A lgemeen Mieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3725. Donderdag 9 Februari 1899. BEAU D Will. 1 0 3 39e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. FFTJIJLLFTON 2) - TER N1JUZEN, 8 Februari 1899. TER HEHZEISCHE COURAHIT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32$. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. I»i< 111 ml verse liijnl Tiimiiilin;-, Woeumlag- eu V r ij <1 omluitgezomlerd op Fee«ldaKeo, bij den nltgeier P. J. im IU\il fr. te I'er V» Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat voor den dienst bij de brandweer noodig zijn personen. Ter Neuzen, 7 Februari 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. C. HARTE, L° Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. De Duitsche oud-Rijkskanselier Von Caprivi, die eergisteren is overleden heeft zijne laatste levensjaren doorgebracht op zijn landgoed Skyren, te Crossen, bij Erankfort a/d Oder. Hij leefde daar ver van het politiek gewoel en nagenoeg vergeten. Vergeten worden echter zullen niet de vele diensten, door George Leo von Caprivi in den loop der tijden aan zijn land bewezen. Om zijn militaire loopbaan en zijne verdiensten voor de vloot nu maar buiten rekening te laten en bij zijn Rijkskanselierschap te blijven, heeft hij, in den korstondigen duur daarvan, behalve de reeds vermelde handelsverdragen, voor zijn vaderland tot stand gebracht de verwerving van Helgoland, zij het ook tot, in Von Bismarcks's oog, te hoogen prijs, en de vernieuwing van het Drievoudig Verbond in 1891. Den Graventitel schonk de Keizer hem als belooning voor zijne hemoeiingen in het belang der handelsverdragen, en met name van dat met Rusland, in 1894 gesloten. Dit haalde hem evenwel den haat der agrariers op den hals, die niet rnoede werden hem op allerlei wijzen te bestrijden en hem het leven soms zeer lastig maakten. Aanleiding tot Von Caprivi's aftreden in October 1894 gaf zijne weigering om mede te werken tot de beraamde maatregelen van geweld, door de Regeering beraamd tegen de Umstiirzler, euphemisme voor sociaal-democraten. Voor de buitenwereld kwam Von Caprivi's over- hjden onverwacht. Maar niet alzoo voor zijn kring, die zeer klein was. Nagenoeg geheel afge- zonderd namelijk, leefde de ongehuwde oud- Kanselier op de kleine hoeve van zijn beperkt pensioen. Die kleine kring dan wist zeer wel, dat de heer des hnizes al het geheele laatste jaar ernstig lijdend was geweest, vermoedelijk aan eene hersenziekte, die ten slotte ook met sprajk- belemmering en verlammiug gepaard ging. Keizer Wilhelm deed aanstonds weder op zijn Naar H. WILD. Over de lippen van den mulat kwam een ge- luid, waarvan moeilijk viel te bepalen, of het toorn dan wel minachting moest uitdrukken. Walter stond op. Het gesprek, waarin hij niets dan ruwen spot zag, begon hem te vervelen, en hij wilde in huis terug. De kleurling trad hem echter in den weg. Blijfgebood hij den Duitscher. Gij zult doen, wat ik verlang, of gij wilt of niet. Ik heb niet voor niemendal weken lang alle moeite gedaau, al mijne boodschappers aan't werk gezet, om u hierheen te lokken. Dwing mij niet, mid- delen aan te wenden, waartegen al uw weerstand mets vermag. Het meisje, voor wie ik u heb es em vereenigt in zich alles, wat een man van uw soort verlangen kan. Maar ik wil haar niet hebben riep Walter, wien de toorn nu het bleed naar 't hoofd deed stijgen. Zij is schoon. Mijnentwege. Zij is rijk. Walter antwoordde niet en deed een paar stappen in de richting van het huis. De mulat oleef naast hem. Ge tracht te vergeefs, mij te ontkomen zei hij. Over!eg het nog eens Ge zijt in mijn maclit. Wilt gij het meisje trouweu of niet? gewone even snelle als hartelijke wijze derfamilie (een neef, Generaal Von Miiller vertegenwoordigt die) van zijne deelneming blijken. Heeft Von Bismarck zich tot grafschrift ge- wenscht de qualificatie //een trouwe dienaar van Keizer Wilhelm I", Von Caprivi heeft, naar eigen getuigenis tijdens zijn ambt, nooit iets anders willen wezen dan //een gehoorzaam soldaat van Keizer Wilhelm II". En die benaming was zeer bescheiden. Want feitelijk was hij vrij wat meer dan dateen man van groote bekwaamheid, van veel ijver en van groote rechtschapenheid. De Hertog en de Hertogin van Saksen Coburg Gotha (Hertog en Hertogin van Edinburgh), die onlangs hun zilveren bruiloft vierden, werden zwaar beprcefd door het ovedijden van hun oudste kind en eenigeu zoon zij hebben nog vier meisjes Alfred Alexander, die aan hersen ziekte bezweek. Rochefort is te Algiers eenigszins schadeloos gesteld voor de onaangenaamheden, die vele Mar- seillanen hem hadden aangedaan. Ook daar hadden wel vechtpartijen plaats, maar de leden van den demokratischen bond, met den burgemeester van Mustapha en den oud-burgemeester van Algiers aan het hoofd, die betoogingen tegen Rochefort gingen op 't getouw zetten, hadden de beleefdheid, de vechtpartijen te organiseereu vodrdat de groote anli-semiet voet aan wal had gezet. Toen de //General-Chanzy" aanlag, liet men de anti-semieten vrij spel, en alles ging dus tamelijk rustig toe. Rochefort, die vergezeld werd door zijn zoon en diens vrouw, de afgevaardigen Charles Bernard en Ernest Roche en Max Regis, kreeg palmtakken en bloemruikers. De geestdrift was grootRoche fort en Regis werden letterlijk op de handen ge- dragen, laatstgenoemde ook braaf gezoender waren veel vrouwen onder de manifestanten. De kreten //Leve Rochefort" en //weg met de joden' wisselden af met het/,Leve het leger Ook te Parijs schijnt men binnenkort straatbe- wegingen te verwachten. Verscheiden bladen, de Aurore o. a., beweren, dat in den laatsten tijd de soldaten in de kazernes geoefend worden in wat men zou kunnen noemen den straatdiensthoe zij zich te gedragen hebben bij opstand, enz. De Aurore ziet daariu natuurlijk een voorbereiding van een staatsgreep. De Gaulois, het felle anti- Dreyfus blad, ontkent het feit niet, maar zegt dat deze oefenigen gehouden worden met het oog op de werkstakingen, vooral nu de tentoonstelling van 1900 nadert. De Senaat der Noord-Amerikansche Unie heeft Ik heb het u al gezegd neen riep de ander, des te meer verstoord, daar hij tot zijn beschaming gevoelde, hoe hij steeds ongeduldiger werd, terwijl zijn tegenstander volkomen bedaard bleef. Goeddan zijt ge mijn gevangene sprak de mulat, en hij vatte Walter's arm met ijzeren greep. De jonge plantkundige was tegenover gewone wereldsche zaken meer een droomer dan een man van de daad. In zijn wetenschap als in een vesting verschanst, had hij van't werkelijke leven en 't gewoel der hartstochten om zich heen slechts weinig gezien. Nielemin gaf de plotselinge ruwe aanval aan zijn zenuwen en spieren een kracht, waarvan hij zich-zelven nooit bewust was geweest. Met een ruk bevrijdde hij zich uit den greep van den mulat, sprong een schrede terug en had op 't zelfde oogenblik zijn revolver in de hand. Met het bewustzijn van de macht, welke dit wapen hem schonk, keerde ook terstond zijn gewone kalmte terug. Hij was overtuigd, dat hij met een waanzinnige te doen had, en zoo'n ongelukkige neerschieten om een uiting van zijn waanzin was voor zijn nauwgezet geweten zoo goed als een moord. Hij trad daarom nog wat verder terug, en de revolver gereed houdend, zei hij kalm, maar vastberadenIk ken u niet en weet niet, wat gij wilt. Laat mij met rust! Ik heb niets met u te maken Gij zult mij leeren kennen siste dekleur- ling, en in zijn stem dreigde een onweder. Ja, gij zult Melazzo Guizcoa leeren kennen en weten, dat hij niet te vergeefs dreigt Eu plotseliug, als razend en verblind, drong nu toch het vredesverdrag met Spanje bekrachtigd, en wel met eene meerderheid (de vereischte was eene van twee derde) van drie stemmen. Negentig leden telt de Senaat, dus de cijfers moeten 63/27 geweest zijn, terwijl op 61/29 gerekend en door de tegenstanders op 59/31 gehoopt was. De latere berichten van de Philippijnen, die duidelijk voorzien doen, dat het verzet der Eilippinos wel niet lang zal kunnen aanhouden, hebben blijkbaar gunstig voor de regeering gewerkt. Aguinaldo's agent in Arftferika, Agoncillo, schijnt van het voorgenomen verzet geweten te hebben. Zoodra hij van de uitvoering hoorde is hij in allerijl uit Washington naar Montreal (Canda) gevlucht, dermate hals over kop zelfs, dat hij te New-York zijn bagage in den steek liet. Naar het Hbl. verneemt wordt een groote betooging op touw gezet ten gunste van het leer- plicht ontwerp. Niet alleen de vereenigingen van ouderwijzers, doch ook de werkliedenvereenigingen en audere andere corporaties zullen er aan deelnemen. Waar en wanneer de betooging zal geschieden, is nog niet vastgesteld. In de bijeenkomst der Tweede Kamer op Dinsdag 21 Februari zal aan de orde zijnde trekking der afdeeling en regeling van werkzaam- heden. Het is alsdan te verwachten, dat de voorbe- reidende schriftelijke behandeling van enkele wets- ontwerpen (o. a. de revisie van strafzaken en de lndische mijnwet), die in de eerste plaats voor openbare behandeling in aanmerking komen, afge- loopen zal zijn. Voorts stelt de voorzitter zich voor aan de centrale afdeeling in overweging te geven om in de afdeelingen in de eerste plaats te onderzoeken o. a. de volgende wetsontwerpen nadere bepalingen omtrent den accijns op den wijn (vruchtenwijn) nadere regeling van den dienst en het gebruik van spoorwegen, waarop uitsluitend met beperkte suelheid wordt vervoerdverbetering van het Noordzeekanaalalgemeene regels omtrent het waterstaatsbestuur toekeuning van bevoegdheden aan de besturen van waterschappen, veenschappen en veenpolderswijziging van het slotprotocol der Rijnvaartacle regeling van arbeids- en rust- tijden in fabrieken en werkplaatsenaanleg en ouderhoud van een visschershaven te Scheveningen bepalingen tot voorkoming van bedrog in den boterhandel. De examens voor nnderwijzer en onder- wijzeres zullen dit voorjaar aanvangen op 17 April het schriftelijk gedeelte zal op 5 April te voren gehouden worden. Het getal candidaten zal grooter zijn dan in 1898. hij opnieuw naar den geleerde toe. Maar was het 't klikken van diens revolver of 't gekrijsch van een roofvogel, dat hem plotseling deed stil- staan? Hij was zoo dicht bij Walter, dat deze het hijgen van zijn adem kon hooren Nog eens klonk het gekrijsch, en nog eens, nu vlugger herhaald de mulat week terug. Doch in het huis scheen dat gekrijsch te zijn opgemerkt want onder de lieden daar ontsiond eensklaps een overhaaste drukte. Ik moet weg zei de mulat, diep ademha- lend. Denk aan Melazzo Guizcoavergeet den naam nietwant ik heb besloten, dat hij tot aan 't einde uws levens met u zal gaan. Vaarwel Wij zien elkaar weer En hij was verdwenen, als had de aarde hem verzwolgen. Walter keerde in 't huis terug. 't Was leeg. Hij zag om naar zijn neger en vond hem eindelijk in den stal, vast in slaap naast de paarden. Deze man, die hem door zijn verbazende kennis van de wegen in de wildernis tot dusver zeer van nut was geweest, kwam hem nu opeens verdacht voor, en hij nam het besluit, hem den volgenden morgen te ontslaan. Toen hij weer in de gelagkamer kwam, was er er nieuw leven en beweging. Een troep maunen, pas van de paarden afgestapt, drong naar binnen, terwijl buiten de fakkels, die hun onderweg tot licht hadden gediend, werden uitgedoofd op de grond. 't Waren rijke Mexicaansche planters en slaveneigenaars, bij wie zich eenigen van over de greus hadden gevoegdalleen blauken, van ver- schillenden leeftijdalien flink en krachtig, tot de tanden gewapend. Allen zonder onderscheid De afloop der op gisteren te Hulst gehouden herverpachting (de verpachting van 10 December 1898 werd niet goedgekeurd) der tollen op de provinciale wegen in het voormalig 5e district, voor het met 1 Mei a. s. aanvangende driejarig tijdvak had den volgenden afloop Tollen weg Ter NeuzenAxel op 't Zwaantje E. Dellaert, bierbrouwer te West- dorpe voor 940 op 't Spui A. Cortvriendt, broodbakker te Spui (Axel), voor 570 bij Axel Pvan Dijken, bierhuishouder te Axel, voor 1300. Tollen weg WalsoordenHulst: op Rustwat J. van Geijt, bierhuishouder te Rustwat (Hontenisse), voor 1420 op Kuitaart L. Sergeant, bierhuishoudster te Kuitaart (Hon tenisse), voor 1610 bij Walsoorden J. Thielman, werkman te Walsoorden (Hontenisse) voor /3110, totaal 8950, per jaar. Op 10 December bedroeg de totale bieding per jaar ^5100, terwijl de tollen thans opbrengen eene jaarlijksche som van 6930 of 2020 minder dan 't volgende driejarig tijdperk. Bij Kon. besluit zijn herbenoemd tot burge meester der gemeenten Biervliet en IJzendijke de heer Ch. de Vos en tot burgemeester van aterlandkerkje de heer J. A. Bekaar, secretaris dier gemeente. Zondagnamiddag deed Ds. L. C. Terneden zijn intrede als predikant bij de Ned. Herv. ge meente te Souburg, sprekende naar aanleiding van Johannes 3 3. Des morgens was hij bevestigd door Ds. Poort uit Middelburg, die tot tekst ge- kozen had I Thessalonicensen 5 12 en 13. Zoowel in den voor- als namiddag was het kerkgebouw overvol. Beroepen bij de Ned. hervormde gemeente te Vroomshoop (Overijssel), de heer J. Gouverneur, kandidaat te Rotterdam. zagen er woest en heerschzuchtig uit, gewend te bevelen en te gebieden. Hun rumoerig, zelfbewust optreden met hard praten en uitbundig lachen vormde een scherpe tegenstelling met de wonderlijke, havenlooze bende, die zoo spoorloos verdwenen was in den nacht. Een oude neger, die aan den waard toebe- hoorde, had alle moeite, te voldoen aan de onge- duldige gasten, die warme dranken wilden, en ook de jonge vrouw van den waard was ver- schenen, om bij het bedienen behulpzaam te zijn. 't Geheele gezelschap verkeerde in de grootste opgewondenheid. Op zijn vraag vernam Walter, dat de heeren op de voor hen belangrijkste van alle expedities uit waren op de menschenjacht. Eetiige maan- geleden had men den eigenaar van een groote Mexicaansche plantage met vrouw en kinderen en een deel zijuer slaven vermoord gevondende andere waren gevlucht, en op hen viel natuurlijk de verdenking. Nog sterker trof deze een zekere Melazzo, den nagelaten bastaard van een voor- naam Mexicaan, wien zijn vader een buitengewoon zorgvuldige opleiding had doen geven. Er werd veel gesproken over de roofzucht en wreedheid van dien wilden klant en men ver- telde een aantal ruwe daden, door hem bedreven hij was zijn loopbaan begonnen met het worgen van zijns vaders broeder, toen deze hem eens met de zweep had gestagen. Sedert zwierf hij als vluchteling rond, had de hand in allerlei booze dingen en spotte met elke vervolging, daar hij de kleurlingenbevolking en ook de blanke, in verval geraakte avonturiers geheel in zijn macht had. Daarom hadden ten slotte de planters zelveq

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1