Waarschuwing. a. Een 'Woonhuis hOOKIUnilA. staien JAPONSTOFFEN, Qlmen Plantsoen, Na afloop BAL. Een Woonhuis, Be afbraak van een Woonhuis, BOSCH, GRIN D. is Dr. HIRSCHEL, I E MAN0 Stoombakksrij „Ds Tijd" Ingelegde Paling. Ruifti 7JO sialen Japansief, staien voor Heeren-Coslumes. Te koop: BIJTUIGIKIAKEBIJ. en WIKTERJASSEKf. J. JDHBlJ-IOEBfi, Ter Nera. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. I Qpenbare VefkoOping Advertentien. Mr. P. DXELSUAB, Baartsodeteit „0a§ Cfeaoegea Bij TH. BRUGGEMAN, in de „Yier Emmers", Prijskaarting op Zondag 5 Maart, Bovenzaal Jacobus Platteeuw, te Zaamslag. I. Esn Huis en toebehooren II. Een HUISJE met ERF eii TUIN Bernard de Adwcaat der armea of fader en loan Mclis in het varkensfcok. A. GEENSEN Az., Specialiteit in Parapluies, 340 M3. Fruisischs Grind, I Ggsii grijs Haar mesr. I G HO EN TEN in blik. PQBC2LUN in, fletsehra. O N TV AN G E7v7 Castor en l©Ygrtiea. 3 3 3> Qnmogelijke concurrentie I Chr. Jong. Vereen. Jonathan" op Zaterdag 25 Februari 1899, door de Tooneelyereeniging „DE YRIJHEID." Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Jpenbare Verkooping. 1 hectare 3 aren 50 centiaren Openbare Verpachting Den eersten Woensdag V ijzeren en houten Schepen Inboedels, Yrachtpenningen en Goederen, J. Tolleuaar Siir., Ter Neuzen. W. de Ruijsscher in. in assurantien op Beurspolis, verige Agenten gevraagd. bij H. VAN DOESELAAR te Hoek. SOEPGROENTEN, gedroogde en in biikjes. J^DE SMIDT. een zending NIEUWE SCHORTEN. O. MEERTENS, ONTVANGEN: Nieuwe dichte Kanten. Bijzonder glanzend Laken. bij AL. I)E DAUW te Koewacht Hendrik de Maesschalck-Vergalle, Ankerstraat n°. 62, St. Nicolaas. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 18 Febr. 7.21 7.56 Zondag 19 8.38 9.26 Maandag 20 n 10.17 11.3 Dinsdag 21 11.41 Woensdag 22 n 0.11 12.35 Donderdag 23 0.56 1.15 Vrijdag 24 n 1.32 1.48 t e TER NEUZEN. D. V. zal Donderdag 23 Februari, 's avonds te (5 ure, in de Ger. Kerk optreden Advocaat te Middelburg. Onderwerp „HET GEZAG". TOEGANG YRIJ. De collecte is ten bate der armen. HET BESTUUR. te TER NEUZEN. aanvang 2 ure. Er zullen 4 geldprijzen gegeven worden. Conditien als naar gewoonte. HET BESTUUR. te H O IE3 IKI. Notaris Van der Moer, te Ter Neuzen, zal op Dinsdag 21 Februari 1899, des namiddags te half twee, ten verzoeke van de erven MARINUS DIELEMAN Petruszoon, in leven particulier te Hoek, in het openbaar verkoopen en het Reclit van erfpaclit op den grond te Hoek, aan den dijk tusschen den Koude- polder en den Westenrijkpolder, achter het logement van Barker, kadaster sectie I no. 587, groot 1 are 26 centiaren. te Hoek, schuin tegenover het vorige per- ceel, kadaster sectie 1 no. 551, groot 39 centiaren en no. 552 groot 55 centiaren. Te aanvaarden 1 Mei 1899. Betaling voor de aanvaarding. De helft der koopsom kan als eerste hijpotheek h 4 op de goederen gevestigd blijven. Verdere inlichtingen ten kantore van den notaris. De verkooping heeft plaats in de herberg van den medeverkooper F. DIELEMAN te Knol. De eigendom van den grond ouder per- ceel I wordt inede verkocht. des avonds 51/2 uur, OPVOERING VAN: le rang 50 cent, 2e rang 30 cent. HET BESTUUR. De ondergeteekende maakt het geachte publiek bekend, dat ARIE HARINCK (van B o r s e 1 e) sinds Juni 1898 wegens verrogaande oueer- lijkheid, uit mijn dienst is o n t s 1 a g e n. G-OE S. Alle plaatsen in Zeeland worden persoonlijk door mij of mijn broeder of de bediende met kar of paard en wagen bezocht. Iedero parapluie is van binnen met mijn eigen naam en adres voorzien. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de weduwe en kinderen LUDOVICUS ERANG1ES BOGAERT, te Stoppeldijk, in het openbaar verkoopen ST AL, verdere A ANHOORIGHE DEN en ERE, te Rapenburg (Stoppeldijk), kadaster sectie C nummer 642, groot 1 are 35 centiaren. Bewoond door Adriaan Koster, postbode te Rapenburg, voor 45,— per jaar tot 1 Mei 1899. De verkooping wordt gehouden in de herberg van D. de Schepper te Rapenburg. INSTEL op Vrijdag 24 Februari 1899 VERBLIJF 3 Maart telkens des namiddags 3 ure. De Notaris E. B. Duinoleyn, te Hontenisse, zal ten verzoeke van— en op de hofstede bewoond l door den heer JOSEPHUS IIIEL, landbouwer nabij Walsoorden, gemeente Hontenisse, op Dinsdag 21 Februari 1899, des namiddags iyg uur, in het openbaar verkoopen bestaande hoofdzakelijk in 3000 PANNEN, 10000 groote STEEN, 10000 gewone STEEN, BALKEN, PLANKEN, DEU- REN, RAMEN, enz. Koopen tot en met 3,— contant. De Notarissen P. Dregmans, te Axel en Mr. J. G. van Deinse. te Hulst, zullen ten verzoeke van de Wed. en Erven van ALOIJSIUS SUIJ te Koewacht en krachtens verleend rechter- lijk bevel, verkoopen en AANHOORIGHEDEN, ziinde een HOFSTEEDJE, in de gemeente Koe wacht, kadaster sectie F nummers 214, 215 en 216, groot 52 aren 20 centiaren. _Bewr ond door de weduwe en kinderen Suij. gelegen in de gemeente Moerboeke (Peereboom) kadaster sectie B no. 180. De verkooping wordt gehouden bij Eduardus Vleeschouwer te Koewacht (Zand). vmSLwX op DinsdaS den 7 Maart 1899 V ttKBlAJE n v n telkens des namiddags 3 ure. Het BESTUUR van den polder Coegors c. a. zal op Woensdag 1 Maart 1899, des namiddags 3 ure, in het logement bewoond door Mej. de Wed. Rolff te Axel, voor den tijd van 7 jaren, verpachten De aan den polder toebehoorende dijken en gronden in 10 perceelen. Het recht van Visschen in de Wateren in 2 perceelen en het recht van Jacht in 2 perceelen, alles voor den tijd van 7 jaren, de dijken en gronden ingaande 1 Januari 1900 en het recht van visschen en jacht ingaande 1 April 1899. Nadere inlichtingen bij den Dijkgraaf. Het Bestuur voornoemd, P. VAN HOEVE, Dijkgraaf. P. DREGMANS, Ontvanger-Griffier. PRIJSOPGAAF wordt gevraagd voor de levering op keur en vrij op den wal te Ter Neuzen (Schuttersbof) van metende 16 c. M. Levering voor 1 Juni 1899: 240 Ms. voor rekening van de COMMISSIE van TOEZICHT en BEHEER over den Valweg en 100 M3. voor rekening van den MARGARETHAPOLDER. Betaling 1 November 1899. Opgave in gesloten couvert, waarop „grind Valweg" inleveren bij den Secretaris van ZAAM SLAG voor 20 Februari a. s. van ledere muand Chirurgijn en Tandmeester, te spreken bij den heer H. L'ECLUSE, te Axel, van 9 tot 12 uur 's morgens, en bij den heer I. GOUDSTIKKER, Nieuwstraat, Ter Neuzen, van 1 tot 6 uur's nam., speciaal voor het inzetten van Kunsttanden en Gebitten, volgens het laatste systeem en aan billijke prijzen. Mondstukken door anderen vervaardigd, worden door mij tegen een kleine vergoeding opnieuw gearrangeerd en ge- garandiseerd. Dr. HIRSCHEL komt op aanvraag ten huize der kalanten zonder verhooging van prijs. \e\°°S vet .w«vVV" QoV Specialiteit in CEINTURES, ELASTIEKE KOUSEN, CORSETTEN enz. enz. W e k e 1 ij k s 2 it 3 duizend VERSCHE EIEREN kunuende plaatsen, vraagt aanbiedingen prijsopgaaf, van personen, bij wien hij w e k e 1 ij k s 100— 200 of meer kan betrekken. Met versche komen niet in aanmerking. Aanbiedingen worden ingewacht tot 1 Maart aan het Bureau dezer Courant. Ondergeteekende, ExpediteurAssu- radeur te Lobith a/a Rijn, verzekert voor le klasse Duitsche maatschappijer. tegen scherp concurreerende premien op Rotter- damsche en Amsterdamscbe beurspolis op de gunstigste conditien. Belangstellenden kunnen omtrent conditien maatscbappijen en premien inlichtingen verkrijgen bij hun vertegenwoordiger, den heer TH. G. J. DAAMS. WIJNSTRAAT, 33, ROTTERDAM. Assureert tegen de rneest billijkste conditien houten en ijzeren Schepen, In boedels in ijzeren schuiten, zoomede goederen tegen zee-, rivier- en transportgevaar. (Slult met Expediteurs en afladers contracten.) Vraagt premieopgaaf i@5SEsaE5asEEE5 asasesHSESEsesass' 3 DE NIEUWE LONDON doet bet I ip gnjze Haar binnen enkele dagen verdwijnen, {I J maakt het glansrijk en zacht, is ouschadelijk voor de huid en verft niet. Prijs 85 h cents per flacon en 1.50 per dubbele flj-con. Alleen verkrijgbaar te Ter Neuzen J DE VOS, coiffeur, Nieuwstraat: Axel bij ER. DIELEMANHulst bij J. W. WARN1ER en Sas van Gent bij Gebr" GOVAERT. TER NEUZEN. Alle mogelijke soorten die uitmunten in nieuwigheid en groote verscheiden- heid, aan zeer lage prijzen. STALEN franco op ziclit. Ook ontvangen: Donze-Visserstraat. Ter Neuzen. eeue uitgebreide collectie benevens een prachtige sorteering Alles aan concurreerende prijzen. Aanbevelend, A. JURRIJ Jz., Hoek. a 2 5 cent, bij J. DE BR IIJN, Boomkweeker, Broodmarkt te Hulst. Beuken ROLBLOKKEN, Beuken VLEESCII- BLOKKEN, Eiken POMPHOUTEN E.Len BOCHTSTIJLEN, Eiken HOUT (gezaagd'op maatk Droog Olmen en Esschen WAGENMAKERS- HOUT, Esschen EGGETANDEN a 5 cent per stuk, alle soort van GEZAAGD HOUT ZEERIJS PALEN en FATTEN, Eiken BANDROEDEN 2000 SPARREN voor kepers en stellingen STA- KEN, HEINKODDEN, enz. Bekroond met zilveren en gouden medailles met diploma's op tentoonstellingen te I'arijs, Aatwerpen en Brussel. Nieuw gebreveteerd stelsel van RIJTUIGEN met vonwende kap en twee spiegels (ramen), op twee en vier wielen. Ook is in het magazijn aanwezig een groote voorraad van alle soorten TILBURY'S DOGCARS BUGGY'S, COUPE'S, LANDAUERS, VICTO RIA S, BAROUCHETTEN, enz. enz., naar de laatste uitvindingen en schriftelijk gewaarborgd voor twee jaren. N.B. Op aanvraag lever ik de rijtuigen te HULST, vrij van onkosten en rechten. EN ,00 0^

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 3