A Igemeec Mieuws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaanderan. a» is a JAa No. 3726. Zaterdag 11 Februari 1899. 39e Jaargang. LASER 0VS1BWUS. PERSONEELE BELASTINS. Binnenland Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. POLITIEK OVERZ1CHT. FEU1LLETOM TER NEUZEN, 10 Februari 1899. TER lEliZENSCHE COERANT ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. »it telatl verscliijnt jlaandag-. WoeewlaS' en VrUdaaavoDd, aitsezomlerd op feestdagea, by den nitgever P. •f ftrrjm«aaMBac—■ctaiBaK •B. I AI DE 8A1DE te Ter leazen* De Burgemeester van TER NEUZEN bvengt bij deze ter kennis van de daarbii belanghebbenden, dat de door den Directeur der Directe Belastingen enz. te Middelburaden 9 Eebruari 1899 invorderbaar verklaarde kohieren der Personecle Belasting dezer gemeente, no. 5, over het jaar 1898, (kom en overig deel), op heden aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter invordenng, is ter hand gesteld en dat ieder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Ter Neuzen, den 10 Februari 1899. De Burgemeester voornoemd, J. C. HARTE, L° B. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, Gelet op art. 81 der wet op het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 (Staatsblad no. 127); brengen ter hcimis dat heden op de gemeente-secretarie ter lezing wordt neder- gelegd een staat van kinderen boven de 6 en beneden de 12 jaren, die zich op 1 Januari van dit jaar in de gemeente bevonden en die geen onderwijs genoten op eene openbare of bijzondere school of wcl van een huisonderwijzer, en dat aan ouders of verzorgers van kinderen, die op gezegden staat voorkomen, geen ondersteuning, geneeskundige hu p uitgezonderd, van wege de gemeente kan worden verleend, tenzij zij aantoonen, dat hunne kinderen ten onrechte op dien staat voorkomen of het niet schoolgaan van dezen met aan hen te wijten is. Ter Neuzen, den 10 Februari 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. C. HARTE, L° Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. In de Belgische kamer heeft gister de heer Lorand nog eens een poging gedaan otn door een interpellatie de regeering te dwingen tot het openbaar maken van haar plannen. at zijn, zoo vroeg hij, de voornemens der regeering P Hoe moeten wij dezen tegenstelling tot oplossing bren- gen wij zijn afgetreden, otn het uninomiale kiesrecht, zeggen de heeren de Smet de Naeyer en Nijssenser is niets besloten, verzekert het hoofd van het kabinet. De kamer en het land hebben het recht, te weten, waar zij zich aan te houden hebbende leuterpraatjes van de rechter- zijde in het kabinet gaan haar niet aan. De premier, de heer Vandenpeereboom, ant- woordde wel op deze interpellatie, maar 't was toch een vergissing, als men dacht, dat hij in- lichtingen zou geven. Hij zeide uiets meer, dan Naar H. WILD. Hij heeft den dood verdiend, zei de mulat luid. Maar wij staan niet alleen. Aan de Unie, die slaven bevrijdt, hebben wij onze diensten gewijd, en generaal Grant betaalt vrijgevig elk nieuws, dat we hem brengen. De mededeelingen van dezen man kunnen hem, en daardoor ook ons, van nut zijn. Laat hem dus aan mij over Ik zal hem weten uit te hooren, en gij zult er over tevreden zijn. Weer ging een gemompel door de menigte na een korte aarzeling volgde de eenparige toe- stemming. Melazzo scheen niet anders verwacht te hebben. Kalm wenkts hij een paar mannen Brengt den gevangene in zekerheid 't Is nachtgij zult moede eu hongerig zijn; een vaatje rum staat voor u gereed. Gaat Een razend gejubel volgde op deze woorden. "Weer werd Walter opgetild, en een paar minuten daarna bevond hij zich in een loodsje, ruw van planken getimmerd, dat diende tot bewaarplaats van allerlei voorraad. De zware deur werd ge- sloten en met een ijzeren stang van buiten ver- zekerd. De jonge man was nu alleen en had eindelijk rust. Hij was nog half verdoofd en de touwen om enkels en polsen deden hem pijn, Hij kon niet gelooven, dat Melazzo het op zijn leven had gemunt.en toch, al bestond er geen ander middel, zich te redden, dan dat, 't welk op den ochtend na de gedenkwaardige vernieu- wing van het kabinethij verklaarde, dat hij niets zou verklaren, voordat hij zijn wetsqntwerp had ingediend. En dat outwerp zou geeu inder- haast samengestelde regeling zijn, geeu partijfor- mule, maar een wet van rechtvaardigheid en ge- lijkheid. De regeering hoopte de eensgezindheid der rechterzijde te zullen herstellen. De linkerzijde, en vooral de uiterste, en de sociaaal-democraten waren zeer heftig in hun antwoorden. De heer Eurnemont dreigde met een onmiddelijke agitatie in den lande. #Er is een afwezige", zeide hij, ,/die luider zal spreken dan gij en die zijn wil zal doen kennen, dat is het volk, dat gij uw juk wilt opleggen." Ook An- seele en andere sprekers spraken over een beroep op het volk, maar het slot van de interpellatie was, dat men 70 tegen 28 stemmen tot de een- voudige orde van den dag werd overgegaan. In verband met dit heftig optreden der linker zijde in de Kamer verdieut de aandacht, wat de Brusselsche correspondent van de ,/Fraukf. Ztg." schrijft. Hij ziet de toekomst voor Belgie zeer donker in, verwacht stormachtige tijden en voor- spelt, dat wellicht reeds biuneu weinige jaren de dynastie Koburg-Gotha een troon minder in Euro- pa zal bezitten. Terwijl het gerucht loopt, dat de conclusion van de strafkamer van het Hof van cassatie, welke zullen worden overgelegd aan den Minister van justitie van Fraukrijk, bedoelen vernietiging van het vonnis van den krijgsraad van 1894 en dus onschuldigverklaring vau kapitein Dreyfus; terwijl de strafkamer op de vraag van Dreyfus of hij behalve mondeliug ook schriftelijk moest antwoorden op de hem gestelde vragen met betrekking tot de zoogenaamde bekentenissen, geantwoord heeft, dat hij zelf moest weten wat hem te doen stond, heeft de rapporteur der revisie-commissie uit de kamer Renault-Morliere, eergisternamiddag op de tribune der kamer gedeponeerd zijn rapport, rakende het regeeringsvoorstel. De president der kamer deelde mede dat het gistermorgen zou koineu tot open- baarmaking, zoowel van het rapport als van de akten van het door Mr. Mazeau ingestelde onder- zoek en op voorstel van Morliere zal het heden komen tot openbare beraadslaging. Wat de rapporteur in de couloirs der kamer over zijn rapport vertelde, bevestigde volkomen den indruk, welken men reeds heeft vcrkregen van de voorloopige onthullingen er is gebruik gemaakt van de verklaringen van gewone zaalbedienden, er is schandelijke controle uitgeoefend op het doen de waanzin had uitgevonden, Walter's geheele zijn verzette zich tegen het denkbeeld, een vrouw te ontvangen uit die met bloed bezoedelde haaden. De dood leek hem een verlossing. Doch de dood is geen gast dien men met lachend gelaat en open armen pleegt le ontvangen, en Walter had zooveel wat hem het leven lief maakteeen nuttigen werkkring, den roem der geleerdheid, en bovenal zijn vaderland, dat hij nu eerst recht begou te waardeeren. Hij was 't kind van arme lieden en had hard moeten vechten om zich een maatschappelijke positie te verovereu en hoeveel beloofde de toekomst nog voor hem Zou de laatste brief, vol blijde hoop, dien hij zijn moeder gezonden had, nu de laatste blijven in alle eeuwigheid Hij steunde in wilde, onuitsprekelijke smart, en het lichamelijk lijden deed die smart nog heviger schrijnen. Schreeuwen kon hij niet, want de prop drukte zijn uitgedroogde tong tegen het verhemelte. ach hij zou op dit oogenblik alles gegeven hebben voor een verfrisschenden drouk De koortsachtige verdooving kreeg weer de overhand en hij viel in een halve sluimering, die hem de ellende deed vergeten, Daar werd hij gewekt door een geruisch. De ijzeren stang werd van de deur geschoven licht droDg naar binnen Melazzo stond op den drempel. Een jonge neger achter hem droeg een fakkel, dien hij vaststak in een kram aan den wand. Toen bukte hij over den gevangene, nam den prop uit zijn mond en hief hem op in zitteude houding. De neger ging heen. Melazzo had, met gekruiste armen, zwijgende toegeziennu schoof hij met den voet een blok van de leden der strafkamer en dezen zijn vol- totnen onschuldig bevonden. Ten aanzien van den staat van zaken op Philip- pijnsche eilanden geraakt men, ingevolge de jerichten van de zijde der Amerikanen en van de zijde der opstandelingen, verward in een zee van tegenstellingen. Volgens de berichten uit Amerikaansche bron zouden de Philippino's geheel gedemoraliseerd zijn en zich bij massa's overliaast terugtrekken naar het binnenlandvolgens mededeelingen van andere zijde zouden de insurgenten met Aguinaldo aan het hoofd, vaster dan immer voor deze, nesloten zijn den kamp voort te zetten Naar uit Washington wordt gemeld zou er Zaterdag en Zondag 11. een formeele strijd zijn geleverd, waarbij de opstandelingen totaal verplet- terd zouden zijn door de Amerikaansche troepen volgens mededeelingen uit Malolos is het Zondag volstrekt niet tot een grooten strijd gekomen en zou alles zich bepaald hebben tot eenige voor- postengeveehten, met voorbedachte rade uitgelokt van Amerikaansche zijde Naar men in Amerika van imperialistische zijde wil doen gelooven, zouden de tegenstauders der annexatie-taktiek in den Senaat, die heel liefelijk ,/misdadige medeplichtigen van de Philippijnsche opstandelingen" worden geheeten, verantwoordelijk gesteld moeten worden voor het bij Manilla ver- ten Amerikaausche bloed en naar de Philip pijnsche Junta te Hongkong beweert, zou het conflict een gevolg zijn van den toeleg der Ameri kanen om het vredesverdrag met Spanje in den Senaat door te zetten onder den onmiddellijken invloed vau het bij Manilla voorgevallene. Hoe het zij, of de waarheid is aan-de zijde der Amerikanen, dan wel aan die der Philippino's of zij wellicht juist in het midden ligt en de berichten van beide partijen dus zoo ongeveer evenveel logen als waarheid bevalten het feit staat vast, dat het tusschen beide deelen oorlog is, dat de formeele oorlogsverklaring van Aguinaldo aan de Amerikaanen met een oproeping onder de wapenen aan alien, die hun vrijheid willen verde- digen tegen de nieuwe tirannen, waarschijnlijk geen ijdele klank zal blijven en dat de Amerikanen over- gaan tot verdeeling van de huid voordat de beer geschoten is (uit Washington verluidt, dat admi- raal Dewey of generaal Merritt benoemd zal wor den tot gouverueur der Phillippijnen en dat generaal Otis wel in aanmerking zal komen voor den gouveueurspost over het eiland Lutjon.) Het gaat broeder Jonathan zoo ongeveer als hout naderbij en ging zitten. Kalm haalde hij een zilvereu etui te voorschijn, nam er een paar cigaretten uit en begon in de grootste gemoeds- kalmte te rooken, waarbij hij heel tevreden naar zijn gevangene zag. Walter wendde de oogen af, om zich den ge- bateu aanblik te sparen. Melazzo rookte onge- stoord verder. Eindelijk waren de cigaretten op en de Duitscher gevoelde dat nu een ernstig spel begon. Gij ziet, dat ik mijn woord weet te houden wij zien elkaar weer, zoo begon Melazzo het gesprek. Kunt gij niet spreken, of hebt gij niets te zeggen vervolgde hij, toen de Duitscher zweeg. Wat moet ik zeggen? Wij zien elkaar weer het „hoe" en ,/waarom" en de gevolgen, welke het weerzien kan hebben, moogt ge voor uw g weten verantwoorden. De mulat haalde de schouders op. Het ,/waarom" hebt hij vroeger al vernomen, zei hij kalm. Ik heb u niet verraden. Dat weet ik. En toch behandelt ge mij als een overtuigd misdadiger Kunt ge mijne lieden bewijzen, dat gij onschuldig zijt? Ik niet, maar gij wel. Spreek verstandig met die menschen, en ze zullen u gelooven. Bestuurt men een woedende schare door de stem van het verstand Alleen de verzadigde tijger gehoorzaamt aan het bevel van zijn oppasser. En dat is uwe gerechtigheid zuchte Walter. Wat hebben wij met de gerechtigheid te maken? Wordt de natuur door gerechtigheid den man uit het verhaalt.je, die uit een loterij een olifant won en met zijn gelukkig bezit feitelijk geen weg wist Yolgens de Kolnische Zeitung hebben al de regeeringen die een uitnoodiging tot deelneming ontvangen hebben, het voorstel van Rusland om Den Haag als plaats waar de vredesconferentie zal gehouden worden aan te wijzen, aangenomen. Waarschijnlijk zal de conference al in het begin van Maart bijeenkomen. Door een 25tal Delftenaars is een combinatie gevormd tot exploitatie van automobielen door geheel Nederland, met een kapitaal van 50.000. De noodige schikkingen tot het verkrijgeti der Koninklijke bewilliging der statuten zijn reeds getroffen en met eene hier te lande gevestigde firma contracten gesloten tot levering van de noodige machines. Voorloopig zal de proef genomen worden met de exploitatie eener liju DelftRotterdam Den HaagDelftRotterdam en DelftDen Haag. Tegen een zeer lagen prijs zal men dan in sier- lijk ingerichte tramrijtuigen een 14tal personen kunnen vervoeren. De maatschappij zal den naam dragen van vHollandsche automobielen Maatschappij" en heeft zich van de medewerking van autoriteiten ver- zekerd. Ook een geoefend personeel staat haar ten dienste. Zoo mogelijk begint de dienst half Mei. De tegen gisteravond uitgeschreven verga- dering van belangstelleuden, om de installatie van den burgemeester een eenigzins feestelijk aanzien te geven, had door gebrek aan opkomst niet plaats. Nadat reeds voor eenige weken in den stal van de sedert overleden wed. A. Dekker in deze gemeente was bespeurd dat van eenige paarden haar uit de staarten was gesneden, was dit deze week weer het geval en bemerkte men Woensdag dat weer van een 4tal paarden gedeelten van staarten waren afgesneden. Was het eerst de politie niet mogen gelukken den bedrijver van het rnis- drijf op te sporen, gisteren ontdekte onze ge- meente-politie het paardenhaar, dat in beslag beheerscht Als de orkaan den palmboom velt, wordt die dan door gerechtigheid geknakt Neenmaar gij weet, dat ik onschuldig ben. Ook de antilope is onschuldig, en toch treft haar het lood des jagers. Hij zweeg, en een poos rustte zijn blik, als in sombere gedachten, op den gevangene. Waar zoovele schuldigeu hun straf ontloopen, vervolgde de mulat onverstoorbaar, wat kan 't daar hinderen, of een onschuldige ten gronde gaat Denk aan de geheele geslachten van kleur- lingen, die, door uws gelijken van hun geboorte- grond gerukt, in den vreemde leefden onder martelingen en alien in ellende stierven, en beklaag u dan, dat, uw lot te hard isNeen, gij moet en zult sterven, als ik u niet red daartoe is maar een middelgij moet het meisje trouwen, dat ik voor u bestemd heb Nooitriep Walter wanhoopig. Gij moet met haar trouwen, of morgen hangt uw lijk aan een boom dat is de zachtste dood, dien ik u beloven kan. In Godsnaam riep Walter, half toornig, half onderworpen als gij mij wilt vermoorden, maak het dan tenminste kort Luister eerst eens naar mijhet meisje is jong, schoon, rijk, welopgevoed en van goede familie. Honderden zullen u benijden. Ze heeft zelfs de eer, met mij verwant te zijn, voegde liij er bij, met cynische ironie. Walter sidderde en onwillekeurig sloot hij de oogen, als wilde hij haar zelfs in gedachten niet zien. Toen bezon hij zich.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1