eenig Meubilair, als: All REMONTOIR. Dagelijks te bekomen: EEN WOONHUIS B Verkoopingen Verkrijgbaar: Almanak Voor 1899 Hi BILJAUT, LUNKOEKEN In geheel Nederland Letterzetter 55 cent en hooger. J Jurrij-Hoebe. Ter Neuzen. Veeren. Kapok. Vlokken. Zeecras en Hondo! per pwicM. VERPACHTINGr ALBERT STANDAERT, Boomen. staande Sparren en HUIDENZOUTERIJ. NAAMKAARTJES. alle soorten HATRftSSEK in verscliillende prijzen. WATER in don rsgenbak Gouden-, Zilveren-, Double-, Nikkei- en Zijden Yestkettingen. Gouden,-, Zilveren-, Double-, Nikkei- en, Stalen Brillen en Penee-nez. BRANDHOUT, Magazijn van Pendulen (in verscliillende kleureiD, Regulateurs, Barometers, Thermometers, Verrekijkers, Wekkers enz. GoudenZilveren- Niele-, Oxyde- en Nikkei Horlogi'en Middelen van vervoer. 40 koopen schoone Beukenboomen, 20 koopen Eikenboomen, 32 koopen zware Sparren, 18 koopen Eikenboomen, bij 1'. J. van de Sande te Ter Neuzen, n^IEXEIMIT FBOBF. ijverige Sub-Agenten H.H. Winkeliers Magazijn van Manufacluren en Bedden Veeren-, Kapok-, Vlokken- en Zeegrasbedden, Nederl. Herv. Kerk te Ter Neuzen, Woensdag, den 7den December 1898, des namiddags te half dne ure, in de consistorie achter de pastorij. De voorwaarden zullen, van af den 3()sten dezer, dagelijks, uitgezonderd den tussehentijdsinvailenden Zaterdag en Zondag, van des voormiddags lO tot 1 ure, ter inzage liggen ten kantore van den Kerkelijken Ontvanger. De inschrijvingsbiljetten moeten voor e€»n ure, des namiddags van den dag der verpachtmg worden ingeleverd ten kantore van den Ontvanger voornoemd. Ter Neuzen, 26 November 1898. raaragaafet. De Notaris De Ridder, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van mejuf- frouw de wed. F. WAI.RAVEN, op WOENSDAG 7 DEC. 189 8, in plaats van 30 Nov.) des morgens om 10 ure, in het openbaar verkoopen A. a an liaar woonliuis te Ter Neuzen. 1 BRANDKAST, TUINBANK, TU1N- TAFEL, STOELEN, EMMERS, 1 HAARD, 1 KACHEL, FORNUIS, SCHUURTAFEL en DOOFPOT, 1 MANGEL, ZONNEBLIN- DEN, TRAPJE en 2 LAM PEN. ten liuize van den heer Keersemaker aldaar Zeer fijne en elegante Fantasie- en Rouwbroches. TTUE/ HSTEUZE2>T_ CV. 13. EEN IEDER wordt beleefd uitgenoodigd de rijke en enorme sorteering te komen bezichtigen, en zich van de ongekende lage prijzen te overtuigen SPEK en KRIPPEN h 60 cent, WORST 65 cent, LAPPEN en SCHIJVEN 70 cent de k.g. bij D. VAN TATENHOVE, Slager, Ter Neuzen. Green wich-tijd. Spoorweg Ter NeuzenGent. in de Lange Kerkstraat. Te bevragen bij D. v. d. OUDEN, Noordslraat, Ter Neuzen. 1 KASTJE, 3 TAEELS, 1 SPIEGEL, 6 STOELEN, 1 PERS met toebehooren, COU- RANTENBAK, 1 VLA.G, 1 PENANTTA- A AK HEWERK,US6'sTOELEN,"T°TAFEL, LS. V8fl Waesberahe-Janssens KOOLBAK, HA ARDSTEL, 1BOUILLOIRE, I 2 LEDIKANTEN, een met ressort, 1 PLUI MENBED en PELUW, 1 OVALE UIT TREKTAFEL, 1 NACHTTAFEL, 1WASCH- i bj g" TAFEL, 3 SPIEGELS, BUREAU, 10 STOE- f J I H A S D b L. LEN, 2 PETROLEUMTOESTELLEN, IJZE- I BW REN PANNEN en POTTEN en verder I.TZERWERK, 2 RACHELS, 1 KLEER- KAST, 3 DROOGREKKEN en wat meer zal worden geveild. TE HUL8T, Correspondent lste Klasse der Nederl. Bank. te WACHTEBEKE en WYNKEL. De Notaris Deschlins, zal in het openbaar verkoopen Namens den heer THEOPHIEL POULLIER KETELE, nijveraar te Rijssel, op Maandag 12 December 1898, om 9 ure 's morgens waaronder ter dikte van 2 meters ter dikte van 1 meter tot 1 meter 40 centimeter. Alle staande teWachtebeke in de peenegoederen. Te vergaderen om 8£ ure 's morgens, in de herberg „in 'tVoske" wijk Peene. b Namens de BURGERLIJKE GO DSHUIZEN der stad Gent, op Dinsdag 13 December 1898, om 9 ure 's morgens in den Plasbosch 10,000 gevelde SPARREN, 20,000 bussels SPARRENSNOEI, 2000 bussels EI KEN SLAGHOUT en 117 mijten droge SPARREN- BROTSEN. Alles staande en liggende te Wachtebeke, Ileide, en te Wynkel, Rostyne, in de bosschen van gemelde Godshuizen. Te vergaderen om 8 ure s morgens, in de herberg van WE Bernard van der Eedt, te Wachtebeke, Heide. INCASSO, EFFECTEN, ASSURANTIEN, HYPOTHEKEN, enz. BEZORGT den In- en Verkoop van Effecter. op de Beurzen van Amsterdam, Brussel, Londen en Parijs. KOOPT en VERKOOPT Buitenlandsche Wissels, Coupons, Banknoten en Munt. Verschaft Wissels, Credietbrieven en Reis- wissels op de voornaamste plaatsen van Europa. Opent Rekening-courant met renteberekening en geeft gelden tegen borgtoclit of auder solied onderpand. Bezorgt nieuwe Couponbladen. Belast zich met alle verrichtingen bij deGroot- boeken der Nationale Schuld. Sluit Yrerzekeringen van allerlei aard en Hypotbeken als agent van de Amsterdamsche Hypotheekbank te Amsterdam. IS TE SPREKEN: elken Woensdag te Ter Neuzen in het „Nederlandsch Logement," elken Zaterdag te Axel bij mejuffrouw de Wed. Rolff en alle dagen te Hulst ten zijnen kantore Een goed onderhouden met toebehooren. Adres Bureau dezer Courant. in elke hoeveelheid verkrijgbaar, bij p. VAN DER BENT, Slager, Ter Neuzen. AGENTEN gevraagd, voor gemakkelijke werk- iring, tegen hooge provisie. Boden van Begrafenis- fondsen en andere Vereenigingen genieten de voorkeur. Br. fr. letter D. E. STUART's boekhandel Vlissingen. Voor een MELKONTROOMER van de nieuwste constructie, die op alle tentoonstellingen, waaraan hij deelnam steeds de eerste prijzen behaalde, worden gevraagd. Franco brieven letter A, bureau van dit blad. Ter Snelpersdrukkerij van P. G. W1JTMAN te Middelburg, kan een geplaatst worden. Zij die kennis hebben van de Snelpers hebben de voorkeur. DROOG en GEROOKT SPEK, GESMOLTEN REUZEL, a a n uiterst lage prijzen. Gebr. GLERUM, Zuid-Holl. Spekslagerij, Handel in fijne Vleescbw. VLISSINGEN. TER NEUZEN. Ondergeteekende maakt bekend, dat door hem KOEIEN- en PAARDENHUIDEN worden inge- kocht aan sterk concurreerende prijzen. Ter Neuzen. H. BARTOG. Eekloo naar Schoondijke. Schoondijke naar Eekloo. Maldeghem-Draaibrug Schoondijke-Breskens Breskens-Schoondijke Draaibrng-Maldeghem Draaibrug naar Sluis. Sluis naar Draaibrug. Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. Spoorweg Ter NeuzenMechelen. Even als vorige jaren biedt ondergeteekende tot het einde van December NAAMKAARTJES aan van af Op elke 100 kaarten ontvangt men gratis 100 daarbij passende enveloppen met sluiting of een prachtige scheurkalelider naar verkiezing. Duidelijke opgaaf van namen wordt beleefd verzocht. Ter Neuzen, Dec. 1898. P. J. van der Sande, Naar buiten Ter Neuzen met 15 cent verhooging. Ter NeuzenBrussel over Lokeren. VAN TER NEUZEN. Spoorweg VlissingenRoosendaal. Spoorbootdienst WalzoordcnVlake. Wagendienst llulstWalsoorden. VAN HET A AN DE OP v. Ter Nenzen n. Gent 5,35 8,37 1)12,03 5,13 Sluiskil 5,41 8,46 12,12 5,21 Sluiskil (brug) 5,43 8,48 12,15 5,24 Philippine 5,49 8,52 12,20 5,28 Sas van Gent 6,00 9,01 12,29 5,37 (aankomst 6,08 9,05 12,34 5,42 (vertrek 2)5,20 6,20 9,10 12 49 5,52 Aank. te Gent (kl. st. 6,10 6,56 9,46 te Gent (gr. st.) 6,25 7,10 9,58 1,30 6,38 1) Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,15. 2) 's Vrijdugs alleen. Selzaete r. Gent (gT.st.)n.TerNeuzen 5,24 Gent (kl. st.) 0 (aankomst Selzaete \yerirey Sas van Rent Philippine v. Sluiskil (brug) Slniskil Aank. te Ter Neuzen 5,37 6,13 6,17 6,29 6,37 6,41 6,45 6,51 8.20 8,31 9,05 9,09 9.21 9.30 9,34 9,36 9,43 •12,06 12,17 12,48 12.51 1,03 1,11 1.14 1,17 1,25 5,0? 5,11 5,46 6.00 6,15 6,28 6,34 6,40 6,50 nur. 8,05 8,12 8,15 8,20 8,81 8,86 8,50 9,23 9,34 7,56 8,0? 8.46 8.55 9,10 9.18 9,21 9.27 9.35 VAN VAN HET 'sVrijdags vertrekt deze trein nit Gent om 12 CORRESPONDENT1E (t). Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,51 8,53 Eecloo n. Selzaete 5.15 8,12 11,50 4,43 7,46 Selzaete n.Moerbeke en Lokeren 6.18 9,09 12,52 5,47 8.52 Lokeren n.Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 12,05 3,44 8,08 Gent n. Brussel 7,19 7,35 8,09 8,39 9,21 10,50 12,14 1,37 3,44 4,36 5,51 6,53 9.42 Brussel n. Gent 7.00 9,16 2,38 6,08 Gent n. Ostende 8,22 8,24 10,49 1,03 3,55 4,05 7,10 Ostende n. Gent 5.01 6,05 8,53 10,57 1,36 2,29 5,18 5,48 Eekloo per spoor 7,17 9,49 1,50 Eekloo ST. 7,15 9,50 1,36 Watervliet H. 8,04 10,40 5,25 Uzendijke 8,22 11,10 5,46 Aank. Schoondijke 8,43 11,87 6,10 1,45 Aank. Vertr. 6,46 4,29 8,21 A 8,40 Vertr. Schoondijke IJzendijke 5,95 Watervliet L 6,09 Aank. Eekloo 6,45 Vertr. per Bpoor 8,08 Aank. Maldeghem per spoor 7,41 Vertr. 7,42 Aank. Draaibrug 8,32 Vertr. Schoondijke 9,30 Aank. Breskens 9,53 9,32 1,45 4,42 10,46 2,25 5,36 11,12 2,56 6,05 11,48 3,30 6,42 11,50 4,43 7,46 11,48 10,00 1.37 1.38 2,31 3,20 3,45 4,3 7,5 7,0i 8,5 9,47 10,0g Vertr. Breskens Aank. Schoondijke Vertr. Draaibrug 6.13 Aank. Maldeghem 7,11 Vertr. per spoor 7,19 6,23 10,34 6,48 10,59 7,35 11,46 9,22 12,42 9,29 10,46 12,56 1,18 1,43 2.37 3.38 4,09 4,15 4,40 5,23 6,25 6.33 Vertr. Draaibrug 5,31 6.09 7,35 9,37 11,07 11,51 2,32 5,30 8,17 Aank. Sluis 5,48 6,26 7,52 9,54 11,24 12,08 2,47 5.45 8,20 Vertr. Sluis 5,51 6,29 8,10 10,43 11,29 2,10 5,06 7,43 8,35 Aank. Draaibrug 6,08 6,46 8,27 11,00 11,46 2,27 5,23 8,00 8,50 T Ter Neuzen 6,25 9.47 1,28 St. Nicolaas 7,42 Aank. te Gent (Waes) 8,40 12,24 3,19 5,52 7,08 8,12 Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst Clinge Aank. te St. Nicolaas Vertr. Aank. te Mechelen 6,25 6,33 6,42 6,50 6,59 7,15 7,33 8,28 9,24 9,47 9,55 10,04 10,12 10,21 10,37 10,55 10,57 11,53 v. Mech. n. St. Nic. en T. Neuz. 6,38 10,28 St. Nicol. n. Ter Neuzen 7,50 11,40 Clinge 8,10 12,00 Hulst 8,32 12,22 i Kijkuit 8.40 12,30 Axel 8,48 12,38 Sluiskil 8,57 12,47 Aank. te Ter Neuzen 9,05 12,55 1,28 1,36 1,45 1,53 2,02 2.18 2.35 3 05 4,04 1,25 3,10 8,30 3,50 3,58 4,06 4,14 4,22 5,52 6,00 6,09 6,17 6,26 6,42 7,00 7,17 8,16 6,03 7,02 7,48 8,10 8,18 8,26 8,35 8,48 T. Ter Nenzen 1203 5.13 v. Brussel Selzaete 12,52 5,47],, Selzaete .Brussel 3,15 9,36 a. Ter Neuzen 5,87 9,09 9,43 10,18 6,84 12,51 8 55 1,25 9,35 CORRESPONDENT! E (t). St. Nicolaas n. Antwerpen 7,42 11,36 2,56 7,13 8,26 Antwerpen n. St. Nicolaas 6,53 9,02 iO,37 12,30 6,18 St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,34 1.15 6,14 Mechelen n. Brussel 9,28 11,55 4,15 8,27 10,15 10,42 Brussel n. Mechelen 6,10 9,42 12,44 5.36 Mechelen n. Leuven 9,26 1,23 1,26 4,14 10,16 Leuven n. Mechelen 5.44 9,37 12,10 5,32 (f) Deze uren geven de directe eorrespondentie van en naar Ter Nenzen aan. v Vlissingen n. Roosendaal 6,53 9,15 1,07 3,40 *5,25 5, 3 6,34 r, Roosendaal naar Vlissingen 6,50 9,16 9,27 1,10 4,10 7,40 9,10 le en 2e klasse. v. Walsoorden n. Vlake: ra. 4,50 8,50 nm. 12,45 3,35 Ylak*1 n. Walsoorden vmc 8,01 10,30 nm. 2,15 5,15 t Hulst n. Walsoorden: vm. 7,00 11,00 nm. 2 05 8 05 Walsoorden n. Hulst ougeveer 8 45 11,30 lm. 3,15 6,15

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 4