Gemengde berichten. Telegrafische berichtan. TER NEUZEN, 5 December 1898. 374 18 s., 7 ij., 3 h., 3 p.p., 1 m., 1 k., 3 1., 18 s., 3 m., 3 ij., 2 h., 1 p.p., 3 1., 19 s., 6 ij., 3 m., 2 h., 2 k., 1 lbz., 11., 16 s., 6 m., 6 ij., 2 h., 2 p.p., 1 lbz. 17 s., 8 ij., 6 h., 4 m., 2 p.p., 1 k., 1 lbz. 21., 18 s., 7 m., 3 ij., 2 h., 1 p.p., 1 k., 11. 14 s., 6 m., 5 h., 3 ij., 3 p.p., 1 k., 41. 18 s., 6 h., 4 m., 2 ij., 1 p.p., 1 lbz., 1 1. 21 s., 9 h., 6 ij., 2 m., 1 p.p. 19 s., 10 h., 6 ij., 3 pp. 14 s., 5 h., 1 p.p., 1 k., 1 al.e. 78581 72019 844637 z. i. voor den Nederlandschen veehouder te be- zwarend zijn, heeft zich tot de commissien van aankoop en tot de afdeelingen van genoemden Bond gewend met verzoek geen aankoopen van veevoeder, meststoffen, granen, steenkolen enz. in Belgie te doen tenzij de prijzen belangrijk met die van audere landen zouden verschillen, zoolang de Belgische Regeering de greuzen niet ruimer openstelt voor het Nederlandsch vee. De Staats-Ct. meldt, dat de tijdelijke sluiting van Esschen voor den invoer van Nederlandsch melkvee het gevolg is van het ontdekken van drie gevalleu van mond- en klauwzeer bij uit Ne- derland aangevoerd vee in de quarantaine-inrich- ting te Esschen. Iutusschen schijnt verwacht te mogen worden, dat de sluiting spoedig zal worden opgeheven en dat de kantoren te Esschen wellicht reeds voor den invoer op 15 December e. k. weder geopend zullen worden. In den laatsten tijd wordt door de directie der posterijen streng de hand gehouden aan de bepalingeu die ten opzichte der briefkaarten gelden. Ten einde meerdere teleurstellingen te voorkomen, laten wij hier de bepalingen volgen, die voor deze kaarten gelden Briefkaarten door de particuliere nijverheid in omloop gebracht moeten overeenstemmen met de rijksbrief kaarten wat betreft de gedrukte opschriften, de afmetingen en de stevigheid van het papier. Die kaarten moeten dus of het opschrift Brief kaart" zonder meer dragen, zooals de rijksbriefkaarten van 3 cent, of voorzien zijn van het opschrift ^Briefkaart (carte postale) Algemeene Postvereeni- ging (union postale universelle) zijde voor het adres bestemd (cote reserve a l'adresse)" zooals de rijksbriefkaarten van 5^ cent. Aan die opschriften mag geen woord worden toegevoegd, maar daarvan mag er ook geen worden weggelaten. Het is ge- oorloofd iedere kleur van papier te bezigen. Het is geoorloofd eene binnenlandsche rijksbrief- kaart door bijplakking van het verschuldigde port, dienstbaar te maken voor verzending naar het buitenland. Het is geoorloofd de particuliere kaarten onver- schillig of ze van het opsch'ift //Briefkaart" of hcarte postale enz." zijn voorzien, dooreen te gebruiken zoowel dus voor het binnen- als voor het buitenland. Aan de adreszijde is het geoorloofd, behalve het adres, te vermelden den naam, het beroep en de woonplaats van den afzender. De aanduiding van het beroep behoort te zijn zoo beknopt mogelijk. In de meeste gevallen zal men dus met een enkel woord moeten volstaan. Het is geoorloofd het adres door middel van een eliket op de briefkaart te plakken, mits de afmetingen van het etiket 5 bij 2 centimeter niet te boven gaan. Het is geoorloofd om de briefkaart een gedrukten rand te plaatsen. Aan de achterzijde is het geoorloofd op eene briefkaart dienende tot ontvangbewijs van gelden een plakzegel vast te hechten. Het is geoorloofd een telegram te schrijven op een briefkaart aan een telegraafkantoor gericht, en de verschuldigde kosten voor overseinen te voldoen door middel van op de kaart vast te hechten telegramzegels. Alle andere bijvoegingen, aanhechtingen enz. enz. zijn verboden. Door Gedep. Staten van Zeeland is, in de plaats van den met 1 Jan. a. s. eervol ontslagen agent van den prov. stoombootdienst op de Allen, die Paul Zassulic dien avond ontmoetten, verklaarden, dat hij waggelde als een beschonkene. Hij herkende zijne vrienden niet, of drong hen op zij. Nu en dan stond hij op 't punt, twist met iemand te kriigen. Een jong luitenant, dien hij haast onderstboven liep, ging hem achterna en schold hem uitmaar toen Paul zich om- draaide, droop de jongeling afer was geen beter schermer, geen juister schutter met 't pistool dan kapitein Zassulic. Hadden degenen, die hem nu zagen, als een dronkenman zijn weg vervolgend, in zijn binnenste kunnen lezen, dan zouden ze hebben ervaren, dat zijn moed nu worstelde, in vreeselijken kamp, met zelfverwijtdat hij zich voornam, alles te zeggen te middernachi, den volgenden morgen vroeg, in den loop van den dag. Hartelijk heette men hem welkom in de kazerne, aan den disch der officieren. Maar de man die opstond om hem te groeteu met een vriendschap- pelijk woord, bleef steken en riep, ontsteld door zijn voorkomen Maar je bent ziek, oude jongen Sapristi heb jij je gelaat met sneeuw be- pleisterd, Paul Hij heeft ruzie gehad met la Petite" en komt hier om genezen te worden. Paul keek woest naar den laatsten spreker, een grinnikenden vaandrig. Houd je mond, of ik zal dien sluiten De jonge wapenbroeder verliet langzaam de kamer. Mij scheelt niets, vervolgde, hij, terwijl hij zijn jas uittrok en een glas brandewijn van de lafel nam, of 't moest komen van den vrijn, Wester-Schelde W. F. Harte alhier, benoemd de heer J. F. Koevoets, sergeant bij de infanterie, te Bergen op Zoom. Nadat de deklast van de Noorsche bark Flid op de reede alhier in een lichter was over- geladen, is ook het water uit het schip gepompt, welk werk reeds gisteren middag was afgeloopen. Alsnu bleek het schip van onderen niet lek te zijn, daar het geen water maakte en het dus vol water geloopen was langs boven door de over slaande zeeen. Het barkschip, met zijne ontredderde verschan- singen, is gisteren namiddag hier binnengesleept en opgeschut, om verder te lossen. Vrijdagnamiddag werd van uit Bath waar- genomen, dat ter hoogte van't schaar van Saeftinge een uit de richting van Hansweert gekomen ijzeren 2mast aakschip plotseling zonk, terwijl men omtrent het lot van het scheepsvolk in 't onzekere bleef. Een Belgische schipper, die Zaterdagmorgen met zijn schip van de suikerfabriek te Beirendrecht bij Santvliet te Bath inklaarde, heeft zich bij het aakschip opgehouden en een telegram naar de fabriek gezonden, meldende, dat het vaartuig was van F. Wouters, wonende te Santvliet. Dit schip heeft te TerNeuzen suikerbieten geladen voor de fabriek van Beirendrecht en is Vrijdagmorgen diepgeladen uitgevaren, zoodat het schip vermoe- delijk bij den hevigeu wind vervuld is. Omtrent het lot der opvarenden, de schipper, zijne vrouw en 3 kinderen, benevens de knecht, kan men niets anders aannemen dan dat alien verdronken zijn, daar men, wanueer ze in hun eigen boot geland waren, thans wel al iets van hen zou vernomen hebben. Het schip ligt midden in 't vaarwater en half vloed was de mast nog half zichtbaar. Gedurende het loopende jaar zijn aan den spoorweg alhier de volgende zeeschepen aangekomen om aldaar te lossen of te laden. Maand. Getal. Geladen met: K.m. inhoud bruto. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November 36 30 34 33 41 33 36 32 39 38 22 In deze kolom beteekenen de letters s. stukgoederen ij. ijzer, h. hoot, pp. pijpaarde, m. minerie, k. kolen, lbz j andbouwzout, al.e. aluminiumerts, 1. ledig. Uitgevaren zijn in Januari 24, in Februari 24, in Maart 24, in April 26, in Mei 23, in Juni 31, in Juli 26, in Augustus 24, in September 29, in October 22 en in November 19 zeeschepen, totaal in dit jaar 2 72. dien ik met den ouden Bonzo gedronken heb. Ik ontmoette hem en moest een flesch ouden bourgogne met hem leegen. Begrijp jelui De officieren wisselden snelle blikken. Som- migen haalden de schouders op, anderen draaiden de spellen kaarten, die ze gereed hadden, tusschen de handen. Paul vond die kaarten een welkome afleiding. Waar wachten we op P vroeg hij bruusk. Om nog meer praatjes te maken over mijn uiter- lijk P Zeg, Sergius, Karl, blijf jelui daar den heelen avond zitten slapen De aldus aangemaande luitenants stonden op uit de luierstoelen en namen plaats aan de speel- tafel. Zij begrepen niet, wat hun vriend scheelde. Ze hadden een vaag vermoeden, dat de mooie Engelsche in 't spel was, maar hadden hun huid te lief om openlijk die veronderstelling te durven uitspreken. Ik zal je geld winnen, Sergius, en mijn hoofdpijn genezen, riep Paul luidruchtig, toen zijn vriend begon te geven er zit altijd hoofd pijn op, als je Bonzo ontmoet na den eten. Soms zit er ook hoofdpijn op, als je hem 's morgens ontmoet, zei Karl, een kaart op de tafel werpend. Dat is't ergste met die gesloten menschen je vraagt je zelf altijd af, waar ze aan denken, en zoo krijg je hoofdpijn. Nooit komt men er achter. Hij is den duivel te slim af in allerlei streken. Hij kan de papieren lezen, die iemand in zijn zakboek heeft; dat heb ik bijge- woond. Dronk hij bourgogne van-avond vroeg Sergius, een paar roebels over de tafel schuivend, ilijkbaar nog niet warm voor het spel. Ik St. Janstcen. Bij de weduwe Van Overmeyre te Kapellebrug is in den vroegen morgen van Zaterdag eene koe uit den stal gestolen. Eene poging in den avond van denzelfden dag gedaan om eene koe te stelen bij den landbouwer Ad. Pieters is mislukt. - De heer F. Hertogh van St. Jansteen, onderwijzer te Oud-Gastel is als zoodanig benoemd te Amsterdam. s Gr.ivenhage, 5 Dec. Het Openb. Ministerie liet in de zaak Vemer het //met voorbedachte rade" vallen, achtte vele verzachtende omstandigheden aanwezig, vooral het demonisch karakter van Mevrouw Meijer, maar nam gedeeltelijk toereken- baarheid aan en vorderde wegens doodslag twee- maal gepleegd 10 jaar gevangenisstraf. Amsterdam, 5 Dec. Heden morgen is brand uitgebroken in een kapperswinkel op de Heeren- gracht alhier. De kapper sprong uit de bovenste verdieping doch kwam vermorseld op de straat neer. De kappersvrouw en een commensaal verbrandden terwijl een bediende vermist wordt. Op het oogenblik dat de knecht van den molenaar R., uit Retranchement, zich even van zijn paard verwijderde, ging dit achteruit, waardoor het, met de kar, terecht kwam buiten de sluis van het waterschap der sluis aan de Wielingen. Alle pogingen om het paard te redden waren vruchtelooshet paard is er levenloos uitgehaald. Aan den gemeenteraad van Kruiningen is door de electriciteits maatschappij //Phaeton" te Nijmegen concessie gevraagd voor de oprichting en exploitatie van een centraal station voor elec- trische verlichting te Kruiningen en Hansweert. Nabij Leiden was Vrijdagmiddag een koe, welke haar geleider was ontsnapt, onder den trein geraakt, de reizigers kregen een hevigen schok en de trein stond plotseling stil. Nadat men met veel moeite de overblijfselen van het dier van onder den trein had gehaald en aan den weg neergelegd, kon de reis weer voortgezet worden. Te's Hertogenbosch hebben tal van ambachts- lieden zich vereenigd en verbonden om bij overlijden van een hunDer aan de overblijvende leden van het gezin een uitkeering in eens te doen, teneinde daaruit de kosten van begraven enz. te bestrijdeh. Het bestuur zal de gelden geheel gratis innen en aan de rechthebbenden afdragen, en om de deel- neming algemeen te doen zijn is de bijdrage per persoon op een dubbeltje gesteld. In den nacht van Donderdag op Vrijdag verschenen de kippendieven te Teeffelen (gemeente Doyen) op twee plaatsen en sloegen daar hun slag. Hetzelfde meenden zij te doen in een huis in het aangrenzend Lithooyen, doch hier werd een der bewoners wakker en begaf zich nagenoeg ongekleed naar het achterhuis. Daar ontwaarde hij twee personen, waarvan er een bezig was licht aan te steken. Terwijl hij dezen aangreep en hem met zijn klomp zoo'n slag in den nek toebracht, dat hij op den grond viel, ontvluchtte de andere. Maar ook den getroffene moest hij loslaten, omdat deze met een mes dreigde. De politie is, naar gezegd wordt, een der daders op het spoor. Aan de politie te Dordrecht werd Zaterdag- ochtend kennis gegeven, dat van een aantal huizen, aan de Kalkhaven, de looden afvoerbuizen afge- broken en verdwenen waren. Een terstond ingesteld onderzoek bracht aan het licht, dat de ontvreemde pijpen, aan stukjes gebroken, reeds bij een opkooper waren verkocht, bij wien zij derhalve in beslag genomen werden, terwijl het bleek, dat 5jongens van 13—16 jaren oud de daders waren. Te Tilburg is eene poging tot schaking gepleegd van een lOjarig meisje, dat omstreeks half zes des avonds door vier kerels werd aange- vallen en een eindweegs voortgedragen. Om het kind het schreeuwen te beletten, hield ee'n hunner het den mond gesloten, waarna zij het in een wolbaal wikkelden en een zijstraat insloegen. Bemerkende dat zij verrast waren, lieten zij het kind los en maakten zich uit de voeten. Terwijl Vrijdi^gavond zekere vrouw S. in het Ottenstraatje te Tilburg alleen thuis was, ga hem altijd uit den weg, als hij bourgogne drinkthet is een teeken, dat er gevaar dreigt. Champagne, nu, dat beduidt vrede. Hij heeft mij zelfs wel eens op den schouder geklopt, als een getemde beer, na een flesch champagne. Jelui zult hem morgen-ochtend niet erg gezellig zien kijken, riep een der heeren, die naar 't spel stond te kijken. Jelui hebt zeker gehoord, dat hij nieuws heeft van den prins P Ten minste, zoo luidt het verhaal. We zullen gauw alles weten van de kaart, die naar Londen ging- Sergius lachte; Paul had alle aandacht voor de kaarten. (Wordt vervolgd). kwam een persoon de woning binnen, die haar bij de keel greep en onder bedreiging van moord geld van haar eischte. De vrouw wist zich los te rukken en ijlde, om hulp roepende de straat op. De indringer koos inmiddels het hazenpad. lit een pensionaat te Vise zijn twee kinderen ontvoerd door den vader, die gescheiden leefde van de moeder, aan wie de kinderen bij de scheiding waren toegewezen. Men vermoedt dat de ont- voering naar ons land heeft plaats gehad, en de justitie te Maastricht heeft reeds een onderzoek ingesteld. Men schrijft uit Hunsingo In het laatst van het jaar zijn in het Noorden des lands de loterijen aan de orde van den dag. Er wordt geloot om hazen, patrijzen, eenden, ganzen en kalkoenen en wijl de loterijen in her- bergen gehouden worden en dikwijls gepaard gaan met dobbelspel, veroorzaken ze veel moeite aan de politie en de gemeentebesturen hebben ze daarom beperkt tot eene maand in het jaar en ieder kastelein krijgt ook maar eenmaal vergunning. Dezer dagen echter werd in eene gemeente grenzende aan zee eene loterij gehouden, die zich onderscheidde door een ander publiek en door de loterij zelf. Het veulen van den kastelein der herberg, waar men bijeen was, werd onderling verloot in tien nummershet lot tegen 25, zoodat het veulen f 250 opbracht. De prijswinnaar moest tien flesschen champagne geven, die daarna gedronken werd. Te Boexem bij Roermond is Woensdag de landbouwer Oostayen van zijne kar gevallen, door- dien het paard op hoi sloeg. Hij bleef met lijn voet in het tuig verward hangen en werd zod een eind medegesleept. Toen men het paard tot stilstaan had gebracht, was de man nagenoeg dood. Zijn toestand is hopeloos. Vriidagavond waren de bakker Baaling en zijn vrouw te Amsterdam doodelijk ongerust over hun 14jarig dochtertje, dat om 12 uur nog niet thuis was. De moeder .ging naar den bazar op den Nieuwen- dijk, waar haar dochter in betrekking is, om daar te informeeren waar haar kind kon zijn. Zij vond evenwel alles gesloten en keerde onverrichterzake naar huis. Omstreeks half een kwam een agent van politie bij den heer Baaling, met het verzoek even op het politiebureau te komen, waar zijn Johanna was. Daar bleek het den verschrikten dat het kind welvarende was, maar dat het volgende was gebeurd Johanna, omstreeks kwart over tienen den bazar verlatende, bemerkte op de Haarlemmerstraat dat zij door een langen, schralen man met een puntbaardje en knevel, gekleed in pellerinejas en met een fantasiehoed op, werd achtervolgd. Spoedig werd zij door hem aangesproken en gevraagd Zeg, ga je mee naar een stillen kant, dan kriig je 1 J8 Zij antwoorddeDat doe ik niet, waarvoor dient dat? waarop hij weer zeidewaarvoor niet? Even later sprak hij haar weer aan en vroeg zeg> ga je.nu mee, dan krijg je acht stuivers.° Het meisje, angstig gewordeu, vroeg een heer, den heer Van der Groep, die uit de avondschool kwam, om haar naar huis te brengen, daar zij achtervolgd werd en bang was. De heer voldeed aan het verzoek, maar achtte het gewenscht eerst den man te volgen en hem te doen arresteeren. Op de Marnixkade werd een politieagent ge- waarschuwd, die den man naar het bureau Noorder- markt bracht. De aangehoudene drukte zijn spijt uit over het gebeurde en verklaarde niet gezien te hebben, dat het meisje nog zoo jong was. Na onderzoek door den commissaris werd de man weder op vrije voeten gesteld, daar zonneklaar bleek dat hij niets met de aanrandingen der laatste dagen te maken had. Donderdagavend ontstond in een spoorweg- wagon 3"kl. vandeHoll. spoorwegmaatschappij twist tusschen een paar in abnormalen toestand verkeeren- de zeelieden, waarbij de een zijn makker met een mes een hevig bloedende wonde toebracht aan een der schouders. Nadat door de omstanders gebruik was gemaakt van de noodrem, werd bij aankomst te Leiden de politie gewaarschuwd, welke de twist- zoekers uit den wagen verwijderde en de verwonde overbracht naar het academisch ziekenhuis en den ander naar de politiepost aan den stationsweg. Ook een paar andere personen, tot het gezelschap behoorende, werden derwaarts overgebracht, om als getuigen te worden gehoord. Woensdagnacht verschaften zich een of meer personen, door het uitsnijden van een ruit, toegang tot den winkel van deu winkelier en koffiehuishouder V. O. te Wijnbergen, nabij Doetinchem. Zij vertrokken evenwel spoadig, na zich van een kaas, een kistje suikerwerken en eenige andere waren te hebben meester gemaakt. De politie stelt een onderzoek in. Men schrijft uit Neede aan de Zutph. Ot. 't Is algemeen bekend dat de lust om te stroopen bij velen ten platten lande groot is, ofschoon reeds menigeen dit genot met een geldboete of erger heeft moeten bezuren. Een macht van wild wordt gewoonlijk in het najaar, niettegenstaande het toezicht der politie,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 2