Heil en Zegen Heil en Zegen Heil en Zegen Heil en Zegen, Estaminet en Restaurant „In den Appel". Th. Bruggeman, Estaminet „Yier Emmers", @11 e a I e g e a Ter Ime&seh Koffiehuis. Heil en Zegen Mijn welgemeenden heilgroet The rising hope. Estaminet Den Boer. Nieuwjaarswensch 1899. Heil en Zegen Hotel Centraal. aan vrienden en bekenden zoo van hier als elders. Ter Neuzen. E. VAN DER BENT. HEILWENSCH AAN ALLEN. J. BEUN. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. Geluk en Voorspoed in het nieuwe jaar toege wenscht aan vrienden en begunstigers. Ter Neuzen. A. BLIEK. Mijnen begunstigers en vrienden van harte ge- feliciteerd met den aanvang van 1899. Ter Neuzen. J. E. BOLLEMAN. Ondergeteekende wenscht begunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. B. P. DE BOIJVan de Voorde. TER NEUZEN. Begunstigers en vrienden van harte gefeliciteerd bij den aanvang van 1899. HEIL en ZEGEN zij bij den aanvang van het jaar rijkelijk toege wenscht aan alle begunstigers, vrienden en bekenden zoo buiten als binnen deze plaats. Ter Neuzen, J. DE BRUIJNE, Noordstraat C 89. Mandenmaker, enz. Gods beste Zegen zij toegewenscht, aan mijne vrienden en begunstigers. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. P. DE BRUIJNE, Koopman in groenten, Kerkhoflaan. HEILWENSCH AAN ALLEN. IZ. BUTLER, Ter Neuzen. Smid. aan vrienden en begunstigers, toegewenscht door C. CAPPON, Molenaar. Axel, 1 Jan. '99. De ondergeteekende wenscht zijnen vrienden, begunstigers en bekenden een gelukkig Nieuwjaar, dankende voor het genoten vertrouwen, beveel ik mij weder minzaam in een ieders gunst aan. J. M. VAN DAMME, Ter Neuzen. Mr. Timmerman. aan alien bij den aanvang dezes jaars. Dankende voor het genoten vertrouwen in het afgeloopen jaar, beveel ik mij bij vernieuwing weder in ieders gunst beleefdelijk aan. Ter Neuzen, M. DEES Az. Januari^ 1899. Kleermaker, Dijkstraat F 27. Dat het alien welga in het nieuwe jaar. F. DELLAERT, Bierbrouwerij De Duif. Westdorpe, 1 Januari 1899. Aan mijn geachte clientele en vrienden, een gelukkig nieuwjaar. AUG. DHAEZE, Ter Neuzen. Mr. Smid en Zinkwerker. Nu 't oude jaar is heen, ontvangt deez' wensch (van mij, 'k Wensch ieder voortaan leeft, tot nut der maat- 5 J; (schappij, ^'k Wensch elken rang of stand, hetgeen hij noodig A (heeft, j^Cat elk tevreden is, en jaren lang zoo leeft. Waterlandkerkje, 1 Jan. 1899. C. VAN DIXHOORN. ALLEN HEIL EN ZEGEN. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. M. J. VAN DIXHOORN. De ondergeteekende wenscht aan zij tie vrienden en begunstigers, zoo wel buiten als binnen deze plaats, een gelukkig nieuwjaar toe. Ter Neuzen. M. VAN DOESELAAR. Dijkstraat. Een voorspoedig en gelukkig jaar wordt door mij toegewenscht aan mijne vrienden en begunstigers. 1. A. H. DONZEPothoven. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. De ondergeteekende wenscht hare begunstigers, vrienden en bekenden zoowel buiten als binnen e stad een gelukkig Nieuwjaar. Ter Neuzen. Wed. ARIE H. DONZEPaape. Mijnen begunstigers en vrienden zoo binnen deze stad als elders mijn hartelijke Heilgroet bij de intrede van 1899. J. A. DONZE, Ter Neuzen, 1 Januari. Stalhouder. Bij den aanvang van dit jaar zij mijne vrienden en bekenden Heil en Zegen toegewenscht. J. J. DONZE. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. Gods besten Zegen aan alle vrienden, bekenden en begunstigers, zoo buiten als binnen deze ge- meente bij den aanvang van het jaar. G. VAN DRIEL, Groentenverkooper Naaikussen. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. Bij de verwisseling des jaars wenscht onder^e- teekende aan vrienden, bekenden en begunstigers, een gelukkig jaar toe. Onder dankbetuigihg voor de genoten gunst, beveelt hij zich bij ver nieuwing aan. Ter Neuzen, A. VAN DUIJSE, 1 Januari 1899. Schilder. Compliment van den dag aan begunstigers en vrienden. Ter Neuzen. C" VA* Viooswijkstraat. Bij de verwisseling des jaars wenscht onderge teekende aan vrienden, bekenden en begunstigers een gelukkig jaar toe. Hoek, 1 Januari 1899. I. R. DE FOUW. Bij de vernieuwing des jaars brengen de onder- geteekenden langs dezen weg hun Heilwensch aan alle vrienden en begunstigers, zoo buiten als binnen deze plaats. Hoek. P. DE FOUW en Vrouw. Aan mijne geachte begunstigers, vrienden en bekenden, geluk en zegen in het nieuwe jaar. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. J. F. VAN FRAEIJENHOVE. Bij de verwisseling des jaars wenscht onderge teekende aan zijne begunstigers zoo buiten als binnen deze plaats alle H IE I Xj! I. GERREMAN. Ter Neuzen, 1 Januari '99. Bij den aanvang van 't nieuwe jaar Heb ik ook mijne wenschen klaar, En 'k wil in deez' courant dit uiten, Voor deze stad en ook voor buiten. 'k Hoop dat 't land- en stadsbestuur Het goed mag gaan op ieder uur, De neringdoend of ambachtsman Gaat 't zoo voorspoedig als 't maar kan. De landbouwers zien op hun velden Een rijken oogst nooit zoo te melden, De werkman en arbeidersstand Zien goede verdiensten op hun hand, 'k Wensch dat ieder wie 'k soms mocht vergeten, Steeds volop van geluk moog spreken. Dan hoop ik met mijn kar en honden U te bedienen alle stonden, Van kruideniers en andere waren Zoo ook suikerwerken en sigaren, Visch of kaas of wat 't ook zij, Dit vind ge allemaal bij mij. 'k Hoop op uw gunst en blijf steeds dan Uw dienaar PIETER GERREMAN. Ter Neuzen, 1 Jan. 1899. Bij de wisseling des jaars wenscht onderge teekende zijnen vrienden en begunstigers ee: gelukkig Nieuwjaar. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. P. 't GILDE, Beurtschipper van Ter Neuzen op Middelburg. Ik wil ditmaal eens adverteeren, Om zoo de menschen met bescheid Den weg tot hun voordeel te leeren En dien te wijzen met beleid. Ik wil u dan eens doen opmerken, Dat ik maak en verkoop gewis Bezems en ook Borstelwerken, Zooals dat meest gebruik'lijk is. Maar ook 't versleetne is uiet verloren, Men brengt het maar bij mij weerom. En ik vernieuw't en 't is als voren En dat maar voor een kleine som. Nu wensch ik mijne medemenschen Een jaar zooals zij 't zelve wenschen. In de Dijkstraat, bij J. DE GROEN, Daar kunt gij nu uw voordeel doen. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. toegewenscht aan vrienden en begunstigers bij den aanvang van het nieuwe jaar. Ter Neuzen. P. J. GLERUM. Zoo vlood dan weer een jaar daarheen Met al zijn jubel en geweeu, Zijn goede en kwade tijden, Zijn dagen van geluk en vree, Maar dagen ook van ramp en wee, Van lijden en verblijden. En wat dit jaar ons geven zal, Ik weet het niet, mijn vrienden al, Maar dit wil ik toch wenschen Dat het u alien goed mag gaan, Gij aan het einde zijt voldaan, Dit wensch ik alle menschen. Gij ambachtsman en winkelier, Ik wensch u alien veel vertier. In uw bedrijf en zaken, Het loopt u goed in alles mee, En heel het jaar dat is mijn bee, Moog u geen onspoed naken. En u, gij nijv're boerenstand, Die steeds de steun zijt van het land. U, mag ik niet vergeten, Het gaat u goed op wei en veld, In stal en schuur ook goed gesteld, Moogt hij welvarend heeten. 't Gaat alien goed, wanneer den boer Het goed gaat hoort men geen rumoer, En elk is dan tevreden, Daarom vivat de boerenstand, Zij brengt de welvaart in het land, In dorpen en in steden. Zoo treden wij dit jaar weer in, En heeft het ieder naar zijn zin, Zoo durft ook Groen weer hopen, Op veel vertier in zijn bedrijf, Daar hij weer heeft tot elks gerijf Een massa mooie koopen. Van bloemen, zaden en plantsoen, Elk kan naar lust een keuze doen Van appels, pruimen, peeren, Geent ook naar de laatste kunst, Verzoekt hij vriend'lijk uwe gunst, Blijft zich recommandeeren. L. DE GROENE. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. Mijne beste wenschen aan vrienden, begunstigers en bekenden zoowel buiten als binnen deze stad, mij bij voortduring aanbevelende. Wed. D. J. GUEQUIERRE. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. Met den aanvang van 1899 zij mijne begunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig jaar toe gewenscht. Ter Neuzen ALP" GUILLIET, JNeuzen- Mr. Schilder. Mijnen begunstigers en vrienden zoo binnen deze stad als elders mijn hartelijke Heilgroet bij de intrede van 1899. J AC. HAMELINK, Vrachlrijder van Ter Neuzen op Sas van Gent. Ter Neuzen, 1 Januari. Bij de intrede van 1899 wenscht ondergeteekende zijne vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar toe. J. A. HAMELINK, Ter Neuzen. Mr. Tailleur. Een gelukkig jaar zij het deel van mijne vrienden en bekenden zoo van hier als elders. Ter Neuzen. J. C. HARTE. De ondergeteekende wenscht aan alien bij den aanvang van het nieuwe jaar. Wed. N. HARTE. Ter Neuzen, 1 Jan. 1899. Geluk en voorspoed aan vrienden en begunstigers in het nieuw begonnen jaar, toegewenscht door Ter Neuzen, D. HERREBOUT, Grenulaan. Timmerman en Winkelier. zij toegewenscht aan vrienden en begunstigers bij de intrede van 1899. F. C. HERREBOUT, Ter Neuzen, 1 Jan. Timmerman. bij den aanvang van 1899. J. HOEBti. Ter Neuzen. Gods beste Zegen voor 1899 een ieder toe gewenscht door de familie C. VAN DER HOOFT. Ter Neuzen, 1 Januari. Mijne beste wenschen voor 1899. P. C. VAN DER HOOFT, ler Neuzen. Gemeente-bouwmeester. Mijnen begunstigers en vrienden van harte ge feliciteerd met den aanvang van 1899. Ter Neuzen. C. M. DE JAGER. Bij den aanvang van het jaar 1899 wenscht ondergeteekende aan vrienden, bekenden en be gunstigers Gods besten Zegen. Ter Neuzen, J. J. DE JAGER, 1 Januari 1899. Winkelier. Gods beste Zegen zij alien toegewenscht in het nieuwe jaar, zoo buiten als binnen deze plaats. J. A. DE JONGE. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. Aan alien een gelukkig Nieuwjaar. Ter Neuzen. J. JURRIJ—HOEBFl. Heil en Zegen zij onze vrienden en begunstigers toegewenscht bij den aanvang van het jaar '99. Gebroeders KAAN, Naaimachines Rijwielen te Hoek. De ondergeteekende wenscht zijn vrienden en begunstigers zoowel buiten als binnen de gemeente Gods besten Zegen toe bij de intrede van het nieuwe jaar. Ter Neuzen, 1 Januari 1899. H. KAIJSER, Timmerman. C1IR. F. KEERSEMAKER, pTER NEUZEN. Aan vrienden en begunstigers mijne beste wenschen bij de intrede van het nieuwe jaar. H. KERCKHAERT. Westdorpe, 1 Januari 1899. Gods beste Zegen aan alle vrienden, bekenden en begunstigers, zoo buiten als binnen deze ge meente bij den aanvang van het jaar. Ter Neuzen, C. M. KERPEL, 1 Januari 1899. Beurtschipper op Rotterdam. Heil en Voorspoed in het nieuwe jaar aan vrienden en kennissen van buiten en binnen deze gemeente hartelijk toegewenscht door Ter Neuzen, CH. L. KESBEKE, Donze-Visserstraat. Kleermaker. In 1899 zij alien Heil en Zegen toegewenscht door Westdorpe, 1 Januari. M. KIEBOOM. Heil en Zegen wordt bij de intrede des jaars toegewenscht aan vrienden, begunstigers en be kenden zoo buiten als binnen deze plaats. Ter Neuzen, A. H. KIEL, 1 Januari 1899. Schilder. Heil en Zegen aan alien toegewenscht in het nieuwe jaar, zoowel buiten als binnen deze stad. Ter Neuzen, J. J. KLAASSEN, 1 Januari 1899. Meubelmaker. HEILWENSCH aan begunstigers, vrienden en bekenden. Ter Neuzen. JAC" DE KOK. Bij het intreden van een nieuw jaar wenscht de ondergeteekende aan al zijn vrienden en bekenden een gelukkig jaar. Ter Neuzen, J. KOLIJN, 1 Januari 1899. Metselaar. Bij den aanvang van het nieuwe jaar mijne hartelijke gelukwenschen aan al mijne vrienden en begunstigers te Axel en omstreken. P. KOOLE. toegewenscht aan vrienden en begunstigers bij de aanvang van het nieuwe jaar, zoowel buiten als binnen deze plaats. Ter Neuzen. A. J. DE KORT, 1 Januari 1899. Timmerman. Aan familie, begunstigers en vrienden, zij een gelukkig nieuwjaar toegewenscht. J. DE KRAKER, Rijtuigmaker, Axel. Gods besten Zegen toegewenscht aan alien zoo buiten als binnen deze plaats. Ter Neuzen, J. KROON, 1 Januari 1899. Schilder, Visserstraat. Gods besten Zegen aan alle vrienden, bekenden en begunstigers, zoo buiten als binnen deze ge meente bij den aanvang van het jaar. Ter Neuzen, A. LANSEN, 1 Januari 1899. Wagenmaker.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 2