A 1 g e m e e d Nieuws- on Advertentieblad voor Zeenwsch- Via an dor en. No. 3709. Zondag 1 Januari 1899. 38e Jaargang. Oudejaarsavond. TH. ACKE. „La Belle vue". Ter Neuzen. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. Logement 's Lands Welvaren. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,321. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. December met zijn grillige afwisseling van heldere en sombere dagen is in 't land. Niet altijd stemtons de Decembermaand even opgewekt en vroolijk en «och ik houd van deze maand al is zij ook de laatste klokslag van den toren des jaars. Ze is dan toch ook de gezellige huiselijke feestmaand, waarin ons zooveel aan- genaams wordt bereid aan de eene zijde, terwijl aan den anderen kant zooveel is wat ons ernstig stemt. Of hebben we niet het feest der verrassingen, zoo uitnemend geschikt om liefde te oefenen en blijde dankbare harten te doen kloppen waar onze hand zich opent om wel te doen en ook in de hutten der ax men een straal te doen vallen van liefde en menschenmin. En zouden we vergeten het heerlijke kerstfeest, het feest van licht, liefde en vrede, waarvan ons op dezen stond nog de laatste tonen in het oor klinken van het schoone, ver- heffende lied door ons alien gekend, mocht het ook zijn gevoeld. En nauwelijks zijn de laatste klanken weg gestorven of we herinneren ons, dat we naderen aan het einde van een afgeloopen jaarkring. Nog weinige oogenblikken en 1898 behoort tot de geschiedenis. We staan aan een keerpunt, aan een mijlpaal, waar het ons goed is een wijle te rusten en een blik te werpen op den weg, die weder achter ons ligt. We leggen een oogenblik voor anker na een jaar reizens op de vaak woelige en onstuimige levenszee. Na harden en zwaren arbeid om na te denken over alles, wat ons wedervoer het goede en het kwade. We trekken ons een poos terug uit de woelige menschenwereld om de balans op te maken van wat we deden we zijn bij afwisseling tevreden en ontevreden over ons zelven, waar we op veel kunnen wijzen, dat ons tot eer en ook op o zooveel, dat ons tot oneer strekte. In een woord, de plechtige Oudejaarsavond stemt ons tot ernstig nadenken. En dat behoort ook zoo want veel is weer gebeurd in 1898 en tal van herinneringen doemen op voor onzen geest. We hebben gezien hoe de profesie van het heerlijke Kerstlied, zooeven aangestipt, helaas nog niet in vervulling is gegaan. We hebben slechts te wijzen op den oorlog tusschen Spanje en Amerika, ons te herinneren al den jammer en al het wee, dat die strijd over twee volken brachthoe hij zware offers eischte van beide zijden, kostbare menschenlevens verwoestte en nog, na jaren, in veler harten zijn verschrikkingen zal doen voortleven en doen gevoelen. En nu de machtige beheerscher van het grootste rijk in Europa zijn stem heeft doen hooren om te trachten een toestand te scheppen, die zooveel leeds kan voorkomen, zal nu de vrede, de langgewenschte, alle volkeren ver- broederen Wij wenschen het, wij hopen het. Maar de natien gaan voort zich te wapenen, nieuwe strijdkrachten worden gevormd, nog helscher werktuigen uitgedacht om de slachting spoediger, vreeselijker te doen zijn en zoo ooit, dan klinkt ons in dezen krachtig tegen het woord van den ouden dag: »Wachter, wat is er van den nacht We zouden haast twijfelen aan vrede, menschen min en liefde als we daar met afgrijzen ver- nemen, dat een edele Vorstin. een vrouw, geliefd en bemind door haar volk viel als een slacht- offer van sluipmoord. O zeker, de sociale nooden zijn groot en outegenzeggelijk is er veel, dat anders en beert moest zijn, maar geen weldenkende zal toch kunnen meenen, dat de weg des bloeds het pad kan zijn, dat tot verbetering kan leiden. Neen, niet door kracht en door geweld, maar door den geest der liefde zou veel uitgewerkt worden. En nog eens, we zouden twijfelen aan al wat rechtvaardigheid heet, als we onzen blik slaan op Frankrijk en we nagaan, hoe het recht werd verkracht en de wet met voeten werd getreden tegenover den armen balling op het Duivels- eiland 't Mocht een schande heeten voor een volk, dat aan de spits heet te staan der beschaving, dat het zoolang heeft gewacht licht te ontsteken in een duisternis, die veel te lang heeft voort- geduurd. Nu gelukkig nu vraagt men naar licht, naar recht en rechtvaardigheid. Dit alles en nog veel meer brengen we ons te binnen op den stillen en ernstigen Oudejaars avond. Maar we behoeven zoo ver niet te gaan. Ook in ons eigen leven is veel gebeurd, dat we ons herinneren in dezen stond. Ook voor ons is 1898 voorbij gesneld met al zijn lief en leed, zijn vreugde en zijn smart. Veel is ons misschien gegeven, veel is ons wellicht ontnomen. Er zullen onder ons zijn, die met weemoed terugdenken aan hen, die heengingen en een plaats ledig lieten. O zeker 't zijn droeve, weemoedige herinneringen. Voor den een was 't een dierbaar kind, dat werd weggenomen, voor den ander een liefhebbend vader of een zorgende moeder, een broeder of zuster of een welmeenend vriend. En waar al die trouwe gezichten heengingen en ons alleen lieten, daar wordt het hart gebroken als we alles voor ons geestesoog zien, op deze plechtige Oudejaarsavond. Ook Ter Neuzens burgerij trof een zware slag toen de onverbiddelijke dood haren beminden Burgervader wegrukte uit zijn welbesteed, werkzaam leven, wegrukte uit zijn familie en uit het midden van hen, wier belangen hij met hart en ziel behartigde. Maar bij al de wederwaardigheden en rampen des levens komen ons ook de zonnige heldere dagen voor den geest, die wij doorleefden. Hoe vaak ondervonden we blijdschap en geluk, hoe menigmaal was daar de handdruk van een vriend, die ons bemoedigde en troost wist te storten in ons hart en olie in onze wonden. Bij dit alles mogen we niet ongevoelig blijven maar met dankbaarheid erkennen het goede, dat wi] genoten. We moeten voorwaarts en hebben daar bij nioed- en levenslust noodig. Niet het klagen en jammeren vertroost en lenigt ons de smartmaar blijmoedig ons kruis weer op ons te nemen en te loopen de loopbaan, die ons is voorgesteld, dat en dat ook alleen, doet ons het leven waarlijk leven zijn. Op den stillen Oudejaarsavond houden we rekening met ons zelven en vragen ons af of wij in alles gehandeld hebben zooals t ons plicht was te doen of we getrouw zijn geweest, ook in 't kleine. Nu is't de tijd om ons ernstig voor te nemen af te leggen alle haat, alle liefdeloosheid, alle zelfzucht. Nu nog eer bet jaar ten einde spoedt de hand van verzoening gereikt aan onzen broeder, met wien we ^in minder aangename verhouding verkeerden. Nu, op den Oudejaarsavond, nu is het tijd om met alien ernst ons zelven te onderzoeken en de oogen te openen voor onze eigen ge- breken. Zoo komt het einde des jaars ons ten goede zoo worden we menschen in den hoogsten, den edelsten zin van het woord, zoo worden we beelddragers van Hem, die ons leerde alle menschen lief te hebben. Het oog omhoog, gij die in stilte treurt om de smarten der wonden, die u geslagen zijn Aan den hemel is altijd licht, ook in den donkersten nacht. De Man der weduwen en de Vader der weezen' is gisteren en heden dezelfde. Te midden van al den weedom van uw lot, vergeet niet te zien de heldere ster, de liefelijke bloern, die bloeit voor uwen voet. Het hart naar boven, gij, die reden te over hebt van dank en erkentenis, bij al het goede, dat gij mocht ontvangen. Die dank zal in uwe harten kweeken menschenmin, zelfop- ofiferende liefde en de Oudejaarsavond zij u een heilige stonde, waarin de geest van humaniteit gloed en leven wekt in uwe harten Nog weinige seconden en we treden een nieuwen tijdkring in. Geluk onzen lezeressen en lezers, hoogen en aanzienlijken, armen en nederigen. Geluk en zegen Moge dit jaar u brengen geluk en voorspoed. Vrede zij in uwe vesting, welvaren in uwe woningen, vrede in uw huis en in uw hart. Weest gezegend en ten zegen in 1899. TER NEUZEN, 31 December 1898. In de op Donderdag a. s. des voormiddags te 10 ure, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Voorstel Dees regeling schoolgeldeu vestiging telephoon-kantoor te Sluiskiladres Hofstede Crull Willink in zake verleende concessie electrische verlichtingingekomen stukken, enz. In de zitting der Eerste Kamer van gisteren is o.m. z.h.s. aangenomen het ontwerp tot verkoop van voormaligen militairen grond te Ter Neuzen. Op morgen, 1 Januari, viert een onzer inge- zetenen, de heer A. van Dale, klerk der posterijen, een 30- en 25jarige jubile, waarbij het hem voorzeker niet aan de belangstelling zijner collega's en van de zijde van het publiek zal ontbreken. Den lsten Januari van het jaar 1869 trad de leer Van Dale in dienst als besteller bij den brievengaarder L. Theri Mz. te Oostburg en werd 1 Juli 1871 besteller aan het rijkstelegraafkantoor aldaar, tegen een loon per dag. Met ingang van 1 Nov. 1874 werd de heer Van Dale rechtstreeks door het rijk aangesteld als besteller bij de rijkstelegraaf te Oostburg en 1 Nov 1875 benoemd tot brieven- en telegram- besteller aldaar. Daarop werd hij met 1 Januari 1880 benoemd tot assistent aan het post- en telegraafkantoor te Ter Neuzen en met 1 October 1892 benoemd tot klerk der posterijen le klasse. In een nederigen werkkring bij de posterijen begonnen, wist de heer Van Dale zich dus, dank ouvermoeide vlijt en volharding, tot een hoogeren rang op te werken. Hij mocht steeds onder- vinden de tevredenheid zijner superieuren en de achting zijner collega's en minderen. Niet het minst mocht hij de achting verwerven van het publiek, door zijne bekende hulpvaar- digheid, bij de bediening van hen op het kantoor, en ook daar buiten. Moge het den jubilaris gegeven zijn nog lange jaren te kunnen werkzaam zijn in dienst der maatschappij, tot geluk van zijn gezin. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de in dit nummer voorkomende advertentie ffWerk verschaffing". Van andere plaatsen kwamen meermalen berichten omtrent zulke inrichtingen, die met gunstig resul- taat werkten, in het belang der arbeiders. De voordeelen van zoo'n inrichting liggen voor de hand zij verschaft werk aan hen die willen werken, en voorkomt dat dezen bij werkeloosheid bij de armbesturen moeten aankloppen. En een verdiend stuk brood zal altijd beter smaken dan dat 't welk aan de liefdadigheid te danken is. 't Zou daarom ten zeerste in het belang van onze stad en hare inwoners zijn te achten, wanneer het denkbeeld door den heer Van der Peijl ge- opperd, verwezenlijkt werd. Dat dus alien die mee'nen in het belang van zulke inrichtingen te kunnen werkzaam zijn, zich bij hem aansluiten om de zaak tot een gunstig resultaat te brengen. Naar we vernamen zou reeds de aandacht op de opriehting eener inrichting gevestigd zijn, die een geheel jaar door zou kunnen werken, maar voornamelijk werk zou verschaffen in den winter. In de eerste helft der maand December zijn door het postkantoor alhier de volgende onbestel bare brieven verzonden, aan de adressen van A. IJboer, St. Annaland; J. Vashaert, Selzaete. Vrijdag werd te Goes aanbesteed het bouwen van eene schuur en een woonhuis, in den Konin- gin-Emmapolder, onder Clinge, aan den straatweg en nabij de haven, op kavel no. 40. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren J. Bouwens te Clinge voor f 29,996, M. Bui- tendijk te Goes voor f 29,900, A. de Wilde Cz. te Goes voor f 29,290, A. Arends te Hulst voor f 28,435,20, C. Bleijenberg te St. Jansteen voor 27,891, J. P. Wisse te Zaamslag voor 27,700, B. H. Reuling te Hulst voor f 27,500, P. Dronkens te Kapelle voor f 26,800, J. B. Koch te Hansweert voor f 26,400, A. Goedemond te Hansweert voor f 26,200 en J. P. Panny te Krabbendijke voor f 25,950. Aan den laagsten inschrijver is het werk gegund. Hoek. De heer A. F. C. Pout, predikaut bij de Ned. Herv. gemeente te Nisse, heeft voor de toezegging van beroep naar die gemeente alhier bedankt. ZEETIJDINGEN. Van 30 tot en met 31 Dec. a 2 a Van 30 tot en met 31 Dec. werden langs de Oostsluizen alhier 9 binnenvaartuigen op- en 3 afgeschutdoor de Westsl. 3 op- en 3afgeschut. DAGEN. Voorm. Nam. Zondag 1 Jan. 4.15 4.32 Maandag 2 4.49 5.6 Dinsdag 3 5.25 5.45 Woensdag 4 n 6.6 6.28 Donderdag 5 6.53 7.19 Vrijdag 6 u 7.50 8.23 Zaterdag 7 u 8.59 9.36 Vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar. 1 Januari '99. Een voorspoedig jaar zij toegewenscht aan mijue vrienden en begunstigers. Ter Neuzen. M. J. ADRIAANSEN. VAN ARENTHALS GLERUM, Chemische Meststoffen-fabrikanten. 1 Januari 1899, Walsoorden. P Aan alien zij een gelukkig jaar toegewenscht. G. J. BALKENSTEIN, Meubelmagazijn te Ter Neuzen. Mijnen begunstigers en vrienden zoo binnen deze stad als elders mijn hartelijkeu Heilgroet bij de intrede van 1899. C. L. VAN DER BENT, Ter Neuzen, 1 Januari. NEIIMSCBE C011AVT nif hi,,,! ver»chijn< a»and»g-, Woensilns- en Keestdagen, bij den nitgever P. J. VAX BE IASBE te Ter Xenaen. De Burgemeester der gemeente TLB NEUZEN tnaakt bekend, dat Openbare Yergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag, 5 Ja- nuari 1WO0* voormiddags 10 uren. Ter Neuzen, 31 December 1898. De L°. Burgemeester voornoemd, J. C. HARTE, 3 30 30 31 30 31 VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Voor Ter i'euien Belg. s.s. Lotus 11714 1 Middlesbro ijzer Van Ter i'euseu i Eng. s.s. Sunpnlp 1635 Rotterdam ledig idem Hailing 2199 Londen stukg Belg. s.s. Lotus 1715 Antwerpen ledig Voor (went s Eng. s.s. Ronan 3390 Leith stukg. idem Plaenavon 5741 Duinkerken katoen idem Sea Belle 2152 Londen stukg. idem Calder 1992 Goole idem Van ■lent i Eng. s.s. Ptarmigan 3492 Antwerpen stukg. idem Golfer 1066 Londen macadam idem Fulmar 3408 Liverpool stukg. Deens. s.s. Kamma 4285 Swansea ledig Eng. s.s. Ant 3207 Liverpool suiker idem Spindrift 2003 Londen idem

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1