Heil e u Stoombakkerij „De TIJD". P. DE LOZANNE en Echtgenoote, Hotel de Commerce. i e g e a voorspoedig jaar. gelukkig nieuwjaar. Hotel Rotterdam. Heil, Zegen en Voorspoed HEILWENSCH HEIL EN ZEGEN AAN ALLEN. p. f. Compliment van den dag ALLEN VEEL HEIL EN ZEGEN. D. DE VOS. Het oude jaar Met al zijn leed En lief is weer verdreven, Een nieuwe kriug Die thans aanving Is voor ons weer verschenen. 'k Ben weer bereid, Gelijk altijd, Te zeggen Zoekt uw voordeel. 'k Maak een heel pak, Naar elks gemak, Komt dan bij mij en oordeel. Het is altijd Een kleinigheid Yoor ieder te proberen, En ben U dan, Een piekfijn man Dan maak ik steeds uw kleeren. Komt dan weer maar, Gelijk 't vorig jaar, Dit 's mijn beleefd verzoek. Daar ik alles maak, Naar keus en smaak, Zoo jas, zoo vest als broek. En nu voor 't laatst, Nu 't jaar weer haast Vervloog gelijk weleer. 'k Wenscb ieder man, Zooveel het kan, Wil men anders 't wordt niet meer. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. P. KROON, Mr. Kleermaker, Visserstraat. Vrienden ik kom u weder groeten Met 't begin van 't nieuwe jaar, Ik kan u alien niet ontmoeten, Maar ik blijf u toch dankbaar Voor de gunsten mij bewezen In het afgeloopen jaar. Ik blijf u steeds zonder vreezen Aanbevelen mijne waar Welk een deel u 't lot moog schenken Op de baren der wereldzee, Blijf toch steeds aan mij gedenken^ Neem mij ook op sleeptouw mee. Moge 't oudejaar voor velen Niet op rozen zijn gegaan, 'k Wensch dat Hij de wond zal helen Die den doom kwam te slaan. 'k Wensch aan hem die voorspoed maakte Dat hij niet hoogmoedig wordt, Want, 't genoegen dat hij smaakte Duurt somwijlen toch zoo kort. 'k Wensch aan alien vrede op aarde, Nog zoo kort door ons herdacht, Heilig Woord van zooveel waarde, Engelen za.ig te middernacht. 'k Wensch aan alien wie hij weze In 't vervullen van zijn plicht, Dat hij onrecht altijd vreeze Recht door zee zijn schreden richt. 'k Wil aldus mijn vers besluiten Want mijn pen die wordt ook moe, 'k Roep aan alien binnen en buiten Een gelukkig Nieuwjaar toe. Hoek. E. DE KRIJGER. Bij de intrede van 1899 vrienden en begunstigers veel zegen toegewenscht. Ter Neuzen. J- J* LANSEN. Vrienden, begunstigers en bekenden zij een gelukkig jaar toegewenscht door Ter Neuzen. S. LAURENS. GODS BESTEN ZEGEN zij alien toegewenscht door Grenulaan. C. LELNIS Rz. Veel Geluk en Voorspoed met het nieuw begonnen jaar aan begunstigers, vrienden en be kenden zoo buiten als binnen de stad. M. LEUNIS. Beurtschipper op Middelburg. Ter Neuzen. Ondergeteekenden wenschen bij den aanvang dezes jaars, vrienden en bekenden, Gods besten Zegen toe. Wed. E. LOS en familie. Kampen, 1 Jan. '99. Bij den aanvang van dit jaar wenscht onder- geteekende vrienden en begunstigers, zoowel buiten als binnen deze plaats, Gods zegen toe. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. P. L. LOS—VAN DE REE. HOTEL „GRAANBEURS" te HULST, brengen met de wisseling van het jaar hunne Heilwensch aan alle bekenden en vrienden. Bij het intreden van een nieuw jaar wenscht de ondergeteekende aan al zijn vrienden en be kenden zoowel buiten als binnen deze gemeente een gelukkig jaar toe. Ter Neuzen, J. VAN LUIJK, 1 Januari 1899. Slager. Bij den aanvang des jaars 1899 zij Gods besten Zegen toegewenscht aan alle begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel buiten als binnen de stad. Ter Neuzen. P. C. VAN MAELSAEKE. Weer is een jaar verdwenen, Met al zijn lief en leed; Zoo vliegt de tijd steeds henen En 't nieuw staat weer gereed. Wat zal dit jaar ons geven, Geen sterv'ling die dat weet; Op hoop van zegen leven Is 't beste dat ik weet. 'k Wil u mijn dank aanbieden Voor 't afgeloopen jaar, Aan arm, en rijke lieden En sta opnieuw weer klaar 'k Wenscb u weer te verkoopen Als altijd, goede waar, Dat doet opnieuw mij hopen Bij d' intree van dit jaar. Dus vrienden treedt weer binnen, Zoo als voorheen en thans, Die goede waar beminneu, Wacht naar geen bel of krans. Ook u wensch ik veel zegen Den werkman bovenal, Daar is veel aan gelegen, Zij zijn het grootst getal. Den landman op zijn hoeve En weide een goed bestaan, Geen ziekte hem beproeven, Maar alles wel mag gaan. Den zeeman op de baren, Dat zij zijn rijk belaan Niet komen in gevaren Maar landen veilig aan. Den ambachtsman veel werk, Van welk beroep hij zij, Dat hij zij frisch en sterk En nooit komt in de lij. Dat 't onderwijs geeft vruchten Tot roem van 't nageslacht, Opdat men niet hoort zuchten 't Blijft donker als den nacht. Het gaat dan alle menschen, Van welken rang of stand Zeer goed, dat zijn mijn wenschen Tot heil van volk en land. Treedt voort dan op uw wegen, Blijmoedig 'tjaar weer in; Hebt voorspoed, heil en zegen En ware broedermin. A. LEUNIS, Slager, Tholensstraat, Ter Neuzen J Des Heeren Zegen worde door mij aan ieder hartelijk toegewenscht bij de verwisseling van let jaar. G. VAN DER PEIJL, Metselaar enz., Ter Neuzen. Bij den aanvang des jaars mijn compliment aan begunstigers en vrienden. Ter Neuzen, 1 Jan. 1899. JOZ. MICHIELSEN. Bij den aanvang van het jaar brengt de onder geteekende aan zijne begunstigers, vrienden en bekenden, zoo buiten als binnen deze plaats, zijn welgemeenden Heilgroet. P. A. MIELEN, Timmerman, Tholensstraat. Ter Neuzen, 1 Jan. 1899. De ondergeteekende wenscht zijne vrienden en begunstigers zoowel buiten als binnen deze gemeente een gelukkig Nieuwjaar. Ter Neuzen, A. MOERMAN, 1 Januari 1899. Bakker. Heil en Zegen toegewenscht zoowel buiten als binnen deze stad. CORN' PLADDETVan Dokselaaii, Ter Neuzen. Schoenmaker. zij bij de intrede van het jaar een ieder toege wenscht door J. PLATTEEUW, Lijkdienaar, Ter Neuzen. wensch ik bij den aanvang van 1899 aan al mijn vrienden en begunstigers. Ter Neuzen Vlissingen 1 Jan. '99. M. D. DE PUTTER, Handel in Bouwmaterialen en Wijnen. Aan mijne vrienden en begunstigers van Ter Neuzen en omstreken, zij mijne hartelijke geluk- wenschen toegewenscht bij den aanvang van het nieuwe jaar. Hulst, A. E. NEELEMANS, 1 Jan. 1899. Hotel „Het Wapen van Zeeland Bij het intreden van het nieuwe jaar wensch ik aan al mijne begunstigers en vrienden zoowel buiten als binnen de stad, een gelukkig nieuwjaar, dankende voor het genoten vertrouwen beveel ik mij opnieuw beleefd bij ieder aan. Ter Neuzen, W. P. NIEUWELINK, 1 Januari 1899. Metselaar, aan vrienden en begunstigers. Axel. D. J. OGGEL. Aan vrienden en begunstigers zoo buiten als binnen deze gemeente een ,/gelukkig nieuwjaar." Ter Neuzen. D. AN DEN OUDEN. Aan vrienden en begunstigers zoo buiten als binnen deze plaats veel Heil en Zegen in het nieuw begonnen jaar toegewenscht door Ter Neuzen, P. VAN DEN OUDEN, 1 Januari 1899. Metselaar. J. VAN PIENBROEK, Bakker. P Ter Neuzen. Heil en Zegen zij aan al mijne vrienden, begunstigers en bekenden, zoowel buiten als binnen deze plaats, toegewenscht bij den aanvang van het nieuwe jaar. E. VAN DER PEIJL. Ter Neuzen, 1 Jan. Metselaart J. VAN DE REE. Molenaar. Ter Neuzen. HEIL EN ZEGEN worde aan ieder toegewenscht bij de intrede des jaars. S. VAN REES. in koloniale waren. Ter Neuzen. Bij de intrede van het jaar wensch ik al mijn vrienden en begunstigers, zoowel buiten als binnen deze stad, Gods besten zegen toe. A. RIBBENS, Timmerman, Ter Neuzen. Gods besten zegen toegewenscht, bij de intrede van een nieuwe jaarkring aan vrienden en begun stigers in en buiten de gemeente, door H. RIBBENS. Zeil maker. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. J. P. W. ROMMEL-BROEKSMA, Modes en Manufacturen. Ondergeteekende wenscht alien een GELUKKIG NIEUWJAAR. P. F. STANDAERT. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. Gods besten Zegen toegewenscht aan alien, binnen en buiten deze gemeente. Zaamslag, 1 Jan. '99. Steenbakkerij in de Margarethapolder. Onze beste wenschen aan vrienden en be gunstigers. Ter Neuzen, 1 Jan. 1899. Gebrs. TAZELAAR. Ondergeteekende wenscht aan al zijne vrienden, bekenden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar. Dankende voor het genoten vertrouwen in het afgeloopen jaar, beveel ik mii opnieuw in een ieders gunst aan. J. D. THIELMAN. Winkelier a/d Roomsche Kerk. aan begunstigers en vrienden. rn -\T D. TOLHOEK, ler Neuzen. »T JNoordstraaL Ondergeteekende wenscht zijnen vrienden en bekenden zoo van hier als elders een P. A. VAN DE VELDE. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. Ik wensch alien een gelukkig nieuwjaar. 1 Januari 1899, Badger, Noord-Amerika. G. VERBRUGGE. Met de verwisseling des jaars wenscht onder geteekende aan vrienden, bekenden en begunstigers zoowel buiten als binnen deze plaats een gelukkig nieuwjaar. A. VERLINDE, Timmerman, Vlooswijkstraat. De ondergeteekende wenscht zijne vrienden en begunstigers zoowel buiten als binnen deze gemeente een gelukkig nieuwjaar. Ter Neuzen, A. SCHEELE, 1 Jannari 1899. Bakker. Bij de intrede van het nieuwjaar zij Heil en Zegen toegewenscht aan vrienden en begunstigers door Hoek. G. SCHEELE. Gods besten Zegen aan alle vrienden, bekenden en begunstigers, zoo buiten als binnen deze ge meente bij den aanvang van het jaar. Ter Neuzen, P. J. SCHEELE, 1 Januari 1899. Markt. Gods besten Zegen aan alien toegewenscht door R. SCHEELE Dz. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. Bij den aanvang van dit jaar zij mijne vrienden en bekenden Heil en Zegen toegewenscht. R. SCHEELE Rz. Zandstraat. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. Ter Neuzen. Mijnen vrienden en begunstigers, zoo binnen als buiten de stad zij een gelukkig jaar toe gewenscht. J. DE SMIDT Jz. Ter Neuzen, 1 Jan. '99. Ondergeteekende wenscht zijn vrienden en begunstigers van hier en elders een gelukkig Nieuwjaar. Ter Neuzen. J. DE SMIDTPothoven, Manufacturier. HEIL EN ZEGEN toegewenscht aan mijn clienten. Mij verder aanbevelend, Heeren- en Dames- M. M. SOMER, Confectie. Goes. Een gelukkig jaar zij alien toegewenscht Ter Neuzen. P. M. C. VAN SPRANG. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. ALBERT STANDAERT. Bij deze brengt ondergeteekende zijn hartelijke Heilwenschen bij den aanvang van het nieuwe jaar aan begunstigers, vrienden en bekenden, zoo buiten als binnen Ter Neuzen. Ter Neuzen. J. J. VERLINDEHoebe. Ondergeteekende wenscht aan alle zijne vrienden en begunstigers zoowel buiten als binnen deze plaats een gelukkig nieuwjaar. L. J. VERLINDE Jz., Ter Neuzen, 1 Januari 1899. Winkelier. Ondergeteekende wenscht zijn vrienden, begun stigers en bekenden P. J. VERSLUIJS. Ter Neuzen, 1 Jan. '99. Dat vrede en welvaart in den nieuwen jaarkring uwe dagen volge. Zaamslag, 1 Januari '99. C. A. VAN VESSEM, Brievengaarder en Telefonist. Bij de intrede van het nieuwe jaar breng ik mijnen begunstigers en vrienden, binnen deze stad en daar buiten, mijne hartelijken Heilgroet. M. L. VAN VESSEMTholens, Sigaren-, Tabak-, Wijn- en Bierhandel. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. PrositGeachte burgerij We zijn dit jaar er ook weer bij, Om u geluk te wenschen, Te danken voor den steun ons weer Ten deel gevallen, als weleer, Van vele, vele menschen. Wij blijven dus van zessen klaar Om in het nieuw begonnen jaar U weer wat schoons te geven 't Zij drama, blijspel, even net, Opdat 't publiek kan hebben pret En afwiss'ling in 't leven. Al wat ons nog steeds wedervoer, De sympathie van burger, boer, Het sterkte ons, in ons streven, Schenkt aangenaam' erinnering Aan de Tooneelvereenigiug „Vooruitgang is ous Streven". Ter Neuzen, 1 Januari 1899. Vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar. I. S. STANDAERT. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. p.f. Nieuwstraat, Ter Neuzen. De beste wenschen aan vrienden en begunstigers met de intrede van het nieuwe jaar. C. DE VRIES. Kloosterzande, 1 Januari 1899.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 3