O N T V A NGEN: Zwarte en Gekleurde JAPONSTOFFEN Bij TH. WEEMAES, cod nieawe TILBURYKAR, m HQOGAARS, Prijzen beneden alle concuiTentie I! Grootste en John's Gezondheidspapieren. Degelijk en goedkoop. Met zeepwater afwaschbaar. Prachtige patronen. Een groote sorteering Japonstoffen, lie en geliriilte TILBURY'S, Sigarenfabrikanten, J. de Smidt-Fothoven, Trionif Orgeis. J. DE SMIDT-POTHOVEN, UK mbasea* en STOFFEN Honig 35 cant par 5 ons. staat TE KOQP: landbouwgereedsehappen Magazijn van Randen en Schoorsteenstukken in Zseuwsch-Ylaanderen. P. J. VAN DE SANDE. - TER NEUZEN. OUINTUS. - TER NEUZEN Sen ken rig assortimsnt geklsurds en zwarte Katoentjes* Stoffen voor Heeren- on Kindercostumes. Chaisen en alle andere soorten van Rijtuigen, KQEVOETS en ZOREN, Amerikaansche Orgeis, Durssco Dakpapisr, Pap en Carboleum. Vertegenwoordiger voor geheel Zeeland, H. RIBBENS, Ter Neuzen, Grootste Zeeuwsche Orgelhandel A. S. J. DEKKER, GOES. 3 S 3> 2 eene groote sorteering voor Heeron- en Kindercostumes. Stoombakkerij „DE TUB1' Abrikozen, groene Pruimen en Aardbeien, Mr. Smid te Kloosterzands, VERHUURT OOK: m ZAAIMACHINE, BOD-enKETTINGEGGEN Belovende een prompte en nette bediening. t'Jit de hand te koop D. YAN DEN BERGE, Ter Neuzen. In het magazijn zijn ook verkrijgbaar lleden Ontvangen: A. L S K Benevens een flinke sorteering Neemt Oude Rijtuigen in ruiling. Z I E R I K Z E E. M a g a z ij n van Story en Clark, Chicago, 10 cent per ons, per 5 ons 45 cent. J. DE SMIDT. en wat tot den ijzerhandel behoort. aan zeer voordeeligen prijs. Bovengenoemd magazijn is nog nimmer zoo ruim voorzien geweest als dit jaar en konden door den grooten aankoop de prijzen zeer laag worden gesteld De staalboeken bevattende een rijke keuze van tal van dessins, van de ordinaire tot de fijnste soorten, zijn reeds verzonden en worden aan particu- lieren gaarne ter inzage gegeven. Men overtuige zich, alvorens zijne inkoopen te doen. Winkeliers en schilders doet uw voordeel door een staalboek ter kennismaking aan te vragen. waaronder vooral uitmunten prachtige zwarte van af 45 cent tot f 3zeer geschikt voor aannemelingen. Stalenaanvraag franco. Ter Neuzen. J. B E U N. Agent van Breebaart's Orgelhandel. Wettig gedeponeerd. T E11 NEIJZEN. een achtreiige ZAAIMACHINE, BODEGGEN en verschillende grootten van KETT1NGEGGEN, met onbreekbare stalen tanden, IJZEREN PLOEGEN, STROOSNIJDERS, en verder alio soorten welke 50 ton mosselen kan laden, bij JACOBUS SANDER, te lerseke. LBck's Gwondfields-Kruldentfonig I ja U' Getondheid weder gekregen./Mijne dochtir is door hot gobruiw daar- van zAo volkomen gezond/gowor- den, dkt een ieder die hdar ziet, daaroveV verbaasd is. O/k mijn man, dia in het voorjaarjgeplaagd ward dodr hevige hoesttuijen en bloedopgqvingen, is daafrvan door Uwen Getondheids-kru/den-honig reheel daaVvan verlost/ge worden. jrossFahletawerder. yM.Steinborn. Veel Slijmongeven. Ik gebruikUwen Honig reeds Ygedurenne meerdere 'aren. Het is niet te jyitkennen dat wHonigvoortreffelukeuitwerkin- gen heeft; zelfsgenedst hij de oudste chronische ziektenr. Het is het eenige geneesm\d(ml en huismiddel waaraan ik trciwv blijf en- op het.welk ik steeq/ heb vertrouwcf. Busendorf. Kerbs, ControleiAA der Belastigen. Gezond gewo/dert. Ik herhaal U heden mijne luirteb'jkste dankbe- tuiging, die ik U schaildig ben voor Uwen Kruideabonigl Men bad mij verzekerd day voor mij geen middel meer bestonp. Alleen door Uwen Kruidenbonighebik nbjno gezond- heid weder volkomen terugge- kregen. V Szepanfyowitz, Kreis Katibor. Johann Griaarczeck. Oe berfte gevolgen. Wvd hebben Uwen Cfezondheids-kruiaenhonig in zeervele ziektegevallem met de beste ygevolgen toegepasiy Wie eenmabl zijne waarde heeft\leeren kennan, kan niet anders doan dan hem look verder aantebevelen. Domrnin. Krieg, Onderwijler. 0 /^ckj^GezondbeidsJtriiidermoniB Glansrijk beproefd beronden teten dw ziekten der Ademhalingsorgat west, Catarrh, Longkwalen Ast..- a, Heescliheid, Keelpijn, Heyt| beste hnismlddel. PrIJa fl. 2.50, 1.25, -.70. I Veikrijgbaar bij: I BEH AH GSELP APIEREH welke onder garantie worden verkoclit. LET WEL Gebruikte Rijtuigen wordeu even goed gegarandeerd als Nieuwe. de meest gezochte en wereldberoeinde uit de fabriekeu van welke steeds met de lioogsteprijzen zijn bekroond. Steeds groote sorteering. Noordstraat, C 94. Ter Neuzen. Dit PAPIER is de beste, duurzaaniste en goedkoopste dakbedekking, is geheel zand- en steenvrij en buigzaam. Behoeft slechts eens per 5 jaar te worden gesmeerd. der flrma J. STIJNDLER &Co, Altona bij Hamburg. Vele soorten Amerikaansche Orgeis zijn te koop. Sommige daarvan zijn slecht, doch de meeste Orgeis, door orgelhandelaren of hunne ageuten aangeboden, zijn wel goed. Maarer is goed beter en bestWij beweren en weten dat het triomf orgel het beste goed koopste Amerikaansche orgel is dat ooit werd verkoclit. En de ondervinding bevestigt dat. Onze orgeis zijn niet maar bekend, ze zijn beroemd. Iedereen weet dat het onze orgeis zijn die in Zeeland verreweg het meest worden gekocllt. Niemand die zijn eigen belang begrijpt koopt dan ook een orgel alvorens onze instrumenten te hebben gezien en gehoord. Men lette er op dat onze ageuten zijn de heeren C. L. OOSTDAM, Ter Neuzen en P. VAN V LIET, Axel; andere heeren agenten kunnen deze orgeis niet leveren. C1Q Q TP 2 dq er> p

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 4