A lgemeen Kieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3723. Zaterdag 4 Februari 1899. 39e Jaargang. K E E^M I 3. GR 0 HDBELAS TUG. 1000 M3. Pruisische Grind, metende 1-6 c. M. BI SF10I VAN K100ISTABT. Belasting op (le Honden. aanbesteden: ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. de levering, vrij op den wal aan de haven aan den Kleine Huissens- polder en op keur van F fc0 U ILL ETO N POLITIEK OVERZICHT. \EimsrUK COIRAYT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82J. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Hit b9».l verscliijn( "'-I "e" ""W™* J- VA» euzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken aan belanghebbenden bekend, dat bij de aanstaande kermis welke gehonden zal worden van 18 tot en met 23 September a. s., aldaar op bet marktplein beschikbare ruimte zal ziin (ongeveer 300 vierkante meters) nitslmtend voor het plaatsen van een stoomcaroussel of andere mrich- tinir. van groote afmeting, zoomede ruimte voor g-ewoiie caroussels en dat hen gelegenheid wordt gegeven v6or 1 tlanrt aanstaande schriftelijk te doen blijken voor welken prijs, boven de versehuldigde belasting op staan- plaatsen, zij tot het aangegeven einde over het betrokken terrein wenschen te beschikken. Grootte en vorm van de inriehting moeten daarbij nauw- keurig worden opgegeven. Ter Neuzen, 3 Februari 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. C. HARTE, L° Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN. Gelet op art. 15 der wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad no. 82) tot regeling der Grondbelasting. Brengt ter kennis, dat de door hem ontvangen staten van de uitkomsten der meting en sohatting enz. in bovengemelu artikel bedoeld, heden gednrende 30 dagen, op de secretarie der gemeente ter inzage zijn nedergelegd en dat aan leder, wiens eigendommen in die staten vermeld zijn, eene kenms- geving zal worden gezonden. Ter Neuzen, d m 1 Eebruari 1899. De Burgemeester voornoemd, J. C. HARTE, L° B. Burgemeester en Wethouders van TEE NEUZEN brengen ter kennis, dat het primitiet kohier der Belastmg op de Honden, voor het dienstjaar 1899, zooals het door hen voorloopig is vastgesteld, heden gedurende 14 dagen op de gemeente-secretarie ter inzage wordt nedergelegd en dat binnen dien tijd ieder aangeslagene tegen zijn aanslag bij den Gemeenteraad bezwaren kan inbrengen, bij verzoekschrift op ongczegeld papier. Ter Neuzen, den 1 Februari 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. C. HARTE, L° B. De Secretaris, J. WISKERKE. Burgemeester en Wethouders van w ZAAMSLAG zullen op Vrijdag 10 Februari 1809, voormiddag 11 uur, in het gemeentehuis in het openbaar en bij enkele inschrijving 37) Naar MAX PEMBERTON. HOOFDSTUK XXVI Het eiude der beproeving. Paul hoorde een klok acht uur slaan, en hij herinnerde zich, dat hij nu ongeveer dertig uren gevangen was in Talvi's huis. 't Scheen of het veel, veel langer was geleden, sinds hij Marian tot afscheid kuste en beloofde, spoedig weer te komen. Hij was zeker, dat hij haar nooit weer zou zien en zijn leven slijten in oneer en ellendige balling- schap. 't Scherpe licbt der lamp, welke men in zijn kamertje had gezet, hinderde zijne oogen hij had liever duisternis, om zich fe gewennen aan een levenslange gevangenschap, waaraan geen aardsche macht hem kon onttrekken. Wie zou hem bevrij- den uit de lianden zijner verraderlijke landgenooten. Haar, die hij zijn lief, klein vrouwtje noemde, zou te-vergeefs op hem wachten. Hij durfde de vraag niet beantwoorden, hoe zij alleen het leven zou dragen. Bitter kwelde hem het zelfverwijt. De plaats, waar ze hem hadden opgesloten, was een der dakkamers van het liuis. Het eenige Levering na 1 Mei, doch voor 1 Juli 1899. Betaling 1 November 1899. Haven- of kaaigeld is niet verschuldigd. Biljetten in gesloten couvert, waarop //Prijs- opgaaf Grind", inleveren bij den Burgemeester van Zaainslag voor 10 Februari a. s. Zaamslag, 24 Januari 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BARENDREGT Az., Voorzitter. P. J. WORTMAN, Secretaris. Bij afwezigheid van betrouwbaar nieuws van overwegende beteekenis, houdt men zich te Parijs en daarbuiten maar weder eens bezig met gissingen en veronderstellingen, waaraan wellicht heele en halve waarheden ten grondslag liggen, doch welke mogelijk ten deele ook gebaseerd zijn op fantasieen en verzinsels. Zoo liep dan eergisteren het gerucht, dat de Minister van justitie, Lebret, zijn ontslag had genomen een nieuwtje, dat bijna even spoedig is tegengesproken, als het in de wereld werd ge- bracht, doch dat waarschijnlijk zijn oorsprong heeft gevonden in het stellige voornemen van den Minister-president en zijn overige collega's om bij eventueele verwerping van het wetsvoorstel tot overdraging van de uitspraak in herzienings-aan- vragen aan de vereenigde kamers van het Hof van cassatie, niet het geheele kabinet ten offer te brengen, doch alleen den in de eerste plaats be trokken Minister, den titularis van justitie. Alleen wanneer de Kamer zelve het wetsvoorstel der regeering verwierp, zou het kabinet in zijn geheel terugtreden. Voor het oogenblik schijnt de kans hierop niet zoo heel groot. Wei is de eerste indruk eenigs- zins gewijzigd en wel zal de regeering al heel tevreden zijn wanneer haar wetsplan wordt aange- nomen met een SOOtal stemmen (oorspronkelijk rekende men op een overweldigende, verpletterende meerderheid) doch voor onvoorwaardelijke verwer ping schijnt vooralsnog geen gevaar te bestaau. Een ander geval zou het zijn, wanneer werke- lijk uit het onderzoek van het dossier-Mazeau in de zaak Loew-Bard-Manau, zou zijn gebleken de onhoudbaarheid en onbeduidendheid van Quesnay de Beaurepaire's beschuldigingen tegen enkele leden van de crimineele kamer en wanneer werkelijk in het betrokken dossier de meest loffelijke getuige- nissen voorkwamen, juist ten gunste van de crimi neele kamer, alsmede een schrijven van Mr. Loew, waarin deze betoogt, dat, in verband met de be- leedigingen en zelfs bedreigingen met den dood aan het adres van de leden der crimineele kamer, door dit lichaam een ongehuwd lid tot rapporteur raarn was beschermd door dikke tralies, die elke gedachte aan vluchten uitsloten. Talvi was er blijkbaar op voorbereid geweest, toen hij het telegram aan Paul zoud. Ze wilden den spion uit Engeland weg hebben, tot elken prijsvriend- schap geldt niets bij een Rus, die meent, zijn vaderland een dienst te doen. Zelfs al ging Marian naar hare vrienden, om de geschiedenis te vertellen, dan was 't nog twijfelaehtig, of die konden helpen. Marian hij klemde in wanhoop de handen samen, als hij aan haar dacht. Misschien stond ze nog bij het venster om naar hem uit te zien Hij stelde zich haar lieve gezicht voor, dat hij niet weer zou zien Hij stelde zich voor, wat zij zou doen. Ze zou aan de politie zeggen, dat hij naar graaf Talvi's huis was gegaan, en men zou beginnen haar te ondervragen. 't Was mogelijk, dat zijn geheele geschiedenis op die wijze bekend werd en dan Zij zou niet rusten, eer ze de waarheid wist van 't geen men met hem had gedaan Misschien kon ze hem nog redden uit de handen der Russen. Het eten, dat men hem 's avonds bracht, roerde hij niet aanslapen kon hij niet. Den heeleu langen nacht luisterde hij, of hij haar voetstap niet hoordeEindelijk, tegen den morgen, viel hij in slaap, en in den droom had hij den troost van haar omhelzing. De geheele volgende dag verliep, zonder dat is benoemd, om aldus te voorkomen, dat bij ten uitvoerlegging van de bedreigingen, een geheele familie in rouw werd gedompeld Ten slotte heet het, dat de enquete-commissie (bestaande uit den eersten president van het Hof van cassatie en de beide leden Voisin en Dareste) de aantijgingen van De Beaurepaire zonder be teekenis en ongegrond heeft verklaard (de leden van de crimineele kamer schijnen van het begin af~te zijn blootgesteld geweest aan een beleedigende spionnage van ondergeschikte beambten van het paleis van justitie: onbeduidende mededeelingen van Mr. Loew met betrekking tot de getuigen zijn uitgelegd als intimidatiesofficieren hebben zich heklaagd over den aard der hun door den president van de crimineele kamer gestelde vragen enz. enz. en de betrokken magistraten moeten toen Mr- Mazeau hun te dezen aanzien verschillende vragen stelde, een zeer waardig antwoord hebben gegeven, dat in extenso is opgenomen in het dossier. De Duitsche rijksdag heeft, na een langdurig debat, de begrooting voor Kiaotschau, het pacht- gebied in China, goedgekeurd. In de begrootings-commissie heeft de Minister van oorlog tegengesproken, dat aan de stad Detmold het garnizoen zal worden ontnomen. Het Duitsche vredebond besloot zich met een adres tot den rijksdag te wenden, strekkende om aan Duitschland's vertegenwoordigers op de vrede- conferentie de instructie mede te geven, in de eerste plaats de instelling van internationale scheids- gerichten te verlangen. Yolgens de Berlijnsche ,/Volkszeitung" zijn in de afgeloopen maand Januari in Duitschland niet minder dan 48 processen wegens majesteitsschennis begonnen. Voor zoover zij al beslecht zijn, werden daarbij te zamen meer dan 17 jaren gevangenisstraf opgelegd. Het meerendeel der beschuldigden be- stond uit kleine handwerkslieden en arbeiders. Ook waren er twee arbeidersvrouwen bij. Drie persprocessen zijn er onder. Wegens majesteits schennis werden in beslag genomen „Le Figaro" en //Le Eire" uit Parijs en //Puck" uit New-York. Het Amerikaansche huis van vertegenwoordigers heeft het ontwerp-legerhervorming der regeering in eenigszins gewijzigden vorm goedgekeurd. Het leger zal voortaan minstens 57,000 en hoogstens 95,000 manschappen tellen. Men schijnt verzet hiertegen in den senaat te verwachten. President Mac Kinley heeft den senaat in kennis gesteld met de briefwisseling, door het ministerie van buitenlandsche zaken gevoerd met de commissie voor het vredesverdrag. In een van de eerste stukken draagt de President aan de Amerikaansche commissarissen te Parijs slechts op, afstand van het eiland Luzon te eischen. hij een boodschap kreeg uit de wereld daarbuiten. Een zwijgende dienaar bracht hem eten, waarvan hij een weinig gebruikte, gekweld door den honger, en eindelijk, 's avonds, ongeveer een kwartier over negen, hoorde hij een voetstap op de gang buiten zijn kamer. Nieuwsgierig luisterde hij. Daar ging de deur open en graaf Talvi stond voor hem. De graaf was in eenvoudig avondtoiletzijn gezicht zag roodwant hij was snel naar boven geloopenhij was luidruchtig als een knaap, die goed nieuws brengt. Als oprecht vriend had hij smart gevoeld over 't geen Paul werd aangedaan door degenen, wien hij moest gehoorzamen. Het deed hem innig genoegen, dat er nu een eind aan die vernederende behandeling kwam. Paul, beste jongen, 't is uithijgde hij en stak den gevangene beide handen toe je moogt hier niet langer blijven; ze hebben de vergissing ontdekt en om haar gezonden zij is hier Paul waggelde als een beschonkene. Zij hier O, God 't Ts het werk van prins Tolma, vervolgde Feodor, blij als een kind. Hij ontdekte, dat zij de kaarten kon maken. Hij is beneden, met haar. Ze wachten je kom dadelijk. Wachten mij herhaalde Paul, als versuft. Maar zie mij eens aan mijn gezicht, mijne handen. O, ik zal Ivan bij je sturenhet is in Eerst eenigen tijd na den aanvang der onderhan- delingen en na zijn reis door de Unie, wijzigde Mac Linley zijn gedragslijn en liet hij op afstand van den geheelen Philippijnschen archipel aan- dringen. TER NEUZEN, 3 Februari 1899. In den afgeloopen nacht werd schipper A. de Bruijne, met zijn tjalkschip liggende in het kanaaal alhier, en zijne vrouw gewekt door een angstig geschrei van hun kindje, 3 maanden oud, dat in een voor hun bed staande wieg lag. Dadelijk bemerkten zij dat het kind aan voorhoofd en wangen verwond was, hoogstwaarschijnlijk door krabben en bijten van een dier. De geneeskundige, die dadelijk ter hulp geroepen was, uitte ook het vermoeden dat een rat de bedrijver was en aan de wangen aanmerkelijk bloed had uitgezogen; na uitwassching der wonden achtte hij geen gevaar voor den kleine aanwezig. De schipper mocht de voldoening smaken heden middag de gevaarlijke passagier, in een voor hem gereed gezette val te vangen en onschadelijk te maken. Blijkens de door den Minister van finan- cien aan de Eerste Kamer overgelegde staat van de uitkeeringen over 1898 aan de gemeenten over 1898, vergeleken met die der oude regeling, was die voor onderstaande gemeenten in Zeeuwsch- Vlaanderen als volgt Bedrag volgens de Bedrag volgens de nienwe regeling. oude regeling. Biervliet 3677 3193 Boschkapelle 2214 //1103 Breskens 2693 2068 Cadsand 1821 1767 Clinge 5207 2015 Eede 2035 1207 Graauw 3011 2071 Hengstdijk 1623 773 Hoek 3306 2657 Hontenisse 10047 6131 Hoofdplaat 2508 1704 St. Jansteen 3751 2304 Koewacht 4143 2311 Ter Neuzen 12385 9083 Nieuwvliet 1095 959 Ossenisse 1635 1260 Overslag 686 575 Philippine 1814 688 Retranchement 1400 971 Stoppeldijk 4276 1971 Waterlandkerkje 1203 n 1011 Westdorpe 4031 2433 Zaamslag 5266 4467 Zuiddorpe 1965 1450 In de niet vermelde gemeenten is de rijksuit- keering niet veranderd. tien minuten in orde te maken. Er is geen tijd. Paul stond stil. Hij scheen Talvi's woorden te raden. Waarvoor is er geen tijd te verliezen De priester wacht, om je te trouwen met het dametje, dat zooveel van Kroonstadt weet. Paul ging terug, uit het licht. Hij snikte als een kind. De kandelaber voor het altaar in graaf Talvi's huis wierr een zacht licht op het gelaat van den ouden priester en de groep om hem heen. Bonzo stond ter zijde in de schaduw't was of er iets in hem gebroken was j de ijzeren man maakte geen plannen meer. De moeilijke zaak, welke hem naar Engeland had gebracht, was afgedaan wat er verder gebeurde kon hem niet schelen Kroonstadt had een goed soldaat verloren, maar hare geheimen waren veilig. 't Knappe kleine vrouwtje, dat knielde voor het altaar, met het opnieuw ontwaakte licht der liefde in de stralende oogen, zou de vesting niet meer verraden. Al het andere was den wachter aan Ruslands poort onverschillig. Liefde was tijdkorting voor kinde- ren hij had nooit liefgehad. Dicht bij den man van ijzer zat de oude Tolma op zijn gelaat lag een zegevierende uitdrnkking hij had schaak gespeeld met Bonzo van Kroon stadt en hem verslagen. 't Aardige Engelschs

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1