Algemees Nieuws- en Advertentieblad o o r Zeenwsch-Vlaanderen. HERVERPACHTING (111 HNBmm. No. 3717. bij inzst en opbod, SRQHDBELASTIHEi. Grassingen. Zaterdag 21 Januari 1899. 39e Jaargang. van de Tollen op den weg van JSeuzen naar Axel en van Hulst naar Walzoorden. "feuilleton aanbesteden: Binnenland. ABONNEMENT: «3TH Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Het onderhouden van en bet doen van herstellingen aan de gebouwen en andere gemeente- eigendommen gedurende 1899. Het GRASGEWAS op het Oostelijkgedeelte van de algemeene begraafplaats. POLITIEK OVERZICHT. iimn pwi9J <g 11 .OS I Ifiuiot Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ueJiilawnri nasam ani ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tieemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Hit blad verschilnt H oeen X r ij.lnK»vnn.l, nitgexoaderit op Feestilayen, bij den nltyever 1». J. VAM Bt: MHUK te Tee lea.en. ■M^M-MiMTTrTMTnwnrTr*ar^M°Mgga"fv3=MM' m-—a—™——»-T*Tiiriiiinrrmunwin VAN Op Dinsdag 7 Februari 1899, nam. '2l/2 uur, zal, onder nadere goedkeuring, door den Burge- meester van HULST, ten Gemeentehuize aldaar, ten overstaan van den Notaris Mr. J. G. van Deinse, worden overgegaan tot de openbare herverpachting, De verpachting geschiedt voor drie jaren, in- gaande I Mei 1899. Behaive de in de voorwaarden vermelde kosten zijn ook die, gevallen op de eerste verpachting a ,47 Vs voor elken Tol) ten laste van de pachters. Indien de Wagendienst tusschen Hulst en Wal zoorden mocht ophouden, zullen de pachten van de Tollen op den weg tusschen die plaatsen, voor zooveel den alsdan nog loopenden termijn betreft, verminderd worden met het bedrag, dat door dien dienst aau Tolgeld betaald wordt. De voorwaarden liggen ter lezing ter Provinciale Griffie en ten Gemeentehuize te Hulst, Axel, Neuzen, Hontenisse en Sas van Gent, alsmede aan de voormelde Tollen. Op die plaatsen kan inzage worden verkregen van de besluiten der Staten tot heffing van Tolrecht en tot vaststelling van reglementaire voorschriften voor die heffing, alsmede van eene liaudleiding tot toepassing van het tarief, welke aan iederen pachter ten gebruike zal worden gegeven. Middelburg, 14 Januari 1899. Gedeputeerde Staten van Zeeland, ROEST, Voorzitter. W. POLMAN KRUSEMAN, Griffier. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt bij deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat het door den Directeur der Directe Belastingen enz. te Middelburg, den 18 Januari 1899, invorderbaar ver- klaard kohier der grondbelasting dezer geraeente, over het jaar 1899, op heden aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter invordering, is ter hand gesteld en dat ieder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Ter Neuzen, den 20 Januari 1899. De Burgemeester voornoemd, J. C. HARTE, L° Burgemeester. 31) Naar MAX PEMBERTON. HOOFDSTUK XXII. Gevangen in liefde's macht. Den vijftienden dag na de vlncht uit Kroonstadt zat Paul Zassulic voor 't open venster van zijn woning aan het strand te Londen. De klokken van St.-Maarten hadden juist half negen geslagen op straat beneden hem was 't al druk. Hij had Londen vroeger al eens bezocht, maar 't gezicht dezer woelende, om het bestaan worstelende menigte trof hem, als zag hij dat voor het eerst. Hij had allijd van Londen hooren spreken als de stad van mist en nevel, maar deze schitterende lentemorgen logenstrafte die reputatie. Ofschoon men pas in April was, scheen de zon reeds warm en de lucht was zacht, vol met lentegeur. Hij bevond zich zeer op zijn gemak in de woning, die hij had gehuurd voor zich en zijn ,/Zuster" Marian. Ze hadden plechtig elkaar beloofd, dat zij hare Engelsche vrienden niet zou zien en spreken, eer de toekomst, waarover zij zoo gaarne spraken, Burgemeester en Wethouders vanTERNEUZEN zullen op Dinsdag, 31 dezer, des namiddags 7 uren, in het openbaar, bij enkele inschrijving in 6 perceelen Het bestek ligt van af heden ter lezing op de gemeente-secretarie en is aldaar in afdruk ver- krijgbaar, tegen betaling van 50 cents. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente- bouwmeester, door wien plaatselijke aanwijzing zal geschieden in de kom der gemeente op Donderdag, 26 dezer, 's morgens negen uren, te beginnen aan het Raadhuis en te Sluiskil op Vrijdag, 27 dezer, 's morgens elf uren. Ter Neuzen, 20 Januari 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. C. HARTE, L° Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Dinsdag, 31 dezer, des namiddags 7 uur, op het gemeentehuis aldaar, in het open baar verpachten De voorwaarden liggen ter inzage op de ge meente-secretarie. Ter Neuzen, 20 Januari 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. C. HARTE, L° Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Kan over het geheel niet beweerd worden, dat de lui, van wie in de eerste plaats verstandige stilzwijgendheid verwacht mocht worden in ver- band met hun hooge positie en hun eerbied voor de rechterlijke macht in de derde Republiek, zich niet hebben willen verlagen tot praatvaers of babbelende oude vrijsters generaal Mercier, de Minister van Oorlog, onder wien Alfred Dreyfus in 1894 werd veroordeeld, steekt alien de loef af iets meer was dan een droom van verliefden. En zij eerbiedigde die afspraak als een wet. Aan jou dank ik mijti leven, zei zeik zal nienmand zien of spreken, eer je 't wenscht. Maar ik moet schrijven aan Dick. En hem vertellen, dat je in Engeland bent riep hij, een beetje angstig. Als je dat schrijft, zullen ze hier koinen en je vragen naar je geheimen. Ik weet, dat je hun niets zult vertellen; maar ik wil niet, dat je den man ontmoet, die je in verzoeking bracht. Ik zal hem niet zien, Paulik zou hem nooit weer willen zien, als jij dat wenschte. Ze begreep hem nu volkomen, met die intieme kennis van zijn gemoedsleven, welke slechts het magnetisme der liefde kan bewerken. Hoe groot zijn liefde voor haar was, de gedachte kwelde hem, dat zij in haar schrander breiu de geheimen droeg, welke hij had moeten bewaken dat zij nu in Engeland was, buiten bereik van eenig Russische soldaat. Ik wil mijn land niet verraden, zoo sprak de krijgsmanseer in hem. Hij wist, dat het huwelijk voor altijd hare lippen zou sluiten over dat geheim maar aoolang ze niet samen voor het altaar hadden gestaan, moest hij geheel vertrouwen op haar belofte. in de veelheid en de onbescheidenheid van zijn mededeelingen Het Hof van cassatie heeft een aanvullend onderzoek ingeleid naar aanleiding van de aau- vrage om proces-herziening van mevrouw Lucie Dreyfus (eergisteren werden verhoord de schrift- experts Belhomme, Couard en Yarinard, die dienst hebben gedaan in het proces-Esterhazy en de expert Bertillon, die in het Dreyfus-proces zijn kunsten vertoond heeft) en daar treedt nu gene raal Mercier telkens weer op den voorgrond met plechtige betuigingen van zijn vast en onwrikbaar geloof aan de schuld van Dreyfus, opgesierd met persoonlijke uitlatingen, welke den rang en den goeden naam van een zoo hooggeplaatst persoon minstens genomen onwaardig zijn Terwijl de crimineele kamer het onderzoek in de diepste geheimhouding voortzet en de getuigen zich zonder eenige uitzondeiing bepalen tot mede deelingen van algemeenen, beslist onbeduidenden aard, is generaal Mercier komen vertellen, dat hij niet gelooft aan eenige mededeeling van beteekenis van de zijde van Esterhazy, dat Esterhazy niet in dienst stond van het informatiebureau en dat, zoo Esterhazy al een en ander ondernam, dit geschiedde voor particulier genoegen en niet voor rekening van den staf, zoodat de majoor van den inhoud van het borderel niets afwist, vooidat het gepubliceerd werd (hieruit schijnt de generaal dus te willen afleiden, dat Dreyfus en niemand anders dan deze de schrijver is van het veelbesproken document, zoodat we dus eigenlijk in een kringetje zouden hebben rondgedraaid en evenver zouden zijn als eenige maanden geleden). Over Alfred Dreyfus is de generaal heel slecht te spreken. Zijn zedelijke levenswandel zou veel te wenschen overgelaten hebben en hij zou Frankrijk hebben verraden, alleen om zich te wreken over de beslis- sing van de examencommissie, die hem bij het ver- laten van de inilitaire school no. 11 van het examen toekende, terwijl hij feitelijk heel gemak- kelijk een der drie eerste nummers had kunnen verkrijgen als hij zich niet had schuldig ge- maakt aan allerlei buitensporigheden. Keizer Wilhelm ontving eergisternammiddag den Chineeschen gezant ten gehoore, die hem namens den Keizer de orde van den Dubbelen Draak overhaudigde. Des avonds ontving de Keizer de bureaux der beide Huizen van den Landdag. De Duitsche Rijksdag behandelde eergisteren het voorstel van Graaf Klinckowstrom en andere conservatieven om in het Strafwetboek een artikel op te nemen tegen het voortijdig openbaar maken van ambtelijke bescheiden, als, naar men weet, in den laatsten tijd van sociaal-democratische zijde herhaaldelijk geschied is, o. a. met de rede, waar- mede Keizer Wilhelm te Jerusalem de Yerlossers- kerk inwijdde. Van liberale en sociaal-democratische zijde als onnoodig bestreden, is het voorstel, bij meerder- Wat zou hun toekomst zijn? Hij durfde er nauw aan denken. Zoon van een Russisch edelman, vreemdeling in een vreemd land, zonder geld welk wonder zou er moeten gebeuren om hem een bestaan te verschaffen Terstond trouwen zou een hopelooze onvoorzichtigheid zijn geweest. En zij begreep dat ook ze vertrouwde ten voile op hem en op de toekomst. Had hij 'tgewenscht, ze zou ook dadelijk met hem naar een kerk zijn gegaan, wat hij deed was haar goed hij had alles gewaagd voor haar't was nu haar plicht, alles te doen voor hem. Ze begon plannen te maken, om te werkener zou voor een flinke vrouw te Londen wel wat te vinden zijn. Paul herinnerde zich, dat een zijner studievrien- deu, Feodor Talvi van Novgorod, bij de Russische ambassade te Londen was. Hij schreef aan hem en aan zijn bloedverwant prins Tolma, hun zijn toest.and en zijne plannen meedeelende. „Ik ben geen verrader jegens Rusland", schreef hijik ben hier om hare geheimen te bewaren, niet om ze te verraden". De brieven werden verzonden, doch er verliepen verscheidene dagen, en geen antwoord kwam. Nu, den vijftienden dag na hun aankomst, zat Paul heidsbesluit, niet, gelijk door de voorstellers ge- wenscht was in handen gesteld van eene commissie van onderzoek, maar ten opzichte daarvan besloten de tweede lezing te doen plaats vinden in de voile vergadering, wanneer het waarschijnlijk wel zal worden verworpen. Een gedeelte van de nalatenschap der Keizerin van Oostenrijk, te Londen bij de Bank berustend, geeft daar aanleiding tot Verwikkelingen en tot onderhandelingen tusschen het Oostenrijksche gezantschap en de Britsche regeering. De Keizerin had namelijk een som van f 5,000,000 op de bank staan, en de Britsche regeering vordert nu daarvoor de hooge successierechten, welke door de wet worden geeischt van het vermogen der in Engeland overleden vreemdelingen. De gezant echter beweert, dat vreemde souvereinen van die rechten zijn vrijgesteld, evengoed als vreemde gezanten. Hij wees er op, dat het in Engeland belegde vermogen van Keizer Alexander III werd vrijgesteld van successierechten. Maar de Minister van financien heeft toen uitdrukkelijk verklaard, dat hij niet geneigd is die beslissing als een precedent te beschouwen. De kwestie, welke ook voor andere gekroonde inbrengers in de bank van Engeland van belang is, namelijk de Koningin-Regentes van Spanje, de Koningin van Italie en de Koning der Belgen, is nog niet beslist. De Zweedsche Rijksdag werd namens Koning Oscar Z. M. was ongesteid geopend door den Minister-President Bostrom. In de troonrede wordt o. a. gezegd, dat Zweden het ontwapenings-voorstel van den Czaar met vreugde begroet, maar niettemin moet voortgaan zijn bescheiden leger te handhaven en te versterken. De belastingkiezers of zij die in aanmerking komen om als zoodanig op de nieuwe lijsten te worden geplaatst, worden er aan herinnerd, dat zij, om ambtsbalve op de lijst te worden gebracht, hunne aanslagen in 's rijks directe belastingen over het afgeloopen jaar, voor 1 Febr. a.s. moeten hebben voldaan. Blijkens kenuisgeving van den Minister van Binnenlandsche zaken zullen de examens ter ver- krijging van akten van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de nuttige en in de fraaie handwerken voor meisjes aanvangen op 15 Febr. e.k. en gehouden worden voor de nuttige hand werken te Breda, 's Gravenhage, Utrecht en Zwolle en voor de fraaie handwerken te Breda, 's Graven hage en Zwolle. Aanmelding voor 2 Febr. bij de voorzitters der commissien. De Minister van Financien heeft afwijzend beschikt op het door verscheidene Kamers van Koophandel en Fabrieken ondersteund adres van de Kamer te Winschoten strekkende dat officieele stukken enz., die van eenige autoriteit of van voor het venster, Marian wachtende om te ont- bijten. Hij begon te bedenken, dat zijne vrien den geen vrienden meer wilden zijn. Zijn bloed verwant Tolma had hij zich voorgesteld als een man met breede opvattingen en een edelmoedig karakterdie afgedaan had met de bekrompen ideeen van een klein kringetje. Maar 't ernstig beroep op zijn hulp, dat hij naar Parijs had ge- stuurd, bleef onbeantwoord. Maar misschien was de prins niet te Parijshij was mogelijk op zijn jacht, aan de Riviera. Paul kon, wilde niet gelooven, dat iemand, die hem had liefgehad als een zoon, hem zoo spoedig in den steek zou laten. Hij schrikte terug voor de waarheid. Marian trad binnenmet lichten tred kwam zij naar hem toe en kuste hem. Als uit een droom ontwakend, sprong hij op. Carissima zei hij want als alle Russen sprak hij in vele talen je brengt mij tot de werkelijkheid terug. En je hebt rozen op de wangen. Er is toch geen beter dokter dan het vaderland. Heb je goed geslapen, Petite Ze wilde hem niet vertellen van den door- waakten nachten hij zag niet, dat de bios op haar wang meer van zwakheid dan van gezond- heid getuigde.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1