BIJVOEGSEL Ter Neuzensche Courant Zaterdag 18 Februari 1899. No 3729. Gemengde berichten. BCJRGERL1JKE STAND." POLITIEK OVERZICHT. zeetijduvgen. II 3 VAN Dl! VAN L Giiteren i8 te Parijs behandeld de aanklacht wegens laster, die Picquart heeft ingediend tegen de Jour, welk blad had beweerd, dat den generale staf in het bezit was van een fotografie uit Karls ruhe, waarop Picquart arm in arm met den voor- maligen Duitschen militairen-attache Von Schwartz- koppen was voorgesteld. De verdediging van den Jour verklaarde de rechtbank onbevoegd, deze zaak te behandelen, doch de rechtbank concludeerde tot bevoegdheid en verdaagde de behandeling van het proces tot over 14 dagen. De aanwezigheid van Picquart, die vergezeld was door een politie- beambte, gaf geen aanleiding tot incidenten. Picquart heeft in de gevangenis van een vriend een bronzen plaat ontvangen, waarop gegraveerd is het volgende devies van Willem den Zwijger //Het is niet noodig te hopen, om te ondernemen, noch te slagen, om te blijven vol harden." Rochefort is gisteren te Marseille aangekomen, vergezeld van Max Regis, Roche e. a. Betoogingen te zijner eer en tegenbetoogingen hadden plaats eenige vechtpartijen ontstonden, zonder ernstige gevolgen. Een manifestant, die met een revolver op een troep tegenbetoogers wilde schieten, werd gearresteerd. Rochefort begaf zich per open rijtuig naar het station, gevolgd door een groote menigte. De toegangen tot de wachtkamers waren met militairen bezet. Onderweg ontmoette het rijtuig een afdeeling soldaten Rochefort en zijn vrienden riepenLeve het LegerEen soldaat sprong op de trede van het rijtuig en drukte Rochefort de hand. Eenige omstanders namen hem de kepi af. In het Britsche Lagerhuis heeft, bij de voort- gezette beraadslaging over het adres van antwoord op de troonrede, de afgevaardigde Mac Neil] een amendement voorgesteld, strekkende om aan leden van het ministerie te verbieden als bestuursleden op te treden bij maatschappijen op aandeelen. Op het oogenblik, zeide hij, was dat bij niet minder dan 25 maatschappijen het geval, eene combinatie, welke spreker niet wenschelijk en niet waardig oordeelde. De nieuwe liberate leider, sir Campbell Banner- man, viel spreker bij, maar minister Balfour be- streed het amendement. Waar het eerlijke zaken, fatsoenlijke maatschappijen bet.rof, verklaarde hij, kon het ministerschap met het bestuurslidmaatschap zeer wel samengaan. Met 247 tegen 143 stemmen is het amendement ten slotte verworpen. Wordt de Zondagsrust in de meeste landen, waar men vroeger weinig van dien aard kende, tegen- woordig strenger gehandhaafd dan voorheen, in Engeland, de bakermat eener dermate overdreven rust, dat zij eer een slaap of tijdelijke dood ver- dient te heeten, is men geneigd, de zeer strenge bepalingen daaromtrent nu een weinig te ver- zachten. Zoo heeft thans de postmeester-generaal, de hertog van Norfolk, bepaald, dat voortaan voor expresse bestelling aangegeven brieven en stukken ddk op Zondag bezorgd mogen worden. En ook mogen al, sinds eeuigen tijd, de tabaks- winkels op Zondag open zijn. De jongste rondborstige verklaringen van den Duitschen Minister van buitenlandsche zaken Von Biilow, over de betrekkingen met de Vereenigde Staten, hebben ook daar te lande een uitstekenden indruk gemaakt. In blijkbaargeinspireerde artikelen verklaren New-York Tribune en Washington Post, dat de staatkunde van verweer tegen Duitschland tengevolge der vriendschappelijke woorden, door den heer Von Biilow in den Rijksdag gesproken, noodzakelijkerwijs moet ophouden. De Hertogin van Saksen-Coburg-Gotha een prachtig portret der schoone vrouw prijkt in een der laatste nummers van L'lllustration moet ontroostbaar wezen over den dood van haren 24jarigen eenige en oudste, Prins Alfred. Nu het al een poos geleden en de jonkman begraven is, moeten wij er toch aan herinneren, dat hij tot de hooggeplaatste garde-officieren behoord heeft, die een anderhalf jaar geleden wegens schandelijk hoog spel verliezen van een ton gouds in den nacbt ■f°r de" Keizer> na een geduchte schrobbeering, j"t Perhjn werden verbannen. Dat heeft de jonkman zich sterk aangetrokken, en zijn dood is ongetwijfeld daardoor verhaast. Bij de opening van den Eersten Volksraad der Zuid-Afnkaansche Republiek is van Regeeringswege medegedeeld, dat gedurende het laatste jaar de uitgaven de inkomsten een half millioen pond sterling zijn te boven gegaan. A ^OQ°7^et Jl0O?end jaar WOrden inkomsten op geschat UltgaVCn °P 4'370>936 P°»d sterling De voornaamste verdachten in den moord- aanslag te Berkel Uittenbogaard en Kraaijenbrink, blijven beslist ontkennen iets met de misdaad te maken te hebben. Zij worden geregeld, elk op zijn beurt, uren lang verhoordmaar ondanks het striknet van vragen, dat over hen gespannen wordt, behouden zij hun tegenwoordigheid van geest en antwoorden zonder aarzeling en vrij zeker. Niettegenstaande de snelle en besliste onderzoekingen der politie, is het nog niet gelukt, positieve bewijzen in handen te krijgen. Uit Bath wordt gemeld, dat de in het begin van December jl. gezonken aak Leonora, schipper T. IVouters, geladen met suikerbieten. nog steeds bij Saeftingen in den grond zit, ondanks de vele pogingen om het schip te lichten de kettingen toch springen telkens afvermoedelijk zit het vol zand. Duikers en lichters hebben daarom het werk gestaakt en er zal nu niets anders overblijven dan het met djnamiet op te ruimen, wijl het juist in het vaarwater zit. Te Wolvega is ten kantore van den no- taris uit de brandkast f 400 aan papier en zil- vergeld gestolen. De onbekende dief had uit de slaapkamer de sleutel van de kast genomen uit den broek, die lag op een stoel voor het ledikant van den bestolene. Woensdagochtend zijn, nabij de plaats in den Lutkemderpolder, onder Sloten, waar reeds Dinsdagmorgen de ijzeren kisten werden gevonden, de certificaten, boeken, pakketten enz. teruggevon- den, die in kisten Zondagnacht uit de Ilerv. kerk te Houtrijk en Polanen waren ontvreemd. Een jong beambte van de Associatie Cassa te Amsterdam, sedert vele jaren kantoorlooper dezer inrichting, heeft zich Woensdag met een bedrag van f 24000 uit de voeten gemaakt. welke som hij in twee posten, van 12000 ieder moest incasseeren. Een der chefs trachtte, vergezeld van twee rechercheurs, hem in handen te krijgen, maar dit was des avonds nog niet gelukt. Een uit de militairen dienst uit Duitschland gedeserteerd persoon werd Woensdagavond aan- gehouden in eene tapperij te Leiden, als zijnde zonder middel van bestaan. Door de zorg der politie werd de man naar Zevenaar gebracht en aldaar over de greuzeu gezet. Woensdagnamiddag zou met den trein van Arnhem naar Einmerik een Duitscher over de greus wordeu gezet. Te Elten, juist toen hij overgeleverd zou worden, sprong hij uit den trein en trachtte de Hollandsche grens te bereiken. Hij werd echter onmiddellijk door de Duitsche politie achtervolgd en met behulp van eenige weg- werkers gegrepen, de man werd geboeid naar Elten teruggebracht. Ju'st toen zij bij het station waren vertrok de trein naar Emmerik, waarop de man zich losrukte en zich voor den trein liet vallen. De machinist wist een overriden echter te verijdelen door oogen- blikkelijk te stoppen. Ook vrouwen schijnen aan oplichting van fietsen te doen. Maandag kwam een //dame" bij een verhuurder aan de Lijnbaausgracht te Amster dam een rijwiel huren, dat de kruier, welke daar in de buurt woont, na een paar uren aan haar adres kon terughalen. Wel bleek toen dat het adres juist was, maar geen dame daar een rijwiel had gehuurd. Bij later onderzoek bleek, dat het wiel in een bank van leening was verpand. Lit Oud-Beierland wordt gemeld De 17jarige dochter van den landbouwer Teunis M. aan den Zinkweg onder Nieuw-Beierland, die ge regeld de normaalschool te Oud-Beierland bezoekt, is Maandagmiddag van de lessen weggebleven hare ouders, met dat wegblijven in kennis ge- steld, verkeerden dadelijk in doodelijke ongerust- heid, daar zij op den gewonen tijd van huis was gegaan. D^n geheelen avond en naclit werd in alle richtingen gezocht, zonder eenig spoor van haar te ontdekken. Men vermoedt, dat haar een onge- luk is overkomen. Nader wordt gemeld dat het meisje Dinsdag morgen in den polder de Zomerlanden van Hei- nenoord door den opzichter van dien polder is teruggevonden. Het meisje heeft den geheelen nacht in dien polder doorgebracht, en schijnt aan zwaarmoedigheid te lijden. Men meldt uit Hekendorp Maandagavond keerden te ongeveer halftien twee meisjes van 17 en 13 jaar van Oudewater, waar zij eenige boodschappen gedaan hadden, naar hun huis in Hekendorp terug. Even buiten de kom der gemeente Oudewater werden zij achter volgd door ongeveer acht opgeschoten jongens, die lien reeds in het stadje lastig gevallen hadden. De jongens wierpen het jongste meisje tegen den grond en trapten haar, gelukkig zonder ernstig letsel te veroorzaken, het oudste meisje kreeg een slag met een stok in den nek. Een en ander gebeurde onder vervaarlijk zingen, teneinde het hulpgeschrei te overstemmen. Eene dame te Bergen op Zoom, die in den laatsten tijd nog al eens over de lichtzinnigheid harer dienstboden te klagen had, besloot er eene te nemen van het platteland en liefst uit het hartje van Zeelwid, waar men lang niet zoo verzot op uitgaan en veel eenvoudiger is. Zoo gezegd zoo gedaan. Nu ging alles dan ook aanvankelijk nog boven verwachting, tot dezer dagen bij het begin van het carnaval op een avond door me- vrouw voor de dienstbode aangenomen werd een volledig bebe'costuum met toebehooren Te Apeldoorn is dezer dagen, bij nogal koud weer, in het kanaal de gebruikelijke doopplechtig- heid verricht aan den metselaar O. aldaar, die tot de Mormoonsche leer was toegetreden. Kort na de onderdompeling is de man ongesteld geworden en overleden. Bij zijne begrafenis waren veel menschen op de been de politie was tegenwoordig, om mogelijke manifestaties te voorkomen. Alles is echter kalm afgeloopen. Bij een kleermaker te Heerenveen liing een prachtige broek in den 'winkel. De deur ging open, toen weer toe, ende broek was verdwenen. Op straat werd [de dief nagezet en een alge- meene drijfjacht begon, doch de man was niet te achterhalen. Een poos later kwam hij terug tusschen twee marechaussees. Hij had zichzelf aangegeven en den diefstal gepleegd om in de gevangenis te kornen. De Matin heeft den superieur van de broeders der kloosterschool te Rijssel geiuterviewd, die ontkent dat broeder Elamidien eenig deel heeft aan de misdaad tegen den kleinen Eoveau begaan. De rechter van instructie heeft het gebruik, dat de broeder den bewusten Zondag van zijn tijd gemaakt heeft, precies kunnen nagaan slechts van tien minuten kent men het niet. Om zes uur zou de aanslag begaan zijntoen was de broeder in een der gemeenschappelijke zalen. Van half negen tot half tien heeft hij zich met een der hoogere geestelijken onderhouden en is daarna gaan slapen. Om twaalf uur's nachts is de vader van den jongen Eoveau in zijn eel gekomen broeder Elamidien sliep vast en is dadelijk opge- staan om mee te gaan zoeken. 's Maandags heeft de politie de geheele school doorzocht, maar niets gevonden. Daaruit concludeert de geestelijke dat de misdaad buiten de school begaan is en het lijk daarin later is binnengesmokkeld, dit was Dinsdags zeer goed mogelijk, daar de kloosterpoort toen lang heeft opengestaan. Dat broeder Elamidien bij het verhoor op ver- zoek van den rechter van instructie eerst weigerde te schrijven //Mijnheer Eoveau, ik vraag u ver- giffenis uw zoon gedood te hebben", was, omdat de broeder, meende dat men hem een bekeiitenis wilde laten schrijven. Toen men hem uitlegde waarom hij schrijven moest, heeft hij het dadelijk gedaan. Er is schriftgelijkenis, maar dat bewijst niets. \erdergaf de superieur nog meer inlichtingen, alle strekkende om den broeder van schuld vrij te pleiten. De gevangene is zeer kalm. Zijn advocaat wordt bij hem toegelaten. 1 ijdens het carneval te Luik is een jong meisje uit de eerste verdieping gevallen, door het breken eener leuning voor het venster. De on- gelukkige werd met gebroken nek opgenomen. Te Elberfeld is een 18jarige jongeling, die van een vastenavondfeest naar huis keerde, in beschonken toestaud op de rails van den tram gevallen en door een wagen van dien tram over- reden en gedood. le Bordeaux heeft men een onderinspecteur en twee agenten van politie aangehouden, die ieder een valschen sleutel van het marktgebouw hadden, waarmede zij des nachts binnendrongen om goederen te stelen. Een jong meisje kwam te Londen onder een omnibus, doordien haar rijwiel tusschen de tramrails haakte. Met verbrijzeld hoofd werd zij opgenomen. ben Soedanees zag een paling in de sawah hij wilde haar vangen, maar ze kroop in een gat. Nog net had hij het beest met zijn arit in tweeen kunnen snijden. Een helft had hij er dus van maar de andere helft zoekende, door het gat grooter te maken, verscheen daaruit opeens een slang, die hem in het been beet. Als van den bliksem getroffen zakte hij in elkaar en was niet lang daarna dood. le New-\ork heerst reeds sedert eenige dagen een echt Noordsche koude, waarouder na- tuurlijd de armsten het meeste lijden. En of dat lijden nog niet voldoende was, heeft zich bij de koude een sneeuwstorm gevoegd, die de voornaamste straten moeilijk begaanbaar maakte en de kleinere voor het publiek verkeer geheel en al sloot. Zaterdag was het de koudste dag, welken men zich kan herinneren. Spoorwegen, rivieren, ha vens, alles is een stuk ijs, met het gevolg dat er gebrek begint te kotnen aan steenkool, levens- middelen en brandstoffen. Het gebrek aan deze laatste is zoo nijpend, dat in openbare gebouwen °ude meubels zijn stuk geslagen om als verwar- mingsmiddeleu te dienen. Een menigte dronken personen en zwervelin- gen heeft men van de straat opgepakt, om te voorkomen dat zij bevriezende politieagenten hadden het daardoor bijzonder druk. Doch de brandweermannen niet minder, want overal werd bovenmatig gestookt en menige brand is ontstaan doordat men onhandig trachtte de pijpen der wa- terleiding te ontdooien. De //superintendent" der armen verzekert, dat te New York thans tien duizend personen schier stervende zijn van gebrek en er zich zestig duizend bevinden, die zich allerlei ontberingen moeten ge- troosten. De algemeene weldadigheid vindt dus een uitgestrekt terrein en het moet gezegd, dat zij zich daarop niet onbetuigd laat en dat de rijke New-lorkers hulp verleenen, waar zij dat kunnen. Doch niet aller nood kan gelenigd worden. 51II 1st. Huwelijks-voltrekkingen. 1 Febr. Felix Brand, oad 23 j., jm. en Mathilde Mangnus, oud 23 j., jd. Augus- tinus Joseplius Buijsrogge, oud 30 j., jm. en Johanna Petronella Freijser, oud 32 j ,jd. 7 Febr. Charles Hubertus Fassaert. oud 20 j., jm. en Hortensia Maria Louisa van Kemseke, oud 18 j., jd. 9 Febr. Gerardus Amedeus Adrianus van Aalst, oud 21 j., jm. en Melanie Asselman, oud 23 j., jd. Geboorten. 2 Febr. Leon Eugene Alexandre Marie, z. van Josephuj Franciscus Rottier en van Maria Louisa Fricot. Johannes Thomas, z. van Norbertus Blommaert en van Coleta Johanna van Heeke. Petrus Franciescus, z. van Johannes Franciscus de Bruijn en van Clarisse Weegenhausen. 4 Febr. Petrus Fredericns Joseph, z. van Johannes Franciscus Troupee en van Joanna Philomena Braem. 5 Febr. Cornelis Marie, z. van Josephus Andries van do Walle en van Amelia Herman. 6 Febr. Mathilde Louise, d van Marinus Boone en van Johanna Catharina de Bruijn. 8 Febr. Leonie Judoca Antonia, d. van Petrus Augustiuus van Hecke en van Anna Catharina Boone. 9 Febr. Maria Josepha Christina, d. van Leo Wauters en van Johanna Maria Josephina Rottier. 13 Febr. Cornelius Petrus Josephus, z. van AJoysius Piessens en van Maria Cornelia de Cock. Overlijden. 2 Febr. Petrus Augustinus Emanueld'Haen, oud 82 j., weduwn. van Johanna Puysselaer 6 Febr. Eduwardus de Schepper, oud 55 j., echtg. van Geertruida Maria Ardesch, 12 Febr. Maria Vermeersen, oud 17 m., d. van Johannes Thomas en van Maria Ludovica van Overmeeren. Lamber- dina Petronella Bleijerveld, oud 31 j., echtg. van Jan Cornelis van der Weide. Hoewacht. Geboorten. 5 Febr. Anna Pharailda, d. van Pieter Bernardus Steenaert en van Maria Louisa de Caluwe. 11 Febr. Bertha Natalia, d. van Josephus Ver- nimmen en van Leonie van Hecke. Magdalena, d. van Dominicus Meuleman en van Marie Leonie de Bock 12 Febr. Prudent Clement, z. van Petrus Gijsel en van Leonie Marie de Calnwe. Overlijden. 26 Jan. Gerardus Steenaert, oud 79 j., echtg. van Sophia Mechelinck. 12 Febr. Josephus Matheus Schalkens, oud 7 m z. van Franciscus Exaverius en van Leonie Marie Baert. Sas van Gent, Geboorten. 1 Febr. Amandus Eduardus Josephus Franciscus, z. ran Eduardus Geirnaerdt en van Petronella Maria Swinkels. 12 Febr. Betsy Maria, d. van Johanna Mathilda de Betue. Overlijden. 12 Febr. Theophilus Stofferis, oud 47 j., echtg. van Johanna Prudentia Inghels. Sin! Jfnusteem Huwelijks-voltrekkingen. 7 Febr. Jo sephus Aloijsius de Maeijer, oud 24 j„ jm. en Carolina Maria Vermeulen, oud 22 j., jd. Geboorten. 1 Febr. Maria Ludovica, d. van Carolus Lu- vicus der Weduwe en van Philomena Triest 2 Febr. Charles Louis, z. van Petrus Ringoot en van Rosalia Burnt. 8 Febr. Petrus Augustinus, z. van Franciscus Janssens en van Augusta Prudentia Scheirs. Edema Maria, d. van Adolphus van Goethem en van Rosalia Hasevoet. Overlijden. 6 Febr. Petrus Vernimmen, oud 68 j., echtg. van Seraphina Luijks. 8 Febr. Baromeus Carolus Hesters, oud 3 j., z. van Josephus Charles Louis en van Clementina Inghels. Stoppeldijk. Geboorten. 2 Febr. Agnes Maria Johanna Rosalia, d. van Petrus Ludovicus de Wael en van Maria Magdalena van Campen. 3 Febr. Jacobus, z. van Johannes Fidelus Patnveis en van Maria Louisa Somers. 13 Febr. Alphonsus Theodorus Franciescus, z. van Johannes Franciescus van Kruijssen en van Rosalia Strijdonk. Overlijden. 5 Febr. Jacobns Pauwels, oud 2 d., z. van Johannes Fidelus en van Maria Louisa Somers. 7 Febr. Een als levcnloos aangegeven kind van het mann. geslacht van Jacobus Francies Strijdonk en van Philomena Leenknegt. 8 Febr. Philomena Leenknegt, oud 35 j., echtg. van J*a- cobus Francies Strijdonk. Wi-stilorpo. Huwelijks-voltrekkingen. 9 Febr. Adolf van Dam, oud 24 j jm. en Maria Louisa Pluym, oud 20 j., jd. Geboorten. 2 Febr. Veronica Magdalena, d. van Eduardus de Tollenaer en van Maria Francisca van Laere. 3 Febr. Jacobus, z. van Janis van Alten en van Tanneke Janna van Iloeve. Overlijden. 7 Febr. Richard Honore Marie, oud 4 w., z. van Augustus Govaert en van Charlotta Johanna Feijen! 12 Febr. Jacobus, oud 9 d., z. van Janis van Alten eu van Tanneke Janna van Hoeve. Knamslag. Huwelijks-aangiften. 9 Febr. Levinus Adriaan Rouw (van Ter Neuzen), oud 20 j., jm. en Janneke de Visser, oud 19 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 9 Febr. Anthonie de Vos, oud 32 j.„ jm. en Sara Scheele, oud 25 j., jd. Geboorten. 4 Febr Izaak Jacobus en Jacoba Willemina, z. en d. van Jacobus Meijer en van Elizabeth van Fraeijen- hove. 11 Febr. Jan Cornelis, z. van Pieter Dekker en van Levina Pieternella de .Jonge. 15 Febr. Levinus Marinus z. van Cornelis de Zeeuw en van Maatje de Feijter. Overlijden. 8 Febr. Adriaan de Putter, oud 88 j., weduwn. uit het eerste huwelijk van Barbera Ramondt en uit het tweede huwelijk van Sara Cornelis. 11 Febr. Christiann Dieleman, oud 49 j., z. van Andries Dieleraan en van Maria de Feijter. Van 15 tot en met 10 Eebr. 3 VLAG. NAAM. M®. Van en naar. Lading. 15 16 15 16 15 16 15 16 Eng. s.s. idem Beig. s.s. Ned. s.s. Eng. s.s. Eng. s.s. idem Noor. s.s. Deens. s.s. Eng. s.s. idem idem idem Eng. s.s. idem idem Voor Te Hummersea Ibis Legia Mascotte Hailing Tan Ter Ann Webster Hummersea Prosum r Xeuzent 1524 3378 2043 3114 2199 Skinningrove Liverpool Kingslynn Leith Londen leuzen 2241 Londen Skinningrove Blyth 1524 3165 ijzer stukg. ledig stukg. idem Voor Client I Moskov Spindrift Egret Truro Argyle 294C Libau 2003 Londen 3492 Manchester 2366 Hull 3352 Reral %ran (went i Sea Serpent Ouse Pluto 2553 Londen 2158 Goole 3582 Antwerpen stukg. ledig idem vlas stukg. idem idem vlas stukg. idem idem Van 15 tot en met 16 Eebr. werden langs de Oostsluizen alhier 14 binnenvaartuigen op- en 14 afgeschutdoor de Westsl. 8 opgescbut.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 5