j. 150,000 kg. Superphospliaat 30,10 Chilisalpcler. ..Vooruitgaeg is ons streven", Veeren- en Sapokbedden, NAAMKAARTJES. 55 cent en hooger. Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en lijfrente mmm&m mm Gebroeders KAAN, te Hoek. J. JIMJ-HOEBE, Ter News. Ploegen van Rud: Sack. H UIDENZO UTERI J. Redding voor Borstlijders! Inbraakvrije BRANDKASTEN Prima Goudsche en Leidsche Kaas. Triomf Orgels, J. de Smidt-Pothoven, Amerikaansche Orgels, ALMANAKKEN Doslmatigs Samsnwcrking te ietoieik:. Pl.m. 200,000 K.G. Superphosphaat en 20,000 K.G. Chilisalpeter. J de Smidt-Pothovsn, J. A. PATEER Ez. Hontenisss. WHHTIHJASSEflff. Gevraagd sen gepasporteerd Militair, De oude en welbekende Balsempillen KISTEN Ely KLUISDEUREN. ssn Arbsidsrshuisjs, Grootste Zeeuwscbe Orgelhandcl A. S. J. DKKKER, GOES. SCHEURKALEKDERS Openbare Verpachting. Vereeniging Uiterst concurreerende prijzen. Louis Nagel C°. W. de Puiijsscher VV ZH in assurantien op Beurspolis, IJverige Agenten gevraagd. HET ANTIZUUR, TE KOOP YOOiyiAfillll l Ter Neuzen. P. J. van de Sande. aanbesteed: Tot 1 Januari extra korting op de prijzen. H.H. Winkeliers GR0NDN00TENK0EK en MEEL 48 pct. eiwit 7 pct. yet a f 10,75 per 100 Kg. GEDROOGDE SPOELING JL 28 10 8,95 GEDROOGDE SPOELING B 16 6 6,25 Leipzig—Plagwitz. welke den felsten vuurgloed weerstaan. Gebr® TAZELAAH, Ter Neuzen. J M a g a z ij n van Story en Clark, Chicago, De ONTVANGER der Registratie en Domeinen te H u 1 s t, zal op Woensdag 21 December 1898, vm. om 10 uur, ten huize van den heer P. de Lozanne in ,,de Graanbeurs" te Hulst, bij inschrijving in het openbaar verpachten, voor een tijdvak van zeven jaar, van 1 Januari 1899 af Drie perceelen grond, samen groot ongeveer 12,93,50 H. A. in den Koningin-Emmapolder, gemeente Clinge. Alles bij biljetten omschreven. Nadere inlichtingen geven genoemde Ontvanger en de Hoofd-Opziener der Domeinen in Zeeland te Middelburg. Donderdag 29 December 1898, des namiddags te 2 ure, zal ten huize van Jac. Drabbe, te Hoek, worden Voorwaarden en modellen van inschrijving zijn te verkrijgen bij den secretaris der vereeniging L. KIEL. MAATSCHAPPIJ t e AXEL. Het Bestuur van bovengenoemde Maatschappij zal op Dinsdag 27 December 1898, des namid dags ten 2x/s urei len huize van P. Dieleman, in ,/s Lands Welvaren" te Axel, trachten aan te besteden de levering van Voorwaarden van aanbesteding en modellen van inschrijving, zijn op franco aanvrage verkrijgbaar aan 't bureau van de Axelsche Courani, terwijl nadere inlichtingen worden verstrekt door 't Bestuur. N.H. De Superphosphaat moet 18 °/0 phosphor- zuur bevatten. Axel, 6 December 1898. Nameus 't Bestuur, J. RAMONDT, Voorzitter. J. VAN HOEVE, Secretaris. TER NEUZEN. GROOTE SORTEERING Wollen-, Zeegras-, Kapok Houtwol- en Stroomatrassen. Even als vorige jaren biedt ondergeteekende tot het einde van December NAAMKAARTJES aan van af Op elke 100 kaarten ontvangt men gratis 100 daarbij passende enveloppen met sluiting of een prachtige scheurkalender naar verkiezing. Duidelijke opgaaf van namen wordt beleefd verzocht. Ter Neuzen, Dec. 1898. P. J. van de Sande. Naar buiten Ter Neuzen met 15 cent verhooging. Dr. S. R. J. v. SCHEVUHAVElf, E. W. SCOTT cn J. F. L. BLAXKENBERG. 72 150 A 200 MACHINES IN VOORRAAD. GEMAKKELIJKE BETALINGSCOND1TIEN. 1NRUILING VAN OUDE MACHINES. VEELJARIGE GARANT1E. GRATIS ONDERRICHT. ERAAI GEILLIJSTREERDE HOLL. CATALOGUS OP AANVRAGE. PRIJZEN BENEDEN CONCURRENTIE. VOOR ACCOORDMAKING TEN ALLEN TIJDE TE ONTBIEDEN. DROOG en GEROOKT SPEK, GESMOLTEN REUZEL, aan uiterst lage prijzen. Gebr. GLERUM, Zuid-Holl. Spekslagerij, VLISSINGEN. Handel in fijne Vleeschw. TER NEUZEN. EN Uitmuntend veevoeder, onder controle van de Rijksproefstations. Gebruiksaanwijzing op aanvrage gratis en franco bij den agent van de Gist- en Spiritusfabriek te Delft, voor het land van Hulst Wij raden den Landbouwers in Zeeuwsch- Vlaanderen, die zich de PLOEGEN van den Fabrikant 11UD SACK wenschen aan te schaffen, met nadruk aan zich te wenden tot onze agenten de heeren J. BUTIJN, AardenburgJ. A. PATEER Ez., Hontenisse en J. W. DE ZWART, Hoofdplaat en tot hunne onder- agenten, zijnde van de heer J. A. Pateer Ez. de heeren L. C. VAN VESSEM, AxelW. ARENS, Hulst; J. KERCKHAERT, StoppeldijkL. KERCKHAERT, HengstdijkJ. B. VAN DE VELDE, Noordstraat en TH. WEEMAES, Kloosterzande en van den heer J. W. de Zwart de heeren A. M. LEGRAND en J. LUCIEER, beiden te ZuidzandeS. MASCLEE, Oostburg en J. C. DE RIDDER, Retranchement. Tot andere verkoopers in Zeeuwsch-Vlaanderen van ploegen enz. staan wij in geene betrekkiug hoe ook genaamd. De vertegenwoordigers van Rud: Sack voor Nederland en Kolonien, Arnhem, November 1898. WIJNSTRAAT, 33, ROTTERDAM. Assureert tegen de meest billijkste condition houten en ijzeren Schepen, In- boedels in ijzeren schuiten, zoomede goederen tegen zee-, rivier- en transportgevaar. (Sluit met Expediteurs en afladers contracten.) Vraagt premieopgaaf als plaatsvervanger-Marechaussee, in staat f 150 te storten. Adres L. v. d. LEIJGRAAE, Marechaussee te Oudenbosch (N.-B.). Ondergeteekende inaakt bekend, dat door hem KOEIEN- en PAAltDENHUIDEN worden inge- kocht aan sterk concurreerende prijzen. Ter Neuzen. H. HARTOG. Om hen te helpen van't hevig hoesten benauwd- heid, het piepen der luchtpijpen en 't verslijmen der longen, heeschheid en krevelingen in de keel enz. Wanneer alle andere middelen niet helpen, neemt dan in vertrouwen van H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete, oud- leerling der gasthuizen van Gent. Zij doen de fluimen gemakkelijk lossen en spoedig vermiuderen. Ze voorkomen en genezen alzoo de ontsteking der longen. Hoedt u wel voor namaaksels. Eischt wel rond iedere doos het verzekeringsbandje met mijn hand- teeken. H. VAN AKEN. Prijs de doos 0,62£, of franco mits opzending van 14 blauwe postzegels. onfeilbaar middel tegen het znur der kinderen, in fleschjes van f 0,40. Verkrijgbaar 'te Ter Neuzen bij wed. ARIE H. UONZEAxel bij J. WIELANDHulst bij THEOD. FASSAERTZaamslag bij H. RIEMENS Hzn. IP. J. P. THOUSSEL.OT, Weste VVagenstraat SO Hotterdam' PATE>T-PROTEC fOR-SLOT Waarborg voor verscliil Bekroond: le prijs Brandweer-Tentoonstelling, Rotterdam Nov. 1896. steeds in voorraad en aan fabrieksprijzen verkrijgbaar bij Groote en kleine kapitalen zijn be- schikbaar als Hypotheek op Land met of zonder Gcbouwen, ten kantore van A. HOM- BACH, Agent der Rotterdamsche Hypotheekbank. te ZOUTE SPUI (gem. Axel) te bevragen bij JACOBUS BAKKER, aldaar. Ter Neuzen. P. J. GLERUM. Vele soorten Amerikaansche Orgels zijn te koop. Sommige daarvan zijn slecht, doch de meeste Orgels, door orgelbandelaren of hunne agenten aangeboden, zijn wel goed. Maarer is goed beter en bestWij beweren en weten (lat het triomf orgei het beste goed- koopste Amerikaansche orgei is dat ooit werd verkocht. En de ondervinding bevestigt dat. Onze orgels zijn niet maar bekend, ze zijn beroemd. ledereen weet dat bet onze orgels zijn die in Zeeland verreweg het meest worden gekocht. Niemand die zijn eigen belang begrijpt koopt dan ook een orgei alvorens onze instrumenten te hebben gezien en gehoord. Men lette er op dat onze agenten zijn de heeren C. L. OOSTDAM, Ter Neuzen en P. VAN VLIET, Axel; andere heeren agenten kunnen deze orgels niet leveren. Agent van Breebaart's Orgelhandel. de meest gezoclite en wereldberoemde uit de fabrieken van welke steeds met de hoogsteprijzen zijn bekroond. Steeds groote sorteering. Noordstraat, O 94i. Ter Neuzen. EN voor 1899. VAN gevestigd te AMSTERDAM, Damrak 74. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880, No. 28. DIRKCTEUREN: Secretaris der Directie: Mr. J. v. SCHEVICHAVEN Volteekend Maatschappelijk Kapitaal f I.IIUO.OOO. Verzekerd bedrag ruim B 78.000.000.— Ontvangsten in 1897 4.3G7.000.— Reserveu op 31 December 1897 ruim11.700.000.— 25 30 35 40 45 50 JAAKIilJKSClIK premie voor f lOOO.— bij Overlijden uit te keeren. na 20 jaren na 15 jaren of dadeiijk bij overlijden uit te keeren. 18 20 23 28 34 42 30 80 20 40 60 41 41 42 43 46 51 10 60 40 90 70 57 57 58 59 61 64 30 30 10 20 40 80 Ouderdom. Dwlelijli i ui; anil de Jaarlijkselie lijfrente voor f 100 aestort knpilaal. roor inninn'il. vonr vrim wn. 45 50 55 GO 65 70 6 7 8 9 11 13 83 51 39 57 18 51 65 24 99 10 03^ van alle slnitingen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 4