schijnt er een te willen hebben. De afgevaardigden uit de Thiiringsche steden, te Erfurt vergaderd, hebben afgezien van het plan om gezamenlijk een Thiiringsch gedenkteeken voor Bismarck op te richten, omdat in hun gemeenten reeds plannen waren ontworpen voor eigen Bis- marck-monumenten. Eene 102jarige weduwe, Christiana Elisabeth Dittrich, is dezer dagen in het St. Jacobshospitaal te Zittau gestorven. Deze vrouw was op den- zelfden dag en in hetzelfde jaar geboren als wijlen Keizer Wilhelm I, die, toen hij oud was, hierop attent gemaakt zijnde, de weduwe een kostbaar geschenk deed toekomen. Hit St. Petersburg wordt aan The Times gerneld, dat de „werkstaking der studenten" als protest tegen hun schandelijke behandeling door de politie, voortduurt. Niet alleen de Universiteit, maar ook alle andere scholen voor hooger onderwijs te Petersburg zijn geslotende militaire academie van geneeskunde, het technologisch instituut, het instituut van ingenieurs (700 studenten), het instituut van civiel-ingenieurs (500), de twee scholen voor bosch- en mijnbouw (900), de Kunst- academie (200). Het technologisch instituut en voerde de ongelukkige al maanden lang mede. Dan was de ongelukkige des te meer te bekla- gen overigens doet het aan 't feit niet af, of de ellende acht weken dan wel acht dagen geduurd heeft. Tegenover ruw geweld zijn alle vrouwen weerloos, 't zij het een Mexicaansch avonturier of een Italiaanschen roover geldt. Maar Lucia nietWie slechts een blik in hare oogen heeft geslagen, die weet, dat zij duizendmaal den dood zou verkiezen boven lage vernedering. Zelfs de gevangene van Melazzo schrikte haar kwelgeest af met de bedreiging, zich te dooden, en hij liet haar ongemoeid. De ellen deling zwoer mij, dat de ongelukkige in staat was, haar bedreiging ten uitvoer te brengen zooveel te eerder Lucia Ge behoeft tegenover mij mijn zuster niet te verdedigen, antwoordde de barones met een opwelling van trots. Ik ken Lucia ik weet, dat zoo een schandelijke herinnering voor haar aan die treurige gebeurtenis was verbonden, wij haar nooit weder gezien hebben. Maar niet alien denken zoo Omdat ze de zedelijke kracht eener vrouw niet begrijpen En toch veroordeeldet gij dat arme meisje zonder aarzelenantwoordde de barones niet zonder bitterheid. Omdat ik verblind, opgewonden was, en daardoor onbillijk. Maar wat interesseert mij nu dat meisje, nu Zeer veel. Want juist die onbepaalde ver- oordeeling heeft mijne arme zuster zoo geschokt. Zij zag in dat meisje, wier lot zulk een zeldzame overeenkomst met het hare heeft, haar eigen de universiteit worden nu sedert bijna een week door de politie bezet. Patrouilles doorkruisen de stad, maar de studenten, omstreeks 6000 in het geheel, gedragen zich ordelijk. De Raad van Ministers heeft Woensdag zitting gehouden, om te beraadslagen over de kwestie. De Senaat der Universiteit heeft vergaderingen gehouden en aangedrongen op het wegnemen van een biljet, in de Universiteit aangeplakt, waarbij de studenten, die deelgenomen hadden aan de betooging op den 20en Februari, uitgenoodigd werden, voor den inspecteur te verschijnen, om zich disciplinair te laten straffen. Dit biljet is inderdaad verwijderd. De Senaat verzocht ook, de studenten, die de stad uitgezet zijn, te laten terugkeeren en de politie uit de Universiteit te verwijderen. Men zegt, dat de voornaamste hoogleeraren ontslag zullen nemen, als de regeering niet aan deze verzoeken voldoet. Aan het Ministerie van binnenlandsche zaken men reeds druk bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden voor de in dit jaar te houden achtste tienjarige volkstelling. Er moet overeeukomstig de adviezen van de Commissarissen der Koningin in de provincien, zijn besloten, de volkstelling, evenals in 1869, 1879 en 1889 te doen houden op 31 December. De N. Gron. Ct. meldt Dat de kwade praktijken door zekeren zaak- waarnemer en vroegeren remplacantenbaas toege- past op eenige lotelingen in deze provincie, ten einde zich ongeschikt te doen maken bij onder- zoek voor den militieraad en in hooger beroep voor Gedeputeerde Staten voor den militie- dienst, nog een staartje zou hebben, was te voorzien. Verscheidene vaders van lotelingen uit de ge meente Hoogezand althans hebben zich gewend bij adres tot Gedep. Staten en kunne tussehen- komst in deze ingeroepen, opdat er eene her- keuring van de om hartklopping afgekeurde lo telingen plaats hebbe. Het behoeft zeker geen betoog, dat hun verzoek niet voor inwilliging vatbaar is, daar de militie- wet aan Ged. Staten daartoe geen bevoegdheid verleent. Het Maandblad tegen de Vervalschingen schrijft Uit Duitschland werden voor eenige dagen spiegelbeeldze zag, dat zelfs door de besten waaronder Lucia u onbetwist telt haar on- geluk haar werd aangerekend als schuld, en dat zij daardoor voor altijd uitgeslolen blijft van menschelijke deelneming en geluk Maar ik loog immers, ik loog riep Walter, buiten zich zelven. Wat moet ik meer zeggen Dacht ik aan dat meisje De toorn beheerste mij. Men zegt, dat de mannen niet ijdel zijn geloof het niet, mevrouw In ieder van ons steek if#! van die ondeugd, welke zoo oud is als het menschdom. Ik was verbitterd, gekwetst weet ik het? door de lachende onverschilligheid, waarmee uw zuster een bekentenis aanhoorde, waarbij mijn hart bloedde. Neen, dat meisje heeft in geen enkel opzicht een hard oordeel verdiendzij heeft integendeel in haar moeilijke positie, en ondanks haar jeugd, een teedere, vrouwe- lijke schuchterheid getoond en tegelijk eeu vasl- beradenheid, die men van zoo'n kind nauwelijks kon verwachten. Ieder, die haar gezien heeft, was met haar ingenomen zelfs op de ruwste menschen maakte zij indruk, en zelfs ik, die haar gezien noch gesproken heb, gevoelde deelneming. Liefde had zij mij echter niet ingeboezemd liefde ken ik slechts sedert ik uw zuster heb geziendoch eeu soort broederlijke genegenheid lag toch in 't gevoel, dat ik voor het vreesachtige schepseltje koesterde. De toekomst aan haar zijde dacht ik mij niet meer met schrik en afkeer; ik begon zelfs te hopen, dat 't voor ons beiden nog ten goede kon wenden. Ik leed onder haar vlucht, onder de gedachte, dat zij zonder vrienden, waarschijnlijk zonder de noodige middelen, haar jeudig leven moest eindigen in den vreemde grondstoffen voor de emailbereidinpi van pnrmen aangeboden, tegen welker gebruik ernstig ge- waarschuwd moet worden. Het bleek ons n. 1. bij chemisch onderzoek van een stof genaamd kryolieth (een dubbelver- binding van fluoor-aluminium en fluoornatium) dat deze zeer sterk verontreinigd was door het zoo zwaar vergiftigde arsenicum, terwijl een ander materiaal, vloeispaath n. 1., eveneens zeer veel gebruikt voor emailbereiding, koperverbindingen bevatte. Wij hebben deze feiten onmiddelijk ter kennis van de ons bekende Nederlandsche en Duitsche emailfabrieken gebracht, ten einde te verhoeden, dat de genoemde vergiftigde stoffen in den vorm van email in duizenden voorwerpen, voor berei- g van spijzen of dranken bestemd, door het geheele land in de huisboudingen verspreid zouden worden. Zonder eenigen twijfel zouden de levensmiddelen, in dergelijke pannen bereid, in meerdere of mindere mate vergiftig worden en menige schier onverklaarbare slepende ongesteld- heid kunnen veroorzaken. Het is natuurlijk aan te nemen, dat de firma in Duitschland, die de vergiftigde waren aanbood, onkundig was van de aanwezigheid der gevaarlijke bestanddeelen, die van nature in de mineralen aan- wezig waren, en wij hebben haar derhalve ter voor- koming van mogelijke ongelukken van de zaak onverwijld in kennis gesteld. Doch in de ge- constateerde feiten ligt wederom een ernstige vingerwijzing voor onze fabrikanten in het alge meen, om hunne grondstoffen uitsluitend op ga- rantie van zuiverheid te koopen. Men vergete niet, dat door de aanwezigheid van strenge be- palingen ten onzent, een groote zorgeloosheid heersclit bij vele leveranciers, terwijl de buiten- landers om dezelfde reden het zoo nauw niet nemen met hunne aanbiedingen, die in hun eigen land streng gestraft zouden worden. Alleen wanneer het publiek ernstig medewerkt en zijn onverschillige houding ten opzichte van levensmiddelen en verbruiksartikelen laat varen, door steeds de meest strenge waarborgen te eischen, kan blijvende verbetering en voorkoming van schade voor de gezondheid verwacht worden. Door wijlen mej. A. M. de Boom te Haarlem is het perceel Kleine Houtweg 20 aldaar, waarbij een groote tuin behoort, greuzende aan het Doops- gezinde Weeshuis, bij testamentaire beschikking vermaakt aan de gemeente. Aan dit legaat zijn echter voorwaardeu verbonden, die de aanvaarding een punt van overweging zullen doen worden. Ik zou gaarne elk offer hebben gebracht, om tenminste haar lot te kunnen verlichten, en Hij zweeg. 't Bijna vergeten gevoel was plotse- ling zoo hevig teruggekeerd, als in het eerste uur na haar verdwijnen. Van dat alles zeidet ge ons gister geen woord sprak de barones, die hem oplettend gade- sloeg. Omdat ik er niet aan dacht, wijl ik geheel onder den druk van mijn pijnlijken, onaangenamen toestand was, waardoor ik onbillijk werd jegens de onschuldige oorzaak. Kan ik, op 't oogenblik, dat al mijne gedachten, al mijn liefde op uw zuster was gericht, haar spreken van mijne ge- voelens jegens een andere, al was 't niet anders dan een sterk medelijden Doch dikwijls ge loof mij heb ik aan de arme verlorene gedacht, dikwijls heb ik op straat een gedaante nagestaard, die in sierlijkheid van bewegingen haar geleek. Ja, hoe dwaas het moge klinken, zelfs uw zuster herinnerde mij haar. De klank van haar stem, de kleur der haren bracht mij altijd het arme schepseltje weer voor den geest; in mijn verbeel- ding lach niet, mevrouw nam zij onwille- keurig, tegen alle redeneering van mijn verstand, altijd weer Lucia's trekken aan beide gestalten versmolten als 't ware tot een beeld, en om u de voile waarheid te bekennen terwijl ik uw zuster liefhad, aanbad ik in haar een schaduw- beeld van de verlorene. Hij boog dieper het hoofd, terwijl hij sprak, en zijn droeve stem werd aangrijpend. De barones stond met de hand voor het gelaat, als wilde zij hare oogen beschutten tegen het felle lamplicht wie achter die hand had kunnen zien, zou tofr

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1