Koevoets Zonen, UITV0ERING Arthur de Beaumont 90 Kanadaboomen, VISSCHERSGAREN. M K VISSCHERSGAREN, III STM tl.tUMk Zondagschool. Joost Uilenspiegel, NA AFLOOP BAL. Luisterrijk Concert Advertentien. Vereeniging „Yoornitgang is ons streyen" op Maandag 26 December a. s. „Eikels wordsn Boomsn", ussn grijs Haar meer. -HI S3 SI 53 3 Ter Neuzen. P. J. van de Sande. BURGERLIJKE STAND. Handeisbericbten. Hoogvvatergetij te Ter Neuzen. Maandag (2en Kerstdag) op Maandag 26 December 1898(2enKerstdag), Openbare Verkooping. O N TV AN G E N: eerste zijn om een proces te beginnen. Met groote belangstelling ziet men den afloop dezer werkver- schaffing tegemoet. Nog dient vermeldt, dat onder de beide ploegen werklieden de beste verstandhou- ding heerscht. Voor de Amsterdamsche rechtbank verscheen gisteren eene 64jarige schoonmaakster, beklaagd van diefstal van geld uit eene toonbanklade. Antje kon in de laatste jaren moeilijk meer werk krijgen, maar vond een onderkomen bij een vriendin. Toen echter deze vriendin werd opgenomen in het bestjeshuis, bleef Antje alleen over, oud en zonder middel van bestaan. Nu sliep zij meest op een trap en zij mocht soms bij de bnren wat schoon- maken en wasschen, waarvoor zij dan een kop warm drinken en een boterham kreeg. Op een kwaden dag trad zij een brooddepot binnen, riep zachtjes ,/Volk" en bezfreek, toen niemand ver scheen, voor de goede gelegenheid om de toon banklade te openen. Zij nam een daalder weg en werd betrapt door een vriendin der depothoudster. Nu het- bleek, dat Antje al vijf malen in haar leven wegens diefstal was gevonnist eischte de ambtenaar van het 0. M. den jaar gevange- nisstraf. V6or het heengaan vroeg Antje, die er ondanks het slapen op de trap, zeer proper uitzag, met zindelijke kleeren en een witte schort, nog „een woordje alsjeblieft"Of ze in een andere gevangenis dan die te Amsterdam mocht zitten en niet in gemeenschap maar alleen." In een woning aan de Waardgracht te Leiden heeft een woesteling zijn schoonmoeder, eene 74jarige weduwe, wier dochter met hare vier jeugdige kinderen toevlucht bij haar had gezocht, gisterenavond zoodanig mishandeld, dat de oude vrouw reeds in den loop van den nacht is over- leden. De dader is door de politie aangehouden. De 72jarige C. W., glasblazer te Delft, heeft eergisterenmorgen ten half zes zijne woning verlaten om zich naar zijn werk aan de glas- blazerij te begeven. Toen eergisterenmiddag zijn vrouw ouder gewoonte het eten kwam brengen, bleek dat W. niet op zijn werk was gekomen. Het vermoeden was, dat hij waarschijnlijk door het ongunstige weder en bijziendheid te water is geraakt en verdronken. Door de politie zijn daarom de grachten aan het Oude Delft, de Kolk en den Geerweg afgedregd, doch zonder resultaat. Te Wageningen heeft de arbeider K. getracht zijn schoonvader H., met wien hij op gespannen voet leefde, met een bijl te verwonden, toen H. zich naar het achterhuis begaf. Doordat hij de deur, waarachter K. zich had opgesteld, snel weder dichttrok, kwam de slag slechts op zijn rechterhand terecht, die vrij ernstig werd verwond. Terwijl H. onder het geroep moord, de deur uitsnelde, begon K. met zijn bijl de huismeubels te vernielen, waarna hij gevlucht is in de richting van Ede. Het is der politie i og niet gelukt hem te arres- teeren. Proces-verbaal is opgemaakt. Te Sybecarspel is gisteren in den vroegen ochtend uit" het water het lijk opgehaald van mej. G. v. L. Gedurende 14 jaren was zij de trouwe huishoudster geweest van den heer P. K. aldaar, doch in de laatste maanden leed zij aan zwaarmoedigheid. Men sellrijft uit Drenthe De tijd is weer gekomen, dat de mannelijke bedelaars, die kunnen werken, voor den dag dur- ven komen. Op het platteland hangt hun succes voor een groot deel af van gunne brutaliteit. Leggen ze het zoo aan, dat ze vrees inboezemen, dan hebbeu ze een goede kans om iets te krijgen, De boer en nog meer zijn vrouw denken, als de bedelaar brutaal wordt, aan hun rieten dak, dat licht is aan te stekeu en aan hetgeen van hun erf, met weinig moeite kan worden weggenomen en dan geven ze en maken zich zelven wijs, dat ze barmhartig zijn. Men kan dat bijna dagelijks opmerken in de dorpen dezer provincie. Politie-verorderingen brengen in deze stand van zaken slechts weinig verandering en lang zal het nog wel duren, voordat het volk de ware barm- hartigheid weet te onderscheiden van vrees. In Dalyok, bij Mohacs (Oostenrijk-Hongarije is een bende van 25 man gepakt, die met valsche bankbiljetten 200 menschen voor een bedrag van 30,000 florijn hadden opgelicht. In Erankrijk zijn drie personen gevangen genomen wegens spionnage, het verschaffen van inlichtingen aan een ^groote mogendheid", nabuur van Erankrijk. De voornaamste verdachte is een zekere Decrion, oud-artillerist, vroeger in dienst van het inlichtingenbureau van het ministerie van oorlog en van den algemeenen veiligheidsdienst, Een valies en eenige pakken vol stukken zijn in beslag genomen. In de rue des Apenains, bij de avenue de Clichy, te Parijs is een in aanbouw zijnd huis ingestort. Yerscheidene werklieden werden onder het puin bedolven. Yier dooden en veertien ge wonden werden onder het puin uitgehaald en men wist niet zeker of er nog niet meer onder waren 359^ ST AATSLOTERIJ. Groote Schouwburg te Gent. Op Zondag 25 December a. s., om 2 uren precies, laatste uitvoeriug van HENRY VIII, groot opera in 4 bedrijven en 5 tableaux, muziek van Saint- Saens. Hulst, 19 Dec. KOERS VAN Belgisch per 100 fr. Engelsch per HET GELD. 47,60 h, 47,65 n 12,u u 12,10 Z E K T 1J D 1 N (i E N. Van 19 tot en met 20 Dec. s Van 19 tot en met 20 Dec. werden langs de Oostsluizen alhier 9 binnenvaartuigen op- en 4 afgeschut; door de Westsl. 4 op- en 1 afgeschut. DAGEN. Voorm. Nam. Donderdag 22 Dec. 9.8 9.44 Vrij dag 23 10.19 10.54 Zaterdag 24 11.25 11.53 Zondag 25 12.19 Oudertrouwd AREND BEUGELINK en WILHELMINA GLERUM. Rotterdam, Ter Neuzen, 15 December 1898. Mevrouw de wed. VAN BOVEN BUIJZE betuigt, ook namens kinderen en behuwdkinderen, haren hartelijken dank voor de talrijke bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van haren geliefden echtgenoot, den Heer J. A. VAN BOVEN. Ter Neuzen, 21 December 1898. •3*34.fipj',—^ De ondergeteekende bericht, dat de ifffliF Firma KOEVOETS HOGERIIEIJDE heeft opgehouden te bestaan en dat hij zich, in vereeniging met zijne Zonen, zelfstandig heeft gevestigd onder de Eirma in de Verrenieuwstraat B 114 te Zierikzee. Beleefd beveelt hij zich in dezelfde gunst aan, die hij als lid der vorige Firma zoovele jaren heeft mogen ondervinden. H. KOEVOETS, Sigarenfabrikant. KINDEREN, welke de door de Chr. Jongl vereeniging „Bidt en Werkt" alhier op te richten Zondagschool wenschen te bezoeken, worden verzocht zich daartoe aan te melden op Zondag I Jannari 1899, in de Consistorie-kamer der Ned. Herv. kerk. Voor kinderen van 610 jaar, des voormiddags van half twaalf tot half een Voor kinderen boven de 10 jaar, des namiddags van half vijf tot half zes. Beleefd verzoekt zij den ouders hunne kinderen daartoe op te wekken. Namens het Bestuur, A. J. VAN DER WERFF, Voorzitter W. VAN DEN BERGE, Secretaris. De ondergeteekenden maken bekend, dat hunne winkels op znllen gesloten zijn. G. WIELAND. Wed. ARIE H. DONZE. Ter Neuzen. Woensdag 14 December heeft een bezoeker in de herberg van B. C. VAN WIEMEERSCH te Ter Neuzen een portemonnaie met eenig geld laten liggen. Rechthebbende kan deze aldaar terug bekomen tegen betaling der advertentiekosten. TE TER NEUZEN. des avonds half aclit ure, op de bovenzaal van het Hotel de Commerce bij dhr, Michielsen. OPVOERING van de Frnnetireur v:»n Noulvil'e, Drama in 3 bedrijvendaarna Kluchtspel in een bedrijf. ENTREEle rang 0,75, 2e rang f 0,50. te WESTDORPE, door de MUZIEK VEREENIGING in de openbare school aanvang des namiddags vier uur. Het progranmia is bout en verrassend. HET BESTUUR. Mr. J. G. van Reinse, Advocaat en Notaris te Hulst, zal ten verzoeke van den Hooggeboren heer E. G. M. GRAAE DE VOLDER, grond- eigenaar te Gent, op Zaterdag 24 December 1898, des voormiddags om 10 uur, in het openbaar presenteeren te verkoopen staande op het groot Eiland bewoond door den heer E. Pieters, aldaar. Te vergadereu aan de hofstede. Nalatige debiteuren worden niet als koopers aangenomen. DE NIEUWE LONDON doet het wj grijze Haar binnen enkele dagen verdwijnen, [tj maakt het glansrijk en zacht, is onschadelijk trs voor de huid en verft niet. Prijs 85 [j- cents per flacon en f 1,50 per dubbele p flacon. Alleen verkrijgbaar te Ter Neuzen li bij D. DE VOS, coiffeur, Nieuwstraat; Axel bij ER. DIELEMANUnlet bij H J. W. WARNIER en Sas van Gent bij K Gebr8 GOVAERT. nl EENE PARTIJ aan billijken prijs, bij JOOS TOLLENAAR, Rosegracht, Ter Neuzen. 1 8 9 9. n leer en linnen. d'Hooghe. 13 Dec. Julia Seraphina, d. van Fidelia de Maaijer en van Maria Sidonin de Coninck. Overlijden. 3 Dec. Carolus Dud. de Maaijer. oud 2 j., z. van Joh. Hendr. en van Maria Seraph, v. d. Heijden. 5 Dec. Cornelia Elisabeth Schlencker, oud 38 j., echtg. van Maarten Hofstee. Petr. Augustinus van Ruijmbeke, oud 53 j.( echtg. van Maria Carolina de Maaijer. 8 Dec. Gustaaf de Cock, oud 47 j., echtg. van Maria Theresia Speelman. Aloysius Franciscus Praet, oud 8 j., z. van Franciscus Const, en van Lucia Clementina Smet. Ossenisse. Geboorten. 10 Dec. Mathilda Cecilia, d. van Jan Francies van Damme en van Maria Jacoba van Bouchaut. Josephus Jacobus, z. van Josephus Schillemans en van Mathilda Dorothea van Campen. Overlijden. 12 Dec. Josephus de Vijlder, oud 63 j., weduwn. van Anna Maria Sarneel. 15 Dec. Petronella de Nijs, oud 2 m, d. van Franciscus en van Seraphina Wolfelaar. ('linge. Geboorten. 7 Dec. Magdalena Sophia, van Edmund van Overmeire en van Fidelia Behiels. 8 Dec, Maria Magdalena, d. van Philisanta Adela'ida Francisca 7332 7357 7387 7411 7412 7557 7572 7591 7746 7781 7808 7893 7902 7910 Trekking van Maandag 19 December. 3de klasse. lste lijst. Prijzen van 100 en daarboven. No. 14580 f 25,000. No. 9321 18647 1000. No. 20761 200. No. 1360 7462 11639 12842 100. Prijzen van f 45. 7186 9287 11434 14377 16643 19191 9333 11546 14394 16674 19236 9410 11550 14412 16692 19318 9505 11556 14535 16699 19320 9510 11620 14551 16773 19321 9514 11673 14558 16785 19330 9525 11706 14757 16837 19337 9534 11709 14829 16857 19374 9540 11714 15029 16822 19393 9602 11763 15051 16955 19403 9777 11871 15062 17055 19457 9S33 11872 15067 17181 19472 9S72 11893 15131 17211 19515 9892 11966 15154 17325 19549 9935 11967 15206 17419 19581 7913 10037 12017 15221 17450 19590 7918 10102 12051 15222 17567 19601 7930 10108 12125 15234 17613 19610 7937 10186 12170 15242 17627 19738 8002 10218 12438 15260 17641 19804 8051 10229 12535 15292 176 9 19816 8071 102'5 12557 15302 17778 19847 8115 10247 12578 15427 17783 19874 8131 10337 12763 15436 17799 19902 8136 10385 12785 15572 17840 19947 8172 10389 12861 15598 17868 19987 8247 10423 12872 15637 17884 19992 8304 10424 13090 15741 17988 19996 8307 10438 13146 15762 18081 20070 8347 10503 13157 15777 18089 20161 8369 10596 13206 15787 18102 20199 8882 10636 13258 15845 18260 20200 8408 10723 13265 15901 18284 20284 8431 10729 13313 16002 18285 20294 8490 10801 13345 16026 18309 20328 8535 10825 13358 16087 18456 30332 8599 10858 13436 16088 18466 20415 8617 10907 13443 16095 18493 20422 8640 10981 13454 16098 18531 20484 8662 10984 13507 16103 18576 20488 8692 10997 13595 16113 18581 20514 8694 11003 13596 16196 18644 20557 8744 11051 13662 16248 18671 20561 8849 11102 13720 16341 18731 20569 8858 11123 13830 16370 18768 20631 8913 11126 13834 16418 18791 20643 8922 11169 13868 16440 18883 20722 8923 11210 13876 16475 18918 20725 8953 11241 13919 16476 18997 20815 9029 11287 13954 16542 19051 20835 9035 11331 13994 16577 19060 20865 9093 11379 14018 16591 19098 20868 9125 11388 14150 16636 19099 20915 9212 11412 14255 16638 19131 20949 9236 11418 14274 14 44 64 111 134 146 151 194 216 244 258 311 434 457 519 523 538 619 625 634 640 835 870 1017 1054 1064 1118 1168 1175 1232 1288 1298 1413 1460 1568 1712 1763 1810 1826 1877 1891 1952 1967 1989 1990 2077 2106 2121 2224 2271 3370 2443 2489 2502 2656 2693 2722 2795 2798 2807 2855 3025 3048 3057 3102 3162 3193 3216 3218 3226 3229 3253 3311 3335 3357 3414 3419 3529 3554 3597 3629 3736 3737 3752 3753 3781 3799 3948 4011 4096 4104 41P3 4202 4280 4312 4327 4389 4427 4511 4527 4532 4560 4664 4667 4789 4880 4890 4910 4925 4934 4978 5027 5065 5108 6146 5256 5296 5299 5368 5374 5408 5411 5446 5507 5509 5628 5662 5673 5680 5703 5709 5756 5854 5877 5885 6009 6044 6099 6131 6233 6242 6247 6258 6276 6334 6355 6395 6486 6574 6686 6701 6706 6744 6773 6836 6874 6885 6894 6934 6943 7041 7051 7085 7137 144 2159 4234 6211 237 2181 4269 6260 252 2274 4-301 6352 324 2292 4355 6383 356 2343 4371 6632 367 2409 4387 4662 405 2416 4396 6806 427 2452 4486 6896 508 2514 4576 6898 533 2560 4626 6967 563 2601 4750 7008 Trekking van Dinsdag 20 December. 3de klasse. 2de lijst. Prjjzen van f 100 en daarboven. No. 18020 f 1500. No. 1079 20295 1000. No. 256 12477 14736 400. No, 20872 200. No. 8086 12453 18161 18929 19693 100. Prjjzen van f 45. 41 2127 4189 6176 9470 11215 13929 16224 18344 9472 11232 13935 16229 18379 9519 11257 13972 16314 18383 9587 11385 14135 16320 18403 9646 11419 14169 16350 18407 9707 11431 14)82 16353 18455 977 6 11442 14315 16461 18474 9801 11525 14474 16487 18476 9918 11554 14545 16488 18646 9952 11615 14575 16499 18651 9955 11638 14597 16575 18669 9983 11657 14607 16598 18711 581 2639 4783 7112 10039 11707 14633 16601 18713 605 2742 4814 7116 10063 11824 14654 16655 18736 615 2766 4827 7121 10171 11927 14714 16771 18874 677 2786 4861 7133 10185 11928 14870 16798 19000 691 2849 4886 7174 10211 12062 14891 16808 19016 703 2864 4951 7378 10213 12126 14899 16830 19019 730 2884 4983 7408 10238 12164 14935 16851 19053 1036 2966 5029 7470 10253 12194 14947 16885 19092 1062 2973 5047 7504 10298 12206 14952 16909 19147 1090 3081 5052 7544 10302 12258 15034 16980 19178 1109 3092 5067 7566 10320 12276 15040 16995 19233 1124 3137 5075 7580 10329 12328 15056 17037 19272 1141 3219 5078 7581 10386 12360 15097 17060 19273 1148 3225 5081 7593 10442 12378 15190 17078 19409 1180 3232 5089 7613 10445 12444 15191 17088 19418 1i90 3350 5168 7642 10465 12458 15272 17199 19423 1230 3354 5201 7666 10511 12589 15316 17259 19455 1271 3400 5222 7758 10512 12669 15323 17303 19461 1283 3434 5229 7775 10515 12671 15342 17340 19486 1285 3440 5275 7814 10528 12723 15364 17395 19616 1323 3448 5286 7931 10529 12744 15368 17697 19632 1350 3505 5344 8053 10536 12817 15452 17701 19653 1357 3517 5359 8064 10557 12822 15507 17705 19675 1367 3648 5508 8117 10559 12898 15584 17734 19682 1394 3667 5511 8229 10646 13075 15615 17736 19721 1472 3672 5517 8268 10667 13076 15626 17764 19723 1518 3692 5600 8294 10674 13139 15631 17801 19851 1549 3693 5681 8332 10734 13140 15670 17804 19893 1566 3703 5693 8381 10758 13179 15687 17885 19942 1581 3727 5710 8537 10775 13239 15700 17929 20006 1607 3807 5755 8543 10799 13341 15760 17945 20107 1625 3824 5771 8621 10805 13420 15767 17979 20112 1633 3828 5781 8676 10850 13426 15791 18011 20188 1639 3836 5936 8765 10897 13433 15910 18046 20241 1676 3891 5996 8835 10905 13515 15972 18054 20277 1901 3928 6025 8864 10954 13579 15988 18085 20301 1925 3950 6062 8880 10963 13606 16013 18157 20457 1961 3952 6072 8903 10966 13699 16016 18187 20602 1969 3969 6084 9017 11029 13706 16021 18214 20673 2016 4007 6116 9330 11065 13728 16075 18304 20691 2099 4025 6137 93i0 11099 13768 16166 18314 20811 2102 4182 6166 9428 11108 13925 16222 18315 20859 2124 4185 Middenprijs per 100 kilo Tarwe f 8,Rogge 5,75 Wintergerst 8,25; Zomergerst f Haver 6,25 Erwten 8,40 Paardenboonen 7,Duivenboonen f 8,75; Witteboonen Bruineboonen f 10,60; Boekweit Lijnza d fAardappels 2,60 Koolzaad per zak van 106 liters f Boter per kilo 1,10. Eieren per 26 stuks f 1,25 Er waren ter markt te koop gesteld15 stuks boornvee, 28 varkens. Verkocht 5 stnks boornvee, 17 varkens. S VLAG. Q NAAM. M:i. Van en naar. Lading. Vo.tr Ter leuien 19 Bug. s.s. Ann Webster 2241 Londeu stukg. Vail Ter Keuien 19 20 Eng. s.s. idem Faraday Corennie 2525 1765 Rotterdam Goole ledig idem Voor (■lent 19 20 Eng. s.s. idem idem Duits. s.s. Eng. s.s. Cholmley Ouse Gotha Italia Ibis 3879 2158 1976 2469 3378 Riga Goole idem Riga Liverpool hout stukg. idem hout stukg. Van f ienl 19 20 Eng. s.s. idem idem idem Truro Sea Belle Calder Rallus 2366 2152 1992 2942 Hull Londen Goole Liverpool stukg. idem idem idem Maandag 26 n 0.43 1.5 Dinsdag 27 n 1.24 1.45 Woensdag 28 u 2.2 2.20 llBSSSBSHSSSffiSBS HS355S35iHSB3§BMaSj

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 3