Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderea. AAMItSTilllMi. No. 3700. Zaterdag 10 December 1898. Qsfeni&g bfaidwatr. 38e Jaargarig. Inschrijving voor de Brandweer. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. "Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. advertentiEn Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Burgeineester en Wethouders van TER NE1 ZEN zullen op Diiisdag, 20 December a. s., 's na- middags 7 uren, op het gemeenteraadhuis, in het openbaar, bij enkele inschrijving, aanbesteden Het uitbreken van oude en het maken van nieuwe KEIBESTRATINGEN en daarmede in verband staaude werken. Het bestek ligt ter inzage op de gemeente- secretarie. Plaatselijke aanwijzing za] geschieden op Donder- dag, 15 dezer, 's voormiddags 10 uren, te beginnen bij het gemeenteraadhuis. Inlichtingen kunnen worden verkregen bij den gemeente-bouwmeeester. Ter Neuzen, 8 December 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. C. HARTE, L° Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. FEUILLETON 15) Naar MAX PEMBERTON. IIOOFDSTUK VII. en Paul legt getuigenis af. Paul ging weer in zijn kamer en begon zich te kleeden, onhandig, doch met zekere vastberaden- heid. De boeien, die hij had gezien om Marian's polsen, waren een druk voor zijne eigene handen haar kreet weerklonk nog inzijnoor. Ilij hoorde de zware voetstappen in de ganghij meende de stem van den generaal te ouderscheidenmaar de geluiden werden flauwer, de voetstappen stier- ven weg en weer lag het huis in doodstilte. Die stilte zou voortaan over zijn geheele leven liggen. Hij dacht niet auders, of hij had de vrouw die hij liefhad, voor den laatsten keer gezien. Zij was van hem gegaan met dien ver- schrikkelijken smartkreet op de lippen; wat haar lot zou zijn, wist hij nietalleen dat de ondoor- driugbare deuren achter haar gesloten waren dat de hand van den levenden dood haar had aan- geraakt. Hij was blij, dat ze hem niet gezien had, toen hij een oogenblik aan zijn deur stond om te zien, hoe de soldaten haar van kamer tot kamer sleepten. 'tTengere schepseltje, met het kiudergezichtje en de verwarde haren en de smeekende oogeu zou hem levenslang in hetgeheugen blijven. Hij wist wel, dat de maat van haar schuld en onschuld niet zou worden gewogen door degenen, die een POLITIEK OVERZICHT. Picquart's verhoor voor de strafkamer schijnt nog altijd niet afgeloopen. Belaugrijk is het besluit der strafkamer om ook nog te hooren en daartoe uit Tunis te ontbieden Picquart's vroegeren chef aldaar, den gepensioneer- den generaal Leclerc. Deze heeft, toen Generaal Gonse destijds Picquart, dien hij uit den weg wilde hebben, naar Tunis had gezonden. niet willen toestaan, dat hij verder ging dan tot Gabes, in plaats van tot aan de Tripolitaansche grens, gelijk zijn instructie was. Generaal Leclerc heeft toen, omdat het bedoelde punt „niet een van de veiligste" en er geen haast bij de zaak was, die instructie gewijzigd. In Tunis, weet men, was het ook, dat Picquart door wijlen Henry met geteekende en ongeteekende brieven op allerlei wijzen werd bestookt. Eergisteren reeds moet de generaal zich hebben ingescheept. Het verhoor van rechter Bertulus heeft vier uren, dat van Generaal de Gallifet twee en een half uur geduurd. Naar verscheidene Fransche bladen melden, zal Le Petit Journal door den heer Marinonie, direc- teur en voornaamste aandeelhouder, verkocht worden aan de Jezuieten, vertegenwoordigd door Pater Bailly, van La Croix. De heer Marinoni zou dan aftreden als directeur vervangen worden door den heer Judet, den fellen Zola-hater, die het blad in het laatste jaar heeft geredigeerd op eene wijze en in zulk eenen militair chauvinistischen geest, dat het niet meer te lezen is. Van de twee candidaten van het Centrum voor het voorzitterschap van den rijksdag, graaf Ballestrem en baron Von Hertling, scheen de laatste de meeste kans te hebben. Maar de uit- komst is anders geweest, met 279 van de 340 stemmen is graaf Ballestrem tot voorzitter gekozen. Hij is vroeger al ondervoorzitter geweest, maar voor het vorige wetgevende tijdvak werd hij in zijn oude district niet herkozen, omdat hij voor verhooging van de legeruitgaven had gestemd. De eerste ondervoorzitter, Von Frege, is een Saksische concervatief, een agrarier en eenigszins antisemitisch. De tweede ondervoorzitter is de Duitsch-vrijzinnige Schmidt. Hij bekleedde dien post al in den vorigen rijksdag. Thans werd hij eerst bij de herstemming herkozen, aangezien de sociaal-demokraten bij de eerste stemming hun partijgenoot Singer candidaat stelden en 51 stemmen vonnis over haar moesten uitspreken. Zij, 't zwakke meisje alleen en zonder hulp, had zich gekant tegen de macht en het vreeselijke gerecht van Kroonstadtzij was overwonnen in dien kamp Zij had de wereld des lichts voor de laatste maal aanschouwdhaar hulpgeschrei zou nooit weer door de wereld gehoord worden. Zij zou wegge- voerd worden, en niemaud zou durven vragen waarheen Nu de slag was gevallen, verraste het Paul, dat zijn geest zoo willig wss om hem te dienen, en dat hij zoo helder kon denken. De gevangen- nemiug van Marian Best nam althans een last vam zijn schouders hij behoefde geen ontbulling te doenwat hij wist, was ook bekend aan de bewakers der citadel. En hij moest zich-zelven verdedigen tegen mogelijke verdenkinghij moest woorden van verrassingen verbazing gereed hebben. Hij alleen in Rusland bleef de vriend van de ongelukkige vrouw; om harentwil zou hij alles wagen, in den hoop, dat hij haar nog van dienst mocht zijn. En die hoop begon hem moed te geven hij wist niet waarom. Zijne viugers werden vluggerhij kleedde zich snei aan en verliet het huis. De oude Bonzo was op het voorplein, zijn chef wachtende. Flink en correct, met vierkante schouders en vasten tred, groette de ijzeren man zijn jongen vriend zoo onbevangen, of er niets gebeurd was en zij op een feestje waren. Dag meneer Paulgoed geslapen Dank u, kolonelen u Bonzo maakte veelbeteekende knipoogjes. O, ik slaap altijd goeddat wordt gewoonte En nu ga ik ontbijten met een dame. Hoor je wel? Niet aan mija vrouw vertellen hoor! op hem uitbrachten, om aldus te toonen, dat het van hun afhing of de tweede ondervoorzitter een nationaal-liberaal of een Duitsch-vrijzinnige zou wezen. De uitslag van de verkiezing voor secretarissen, die daarop volgde, zou eerst gisteren bekend worden, men zegt, omdat met behulp van het „Centrum" de sociaal-democraat Schippel gekozen Een sociaal-demokraat als lid van het rijksdagbe- stuur is echter zoo iets nieuws, dat de onder voorzitter Von Frege, naar het schijnt, reeds in vertrouwen aan den voorzitter medegedeeld heeft, dat hij nog overwegen moest, of hij maar niet iever zijn post dadelijk zou neerleggen dan samen met een sociaal-demokraat in het bestuur te zitten. £omt het daartoe, dan kan de stemming nog zonderlinge verrassingen brengen. De naijver tusschen Rusland en Groot-Brittannie, om de heerschappij in Azie, wordt jaar op jaar scherper. Een botsing tusschen de beide reusach- tige rijken schijnt onvermijdelijk, en daar zij in Earopa elkander niet goed te lijf kunnen, meent men vaak, dat deze strijd in Azie gevoerd zal worden. En welk ander land dan voor-Indie kan let tooneel van deze worsteling zijn Indie is de kwetsbare plek van Engeland een reusachtig gebied van 300 millioen inlanders beheerscht door een handje vol van 170,000 Engelschen het schijnt of het weicig moeite zal kosten, het gezag der Britten te doen verdwijnen. De verovering van Indie heeft den Russischen heerschers al meer voor den geest gezweefd, als middel om de Engelsche wereldheersehappij te breken. Peter de Groote moet reeds het denkbeeld hebben gehad, Rusland tot Indie te doen door- dringen, toen hij de in China vernietigde expeditie onder vorst Tscherkaszki uitzond. Katharina II liet zich een uitvoerig ontwerp voor een veldtocht naar Indie voorleggen, en het plan zou in 1796 zijn uitgevoerd, als de keizerin iu dat jaar niet was overleden. In 1801 droeg tsaar Paul het hoofd der Duitsche kozakken Orlof op, om met 22,500 kozakken over Orenburg en door Boekara en Chiwa direct naar den Indus op te rukken en de Engelsche heerschappij //in het hart" aan te tasten. Twee korte briefjes van den keizer aan Orlof vormden het geheele plan van den veldtocht. Toen Czaar Paul dit klassieke bevel tot verove ring van Indie gaf, was hij blijkbaar al door krank- zinnigheid aangetast. lntusschen moest Orlof 27 Februari met zijn kozakken den tocht aauvaarden. Reeds op weg naar Orenburg was het kleine legertje blootgesteld aan de vreeselijke ontbering Zijn grappemakkerij was ouhandig en vervelend, en op dit oogenblik maakte ze Paul half razend. Kolonel, riep hij uit, niet in staat, zich langer te bedwingen, ik hoor, dat ze juffrouw Best gearresteerd hebben is dat waar Bonzo, die op en neer stapte, bleef staan. Ge weet, dat het waar is, kapitein. Ik, kolonel Hoe zou ik dat weten Omdat je aan je deur stond, terwijl men haar de gang af bracht. Zeker heb ik dat gezien maar ik begreep de bedoeling niet. Verdenkt u haar dan kolonel Wij verdenkeu haar niet; wij weten, dat 't haar hand was, die de kaart van batterij 3 tee kende. Haar hand, kolonel een vrouwenhand Zij is op dat gebied zoo onwetend als een kind. Paul trachtte 't te doen voorkomen, of hij buitengewoon verrast wasdoch zijne gebareu waren valsch zijn stem klonk onnatuurlijk. Bonzo sloeg hem gade en las in hem als een boek. Je zult vernemen, hoe onwetend zij is zoo meteen wordt ze verhoord. Ik vertelde u immers, dat ik u van-morgen den spion zou laten zien Als ge op den wal wilt klimmen, kunt ge haar zien in de sloep, die haar naar fort Alexander brengt. Wij volgen haar daarheen, als de generaal klaar is, kapitein. 't Gebeurt niet elken dag, dat wij kunnen ontbijten met een dame te Kroonstadt. Ik kan het niet gelooven, zei Paulik kan het niet gelooven, dat zij Kan het niet gelooven Sacre nom en dat zeg je aan mij, terwijl je weet, dat het waar isterwijl je weetmaar dat zullen wij je we1 van een marsch in den winter door te steppen. Honderden kwamen om in sneeuwstormen, anderen deserteerdeu of verhongerden. Maar na Orenburg begonnen eerst recht de verschrikkingen van een tocht door een land van gebergten en woestijnen. Was de tocht voortgezet, dan zou zeker geen rozak de grens van Indie overschreden hebben, maar den 25 Maart kreeg Orlof het bericht van den plotselingen dood van den heerscher, met het bevel, dadelijk terug te keeren. Bij het in de Tweede Kamer voortgezet debat over de justitie-begrooting dringt de heer Drucker aan op vermiudering van den achterstand in bur- gerlijke zaken. Wanneer bij alle krachtsinspanning hieraan niet is tegemoet te komen, verklaarde de Minister zich voor uitbreiding van de rechterlijke collegies in centra van het verkeer. De heer Drucker ver- dedigde het stelsel om voor een benoeming bij rechterlijke collegies, bekwaamheid boven opgedane routine op griffie of parket verkregen te stellen boven anciennileit. De heer Willinge vond, dat de heer Drucker te weinig waarde hechtte aan routine. Naast be kwaamheid moet rekening met geschiktheid worden jehouden. Met den Minister wenscht hij geen examen om bij de rechterlijke macht te komen. 's Ministers stelsel is te kiezen dengene, die reeds een paar jaren zijn sporen in de practijk verdient heeft boven hem, die pas van de academie komt, wanneer beiden bekwaam zijn en zulks omdat hij ook hecht aan kennis van toestanden, tact, geschiktheid enz. Het middel door den heer Hartogh aan de hand gedaan, om ter voorziening in den bedoelden achterstand het aantal pleitdagen uit te breiden, kan de Minister niet accepteeren. De heer Van der Borch van Heemstede bestreed de voorgenomen opheffing van de rechtbank te Zierikzee en verzoeht althans daarmede te wachten. De heer Van Raalte bepleitte sterk de uitbrei ding van het personeel bij de Rotterdamsche rechtbank, die zijns inziens zeer dringend nrodig is en te compenseeren ware met de opheffing van de rechtbanken te Zierikzee of Breda. Spreker wenschte toevoeging van een geheel nieuwe kamer aan de rechtbank te Rotterdam. De heer Hartogh stemde in met 's Ministers systeem, dat opheffing van kleine rechtbanken, die weinig doel hebben, kan leiden tot versterking van de andere uitbreiding; maar tevens zag hij later vertellen. Je zult je herinneren, dat je eeu dieustknecht van den tsaar bent. Vergeet dat niet, kapitein Paul Bonzo's stem wisselde in verschillenden toonaard, nu luid en verwijtend, dan vriendelijk en zacht. Alle kleur was uit Paul's aangezicht geweken hij gevoelde groote vrees voor deu man, wiens oogen zijne gedachten konden lezenhij kwelde zich met de vraag //Wat heeft hij veruomen wat heeft hij gezien Doch Bonzo, die met elk woord een bedoeling had, legde nu zijn hand op deu schouder van den jongen man, met werkelijke vriendelijkheid. Kom, zei hijik mag niet vergeten, dat je man bent zoowel als soldaat. Ga je koffie drinken en kom dan bij mij op de kade. Wij zullen samen overvaren en dan zal je zelf de ge- schiedenis vernemen. Paul dankte met verlegen woorden en verliet hem haastig. De kolonel keek hem na, met niet onvriendelijken blik. Een verliefde, die behekst is door een knap gezichtje, zei hij. Straks zal hij wel tot in- zicht komen en als hij dat niet doet, zullen we weten, hoe met hem te handelen. We zullen hem dikwijls naar 't fort sturenals er iets meer tus schen hen bestaat, zal dat gelegenheid geven om 't gewaar te worden. Tevreden over dit besluit, hervatte de kolonel zijn wandeling op de plaats, en Paul spoedde zich stadwaarts, elke aanraking met andere menschen ontwijkende. Hij zag niets, hoorde niets van het ontwakende leven om hem heen. //Marian is gevangendie woorden suisden hem in de ooreu. Soldaten groetten hemhij merk-- 1 ri..l»a»von..T^ge^^rT op KeeMttlagent ij ,len n.tge.e, J- OK te Ter Meoxeo. r-Ttptwi--a.-att »y-.rr -szltzji. - Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken, ingevolge art. 5 der Brandweerverordening bekend: dat verplicht zijn ter secretarie der gemeente tnsschen a en 14 Janiiari 1899 aangifte te doen voor den dienst bij de brandvreer a. alle mannelijke personen in de kom van de gemeente wonende die den leeftijd van 30 jaren hebben bereikt en niet zijn ingedeeld bij de brandweer of daarvan op grond van loting zijn vrijgesteld, en b. zij, die zich in den loop van dit jaar in de kom der gemeente hebben gevestigd voor zoover zij hun 31,te jaar zijn ingetreden, en dat bij verzuim van aangifte de betrokken persoon zonder loting wordt in dienst gesteld. Ter Neuzen, 9 Dec. 1698. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. C. HARTE. L°. Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. De Opperbrandmeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat eene oefening voor het geheele personeel der brandweer in die gemeente zal plaats hebben op Ilaandag, 43 December I89H, aanvangende 's namiddags 6 uren. Ter Neuzen, 9 December 1898. De Opperbrandmeester, S. VAN REES. B-ML_,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1