BIJVOEGSEL Ter Heuzensche Courant Zaterdag 26 November 1898. No. 3694 Gemengde berichten. De mazelen woedden te Poortvliet in hevige mate voort; in een huisgezin van 11 kinderen zijn reeds 3 kinderen gestorven, respectievelijk van 16, 11 en 2 jaren, terwijl bovendien de andere 8 alien ziek lagen. Twee er van overledcn op een dag. Van Vrijdag tot Maandag stierven 5 personen in die gemeente. De directie der Staatsspoorwegen heeft be- paald, dat een premie van f 1 zal worden toe- gekend aan hem of haar, die een breuk in een spoorstaaf van een dagelijks door treinen bereden spoor ontdekt en daarvan zoo tijdig aan het wegpersoneel kennis geeft, datde verwisseling nog bijtijds kan plaats hebben. Te Vucht (N. Br.) hebben dezer dagen de beide gemeente-veldwachters blijk gegeven van groote activiteit, doch tevens van weinig onder- linge vriendschap en verstandhonding. De een maakte tegenover den ander proces-verbaal op wegens //openbare dronkenschap", waarin de ander aanleidiug vond zijn collega te verbaliseeren wegens hem aangedane //beleediging." Wij maakten onlangs melding van een persoon uit de Kinkerstraat te Amsterdam, die jaren achtereen in vrouwengewaad gekleed, de menschen in den waan had gebracht, dat hij een vrouw was doch ten slotte het masker had afgeworpen en als lid van het mannelijk geslacht zich den verbaasden volke van Kinkerstraat en omgeving vertoond had. Heden zou dit romaneske personage in't huwelijk treden, wat natuurlijk groote belangstelling wekte. Doch eilacyer kwam een tegenslag, die wel eenigszins te wachten was. Het huwelijk kon niet doorgaan, omdat onze man zijn militieplichten had verzuimd. Yele Groningers weten zeker niet, dat sedert eenige maanden in deze stad de langste man van heel ons land woont, ja, zooals men zegt, op e£n na de langste van alle bekende personen, n.l. de heer L. B., vroeger landbouwer te Thesinge. Hij meet 2,1 M. Vroeger is hem reeds het aanbod gedaan, zich op de kermissen te laten bekijken, maar toen is dat aanbod door hem afgewezen. Binnen eenige dagen vertrekt hij nn naar Duitsch- land, naar men zegt, omdat hij opnieuw een der- gelijke aanbieding heeft ontvangen, die door hem zou zijn geaccepteerd. Had hij een 150 jaren vroeger geleefd, dan had hij in geen land van Europa veilig geweest voor de zucht naar //lange Kerle" van koning Frederik Willem I van Pruisen en was hij zeker reeds lang ingedeeld geweest bij diens Potsdammer Garde. In den nacht van Maandag op Dinsdag heeft een man trachten in te breken in de boerderij van den heer Verbeek aan de Sloterstraatweg te Amsterdam. Een klein kind deed moeder door zijn geschreeuw ontwaken en deze meende toen onraad aan een keukenvenster te bemerken. Haar man wekken is haar eerste werk. Deze is spoedig bij de hand en komt ook tot de overtuiging dat iemand bezig is zich toegang tot zijn huis te verschaffen, op een minder gewenscht uur. De knechts, twee in getal, worden door den boer in hun zoete rust gestoord en dezen, vernemende wat er aan de hand is, zijn dadelijk bij de pinken. Een der knechts blijfl binnen en de andere met den boer gaan, ieder met een mes gewapend, het huis uit. De man echter, om de een of andere reden langs den niet zeer gebruikelijken weg, het keukenvenster, de boerderij willende binnenkomen, bespeurt dat dat hij ontdekt is en kiest het hazeupad, onmid- dellijk op de hielen gezeten door Verbeek en zijn knecht. De ongenoode gast vindt die vervolging niet van de plezierigste en lost in zijn angst twee schoten op zijn vervolgers, die gelukkig echter geen doel treffen. Hierdoor zeker wat afgeschrikt, zetten de ver volgers de jacht wat minder verwoed voort en de nachtelijke bezoeker weet door de vlugheid van zijne beenen te ontsnappen. Tot heden heeft de politie hem niet in handen kunnen krijgen. Men meldt uit Dantumadeel De te Driesum gevestigde gemeente-veldwachter heeft door ophanging een einde aan zijn leven gemaakt. De man was 0'1d en daarom door den gemeenteraad benoemd tot concierge in het gemeen tehuis. Voor deze betrekking had hij echter be dankt, naar men zegt daartoe door zijne huisge nooten gedrongen. Vreezend zijn plichten niet meer te kunnen vervullen en op pensioen niet durvend hopen, heeft hij de toekomst te duister ingezien, om die nog met moed te durven tegen- gaan. Beweerd wordt trouwens, dat hij ook vroeger reeds aan vlagen van zwaarmoedigheid leed. Nog meer uitwijzingen van lastige Auslilnder. In de Gronauer Nachiichten van 19 November komen weder twee uitwijzingen uit Pruisen van Hollandsche werklieden als lastige Auslander voor. Volgens den Westfalischen Merkur zijn uit Westfalen reeds tusschen de 30 en 40 Nederlandsche arbeiders als zoodanig verwijderd. Men gaat daarbij zeer onverwachts en snel te werk. //Een nietsvermoedend arbeider," dus wordt aan genoemd blad uit Gronau bericht, //wordt op een goeden morgen bij den burgemeester geroepen, die hem meedeelt, dat hij uit het land wordt gebannen Op de vraag, waarom krijgt hi] het veelbeteekenend antwoord //gij zijt lastig," en dan gaat hij onder begeleiding van een politieagent naar het station. Zijn vrouw waarschuwen behoeft hij niet. Die is intusschen al door de politie uit haar huishouden weggehaald om het lot van haar man te deelen. Zoo worden beiden dan als misdadigers, onder politiegeleide, naar de grens gebracht en daarover gezet, met de waarschuwing niet in Pruisen terug te komen." Evenmin als de beide vorige winters, zijn er ditmaal bijzonderheden te melden omtrent de geheiinzinnige aanrandingen te Amsterdam. De misdaden geschieden op een stille plek in de stad, de meisjes gevoelen in het eerste oogenblik geen pijn, zoodat ze er niet aandachten dat ze verwond waren en toen ze het bemerkten, was de dader al gevlogen. In de plaatselijke bladen verzocht de commissaris van politie in de Ferdinand Bolstraat, de heer V. d. Wiele, den heer, die den vermoedelijken dader in de richting van de Weteringschans had zien wegloopen, op zijn bureau te komen. Een tweetal heeren melden zich aan. Beiden verklaarden, dat zij veel kans hadden gehad, den dader te grijpen, zoo het dienstmeisje Cato Heiloo z/moord" of anderszins had geroepen. Nu lieten ze hem echter ongehinderd wegloopen, omdat ze de aanranding een daad van weinig beteekenis waanden. Men ziet, dat hier alweder opduikt de kwestie van het vlijmscherpe mes, waardoor een wonde ontstaat, die de getroffenen in het eerst niet voelen. Cato Heiloo wordt nog altijd verpleegd in het Binnen-Gasthuis. Hoewel zij gevaarlijk gewond is, mag haar toestand bevredigend worden ge noemd. Cato is een meisje van goed 15 jaar, uit een gezin met 10 kinderen. Haar vader is werkman op de Wester-Suikerfabriek. Met trots vertelde Cato's moeder eergisteren, dat zij zulke brave, oppassende kinderen heeft. Als men 6 zoons en 4 dochters groot moet brengen, komt er heel wat kijken, maar al mijn kinderen passen goed op. Nog niet lang geleden hebben wij onze zilveren bruiloft gevierd en u moest eens weten, meneer, welk een feest onze kinderen daarvan maakten en wat een cadeaux zij ons gaven. Drie van onze zoons zijn slijpers en hebben haast altijd werk, een is bakkersbediende, een paar jongere kinderen gaan nog naar school en een paar van de meisjes zijn in dienst. Cato, zei ze nog //is voor haar leeftijd bijzonder groot en dink." Ik heb haar in 't Gaslhuis gesproken, maar zij mocht niet veel zeggen. Zij had haar dochter gevraagd of zij niet erg geschrokken was. Cato had haar geantwoord, dat zij na het ontvangen van den stomp op den schouder, haar rechterhand op den schouder had gelegd en toen de hand terugtrekkende, had zij bemerkt, dat haar vingers vol bloed zaten. Zij was toen zeer ontsteld geweest. Ondersteund door twee personen is zij "geleid naar de apotheek van den heer Jelgerhuis Swildens Onderweg hadden haar de krachten al bijna begeven, maar haar beide helpers, de reeds meer genoemde voermansknecht en een bediende van een banketbakker uit de Galerij hadden haar moed ingesproken door te zeggen//Wij zijn spoedig bij een apotheker, tracht het nu zoolang uit te houden." Wat het andere meisje hetreft, Margaretha Marinus bevindt zich thuis. Haar wonde is niet gevaarlijk, al lijdt ze eenige pijn. Het lijkt wel dat de kracht van den stoot gebroken is doordien de dader met de vuist, waar- mede hij het mes omklemde, tegen het linkeroog van het meisje stiet ten minste dit begint een blauwe kleur aan te nemen. Het eenige onderscheid tusschen deze en vroegere aanrandingen is, dat thans de signalementen van den aanrander overeenstemmen. Uit Amsterdam meldt men De nasporingen der politie in zake de beide aanrandingen op de Nicolaas Witsenkade bleven tot heden vruchteloos, ondanks het uitloven eener belooning van 500 gulden voor dengeen, die inlichtingen kan geven, welke tot ontdekking van den dader leiden. Te Bamberg is een gevaarlijke oplichtster in hechtenis genomen op aanwijzing van de geheim- kanselarij van een Beierschen Prins. Deze vrouw, welke te Miinchen een herberg hield, schreef aan den prins een bedelbrief, waarin zij hem een soin gelds vroeg. Ze kreeg echter een weigerend ant woord doch dit wist ze te gebruiken als een middel van haar oplichterijen, waarvan verscheidene Bambergsche kooplieden het slachtoffer zijn gewor- den. Ze gebruikte den enveloppe van 's prinsen geheim-kanselarij, vervalschte den brief, gaf zich daarin uit voor een koningsdochter en beweerde dat ze van de geheim-kanselarij van den prins 40,000 mark te goed had. Met dezen //Vorste- lijkeu" brief bezocht ze verschillende personen te Miinchen en met behulp daarvan wist ze zelfs iemand te bewegen een huwelijk met haar aan te n. Verscheidene kooplieden te Bamberg wist ze daarna voor groote sommen op te lichten. Doch op 'l laatst vertrouwde men de zaak niet meer en won in Miinchen inlichtingen aangaande haar in, waardoor ze spoedig ontmaskerd werd. Het Hof van gezworenen te Zurich heeft Bolliger, die twee jaren geleden schuldig werd verklaard aan moord op zijn dochtertje en veroor- deeld werd, in hooger beroep vrijgesproken en den onschuldig veroordeelde een schadevergoeding van 8200 france toegekend. De Amerikaansche luitenant Hobson, van de Merrimac, die met groot gevaar voor eigen leven in de baai van Santiago zijn schip vernielde en liet zinken, om den Spanjaarden den uitweg te versperren, heeft een aanbod van 1200 14,400) voor een artikel over dat heldenstuk in The Century aangenomen. Toen men admiraal Dewey een dergelijk aanbod deed voor een artikel over zijn overwinning bij Cavite, bedankte hij daarvoor, //omdat hij geen tijd had." Gemeenteraad van Ter Neuzen. Vergadering van Donderdag 24 Nov. 1898. Voorzitter de heer J. C. Harte, wethouder. Aanwezig alle leden. Na opening der vergadering wordt lezing gegeven van het navolgende schrijven Aan den Gemeenteraad van Ter Netjzen. Hiermede vervul ik, namens mijne moeder, de treurige plicht U kennis te geven, dat haar ge- liefde echtgenoot de Heer J. A. VAN BOVEN, Burgemeester van Ter Neuzen, op 22 November j.l. in den ouderdom van 66 jaren is overledeu te Ter Neuzen. J. van Boven, 1° Luitenant der artillerie. De Voorzitter stelt namens het Dag. Best, voor dit schrijven te beantwoorden met het volgende adres van rouwbeklag Mevrouw weduwe J. A. van BovenBuijze te Ter Neuzen. Mevrouw Naar aanleiding van het bij ons ingekomen be richt, ons het overlijden meldende van uwen echt genoot, betuigt de Gemeenteraad UEd. zijne diepe deelneming in het zeer zwaar en smartelijk verlies, hetwelk U heeft geleden door het overlijden van uwen echtgenoot, wiens nagedachtenis, wegens de zeer langdurige en goede diensten, door hem aan de gemeente als Burgemeestei* bewezen, bij het bestuur steeds in eere zal blijven voortleven. De Gemeenteraad van Ter Neuzen, J. C. Harte, Voorzitter. J. Wiskerke, Secretaris. Dit wordt met algemeene slemmen goedgekeurd. Vervolgens wordt op voorstel van den Voor zitter besloten als rouwbetoon de vergadering te verdagen tot a. s. Maandag en noodigt de Voorzitter de leden uit Vrijdag gezamenlijk den burgemeester de laatste eer te bewijzen. Daarna wordt de vergadering gesloteu. AANBESTEDING. Op Vrijdag 9 December 1898, des voormiddags ten 11 ure, aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, van Het inrichten tot doorvaart van de tweede opening van de brug in den Postweg over het kanaal van Zuidbeveland. (Raming f 31,400) 2. Het herstellen van vier ducdalven op de binnenred van Brouwershaven, behoorende tot de zeewerken in de provincie Zeeland. (Raming f 1000 359ste ST AATSLOTERIJ. ZEETUDINGEN. Van 23 tot en met 24 Nov. Van 23 Oostsluizen afgeschut. tot en met 24 Nov. werden langs de alhier 40 binnenvaartuigen op- en 40 VAN DE VAN Trekking van Dinsdag 22 November, lste klasse. 2de lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 13463 2000. No. 1261 3231 1000. No. 1770 4792 14782 400. No. 11350 200. No. 2238 2223 6945 7161 8311 13491 100. Prijzen van f 20. 33 2653 5198 7287 9511 11784 13999 16437 18938 87 2674 5270 7417 9564 11796 14017 16482 18962 169 2683 5320 7419 9617 11818 14039 16495 18981 171 2809 5321 7464 9706 11821 14070 16596 19050 245 2815 5333 7538 9733 11903 14077 16750 19208 260 2846 5362 7623 9787 11925 14083 16969 19211 274 2922 5384 7698 9837 11929 14095 17003 19251 301 2954 5405 7712 9845 11972 14146 17013 19269 327 2982 5429 7717 9850 12030 14149 17020 19277 343 2984 5468 7813 9851 12042 14239 17047 19280 374 3002 5493 7820 9927 12174 18377 17092 19342 407 3119 5612 7845 9973 12/97 14378 17106 19349 418 3129 5622 7856 10058 12223 14451 17195 19356 477 3396 5648 7873 10080 12262 14469 17219 19367 596 3462 5660 7956 10085 12272 14503 17235 19400 649 3530 5708 8009 10091 12376 14517 17254 19404 706 3572 5760 8298 10103 12397 14604 17287 19431 746 3584 5812 8299 10124 12451 14702 17355 19451 747 3598 5853 8338 10212 12466 14802 17439 19546 757 3712 5910 8373 10232 12493 14809 17468 19603 1001 1077 1112 1113 1135 1138 1227 1446 1469 1488 1533 1608 1631 1652 1665 1736 1750 1771 1800 1837 1867 1936 2052 2059 2104 2165 2261 2345 2374 2388 2434 2571 2589 2635 3849 3873 3899 3935 3968 4013 4103 4128 4152 4204 4222 4304 4305 4307 4'35 4368 4434 4443 4488 4520 4537 4644 4672 4676 4683 4686 4718 4741 4769 4815 4892 5034 5133 5153 5926 5950 5967 6077 6174 6192 6234 6240 6265 6270 6282 6297 6341 6375 6424 6447 6502 6523 6529 6531 6548 6584 6619 6652 6672 6741 6765 6815 6848 6928 6981 7020 7077 7136 8386 8398 8400 8422 8425 8444 8483 8525 8529 8534 8572 8585 8598 8623 8626 8654 8681 8683 8747 8766 8800 8830 8857 8859 9021 9116 9138 9230 9250 9254 9396 9430 8484 9486 10241 10283 10340 10361 10377 10.388 10400 10471 10509 10600 10634 10660 10661 10680 10717 10727 10795 10807 10836 10932 11025 lllll 11144 11160 11179 11199 11221 11455 11490 11586 11660 11722 11725 11767 12498 12541 12547 12580 12657 12/84 12834 12890 12913 12970 12987 13040 13052 13141 13167 13212 13259 13266 13272 133.34 13339 13432 13484 13526 13534 13570 13632 13655 13656 13681 13761 13915 13943 13982 14841 14366 15023 15026 15078 15108 15110 15177 15203 15283 15288 15378 15408 15448 15464 15473 15474 15525 15532 15592 15686 15740 15778 15783 15812 16001 16015 16161 16200 16226 16266 16309 16321 16413 17502 17505 17546 17584 17589 17669 17711 17722 17791 17851 17859 17939 18983 18093 18123 18143 18203 18207 18258 18289 18347 18427 18454 18608 18678 18690 18720 18738 18756 18776 18798 18815 18817 18884 19605 19763 19799 19844 19391 19913 19931 19963 20011 20103 20208 20253 20259 20292 20400 20417 20426 20429 20473 20487 20544 20556 20573 20648 20719 20735 20744 20763 20808 20834 20958 20965 20972 20984 66 2448 4613 7272 8) 2451 4649 7292 107 2555 4677 7300 362 2668 4687 7303 386 2708 4700 7437 447 2728 4909 7494 558 2801 4964 7528 Trekking van Woensdag 23 November, lste klasse. 3de lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 15210 5000. No. 3030 1000. No. 10071 12714 f 400. No. 10216 f 200. No. 187 3201 8380 17862 f 100. Prijzen van f 20. 38 2430 4592 7250 9761 12386 14594 16681 18957 9825 12455 14603 16702 18959 9828 12459 14629 16814 18983 9838 12510 14683 16891 18118 9843 12616 14724 16921 19157 9860 12622 14732 16924 19160 9939 12782 14742 16994 19210 9983 12803 14807 17006 19219 624 2847 4975 7614 10042 12820 14812 17033 19238 635 2861 4998 7633 10084 12862 14819 17052 19257 667 2863 5006 7638 10129 12874 14944 17068 19271 680 2927 5032 7660 10169 12889 14845 17221 19289 771 2976 5091 7687 10191 12935 14918 17246 19333 799 2980 5289 7739 10259 12991 14951 17330 19350 886 3084 5389 7751 10275 13074 15075 17367 19396 1046 3096 5390 7780 10366 13077 15193 17375 19408 1152 3125 5403 7880 10380 13133 15270 17403 19419 1155 3149 5450 7881 10431 13135 15294 17455 19442 1209 3189 5506 7997 10577 13214 15358 17509 19599 1302 3198 5538 8274 10639 13303 15421 17524 19604 1391 3202 5572 8450 10675 13317 15428 17529 19609 1411 3239 5695 8476 10686 13372 15444 17531 19689 1435 3269 5739 8506 10712 13504 15451 17583 19695 1447 3275 5759 8584 10738 13509 15530 17610 19730 1509 3307 5779 8588 10747 13530 15545 17673 15864 1522 3325 5868 8638 10748 13544 15676 17771 19953 1523 3401 5891 8743 10765 13566 15689 17787 19981 1564 3402 5991 8748 10794 13607 15695 17826 19986 1578 3413 6002 8803 10873 13636 15727 17878 20002 1642 3431 6139 8839 10914 13653 15790 17910 20039 1671 3479 6180 8939 10949 13739 15825 17920 20047 1737 3535 6199 8983 10999 13792 15826 17993 20056 1762 3578 6263 9068 11009 13824 15843 18050 20065 1781 3590 6264 9084 11026 13825 15869 18227 20076 1783 3613 6420 9142 11158 13836 15879 18246 20088 1799 3621 6443 9252 11178 13990 15941 18281 20129 1828 3659 6477 9259 11236 14019 16006 18306 20274 1840 3715 6482 9274 11310 14032 16017 18335 20297 1881 3717 6579 9311 11526 14048 16077 18382 20308 1933 3720 6583 9353 11576 14074 16102 18406 20357 1966 3734 6637 9379 11634 14079 16292 18430 20420 2014 3746 6774 9380 11636 14103 16322 18468 20463 2033 3913 6834 9406 11650 14209 16357 18534 20478 2167 3997 6843 9440 11739 14234 16364 18537 20491 2169 4003 6845 9446 11751 14269 16455 18546 20502 2187 4052 6869 9463 11755 14269 16490 18578 20536 2215 4086 6901 9496 11773 14309 16520 18661 20547 2237 4154 6911 9504 11808 14396 16590 18766 20603 2253 4172 6970 9524 11847 14419 16611 18811 20635 2254 4196 6990 9559 11866 14458 16630 18812 20686 2256 4244 7060 9567 12144 14523 16641 18835 20726 2260 4255 7066 9599 12252 14539 16648 18847 20745 2304 4330 7108 9623 12259 14560 16657 18862 20781 2322 4337 7212 9648 12285 14561 16675 18951 20822 2402 4584 7218 9710 12370 Trekking van Donderdag 24 November, lste klasse. 4de lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 8245 18789 1500. No. 18355 100. Prijzen van 20. 526 2965 4922 6433 8969 11300 13756 16430 19498 8976 11466 13922 16564 19531 9085 11579 13969 16845 19613 9474 11826 14056 17848 19722 9520 11840 14579 18249 19766 1099 4376 5391 7722 10040 11858 14728 18875 20248 1329 4684 5404 8191 10182 11956 14776 18935 20410 1363 4717 5735 8240 10264 12074 15013 19004 20412 1644 4777 5886 8275 10328 12147 15412 19136 20784 1782 4842 6079 8277 10831 12392 16348 19222 20906 2810 4915 6140 8840 10880 13020 16361 548 3095 5087 6562 654 3252 5265 6566 988 4045 5293 6585 1032 4126 5324 6938 Datam. VLAG. NAAM. M:*. Van en naar. Lading. Vosr Ter Semen i 24 Eng. s.s. Antiquari 2915 j Leith stukg. idem Hailing 2199 Londen idem Van Ter Seuieu 23 Eng. s.s. Ann Webster 2241 Londen stukg. h O O Kent 23 Eng. s.s. Sea Gull 2100 Londen stukg. idem Egret 3492 Manchester idem 24 idem Aire 1763 Goole idem Van Kent i 23 Duits. s.s. Rolandseck 2101 Helsingfors briquet. Eng. s.s. Spindrift 2003 Londen stukg. idem Gotha 1976 Goole idem Zweed. s.s. Ruth 2466 Grimsby ledig Eng. s.s. Abbotsford 2979 Leith stukg. 24 Duits. s.s. Sophie 1725 Antwerpen ledig Deens. s.s. Kamtna 4285 Blyth idem Eng. s.s. Ibis 3378 Liverpool stukg. Noor. s.s. Sigyn 2948 Antwerpen ledig

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1