A lgemeeo Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaanderes No. 3722. Donderdag 2 Februari 1899. 39e Jaargangf. KISZERSLIJSTSN. SI SPIQH Openbufe Vergadering ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /"0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Earner van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen. op Donderdag 2 Februari 1899, des namiddags 7 uur. Ter Neuzen, 1 Febr. 1899. H. C. E. VAN IJSSELSTEIJN, Voorzitter. H. J. VOOREN, Secretaris. F EUILLBTON Naar MAX PEMBERTON. U spot, prins herhaalde zij, met het air van een groote tiame wat meer is u gelooft mij niet. Tolma sloeg met zijn rotting op de tafel. Juffrouw, riep iiij, ik spot zoo weinig, dat ik Paul tot uw man wil maken, als gij mij deze geschiedenis kunt bewijzen. 't Was nu haar beurt om verwonderd te staan. Doch hij ging voort Ziet ge niet in, dat ze hem van u hebben verwijderd, omdat ze meenen, dat gij zijne geheiinen wilt hebben Bewijs hun dat die geheimen de uwe zijn, uiet de zijne, en ze zullen hemel en aarde bewegen om uwe lippen gesloten te houden. Een kind kan dat begrijpen. Als vrije vrouw in uw eigen land kan niemand u verbieden te spreken, waar en wanneer ge wilt. Maar de vrouw van Paul Zassulic zal die Rusland ver- raden Op mijn woord, de oogeu van dien jongen zijn beter dan de onzeHij zal Bonzo toch foppen, en ik zal er bij zijn om er van te genieten. En hij zal de man worden van een handig vrouwtje. Juffrouw, spreek mij niet tegen ik, Tolma, zeg het, en ik heb nooit ongelijk. Ge zult mijn dochter zijnge zult in Parijs bij mij wonen aIs gij de geschiedenis bewezen hebt. Gebrek aan adem alleen maakte een eind aan zijn welsprekendheid. Marian luisterde naai hem, als naar iemand, die wonderen vertelde. 't Lag op hare lippen, hem te spreken van haar belofte aan Paul, dat zij de gebeimen zou bewaren tot den dag van haar doodmaar de liefde deed haar dit verzwijgen. Zij mocht den beker niet afwijzen, die zoo onverwacht voor hare lippen werd gehouden. Ik zal u mijn geschiedenis bewijzen, wanneer u wilt, antwoordde zij waardig. Geef mij tijd, pen en inkt te halen, en ik bewijs't u terstond. Tolma hield afwereud de hand op. Hier niet, zei hij, met theatraal gebaar; van avond, in 't huis van graaf Feodor. Mijn rijtuig zal u komen halen. Vrees niets ge hebt het woord van Tolma. Hij ging met moeite naar de deur en riep op het portaal#Johnen de lakei kwam hem helpen. Marian stond verbijsterd, maar ditmaal van vreugde. HOOFDSTUK XXV. Tolma's woord. Dien avond wachtten drie mannen zwijgend in de groote salon van gaaf Talvi. De klok had juist negen geslagen. Van die drie was alleen Tolma op zijn gemak hij lag in een grooten stoel en rookte onophoude lijk cigaretten en dronk chartreuse. Er lag een glimlaeh op zijne lippen het zelfvoldane lachje De verschilleude modellen II tot en met X voor de aangiften zijn GRATIS verkrijgbaar ter gemeente-secretarie. POLITIEK OVERZiCHT. De Fransche Kamer van afgevaardigden heeft, na een kortstoudige beraadslaging, welke heel wat minder rumoerig was dat men oorspronkeliik ver- wachtte, besloten om, conform aan het voorstel der regeering, art. 445 van de wet, regelende het crimineele onderzoek, te wijzigen in dien zin, dat de crimineele kamer de beslissing van elk onder zoek in een herzieningsaanvraag moet overdragen aan de vereenigde kamers van het Hof van cassatie. Door dit voorstel wordt de mogelijkheid buiten- gesloten, dat het vonnis van den krijgsraad van 1894 in de zaak-Dreyfus kortweg wordt vernietigd en Dreyfus zonder meer vrijgesproken het kan in het gunstige geval alleen komen tot verwijzing van Dreyfus naar een nieuwen krijgsraad, welke natuurlijk zou moeten zijn saamgesteld uit geheel andere personen dan de vorige van den man, die een grooten troef heeft uitge- speeld en nu zijn tegenpartij afwacht. Telkens keek hij naar Bonzo, die hierin echter geen erg had. Met de handen op den rug liep de kolonel de kamer op en neer hij had voor niets oog dan een vel papier, dat op een schrijftafeltje lag. 't Was of hij verwachtte, dat daar iets wonderlijks op geschreven zou worden door geestenhanden. Graaf Feodor zat op de sofa, dicht bij de deur, met een Russische krant in de hand. Hij zag telkens naar de pendule, en toen, vijf minuten over negen, een rijtuig werd gehoord, dat voor de deur stilhield, stond hij op met een zucht van verlichting. Tegelijkertijd bleef Bonzo stil staan met een uitroep van voldoening. Eeu lakei trad binnen en diende aan Mejuffrouw Best. Marian volgde hem onmiddellijk. Zij was met smaak en deftig gekleedhaar japon was rijk Tolma ontdekte met voldoening, dat het dezelfde was, welke hij haar dien middag had gestuurd. Zij had een groote waardigheid, naast een kinder- lijke lieftalligheid in hare verschijning. Ze scheen geboren om te gebieden, met dat zachte, maar energieke oog. Geen spoor van vrees was te be- speuren, nu zij de salon van den diplomaat betrad ze vertrouwde, dat Tolma instond voor haar veiligheid. Bravoriep de oude heer, met moeite overeind rijzendeik wist wel, dat u zou komen, en ik verzekerde den heeren, dat u niet bevreesd zou zijn. Onmiddellijk na de opening der zitting diende de Minister van justitie Lebret, zijn wetsvoorstel tot wijziging van art. 445 in en stelde voor ver wijzing ervan naar dezelfde commissie, welke voor- stellen van gelijke strekking van Gerville-Reache en Rose in onderzoek heeft genomen en zich tot dusver ongunstig over de wijziging in kwestie had uitgelaten wat evenwel niet wil zeggen, dat het regeeringsvoorstel door eenzelfde lot zal worden getroffen Onder vrij groote agitatie van het bijna geheel bezette huis verklaarde Lebret, dat hij geen gelegenheidswet op het oog had, doch dat het gold eeu wet, door de noodzakelijkheid geeischt en welke rust en vrede zal doen terugkeeren in het land. De afgevaardigde Berry drong aan op openbaar- making door het Journal Officiel, van de resultaten van het onderzoek naar de gegrondheid van Quesnay de Beaurepaire's beschuldigingen en hij voorzag de mogelijkheid, dat er nog andere maatregelen genomen zouden moeten worden tegen magistraats- personen, die beschuldigd worden zich onwaardig te hebben gedragen. De Minister-president Dupuy heette het den wensch der regeering licht en klaarheid te brengen, ten bewijze waarvan hij de regeering besloten verklaarde het geheele dossier van het onderzoek over te dragen aan de Kamer-commissie. Terwijl de afgevaardigde Massabuau (anti-semiet) er zijn verbazing over uitsprak, dat onder de tegenwoordige omstandigheden het onderzoek wordt voortgezet door de crimineele kamer, gaf de socialist Millerand als zijn meening te kennen, dat de regeering onderbreking bedoelde van den loop der justitie en zoozeer was hij voor openbaarheid gestemd, dat hij bepleitte openbaarmaking in druk van alle acten betrekking hebbende op het onderzoek in de Dreyfuszaak (een voorstel in deze is aanstaande) Het voorstel van den antisemiet Firmin Faure om het regeeringsvoorstel te verwijzen naar een bizondere commissie, omdat er naar zijn meening geen twijfel bestond aan de onbetrouwbaarheid van de rechters, die het aanvullend onderzoek in de Dreyfuszaak hebben geleid (de Minister van justitie protesteerde tegen deze meening en heette de eerlijkheid en de oprechtheid van de leden der crimineele kamer boven alien twijfel) werd verworpen met 346 tegen 189 stemmen (er voor stemden de leden der rechterzijde, de nationalisten en de anti-semieten), zoodat dus tot verzending naar de bestaande commissie werd besloten. Na langdurige debatten heeft de Duitsche rijks- dag de marine-begrooting goedgekeurd. Tot de Duitsche vorsten, die op den verjaardag van den Duitschen Keizer een feestmaal hebben gegeven en daaraan getoost hebben, behoort ook Waarom zou ik, prins? antwoordde zij, met een vroolijklachje. Ik ben immers onder vrienden. 't Was de oude Marian, die sprak, de Marian van het carnaval op 't ijs. Zeker zijt ge onder vrienden, herhaalde de prins, galant haar hand kussendege hebt Tolma's woord. En de wetenschap, dat ik in Engeland ben, voegde ze er bij met eenigen trots. Bonzo lachte scherp en bromde Mejuffrouw heeft de Engelsche politie liever Zij is hier onder vrienden, zeker Marian zag hem vlak in 't gezicht. Meneer, zei ze, met de oude vroolijkheid, u is niet zonder invloed gebleven op die voorkeur. Kom, zei Tolma, laten wij nu niet over oude geschiedenissen spreken. Wat gebeurd is, is gebeurd. Ja, zei Feodor, die uit de schaduw naderbij trad 't is nu tijd voor datgene, waarvoor de juffrouw gekomen is. Zeker, sprak Tolma: u is gereed, juf frouw Best? Marian keek beurtelings de drie mannen aan en zag het vel papier op de tafel liggen. Ik ben gereed, zei ze kalm, /fioewel haar hart sneller begon te kloppenals u maar zegt, wat ik moet doen. Bonzo naderde de schrijftafel en schikte't papier recht. Juffrouw, zei hij, wij zijn zoo lang uit Rusland, dat we ons eigen land vergeten. D :\SI HE COIRW Ult bl»d veracliijui SiW,,eB..la6- en r.j,lingua, uitgeson.ler,1 op Feestdagen, bij den P. J. HAAPK te Te. De Burgemeester van TER NEUZEN ncodigt de mannelijke inwoners der gemeente uit, die voor of op den 15 Mei 1899 den leeftijd van 25 jour hebben be- reikt, die niet in die gemeente orer het voile dienstjaar 1898 zim aangeslagen in de grondbelasting voor een bedrag van minstens 1of naar een of meer der vijf eerate grond- slagen van de personeele belasting, of niet in die gemeente over het voile dienstjaar 1897/98 zijn aangeslagen in de vermogensbelasting of belasting op bedrijfs- en andere in- komsten en aanspraak willen maken om geplaatst te worden op de LUST, aanwijzende hen, die tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer, van de Provinciate Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zijn, vtnlr ilen 15 Februari 1M!M1 A. zoo zij in eene andere gemeente zijn aangeslagen over het voile dienstjaar 1898 in de grondbelasting (in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zamen tot een bedrag in hoofdsom en Rijksopcenten van ten minste 1), of over het voile dienstjaar 1898 naar een of meer der vijf eerste grond- slagen van de personeele belasting of over het voile dienst jaar 1897/98 in de vermogensbelasting, of over het voile dienstjaar 1897/98 in de belasting op bedrijfs- en andere inlcomsten, daarvan door overlegging der behoorlijk voor geheel voldaun geteekende aanslagbiljetten te doen blijken H. overeenkomstig vastgesteld Model Mo. II en onder overlegging van het aanslagbiljet of door den ontvanger ge- waarmerkt duplicaat daarvan, eene opgaaf van het bedrag van het aandeel in den aanslag en de noodige bescheiden ten bewijze van het gemeenschappelijk bezit, aangifte te doen zoo zij als mede-eigenaar over 1898 zijn aangeslagen in de grondbelasting, wegens onroerende goederen eener onverdeelde nalatenschap, mits het aandeel in dien aanslag (hoofdsom en Rijksopcenten) minstens 1,bedraagt en de aanslag ten voile zij betaald C. overeenkomstig Model III, A aangifte te doen, zoo zij als hoofden van gezinnen of als alleenwonende personen op den 31 Januari 1899 sedert den 1 Augustus 1898 hebben bewoond krachtens huur, achtereenvolgens EEN huisof ge- deelte van een huis, waarvoor met of zonder bijbehoorende grond of lokalen en bijgebouwen niet ter bewoning bestemd, de werkelijke huurprijs per week berekend ten min6te heeft bcdragen de som voor de gemeente of het gedeelte der ge meente, waar het huis gelegen is, vernteld in de bij de kies- wet gevoegde tabel voor deze gemeente in de kom f 1, en het overige deel f 0,80 's weeks Hij, die verkeerende in gelijk geval als hiervoren sub C is bedoeld reeds op de kiezerslijst van 1898 voor- komt en op 31 Januari 1899 nog hetzelfde huis of gedeelte van een huis bewoont, wordt zonder nadere aangifte op de kiezerslijst voor 1899 geplaatst, tenzij hij eene der voor de kiesbevoegdheid gestelde eischen heeft verloren of opgehouden heeft inwoner van deze gemeente te zijn. 86) rn.r-. lb. overeenkomstig Model IIIB aangifte te doen, zoo zij als hoofilen van gezinnen of als alleenwonende personen, op den 31 Jannari 1898 sedert den 1 Augustus 1898 hebben bewoond krachtens huur achtereenvolgens in dezelfde gemeente niet meer dan TWEE hnizen of gedeelten van huizen, voor elke waarvan met of zonder bijbehoorenden grond oflokalen en bijgebouwen, niet ter bewoning bestemd, de werkelijke huurprijs per week berekend ten minste beeft bedragen de som voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar het huis is gelegen, vermeld in de bij de kieswet gevoegde tabel voor deze gemeente in de kom f 1,en het overige deel J 0,80 's weeks) K. overeenkomstig Model IV aangifte te doen, zoo zij als hoofden van gezinnen of als alleenwonende personen op den 31 Januari 1899 sedert den 1 Augustus 1898 hebben bewoond krachtens eigendom, vrvchtgebruik of huur een zelfde vaartuig van ten minste 24 kubieke meter Hij, die verkeerende in gelijk geval als hiervoren sub E is bedoeld reeds op de kiezerslijst van 1898 voorkomt en op 31 Januari 1899 nog hetzelfde vaartuig bewoont, wordt zonder nadere aangifte op de kiezerslijst voor 1899 geplaatst, tenzij hij eene der voor de kies bevoegdheid gestelde eischen heeft verloren of opgehouden heeft inwoner van deze gemeente te zijn. If. overeenkomstig Model V aangifte te doen, zoo zij op den 31 Januari 1899 sedert den 1 Januari 1898 bij den- zelfden persoon, onderneming, openbare of bijzondere instelling in dienstbetrehking en als zoodanig over het jarr 1898 een inkomen hebben genoten als voor de gemeente of het ge deelte der gemeente, waar zij wonen. is vermeld in de bij de kieswet gevoegde tabel voor deze gemeente f 325 of f 275, met dien verstande dat bij de berekening van dit inkomen ad f 325 of f 275 vrije waning of inwoning als f 5(1 of f 25 inkomen geldt. dat vrije kost en inwoning als f 225 of f 175 inkomen geldt, en dat enkel vrije kost als f 175 of f 150 inkomen geldt) Aan hem, die verkeerende in gelijk geval als hier voren sub F is bedoeld reeds op de kiezerslijst van 1898 voorkomt, wordt, zoo hij nog in deze gemeente woont, door den Burgemeester voor 8 Februari een aangifte- biljet ter invulling toegezonden. 4novereenkomstig Model VI aangifte te doen, zoo zij op den 31 Januari 1899 sedert den 1 Januari 1898 als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam zijn en als zoodanig over het jaar 1898 een inkomen hebben genoten als voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar zij wonen, is vermeld in de bij de kieswet gevoegde tabel voor deze gemeente als tusschen haakjes bij F is ver meld) Aan hem, die verkeerende in gelijk geval als hier voren sub G is bedoeld r'eds op de kiezerslijst van 1898 voorkomt, wordt, zoo hij nog in deze gemeente woont, door den Burgemeester voor 8 Februari een aangifte- biljet ter invulling toegezonden. H. overeenkomstig Model VII aangifte te doen, zoo zij op den 1 Februari 1899 in het genot zijn van een door eene OPENBARE instelling verteend pensioen van gelijk bedrag als het inkomen hiervoren onder F en G bedoeld voor deze gemeente zooals bij F tusschen haakjes is vermeld) Hij, die verkeerende in gelijk geval als hiervoren sub II is bedoeld reeds op de kiezerslijst voor 1898 voorkomt, wordt zonder nadere aangifte op de kiezerslijst voor 1899 geplaatst, tenzij hij eene der voor de kiesbevoegdheid gestelde eischen heeft verloren of opgehouden heeft in woner van deze gemeente te zijn. I. overeenkomstig Model VIII aangifte te doen, zoo zij zoowel in het geval onder F als onder dat van H verkeeren of zoo zij zoowel in het geval onder G als onder dat van H verkeeren, en het noodig is dat ter bereiking van het ver- eisehte inkomen, het inkomen en pensioen worden samengcteld j Aan hem, die verkeerende in gelijk geval als hiervoren sub I is bedoeld reeds op de kiezerslijst van 1898 voor komt, wordt, zoo hij nog in deze gemeente woont, door den Burgemeester voor 8 Februari een aangiftebiljet ter invulling toegezonden. J. overeenkomstig Model IX, A aangifte te doen, zoo zij op den 1 Februari 1899 sedert den 1 Februari 1898 den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van len minste f 100 (nominaal) ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld Hij, die verkeerende in gelijk geval als hiervoren sub J is bedoeld reeds op de kiezerslijst van 1898 voorkomt, wordt zonder nadere aangifte op de kiezerslijst voor 1899 geplaatst, tenzij hij eene der voor de kiesbevoegdheid gestelde eischen heeft verloren of opgehouden heeft in woner van deze gemeente te zijn. 14.. overeenkomstig Model IX, B aangifte te doen, zoo zij op den 1 Februari 1899 sedert den 1 Februari 1898 den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van ten minste f 50, ingelegd in de Rijhs-postspaarbank Hij, die verkeerende in gelijk geval als hiervoren sub K bedoeld reeds op de kiezerslijst voor 1898 voorkomt, wordt zonder nadere aangifte op de kiezerslijst voor 1899 geplaatst, tenzij hij eene der voor de kiesbevoegdheid gestelde eischen heeft verloren of opgehouden heeft in woner van deze gemeente te zijn overeenkomstig ModeX aangifte te doen, zoo zij hebben voldaan aan de eischen van bekwaamheid door of krachtens de wet gesteld voor de benoembaarheid tot eenig ambt, voor de vervulling van eenige betrekking of voor de uitoefening van eenig bedrijf of beroep. Hij, die verkeerende in gelijk geval als hiervoren sub L bedoeld reeds op de kiezerslijst van 1898 voor komt, wordt zonder nadere aangifte op de kiezerslijst voor 1899 geplaatst, tenzij hij eene der voor de kies bevoegdheid gestelde eischen heeft verloren of opgehouden heeft inwoner van deze gemeente te zijn. Ter Neuzen, den 28 Januari 1899. De Burgemeester voornoemd, J. C. HARTE, L° B.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1