Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaanderen. a s a 3 a, No. 3724. Dinsdag 7 Februari 1899. 81H11ITEBAAD. 39e Jaargang. Binnenland mlt l! 2'0h "eP' HU'S «Tt 71° ia d. ,?„e f ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave POLITIEK OVERZICHT. FEXJILjLETOJN Naar H. WILD. TER NEUZEN, 6 Februari 1899. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTIFN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden uaar plaatsruimte berekend. jtv Pit biad verscliijnt rtiaandHg., bif den litire-v*.. pTi ViVUJk 1DE te Ter Menaen De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Honderilag, 9 Febru ari M!HI, voormiddags 10 uren. Ter Neuzen, 6 Februari 1899. De L°. Burgemeester voornoemd, H. C. E. VAN IJSSELSTEIJN. Bij de Belgische Kamer is ingekomen een adres van den Nederlandschen Bond, waarin wordt aan- gedrongen op het gebruik van de Vlaamsche taal bij de Nationale Bank. Nu eerlang het verlengen van het privilegie der Bank aan de orde komt, verzoekt de Bond, dat men daarbij het gebruik van de Nederlandsche taal naast de Fransche als voorwaarde zal stellen. De Bank, die tot dusverre geheel op Fransche leest is geschoeid, moet zich, waar zij met VJaamsch publiek in aanraking komt, van de Nederlandsche taal bedienen en ook op hare biljetten de Neder landsche taal gebruiken naast de Fransche. Eerst dan zal besluiten adressanten de Bank waarlijk een nationale instelling zijn. In zijn rede aan het feestmaal van den Bran op helpen. De Keizer besloot met een //Hoch de Mark Brandenburg en de ,/Miirker." De Fransche Kamer van afgevaardigden hield eergisteren eene betrekkelijk rustige zitting, zich, in plaats van aan //de zaak", aan allerlei nuttigc en afdoening vereischende zaken en aan de begrooting van openbare werken wijdend. Het eenige incident werd veroorzaakt door den afge- vaardigde Lazies, die den Joden de schuld gaf van de rijzing der koperprijzen. Minister Lebret beloofde heel nederig, dat hij het onderzoeken zou en, bleek iets niet in orde, de wet toepassen. Eerst heden vergadert de cominissie uit de Kamer weder, die het Regeerings-ontwerp tot weiziging der herzienings-procedure te onderzoeken heeft. Zulks geschiedt in afwachting der resul- taten van het ,/nader onderzoek", door de com- missie noodzakelijk geoordeeld wegens de leemten in het rapport van President Mazeau omtrent zijne enquete naar de laster-praatjes van Beaure- paire tegen de leden der strafkamer. Dat //aanvullend onderzoek" valt den tegen- standers der herziening blijkbaar niet mede, want dat zal natuurlijk tijd kosten, en daar tijd vaak raad pleegt te brengen, vreezen zij er voor, dat de laatste kans om de herziening te beletten hun den. Van Amerikaansche zijde schijnt den opstan- delingen zulks feitelijk als ultimatum te zijn gesteld. Het Amerikaansche oorlogschip Bufalo kwam met 700 man voor Manila aan. bezwaarlijk de stof te vernietigen, vooral daar deze boonen allicht met andere gemengd verkocht worden, en de vervalsching derhalve dan veel moeilijker te constateeren is. zij., icravuiaai .an ucn uiau- i no iaauic ».aus uio ae nerziemug te beletten hui denburgschen provincialen landdag zeide Keizer op het laatste oogenblik nog wel eens zou kun "Wilhelm, zooals de Kreuzzeituug meldt, in aan- nen ontgaan- sluiting aan de woorden van den Oberprasident Ackenbach over de daden van het Huis Hohen- zollern, dat de Hohenzollerns zich van ouds tegen- over God verantwoordelijk voelden voor hun daden. Ook zetelde in alle Hohenzollerns het gevoel van verantwoordelijkheid jegens het volk. De Keizer herdacht daarna zijn reis naar het Oosten en zeide, dat hij, staande op den Olijfberg, bij zichzelf opnieuw den eed van trouw aan het vaandel had gezworen, den eed dat hij niets on- beproefd zou laten dat tot heil van het volk kon strekken. Voorts heriunerde de Keizer aan het woord door Moltke tot Bismarck gesprokeu na den oorlog met Frankrijk //Nu moeten wij den boom zien groeien". De Keizer verklaarde, dat hij den boom van het Duitsche rijk een goed tuinman wilde zijn, die hinderlijke takken snoeien, schadelijke knagers aan zijn wortel verwijderen zou. len slotte kwam de Keizer op de algemeene vredesbeweging. Hij verklaarde dat Duitschland eendrachtig en als een man moest staan tegenover elke verstoring van den vrede. De vrede naar binnen en naar buiten moet gehandhaafd worden. Daarin moesten hem voor alien de /Marker1 Aan den zoom van een groot, ongerept woud in Mexico stonden twee mannen, door een fakkel verlicht in den helderen nacht. De een was Europeaaiizijn ernstige blik en door rimpels ge- groefd voorhoofd verrieden den geleerde de andere, •die den fakkel droeg, was een neger, met een listige, slimrne gelaatsuitdrukking. Is bier de plaats, waar wij zouden rusten vroeg de eerste. Ja, meneer, antwoordde de fakkeldrager. Ae nchtten hunne schredeu naar een blokhuis, a as tusschen de boomen ingeklemd stond waarschijnhjk een primitieve herberg, welke hier, ver »an e]ke menschelijke woning, den reiziger want rumoer, gezang e,i 't doffe geluid der neger- tegen en talnjke donkere gestalten bewogen zich in het groote vertrek, dat door den rooden gloed van harsfakkels en een kolossaal haardvuur helder verlicht werd. Door de voegen tusschen de planken en de openmgen, die voor vensters dienden, straalde het licht naar buiten en teekende het gebouw scherp af tegen de stille, zwarte massa van het woud. Een oogenblik aarzelde de blanke, zich aan de beschermmg van dit, hem geheel onbekend, ver- bhjt toe te vertrouwen. 't Was in den tijd van Ilet begint weer modderig te rieken Met de roerselen, die tot de indiening van het jongste Regeeringsvoorstel aanleiding gegeven hebben, schijnt het lang niet in den haak. Allerlei aan- duidingen vindt men dieuaangaande in de bladen, waaraau de commissie, met het onderzoek der voordracht belast, het onmogelijk zal kunnen nalaten hare aandacht te schenken. Volgens Aurore en Siecle ontving men aan Oorlog, op verzoek, een afschrift van de getuigenis- sen, tot nu door de strafkamer verzameld, en maakte de kennisneming daarvan aldaar veel indruk door de helderheid en het in onderling verband brengen der getuigenissen van schuld en onschuld. Het was toen daar, zeggen de bladen, dat de campagne tegen de strafkamer be- raamd werd, met het doel het door haar inge- steld onderzoek te doen vernietigen. Op Cuba heeft Maximo Gomez nu genoegen genomen met drie millioen dollars, hem door Amerika geboden tot afbetaling zijner manschap- Pe" het bericht van het bod van 15 millioen heeft op een misverstand berust en zoo zal het opstandelingen-leger derhalve nu worden ontbon- den burgeroorlog in de Vereenigde Statende opgewondenheid, daardoor teweeggebracht in de lagere kringen der bevolking, strekte zich ver over de grenzen der Unie uit; de hartstochten woedden op bedenkelijke wijze, en voor een reiziger, die met de zeden en gebruiken van dit werelddeel niet geheel vertrouwd was, scheen groote voor- zichtigheid geraden. Doctor Edmund Walter, een jong Duitsch plant- kundige, bevond zich op een onderzoekingstocht door een deel van Mexico, om wetenschappelijke nasporingen te doensinds weken had hij geen menschelijk wezen gezien, behalve zijn neger, en daar deze, die het blokhuis kende, plechtig ver- zekerde, dat ook jagers en reizigers van hoogereu stand, die het toeval in deze streken bracht, er met zelden hun intrek namen, en dat de waard een kalm, vertrouwbaar man was, deed het ver- langen, een miu of meer beschaafd mensch te ontmoeten, hem besluiten, binnen te gaan. Ook het vooruitzicht op wat warme spijs en drank na den langen rit in de koele nachtlucht was hem geer.szins onaangenaam. De jonge geleerde liet de zprg voor de paarden aan den neger over en trad het blokhuis binnen. Wat hij zocht, vond hij slechts gedeeltelijk. Het wemelde tusschen de zwartberookte wanden van allerlei soort gestaltenelke menschelijke huidkleur scheen vertegenwoordigd, en de roman- tische haveloosheid der kleeren zou een schilder in verrukking hebben gebracht. Doch tevergeefs zag de nieuwe gast uit naar een representaut van bet blanke ras, behalve den waard, wiens schuw, angstig gezicht niet bizonder geschikt was, ver trouwen in te boezemen. Er schoot hem dus Een firma te Assen gebruikte briefkaarten op de adreszijde waarvan eenigszins uitvoerig het beroep was gedrukt. Een paar van die brief kaarten, naar Amsterdam verzonden, kwamen als onbestelbaar terug, daar dergelijke briefkaarten niet mochten worden verzonden. In andere plaatsen werden zij echter steeds aan de adressen bezorgd. De firma diende een klacht in bij den directeur-generaal der posterijen en telegrafie, die antwoordde, dat tegen het gebruik dier brief kaarten terecht aanmerking was gemaakt en daar- aan toevoegde z/Het beroep van den afzender mag op de adres zijde der briefkaart, al of niet van rijkswege uitgegeven, slechts met een woord of daarmede gelijkstaande uitdrukking worden vermeld". z/Aan de ambtenaren wordt thans door mij voor- geschreven, om briefkaarten, welke niet in alle opzichteu beantwoorden aan de te dezer zake vastgestelde bepalingen, na 1 Juli niet meer als zoodanig ter verzending toe te laten." De Redactie van het Maandblad tegen de vervalschingen schrijft Wij ontvingen uit Malta van den chef van den geneeskundigen dienst bericht, dat aldaar uit Triest honderden balen koffie aangevoerd zijn ge- worden, welke bij chemisch onderzoek, in het staatslaboratorium uitgevoerd, bleken gekleurd te zijn met een hoogst vergiftige stof, nl. chroom- zuurlood. Niet minder dan 261 monsters koffie, in verschillende winkels genomen, bleken aldus gekleurd te zijn en het behoeft geen betoog, dat bij voortdurend gebruik van dergelijke koffie In de op Donderdag a. s. des voormiddags te 10 uren te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeliug Onderzoek en vaststelling lijst van vrijstellingen dienst brandweer verhooging belooning ambtenaar ophalen schoolgeldengratificatie inzake bemoeie- nissen opmaken erfpachtscontractenaangehouden zaken; ingekomen stukken, Zaterdag werd alhier door het bestuur der vereeuiging //Door eendracht sterk" aanbesteed de levering van 222,800 Kg. ammoniak-superphosphaat. Hier- voor werd ingeschreven door de Maatschappij tot verkoop van meststoffen te Dordrecht voor f 6,63, en de heeren P. J. Versluijs te Ter Neuzen voor f 0)574 en P. J. Scheele te Ter Neuzen voor f 6,49. 80,800 Kg. chilisalpeter. Hiervoor werd inge schreven door de heeren P. A. Adriaansens te Hontenisse voor /8,99, P. J. Scheele te Ter Neuzen voor 8,81 en P. J. Versluijs te Ter Neuzen voor 8,77$. 8,500 Kg. zwavelzure-ammoniak. werd ingeschreven door de heeren P. aansens te Hontenisse voor 13,20 Scheele te Ter Neuzen voor 12 7*8. Alles per 100 Kg. ~JBeiaI!'Ct,TV00r de toezegging van beroep naar de Ned. Herv. gemeente te Hoofdplaat door J. Gouverneur, candidaat te Rotterdam. Hontenisse, 4 Febr. Door de Landbouwers- Vereemging ,/Eigen Hulp" alhier werd heden Hiervoor A. Adri- en P. J. een slepende loodvergiftiging het onVrmijdei'k TeHng 7an Jm SloSt' gevolg zal zijn. De koffieboonen za^en er Jer t l ?nf 120'100 kg gevolg zal zijn. De koffieboonen zagen er zeer fraai geel uit en waren op het oog niet van de beste koffiesoorten te onderscheiden. Daar deze koffie blijkens het officieele rapport ook naar Genua, Hamburg en Londen verzonden is geworden, achten wij het voor den groofhandel wenschelijk, ernstig toe te zien, dat dergelijke vergiftige waar niet hier te lande op de markt gebracht worde. Heeft de kleinhandel eenmaal zulke artikelen in zijn bezit, dan is het hoogst niets over dan zich met zijn eigen gezelschap tevreden te stellen. Hij zette zich in een hoek, bestelde avondeten en een warmen dronk, en terwijl hij hierop wachtte, sloeg hij het bonte tafereel gade. Babbe- lend, lachend en zingend, zittende op stoelen en banken of gehurkt op den grond, etend en driukend ot met kaart en dobbelsteen bezig, had het ge zelschap weinig notitie genomen van den nieuw aangekomene. Een enkele maakte hierop een uit- zondering, en juist deze was het, die ook spoedig Walter's aandacht trok. 't Was een grojte, flinkgebouwde mulat met opvallend krachtig voorkomen, wiens verstandige, maar sombere en hartstochtelijke gelaatstrekkcn nu en dan verwrongen werden door de speelwoede, waarmee hij den loop zijner dobbelsteenen volgde'. Beter gekleed dan de anderen, zelfs met onmisken- baren smaak, hoewel in de helle kleuren, waarvan zijn ras zooveel houdt, scheen hij ook wat geld- middelen betrof, hooger te staan dan zijne mede- spelers. le oordeelen naar de manier, waarop hij, in geval van verlies, uit een grooten buidel, die aan zijn gordel hing, de geldstukken haalde en ze op de tafel wierp, of ze opstreek, wanneer hij ze won, gold zijn hartstochtelijke opgewonden heid met zoozeer winst of verlies, dau wel het spel zelf. Dit reeds zou voldoende geweest zijn om Walter's aandacht te trekken. Opvallender nog was het, dat de man, ondanks de aandacht voor het spel, geen oogenblik de rest zijner omgeving vergat. Kort, doch steeds duidelijk beantwoordde hij elke der talrijke vragen, die nu door dezen, dan door genen tot hem gericht werden, en telkens wierp superphosphaat, 115,100 kg. kunstmest en 83,400 kg chihsalpeter, waarvoor was ingeschreven door Voor de superphosphaat: J. F. Adriaansens te u ,o I, ,vo°r 2,70, Internationale super- phosphaatwerken te Zwijndrecht voor f 2,68 en S. Gazan te Rotterdam voor J 2,56$. Voor de kunstmest: Adriaansens-Van Gassen te Groeneudijk voor 6,75, Internationale Super phosphaat te Zwijndrecht voor 6,73 en J. F. Adriaansens te Walsoorden voor 6,60. hij scherpe, beslissende opmerkingen in de gesprek- ken, welke tusschen verschillende groepen in zijn omgeving werden gehouden. En overal werd hetgeen hij in't midden bracht aanvaard met de onderdanigheid, welke onderge- schikten tegenover een hooger gestelde betaamt. De man was zonder twijfel een autoriteit onder zijns gelijkeu. Terwijl Walter zijn souper gebruikte, kreeg hij eensklaps het gevoel, als had hij dien man reeds vroeger ontmoethij moest de hooge gestalte net opgerichte hoofd met den gebiedenden blik hier of daar gezien hebben tusschen de menigte op het marktplein eener stad, in 't donker van een woud of plotseling opduikend uit het lange prairie- grasen het viel hem nu ook in, dat bij zijn binnentreden de mulat hem had aangezien met een uitdrukking hij kon niet goed zeggen met welke, doch aangenaam was ze geenszins geweest. Er lag m 't algemeen niets aantrekkelijks in de gloeiende, donkere diepte van dien blik, welke zelfs in rust aan dien eens koningstijgers herin- nerde, als deze, verzadigd en in veilige schuilplaats, het schuwe, niets kwaads vermoedende wild onge- hinderd laat naderen en voorbijgaan, te traag om eeu klauw te verroeren maar die blik volgt het argelooze offer, dat straks in de begeerige klauwen zal vallen. Terwijl Walter deze gedachten door zijn hoofd liet gaan, werden de sombere oogen weer opgesla- gen en trof hem weer de onverklaarbare uitdruk- ing, die den jongen Duitscher nu een angstig, beklemd gevoel gaf. Hij stond op en ging naar buiten, om uit den gezichtskring van den mulat te geraken.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1