Algemeen Nieews- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3697, Zaterdag 3 December 1898. 38e Jaar^ang. RATIONALE MILITIE. Zitting van den Militieraad. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,-. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,32 Men abonneert zich bij alle Boekliandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. advertentiEn Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. Naarmate de kruitdamp van de in Frankrijks Kamer en Senaat geleverde woordgevechten met betrekking tot de zaak-Picquart, begint op te trekkennaar gelang men tijd en gelegenheid vindt tot kalme overdeuking van het met de in terpellation verkregen resultaat, komt men er toe zich de vraag te stellen of het Hof van cassatie werkelijk geneigd is in te gaan op het pla,n, dat den premier Charles Dupuy is toegedicht in ver- band met de door hem in Kamer en 8euaat af- gelegde verklaringen. Duidelijk heeft de minister-president te verstaan gegeven, dat het der Regeering hoogst aangenaam zou zijn wanneer het Hof van cassatie door ooeisching en terughouding der acten, welke het Picquart-dossier vormen, de verdaging van het proces, door den militairen gouverneur Zurlinden, tegen Picquart gelast, zou bewerken. Wat zou er het Hof van cassatie toe kunnen bewegen alle verantwoordelijkheid in deze op zich te nemen, zich te leenen tot een procedO waarvan de Regeering in de eerste plants zou profiteeren Indien het kabiuet-Dupuy de verdaging van FEUILLETON het proces-Piquart voor den krijgsraad, wenschtlijk achtte, had het die verdaging eenvoudig kunnen bevelen. Het is evenwel de vraag of het Hof van cassatie geneigd zal worden bevonden de belangen van den heer Dupuy te behartigen en er de ver antwoordelijkheid van te dragen Nadrukkelijk wordt gemeld, dat, zoo het Hot de Picquart-acten al mocht opeischen, het deze documenten zal retourneeren aan den krijgsraad, tijdig genoeg om dit lichaam in de gelegenheid te stellen het proces tegen Picquart op den vast- gestelden dag te begiunen. Ook valt het te betwijfelen, of het Hof van cassatie gebruik zal makeu van het bij art. 445 toegekeude recht om de tenuitvoerlegging van Zurlinden's bevel op te schorten, indien dit weuschelijk wordt geacht voor het onderzoek van het Hof van cassatie zelf. Feitelijk kunnen zoowel voorstanders van de herziening als tegenstanders tevreden zijn over het resultaat der debatten van Maaudag en Dinsdag in Kamer eu Senaat. De voorstanders der herziening hebben wel geen reden gesticht te zijn over de weigering van Dupuy om op eigen gezag Picquart te onttrekken aan de militaire rechtspleging, doch zij kunnen vrede nemen met de toezegging van den premier, dat hij het Hof van cassatie behulpzaatn wil zijn, indien dit lichaam er het initiatief toe neernt, terwijl De Freycinets toezegging tot behandeling van het proces-Picquart in openbare zitting, ook reden geeft tot tevredenheid. De anti-revisionisten leggen de verklaring van neutraliteit van de zijde der regeering, te hunneu voordeele uit en in het officieele verslag van de Kamerzitting, opgenomen in het Journal Officii; 1, zijn De Freycinet's woordeu zoodanig gewijzigd, dat men er eigenlijk geen bepaalde toezegging meer in kan zien In elk geval behoeven zij, die gekant zijn tegen het proces, Picquart aangedaan door generaal Zur linden, niet te wanhopen zoolang de krijgsraad de debatten nog niet heeft geopendindien het Hof van cassatie tien minuten voor de opening van de zitting van den krijgsraad het noodig en nuttig oordeelt Picquart tot nader order uit handen van de militaire rechtspleging te houden, kan verdaging voor onbepaalden tijd worden gelast, De Frankfurter Zeitung bericht, dat te kou- stantinopel, na het vertrek van den Duitschen Keizer, een buitengewoon voorval plaats vond. Toen de Sultan na het afscheid nemen van zijne gasten naar zijn paleis terugkeerde, slaagde een man er in om door de afzetting der troepen het escorte om het rijtuig te dringen en een «root in linnen gewikkeld pak voor de voeten van den Sultan in het rijtuig te zetten. Het rijtuig stond dadelijk stil en Prins Abdel kader, die den Sultan vergezelde, stond op en riep luid- keels „Men wil mijn vader vermoorden Ge- durende enkele minuten heerschte groote opschud- ding, tot er een moedig adjudant bij kwam, die het pak uit het rijtuig tilde. Op dit oogenblik begon het linnenpak zich te bewegen en bleek het pak, in plaats van ont- plofbare stoffen, niets anders dan een schreeuwenden zuigeling te bevatten. De man, die door deze zonderlinge demonstratie den Sultan met zijne armoede had willeu bekend maken, gaf zich aan bij de politie en vertelde, dat hij ambtenaar was en in vele maanden geen salaris had ontvangen. Het was hem niet langer mogelijk voor het onder- houd van hem zelven en zijn kind te zorgen, en met dezen stap had hij ten minste zijn kind willen redden. De Sultan, wien dit alles terstond werd mede- gedeeld, gaf bevel, dat den man nog dienzelfden avond al het verschuldigde tractement zoude worden uitbetaald. Ilet kind werd ook nog dien zelfden dag in het gezin van Prins Abdel Kader opgenomen. Als alien nu maar niet zoo beginnen Door de Spaansch-Amerikaansche vredescom- missie te Parijs is een aanvang gemaakt met de bespreking van de artikelen van het vredesverdrag, zooals die zijn opgemaakt door de secretarissen generaal van beide delegation, de heeren Ojeda en Moore. In de eerste acht artikelen wordt definitief geregeld het vraagstuk van Cuba s onaf- hankelijkheid en de afstand door Spanje van de souvereine rechten op Portorico, den Philippiju- schen archipel en het eiland Guan tegen een schadeloosstelling van 20 millioen dollars, terwijl verder bepalingen zijn vastgesteld voor de uitleve- ring der archieven, de vrijlating der gevangenen, de ontruiming der Philippijnen door de Spaansche troepen en de toelating gedurende tien jaren van handelswaren van Spaansche herkomst, op dezelfde voorwaaarden en met dezelfde voordeelen als de Amerikaansche producten, welke in de geannexeerde landstreken zullen worden ingevoerd. TER NEUZEN, 2 December 1898. I Gisterenavond gaf de gymnastiek- en scherm- vereeniging „Sparta" op de bovenzaal van het Hotel de Commerce" hare tweede uitvoering. Donateurs en geintroduceerden waren goed opge- komen, zoodat de zaal geheel bezet was. De oefeningen zoowel aan ringen en rekstok als de staafoefeningen, gaven het bewijs dat de jonge vereeniging den zomer niet ongebruikt heeft laten voorbijgaan, en, niettegenstaande het deelnemen aan het kroningsfeest veel van hare krachten vergde, de leden nog tijd hebben kunnen vinden om zich te oefenen in het stalen der spiereu en deze lenig te houden. Goede vorderingen had ook gemaakt de le afdee- ling der aspiranten, die aan de rekstok proeven van hunne bekwaamheid gaven, doch ook de 2° afdeeling verdient een woord van 1 of voor de accuratesse waarmee de ordeoefeningen werden uitgevoerd en vooral was daarbij de aandacht der aanschouwers gevestigd op de ^kleintjes" die een goed figuur maakten en zich dapper weerden. Een aangenaam intermezzo gaven de opgevoerde tooneelstukjes „In de wachtkamer" en ,/Al te beleefd", die verdienstelijk werden uitgevoerd en het gehoor gedurig deden schudden van't lachen. Alle verrichtingen werden voortdurend toege- juicht, maar bovenal was dit het geval met het laatste nummer van het programma, groepen, verlicht door Bengaalsvuur, onder het uitvoeren der volksliederen door 't orkest. Eigenlijk was dit niet het laatste nummer van het programma, want er volgde nog een bal, waarop voortdurend een gezelligestemmiugheerschte eu druk gedanst werd. Woensdagavond ankerde op de reede alhier de Noorsche bark „Flid," kapt. Jorgensen, van Frederikshald met hout voor deze haven bestemd. Het schip zit vol water en heeft de versehan- singen verloren. Het werd bij Steenbank drijvende aangetroffen door het Duitsche stoomschip //Wit- tekind" van Bremerhaven naar Antwerpen, die de „F]id" op sleeptouw nam en tot voor onze haven bracht. Hoewel de bemanning, gedurende enkele dagen doornat door het water was dat over het schip sloeg en zonder voedsel, veel heeft geleden, zijn alien wel. In de eerste helft der maand Nov. zijn door het postkantoor alhier, de volgende onbe- stelbare brieven verzonden, aan de adressen van G. Jiirgensen, Archangel; W. Florus, Gent; J. Wieland, Bij Kon. besluit is benoemd tot ontvanger der directe belastingen enz. te Aardenburg de heer P. le Poole, thans te Kerkrade. Tot ontvanger derzelfde middelen te Amstenrade c. a. is benoemd de heer J. M. Mulder, surnu- merair uit de Directie 's Hertogenbosch. Naar MAX PEMBERTON. 12) HOOFDSTUK VI. Deeer van Paul Zassulic. Paul Zassulic ging over het voorplein der gouverneurswoning en sloeg vlug den weg in naar de eigenlijke stad. Marian had geluisterd naar zijne voetstappen, toen hij heenging, maar hare veronderstelling, dat hij zou terugkeeren, kwam in 't geheel niet overeen met zijne gedachten. Hij wist eigenlijk niet goed, waarheen hij ging en met welk doel, zoodat de schildwacht, dien hij passeerde, meende, dat de officier in een roes verkeerde, een toestand, welken elke rechtgeaarde kanonnier beschouwde als de hoogste zaligheid. Paul zag den soldaat niet. De sneeuw, wit en krakend boven op de wTallen, was lner slijk en vuil onder den voet. De scherpe noordenwind pijnigde zijne ooren en dreef fijne sneeuwvlokjes in zijn gezicht; maar hij dacht er niet aan, de bonte muts dieper over zijn gelaat te trekken of de jas vaster toe te knoopen. Een onbestemde aandrang om te ontvluchten aan dit huis, aan de stad, om tot elken prijs te ontsnappen aan den vreeselijken toestand, waarin hij was gebracht, overheerschte alle andere gedachten. Op eenmaal kreeg hij de gedachte, dat de dood het eenige redmiddel was, en hij bleef staan midden op den weg, om te vragen, welke de gevolgen van zijn dood zouden zijn. - 't Zou haar niet kunnen redden, dacht hijze zou dan alleen staan. Zelfs al zwijg ik dan zullen ze het toch vroeger of later ver- neinen. In Rusland blijft niets lang verborgen. 't Mag een week duren, een maand maar ver- nemen zullen ze het, en dan Hij liep voort., met onzekeren tred, en lette niet op het saluut der soldaten, die hem tegen- kwamenhij bleef doof voor de muziek in de koffiehuizen, blind voor het licht, dat glansde over de zee van ijs. Hij had tot dusverre zoo weinig moeilijkheden in zijn leven ondervouden zijn plicht had vol- maakte en suelle gelioorzaamheid van hem geeischt. Zoo een week geleden iemand hem verteld had, dat er een dag zou komen, waarop hij zou aar- zelen, dien plicht te vervullen, hij zou den spreker 't zwijgen opgelegd, hem misschien ge- dood hebben. Maar hij had die vrouw lief, zoo teeder en met zoo volkomen toewijding, als slechts een eerlijk man in staat is, lief te hebben. Irolsch op zijn eigen kracht, trokken haar hulpeloosheid eu bevalligheid beiden hem machtig aan. Zoo 't hem veroorloofd ware geweest, te lijdeu in haar plaats, hij zou willig zijn eigen vrijheid ten offer hebben gebracht. Hij kwelde zijn geest met zich haar beeld voor te stellenverbannen uit de be- schaafde wereld, alleen en zonder vrienden, wee- nende in de onverbiddelijke gevangenissen van Siberie. De zachte aanraking harer handen, toen zij hem omhelsde en zijn genade afsmeekte, was een herinnering, die hem in geestvervoering bracht. Dat zij genade moest vragen aan hem aan den man, die haar zoo lang in stilte had aange- bedendie nooit er aan had durven denken, de liefde te winnen van haar, die aller harten in Kroonstadt had veroverd dat was een bittere ervariDg 't Kan niet zijn 't Kan niet"her- haalde hij telkens weer. Zij zond deplannen niet naar Londenzij wilde de kaart niet copiee- ren alles is een misverstanddat zal den een of anderen dag blijken. Ik wil afwachten, wat er gebeurt. Mijn God zoo ik 't vertelde, en zij onschuldig was Zij moet onschuldig zijn ze is onschuldig ik wil er op zweren. Al de ridderlijkheid in zijn karakter kwam in strijd met de nauwgezetheid van zijn geweten. Hij hield zich zelven voor, dat het een misdaad zou zijn, te spreken over hetgeen hij gezien had, of Marian's woorden ernstig op te nemen, eer hij er zeker van was, dat zij gezondigd had. Ze wist niet wat ze deed men bracht haar in verzoeking wij mogen haar daarvoor niet ver- oordeelen. 't Is ook onmogelijk, dat zij een nauw- keurige kaart leverde. Wij zijn sterk genoeg, om te kunnen lachen over zoo'n onmachtige vijandin, en ik zal maken, dat zij onze vKiendin wordt. Zij zal leeren, Rusland lief te hebben, zooals ze mij heeft lief gekregen. Hij vervolgde zijn weg met lichter tred, geluk- kig door deze gedachte, welke hem rust gaf. Maar nog lette hij niet op wat er om hem heen gebeurde toen iemand tegen hem aanliep en een paar woorden sprak, schrikte hij op uit zijn gepeins, m ■- als werd hij plotseling uit den slaap gewekt. Is u het, kolonel Had u mij iets te zeggen De oude Bonzo want die hield hem staande lachte goedgehumeurd. Je hebt lange beenen, beste vriendlaat ze niet met je in de zee loopen. Op mijn woord, je zet een gezicht, of je den duivel had gezien Ik haastte mij naar de kazerne, kolonel ze zullen niet beginnen, eer ik er ben, en't heeft negen geslagen. Bonzo knipoogde op een vreemde manier. De oude Nikoli is zeker naar zijn kamer gegaan en „la Petite" naar de kinderen is't niet Kan je uit 't groote huis wegkomen, als de Engel- sche dame nog aan de piano zit Ik geloof het niet. Ha, ha Ze is niet al te wel van-avond, en daarom loop je zoo vlug naar huis Paul haalde ougeduldig de schouders op. Hij dacht er aan, dat Marian's leven misschien afhing van zijne woorden. Juffrouw Best is op't oogenblik in de salon, antwoordde hij onverschilligu zult haar daar vinden, als u er heen gaat. Ik heb meer trek aan een praitje met mijne vrienden. Bonzo maakte een grimas en klopte hem op den schouder. I Dat moet je morgen eens aan de kleiue Engelsche vertellen. Ik zal je aan je woorden herinneren. 't Is een mooi onderwerp van discours, als ik straks bij den generaal kom. Mijn vriend Paul op de vlucht voor vrouwenrokkenWat een tooneelKom, mijn jongen, ga een glas wijn met mij drinken want ik heb nieuws voor je«- Wordt vervolgd). nit bla<l verschijBt Mttge»on<teril op F'eestdaseii, bij den nltgever J- VAX Wli 8ASPE te Ter Menzen. %Voensda£- en Vrijdagi ond, u»tgezon<«*T" yZ Burgemeester en Wethouders van de gemeente TER NEC ZEN brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de Militieraad in Zceland voor de lichting van het jaar 1899, on Dinsdag den 20 December 1898 des voormiddags te 9 uur te Hulst in het gemeentehuis aldaar zitting zal houden om uitspraak te doen omtrent de versehenen vSjwilligers voor de militie en omtrent alle lotelingen dezer gemeente dat voor den Militieraad nioet verschijnenlo. de vriiwilliger voor de militie en 2». de loteling, die vrystelling verlangt wegens ziekelijke gestetdheid of gebreken, of aemis van de gevorderde !engte\ dat zij, die wegens ziekte of gebreken met m staat zijn om voor den Militieraad te verschijnen, daarvan doer tussehen- komst van den Burgemeester hunner woonplaats moeten ltennisjfeven aan den Militieraad, onder overlegging van een geneeskundige verklaring, vermeldende den aard van de ziekte of van het gebrek; vestigen uitdrukkelijk de aandacht van hen, die vrijstelling wegens broederdienst of als eenige wettige zoon verlangen, op hun belong om persoonlijk in bovengemelde zitting van den Militieraad te hooren welke uitspraak omtrent hen is gedaan en wijzen de lotelingen, die gebreken hebben, of meenen te hebben, op hunne verplichtingvoor zooveel daartoe in staat zijn, en onverschillig welk nummer zij hebben getrokken, om voor den Militieraad te verschijnen, ten einde geneeskundig te worden onderzocht. Ter Neuzen, den 29 November 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. C. HARTE, L° Burgemeester. De Secretaris, J. WISKERKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1