Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeowsch- Vlaandere 1 Invosr mclkYSS in Bslgis* No. 3735. Zaterdag 4 Maart 1899. 39e Jaar^aua:- 0 3 Binnenland. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. FEUILLETOJSJ Januari Februari 27 24 19 s., 3 ij., 1 m., 1 p.k., 3 1. 16 s., 3 ij., 1 m., 2 h., 1 1., 1 k. 57299 56928 51 114227 ZENSC ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. nit bl»«l ve,^a»»n..aS, W uHgez,7.T^rT^>ri^tdaSen, bij den nltgever 1». J. Wi» MV.IK «e Te, Xensen. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden dat, blijkens bericht van Hr. Ms. Gezant te Brussels aan den Minister van Buitenland- sche Zaken, het Belgische grenskantoor Santvlietvan 1 dezer af, voor den invoer van melkvee uit Nederland is gesloten. Ter Neuzen, 3 Maart 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Bij de behandeling der revisie-wet in de Tweede Kamer van het voorstel-Harte betreffende de revisie van strafvonnissen heeft de Kamer met 35 tegen 24 stemmen aangenomen het amende- ment der commissie van rapporteurs, volgens het- welk de revisie kan geschieden op grond van eenige omstandigheden welke ernstigen twijfel doet rijzen aan de juistheid der uitspraak. De heer Rink gaf eene uitvoerige toelichting van zijn amendement om voor geheele behandeling van het revisie-proces zooveel mogelijk openbaar- heid voor te schrijven, op grond van den bijzon- deren aard van het revisiegeding, dat gevraagd wordt op vermoeden van rechterlijke dwaling en buitengewone belangstelling en verontrusting wekt. Namens de voorstellers ontwikkelde de heer Rethaan Macare tegen de z. i. hoogst gevaarlijke openbaarheid in een voorbereidend stadium der revisie overwegende bezwareneen voorbarige opeubaaiheid, die niet past in het stelsel onzer strafwet en niet bestaat in buitenlandsche revisie- processen. De getuigenverklaringen zouden voor- barig gecritiseerd worden. De voorstellers vertrouwen ten voile op de grondig gemotiveerde openbaar gegeven uitspraak van den Hoogen Raad. Zij vereenigen zich met het amendemeut-Rink tot het hooren van den raadsman voor den Hoogen Raad. De heer Veegens adviseerde, namens de meer- derheid der commissie van rapporteurs, tot aan- neming van het amendement omtreut openbaarheid. Ook verlangd repliceerde de heer Rink door verschillende hoofdpersorgauen en het Week - blad van het Recht. De heer Troelstra verdedigde volledige open baarheid, vooral omdat des Hoogen Raads uit spraak niet is voorbereidend, doch beslissend bij afwijzing van het revisieverzoek. Naar H. WILD. U) s Maar heeft 't ongelukkige meisje u aanlei- ding gegeven tot zoo'n scherp oordeel over haar Volstrekt niet. Ik zei u immers, mevrouw, dat ik haar niet ken ik kan dus geen oordeel over haar hebben. 't Weinige wat ik van haar weet, heeft mij integendeel gunstig voor haar ge- stemd. Ik was onder den iudruk van medelijden Was zij gebleven, dan had alles door een snelle wettelijke scheiding ten goede geschikt kunnen worden. Zij zelve zou er weinig voordeel van gehad hebben't arme kind was zwaar ziek en zal waarschijnlijk reeds lang dood zijn. En als ze eens niet dood was; als ze bijvoor- beeld hier binnentrad, frisch en gezond, en getooid met alle gaven, die een man gelukkig kunnen maken, zou dan uw hart niet plotseling voor haar ontvlammen zoudt ge niet de armen openen en de wedergevondene met vreugde als uw vrouw begroeten Neen, mevrouw! riep Walter, bijna heftig want de hardnekkigheid, waarmee de barones, die toch zijne gevoelens moest kennen, ten gunste van die lastige onbekende bleef pleiten, nog wel in tegenwoordigheid der aangebedene, verdroot hem buitengemeen. Neen ik zou om harent- wil blij zijn, te vernemen, dat het haar goed gingik zou, als 't in mijn macht wacht was, gaarne er toe bijdragen, dat zij gelukkig werd aan De heer Macare outried evenwel beoordeeling van de preparatoire uitspraak door het publiek. De heer Rink betoogde nog, dat geheime behandeling gewraakte halve publiciteit uitlokt. De Minister van Justitie (de heer Cort van der Linden) gaf den voorstellers in overweging om, wanneer het Hof veroordeeldt tot een ander feit dan waarvoor de beklaagde vroeger is veroor- deeld, deze niet zwaarder kan geslraft worden. Het amendement-Bink (openbare behandeling van de revisie voor den Hoogen Raad) is aange nomen met 47 tegen 31 stemmen. Volgens De Standaard zal de memorie van antwoord op het voorloopig verslag der Tweede Kamer in zake het wetsontwerp op den leerplicht de volgende week verschijnen. Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche zaken zijn benoemd in de com- in 1899 belast met het afnemen der missie, examens ter verkrijging van de akte van bekwaam- heid voor onderwijzer of onderwijzeres, in de provincie Zeeland. a. tot lid en voorzitter, de inspecteur van het lager onderwijs in de tweede inspectieb. tot leden de schoolopzieners in het district Mid- delburg, Oostburg en Tholenc. tot leden plaatsvervangers de schoolopzieners in het district Goes en de arrondissementen Axel, Goes en Zierikzee. Bij Kon. besluit is bepaald, dat de soldij voor soldaten der infanterie met ingang van 1 Maart is gebracht van 10 op 13 cent per dag. De miliciens komen in het genot dier ver- hoogde soldij na acht maanden onafgebroken werkelijken dienst. Ook de kleer- en schoenmakers bij de infanterie deelen van af gemelden datum in die verhooging. Naar aan de N. R. Ct. gem eld wordt, zal menige loteling, die door deelneming aan de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel, aan- vrage kon doen tot plaatsing bij het korps zijner keuze, bij de a. s. inlijving teleurgesteld moeten worden. Het getal aanvragen toch is voor verschillende korpsen zoo groot, dat zeer velen moeten worden afgewezendit zal vooral het geval zijn met aanvragen voor's Gravenhage, Nijmegen en Arnhem, voor welke plaatsen zich ook vele lotelingen uit het Noorden des lands hebben aangemeld. De Belgische vetwijders, slagers enz. klagen nog steeds over de gezondheidsmaatregelen van de zijde van een ander; maar een meisje als mijn vrouw erkennen, dat maanden lang in de macht van een mensch als dien Melazzo is geweest nooit En ik geloof niet, dat eenig man dat zou doen Hier voelde hij de tafel als door een elektrischen schok getroffen. De jonge wed uwe, die als na- denkeud met de hand onder het hoofd had gezeten, stond snel op en verliet de kamer, zonder een woord te spreken. De barones keek haar verschrikt na, stond toen eveneens op en volgde, na een vluchtige veront- schuldiging, haar zuster. Ook Walter was opgestaanhij stond als van den bliksem getroffen. Had hij zich vergist? Was de kalmte, die hem zoo pijnlijk had getroffen, slechts voorgewend geweest, en had het gevoel nu plotseling de overhand gekregen, met zooveel kracht De barones keerde spoedig terug. Vergeef mij, dat ik u niet uitnoodig, nog wat te blijvenmijn zuster is plotseling zeer onwel geworden. Groote God stamelde Walter. Hij was diep ontroerd hij trachtte nog eenige woorden te stamelen; doch de barones verliet de kamer na een haastig excuus. Hij nam zijn hoed, wilde heengaan, maar kon niet. Hij wachtte, aarzelde en luisterde. De knecht kwam binnen om de theetafel af te nemen de professor draalde nog steeds. De man keek den hardnekkigen bezoeker verbaasd aan. Walter voelde, dat hij niet langer blijven kon en ging eindelijk, herhaaldelijk omziende, heen. In zijn eigen kamer liep hij rusteloos op en neer. Aan slapen viel niet te denken. Alle kwel het landbouwbestuur, vooral over de sluiting van de grenzen voor Hollandsch vee. De verbeteringen, welke minister De Bruijn reeds in April 11. beloofde, blijven nog steeds uit. z/De kooplieden uit onze polders," zegt het Handelsblad van Antwerpen," uit Vlaanderen en de Kempen, zijn verplicht voor hunne stallen het slechte vee uit het Walenland te koopen, dat in onze streek niet thuis behoort. z/Midderlerwijl staan onze schoone weilanden leeg en weet de vetweider geen weg met zijn hooi. z/De bloei van den landbouw is goed mestvee met honderden, neen, met duizenden stuks, en dat krijgen onze kweekers alleen uit Holland. De landbouwer heeft mest noodig voor zijn bouwlaudde koeiboer heeft gebrek aan goed melkvee, en dat alles krijgt men alleen langs de Noordergrens". Ondertusschen heeft de Regeering de grens tijdelijk (van 20 Febr. tot 19 Maart) opengesteld voor Fransch mager vee uit de departementen Sarthe en Mayenne. Uit die departementen is de veeziekte geweken. //Maar de Nederlandsche provincien Utrecht, Drentbe, Groningen en Friesland", zegt bovenge- noemd blad, //zijn in hetzelfde geval. Die zijn veel dichter bij dan het Sarthedepartement, en hier blijft de grens voor dat soort van vee on- verbiddelijk gesloten." TER NEUZEN, 3 Maart 1899. De 2de luitenant J. Mateman, van het 3d" reg. inf., keert 1 April van zijne detacheering te Ter Neuzen naar Bergen op Zoom terug. In den laatsten tijd werd in onze gemeente, in verband met besprekingen over de brandweer- verordening, de vraag geopperd of de gemeente- besturen op grond van de gemeentewet wel het recht hebben de ingezetenen voor oefeningen op te roepen, terwijl verschillenden betwijfelden of iemandbij eene oefening niet opgekomen, in hoogste ressort zou worden veroordeeld. Een antwoord daarop is te vinden in't volgende Maandag heeft de Hooge Raad, overeen- komstig de beslissiug van den kantonrechter te Purmerend, verbindende kracht ontzegd aan de bepaling in een politieverordeniug betreffende de verplichtingen tot het opkomen bij een excercitie met een brandspuit, omdat die verordening, in strijd met art. 193 der gemeentewet, geen bepaling bevat, waarbij in het algemeen aan de inwoners lingen, die hij in de laatste dagen had doorge- maakt, keerden tienmaal sterker terug. Hij ver- wenschte zijn onzalig huwelijk zijn lafheid, die hem den dood als het ergste had afgespiegeld hij verwenschte zijn wetenschap, of liever den ijver, die hem naar verre landen gedreven had. Waarom was hij niet dadelijk in een kalmen werkkring getreden Hij vergat bij deze rede- neering geheel, dat hij in dat geval hoogstwaar- schijnlijk zou hebben toegegeven aan het dringen zijner moeder om het blonde nichtje te trouwen. Ach, hij dacht aan dat blonde nichtje niet, even- min als aan alle blondines en brunettes, die sedert aanslagen op zijn hart beproefd hadden, hij dacht, voelde, begeerde alleen die eenige Lucia Bij al zijn ellende doortrilde hem toch troos tend het bewustzijn, dat hij bemind werd. Daarin kon hij zich niet bedriegen. Nog nooit had een nacht hem zoo lang toege- schenen. Duizendmaal kwam hij in verzoeking, naar de vertrekken der barones te Snellen om te vragen naar den toestand der zieke. Zoodra er leven kwam in het hotel, liet hij naar Lucia infor- meeren. De dames, zoo berichtte men hem, waren nog niet te spreken. Hij moest geduld hebben en maakte gebruik van den tijd om de sporen van den slapeloozen nacht weg te wisschen. Hij kleedde zich, nam een bad, ontbeet of beproefde dat althans en daar de barones noch haar zuster zich op de morgen-wandeling der bad- gasten vertoonden, ging hij, zoodra het uur van den dag zulks veroorloofde, een bezoek aan de dames brengen. Hij kon echter niet worden ontvangen en moest alweer wachten. de bevoegdheid is gelaten den dienst af te koopen of daarvoor een plaatsvervanger te stellen. Hieruit volgt dus dat aan de bepaling voor het oproepen, voor oefening wel bindende kracht zou zijn toegekend, wanneer die verordening eveu- als die in onze gemeente afkoop of vervanging toestond. De Hooge Raad staat dus nog op het standpunt door haar in 1879 ingenomen, in welk jaar ook een arrest is gewezeu, waarin werd beslist dat de ingezetenen ook tot het opkomen bij eene excercitie met de brandspuit kunnen verplicht worden. Zooals we nog in het grootste deel onzer vorige oplage meldden is voor een staanplaats voor een stoomcarroussel op de Markt, bij gelegenheid der kermis in dit jaar, het hoogst geboden door J. Tewe, te Dordrecht, voor f 447 boven het verschuldigde staangeld, zijnde f 364,50 meer dan verleden jaar voor die plaats betaald werd. Naar de twee aangeboden plaatsen voor gewone carroussels werd evenmin als het vorige jaar ingeschreven. Gedurende het loopende jaar zijn aan den spoorweg alhier de volgende zeescjiepen aangekomen om aldaar te lossen of te laden. Maand. Getal. Geladen met: K. m. inhoud bruto. In deze kolom beteekenen de letters s. stukgoederen, ij. ijzer, h. hout, m. minerie, k. kolen, pk. pitchkolen, 1. ledig. Uitgevaren zijn: in Januari 17 en in Februari 17 zeeschepen, totaal 34. Bij Koninklijk besluit is, met ingang van 1 Mei a. s. benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Sas van Gent, de heer' D. van Jole, thans commies der posterijen, te Hoorn. Naar de M. Ct. uit goede bron verneemt, zal de aanbesteding van de bedijking der schorren onder Philippine en voor het graven van een scheepvaart kanaal aldaar, in den loop der maand April plaats hebben. In den namiddag herhaalde hij zijn poging, met geen beter gevolg. 't Kamermeisje was druk bezig met pakken alles wees op een aanstaand vertrek. 't Meisje lichtte hem in, dat de barones reeds 's nachts aan haar man had getelegrafeerd, om haar spoedig te komen afhalen. Dat was dus het antwoord op zijn onthulling Lucia beschouwde hem als gehuwd en dacht er slechts aan, hem te ontvluchten. Neen, zoo mocht het niet eindigen Zij moest weten, dat hij haar liefhaddat er builen haar geen geluk voor hem bestond. Er was toch mogelijkheid, dat hij vrij man kon wordenLucia mocht in elk geval niet voor hem verloren gaan, eer hij vast en zeker wist, dat zijne banden onver- brekelijk waren Hij keerde naar zijn kamer terug en schreef aan de barones. Zijn geheele ziel stortte hij uit in dien briefzijn liefde, zijn strijd, de troosre- looze eenzaamheid zijner toekomst, als hij Lucia niet veroveren konen hij smeekte ten slotte, hem een onderhoud toe te staan. Ommegaand kwam antwoord de barones wachtte hem. Met luid kloppend hart en beveud van opwinding legde hij de weinige schreden naar hare kamers af. Een poosje slechts belioefde hij te wachten, tot de barones verscheen. De anders zoo vroolijke dame zag er gedrukt uit. Hoe is Lucia uw zuster stamelde Walter. De barones glimlachte flauw toen antwoord- de zij. 't Gaat beter't zal, hoop ik, niet gevaarlijk zijn.-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1