I A lgemeec Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderen. a 40 cent. No. 3708. Zaterdag 31 December 1898. DE SPOT J& 38e Jaargang1. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert z-ich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. r. fi (in foil d en oTijtcvCF M* J AHf It ftL IIA Hi Bt fejtc let Mtsuzcii* Olt blad verschynt Woen«dag- en Vrijdagavond, i,tge»onlerd op fee.taasen, p.j en K Nieuwjaars-advertentiSn voor hot nummer van 1 Januari 1899, dat Zaterdagavond a. s. zal verschijnen worden weder geplaatst De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Zaterdag 31 dezer, des namiddags 4 ure. Ter Neuzen, 28 Dec. 1898. De uitgecer, P. J. VAN DE SANDE. Ingevolge bovenstaand bericht, zal Maandagavond geen nummer verschijnen. Gewone advertentien kunnen dus ook des Zaterdags nog ingezonden worden. Ten einde teleurstelling te voorkomen zij herinnerd, dat voor de TER NEUZENSCHE COURANT met geen lijst om advertentien wordt rondgegaan. GEDEPUTEERDE STATEN van w ZEELAND maken bekend, ter voldoe- ning aan art. 2 van het Algemeen Reglement voor de Polders of Waterschappen, dat een afschrift van hun Verslag aangaande de aanvraag om ver- gunning tot bedijking van schorren en slikken in de gemeenten Philippine en Hook gedurende veertien dagen in hetGemeentehuis van Philippine is nedergelegd ter inzage van belanghebbende best uren en personen. Middelburg, 24 December 1898. Gedeputeerde Staten voornoemd, ROEST, Voorzitter. W. POLMAN KRUSEMAN, Griffier. POLITIEK OVERZICHT. De strafkamer van het Parijsche Hof vau cassatie, haar nader onderzoek in de zaak Dreyfus voort zettend, verhoorde eergisteren behalve den oud Minister van binnenlandsche zaken Barthou, ook den gewezen president der republiek Casimir Perier, wiens plotseling aftreden velen in verband willen brenger. met „de zaak." FEUILLETON Naar MAX PEMBERTON. Het wordt vanwege het ministerie van oorlog tegengesproken wat gemeld is omtrent een reeds door het Hof genomen eerste inzage van het ge- reime dossier." Overste Picquart blijft zijne gevangenschap wel- gemoed dragen. Het eenige, waarover hij klaagt, is gebrek aan beweging. De ,,tuin" der gevangeuis, waarin hij wandelen mag, is maar 18 vierkante voeten groot, zoodat hij rondloopen moet als in een circus. Met de feestdagen zijn hem bloemen, versnaperingen en wijn in zoodanigen overvloed toegezonden, dat hij er de uaburige hospitalen in aeeft kunnen laten deelen, daar hij, uit vrees van omkooperij beschuldigd te worden, er niet van durfde geven aan zijne bewakers. Het is al lang geen geheim meer, dat er in de betrekkingen tusschen den vorst van Monte negro en dien van Boelgarije eenerzijds en Koning Alexander van Servie anderzijds verandering is gekomen. Deze wijziging der onderlinge verhouding is hoe langer hoe duidelijker aan den dag getreden. De vriendschap tusschen vorst Nicolaas van Montenegro en den vorst van Boelgarije zal binnen- kort vermoedelijk kort na nieuwjaar hare uiting vinden in een bezoek van vorst Nicolaas aan het Boelgaarsche hof te Sofia. Daarentegen is de verhouding tot Servie, die al lang was afgekoeld, nog veel onvriendschappelijker geworden. Als bewijs daarvoor wordt uit (Jettinje bericht, dat vorst Nicolaas op zijn geboortedag van tal van buitenlandsche vorsten gelukwensehen ont- ving, maar dat Koning Alexander van Servie niets vau zich deed hooren. Dit werd aan het Montenegrijnsche hof te sterker opgemerkt, omdat vorst Nicolaas van zijn kant niet verzuimd had, Koning Alevander op diens verjaardag gelnk te wenschen. In kalme tijden is het een zaak van zeer weinig belang, of de vorsten van dan Balkan vriendelijk tegen elkaar zijn of niet. Maar door sommige Slavische stookbladen worden in Mace- donie en in Albanie, waar 't dan ook niet erg kalm is, oproeren voorspeld, en wanneer deze voorspellingen vervuld werden, zou het van meer belang worden, hoe de verhouding van Montenegro is, tegenover Servie en Boelgarije. De ontevredenheid in Albanie is er niet minder op geworden, nadat de Kreta-kwestie opgelost is geheel naar den wensch van de door de Turken overwonnen Grieken. Men verdeukt er de Turksche regeering van, concessies te doen aan Servie, Boelgarije en Montenegro en wel ten koste van Albanie. Sinds een week gaat al het gerucht, dat geheel Dibra, een groot gebied in midden- Albanie, is opgestaan tegen de regeering, om te verhindereren dat de Porte in zake de bisschops- zetels nog meerdere tegemoetkoming aan Boelga rije zou bewijzen. Zelfs zou de beweging zich al hebben uitgestrekt tot Prizren en Djahova-Ipek en zou er een Albaneezen-liga gevormd zijn met het doel, de autonomie (zelfregeering) van het land af te kondigen en het te verdedigen tegen aanvallen vau naburige landen. Die geruchten schijnen niet gegrond te zijn, al heeft dan ook het denkbeeld van autonomic vele aanhangers in Albanie. De Turksche regeering schijnt iets te gevoelen van de dreigende gevaren en zij beveelt in hare organen, dat de Albaneezen met grootere zachtheid moeten behandeld worden. De gouverneur-generaal Kiazim-pacha te Skoetari heeft eenige luitjes, die wegens de onlusten van den laatsten tijd gevangen waren genomen, op vrije voeten gesteld, en verder stuurt de Porte zooveel mogelijk troepen naar de bedreigde vilajets, om voor alle gevallen gereed te zijn. De verschillende Landdagen der Oostenrijksch- Hongaarsche monarchie zijn geopend met eene Keizerlijke boodschap, waarin aangedrongen wordt op samenwerking van alle nationaliteiten tot gees- telijke en stoffelijke ontwikkeling, onder terzijde- stelling van alle geschillen. Terwijl dus van hoogerhand in verzoenenden geest wordt gesproken, komt uit Hongarije bericht van niet minder dan drie tweegevechten onder afgevaardigden, terwijl in Boheme de Duitschers geweigerd hebben aan de Landdagszitting deel te nemen wegens eene nieuwe verordening van den Minister Dipauli, waarbij voor het postwezen het Czechisch als de toongevende gebruikstaal wordt aangewezen. Naar wij veruemen, is door Gedep. Staten van Zeeland aan den heer H. Nieveen te Lemmer, concessie verleend voor den aanleg van een stoom- tram StavenisseTholen. De Minister van Marine heeft bepaald, dat de in artikel 6 van het reglement op den inwendigeu dienst voorkomende bepaling, nopens het vrijstellen van de bijwoning der godsdienstoefening in zee, aan boord van Hr. Ms. schepen, moet worden opgevat in dier voege, dat kunnen worden vrijge- steld, indien zij dit verlangen. a. de personen, die tot geen erkend kerkge- nootschap behoorenb. de personen, die ver- klaren, dat hunne godsdienstige overtuiging geweld zoude worden aangedaan door het aanhooren der leerrede. Wanneer geen muziekinstrument beschikbaar is, waarmede de zang kan worden geleid en de commandeerende officier oordeelt dat het zingen zonder begeleiding ongewenscht is, kan het zingen vervangen worden door de voorlezing van het lied. Daar door een particulier aan onderscheidene directeuren van postkantoren inlichtingen ziju ge- vraagd omtrent het al of niet te hunnen kantore voorhanden zijn van postzegels enz. van vroegere uitgifteu, blijkbaar met het doel daarvan later, bij schriftelijk verzoek, toezendig tegen betaling te erlangen, heeft het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie aan de directeuren de opmerking gemaakt, dat de postadministratie zich met der- gelijke verzoeken of aanvragen niet kan inlaten. Toezending door de directeuren van zegels enz. aan personen, buiten hunne standplaats woonachtig, mag niet plaats hebben eventueel reeds ingekomen of latere verzoeken daartoe zullen derhalve terzijde worden gelegd. In de zitting van den geneeskundigen raad voor Zeeland en Westelijk Noord-Brabant deelde de voorzitter o. m. mede dat bijzondere aandacht was gewijd aan de gevallen vau diphtheritus in een buurt van IJzendijke, waar monsters van drinkwater werden genomen en bij onderzoek van prof. Saltet afgekeurd. Het slaan van Northonpompen werd noodig geacht. Maar lukt dat niet, dan weet men niet, hoe die buurt te helpen is. Op een door het landbouw comite van Ant- werpen gehouden algemeene vergadering, werd met bijna algemeene stemmen besloten aan den Minister van Landbouw opening der grenzen te vrageu op de volgende voorwaarden 1°. Voor alle koeien, die een of meer kalveren afgelegd hebben, mits de gewone voorwaarden aan de grenzen. De inspuiting met tuberculine zal op den stal van den inzender gebeuren. Koeien, die reargeeren, zullen binnen het jaar geslacht worden en de eigenaar zal geen schade- loosstelling genieten. 2°. Ossen en stieren zijn weinig onderhevig aan pokziekte. Deze zullen zonder tuberculinatie vrij en frank mogen ingevoerd worden (fokstieren worden getuberculineerd. 3°. Alle jong vee en vaarzen, nog geen kalf afgelegd hebbende, zijn gelijkgesteld aan de ossen. 23) Een lachend gezicht verscheen op dit oogenblik boven het luik van de machinekamer. 't Was Jt gezicht van Reuben, den machinist. Wat is er zei Paul. We maken twintig knoopen meneer. We moeten harder gaan. Spaar niets; we moeten zoo hard gaan als't met mogelijkheid kan Hoor je dat 't Is 't kanon van fort MenzikofF Dat beduidt, dat 't garnizoen is gealarmeerd. We zullen gauw de lichten van hunne schepen zien. 't Lachende gelaat verdween, en een dikke rook rolde omhoog uit den schoorsteen der „Esme- ralda". 't Schip kliefde met nog koortsachtiger spoed de schuimende golven, die een frissche wind voortdreef van uit de Oostzee. 't Water spoelde over het dek en verdampte sputterend op de heete platen, die de machinekamer dekten. 'tScheepje had geen licht, behalve den gloed boven den schoorsteenrand. Geen ribbe van het schip, die niet kraakte. Alle viermannen aan boord wisten, dat't een wed- loop was om de vrijheid misschien om 't leven. Ginds, door de duisternis, lag vrijheid en beloo- ning voor hen daar achter hen waren kanonnen, die donderden, de gevangenissen van Ruslaud en de slavenvelden van Siberie. Ze waren nu een uur op zee. De koers ging vlak westelijk, en ze konden nu de lichten op de Finsche kust niet langer onderscheidende golf verbreedde zoo snel, dat ze als in voile zee waren, in den grooten vaarweg van en naar Rusland. Op zeker oogenblik ging een zwaar pantserschip zoo dicht bij hen langs, dat ze de manschappen op het dek konden hooren spreken. Dan weer paseerde een Noorsche bark of een ander log vaartuig, welks donkeren vorm men spoedig achter zich had. De maan bleef door nevelen bedekt, en onweerswolken verzamelden zich in't zuiden de nacht werd koud en de wind scherp. Laten wij naar beneden gaan, zei Paul, die tot dusverre, als geboeid door de bewustheid van een uaderend gevaar op 't dek was blijven staan. Ik heb sinds van middag niets gegeten enjij, kiudlief, moogt niet langer hier in de kou blijven. Mijn plaats is naast jou, Paul. Dan zal ik in de kajuit gaan, er. je moet daar mij wat te eten geven. 't Zal tijds genoeg zijn aan andere dingen te denken, als wij de lichten van hunne schepen zien. Denk je, dat ze ons zullen achtervolgen Kan men 't zich anders voorstellen Zullen ze een kruiser sturen Ongetwijfeldmaar dat hindert ons niet. Er is geen schip in Rusland, dat de „Esmeralda' inhaalt, als zij kolen genoeg heeft. O, 't zal je plezier doen, als die grap begint Hij trad de kajuit binnen en stak het elektrische licht aan. Zorgvuldig schoof hij de gordijntjes voor de vensters dicht en schonk toen het meisje een glas warme wijn. Dat moet je dadelijk uitdrinken, zei hij ik zie graag een kleur op je wangen. Paul, zei ze ernstig, hoe zal ik je danken hoe kan ik alles zeggen, wat ik gevoel Dank mij door dien wijn te drinken en dan wat te eten. 't Zal me verwonderen, hoe iEsmeralda" en haar kok je bevallen. Dit scheepje is een deel van mijn bestaan. We zijn verscheidene jaren vrienden geweest, maar nog niet zulke vrienden, als wij dezen nacbt zullen zijn. De hofmeester, een stevige,goedgehumeurde man, met iets vaderlijks in zijne mauieren en heel handig voor alle soort werk, dat aan boord te pas kwam, trad binnen met een dampenden schotel. Een stuk vleesch, op z'n Engelsch gebraden, juffrouw, zei hijik dacht, dat 't u wel plezier zou doen. Ze dankte hem vriendelijk. Kom je van Londen vroeg ze. Deze vraag maakte de tong van den spraakzamen man los. Om u te dienen, juffronw. Ik ben geboortig van Westham, en ik zal blij zijn, als ik ons Engeland weer zie. 't is akelig, zoo in de verbanning te zijn. In geen veertien jaar heb ik Londen gezien. En om de waarheid te zeggen die Russen kan ik niet uitstaan. Paul begon luid te lachen. Sapristizei hij, jij bent de rechte op een Russisch schip Een Russisch schip Wel neen, meneer. Reuben gaf mij zijn woord, voor ik aan boord kwam. Waarheen je wilt, en wanneer, zei ik, is mij 't zelfde maar bij geen vreemdelingen, hoor En zoo accoordeerden wij. Vijfmaal, juffrouw, heb ik de reis om de wereld gedaan, maar er gaat niets boven ons Engeland. De vaderlandsliefde deed hem ontroeren hoofdschuddend ging hij heen. Zijn gebabbel had voor een kort oogenblik hunne gedachten afge- leid van uur en plaats en de schaduwen verdreven van hun gelaat. Hier, in de lichte en gezellige kajuit, konden ze zich verbeelden, dat ze reeds op de wateren van vrijheid en veiligheid waren dat ze zich reeds bevonden in het rijk van liefde en zaligheid, dat ze gezocht hadden onder tranen en gevaren. Ze begonuen met nieuw vertrouwen te spreken, beloofden elkaar, wat ze zouden doen, wanneer ze waren in de zonnige velden vau Devon en Engeland's blanke krijtrotsen hen be- schermden. De bedwelming van den verwarmden drank werkte op hen, zoodat zij verledeu en toe- komst, zelfs het gevaar van't oogenblik vergaten, gelukkig in elkauders bijzijn. Het tegenwoordige leek een eeuwigheid de eeuwigheid der liefde. Twee uren giugen snel en prettig voorbij. Paul bleef toeven in de kajuit, omdat hij wist, dat het dek hem toonen zou, wat hij vreesde te zien de lichten der kruisers, gezonden uit Kroou- stadt of Helsingfors om de „Esmeralda" te ver- volgen. Vertrouwende op de goede oogen en de toewijding van Reuben, wist hij, dat men hem zou waarschuwen, als 'tnoodig was, dat hij aan dek kwam. Het trillen der planken onder zijn voet, 't rinkelen van het glaswerk op tafel getuig- den van den spoed waarinee men voortging op een nu minder woelige zee. Kon de /Esmeralda" die snelheid volhouden, dan zouden ze elk schip kun nen ontkomen, dat Stefanovic zond. 't Gevaar lag v6or hen in de oorlogsschepen van Helsingfors en Reval, waar de telegraaf zou waarschuwen, dat een jacht van Kroonstadt was ontsnapt. Da TER mSCHE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1