Volksbibliotheek Eiken en Greenen Heutwaree, GroenePruimen-eD Abrikozeo-Gelei. BEHAKGSELPAPIEREK, WiNTERSTOFFEN. WOLLEN en FLANELLEN DOEKEN. Gebreide Wslien en latoenen ONOERGOEOEREN. M. J. VAN IIXH00RN. - Ter Neuzen. SCHAMP P0PPE. Engelsche en Sehotsche Stoffen. Heeren-, Dames- en Kindercostumes, OversckeBeo en Reispanloffcls. O u d e r s, Openbare Verkooping. Opnieuw onivanc/en een qroote sorteerincj RATINE, MQSKOWA, DUFFEL, LAKEN sn CASTOR. GEMAAKTE BONKERS 3,25. NIEUWE kleuren in BAAI en een prachtige keuze in baai met BESTIKTE randen. CACHENEZ sb EAPERS etc. TRIJ1EN en SPORIHEMDEN. Mag a zijn van Manufacturen. Adr. H. Donzs-Pothoven, Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Houtwol. Zeegras, Vlokken, Beddetijken, enz. L1VBE1 en ROUW. S P 0 R T E R 0 E KE N, enz., enz., 411. 1. l@IIi"P§SH@¥I!„ Dames- en Heeren- Bestekken en Teekeningen 1 Hengstveulen (vreemd ras) en 1 Ponny met rijtuig en tuig. VERKR1JGBAAR OPRUIMIN G ONTVAN GEN Roode, Blauwe, Bruine en Fantasie Baaien. FRIESCil, MOSCOW A, IMT1VE, DUFFFL. Stoffen voor Heeren-Costumes. WOLLEN- EN SPRINGVEERENMATRASSEN. Wollen-, Gestikte- en Moltondekens. j-_a.:e<3-:e:r, a^tikeleft. JAPONSTOFFEN. WOLLEN EN ZIJDEN CACHENEZ. TapijtenKarpclten en Vloerzeil. Hooge Zijden, Zvvarte en Gekleurde Fantasiehoeden. VEEREN enz. per 1 3 Kg. gelijk. Specialiteit voor Middelen van vervoer. TE TER NEUZEN. Opening op Zaterdag 12 November 1898. Yerkoop catalogus ad 25 cent, van 5| tot (i ureuitreiking van boeken te lire. Het bestuur, H. C. E. YAN IJSSELSTEIJN, Voorz. E. WALRAVEN, Bibl. en Vice-Voorz. L. SCHIPHORST, Comm. A. G. J. E. SCHAGEN VAN LEEUWEN, id. M. EIJKE, Secr.-Penn. Ondergeteekende beveelt zich be- leefd aan tot het maken van voor bouwkundige werken. Ter Neuzen, L. DE IJRUIJNE, Korte Kerkstraat. Bouwkundige. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van zijn principaal, op Woensdag den 23 November 1898, des namiddags 1 ure, aan de Axelsche brug te Ter Neuzen, nabij de Estaminet van Th. Acke, presenteeren te verkoopen EENE GROOTE PARTIJ bestaande in PLANKEN, BADDINGS, PALEN, RIB BEN en SCHROOTEN, van verschillende afmetingen en lengten alsmede een partij bossen nieuwe PANLATTEN. Deurw. Adriaanse, te Hulst, zal op Maandag 14 November a. s., des namiddags ten een uur, ten verzoeke van W. L. d'HOOGHE te St. Jansteen, aan de herberg van Louis Vervaet te St. Jansteen, in het Oud Tolhuis nabij de statie te Hulst, publiek verkoopen HUISHOUDELIJKE GOEDEREN als: 4 nieuwe KACHELS, 1 ijzeren en 1 houten LEDIKANT enz. 50 manden Hollandsche HAR1NG, per 100 stuks, 5000 kilo's WATTEN (plantgoed), HAVER-, GERSTE-, ROGGE- en TARWE- STROO en 2 rijtuigen. Yerder BEESTIAAL als2 KALEKOEIEN, 1 gekalfde VAARS, 4 KALFVAARZEN, 2 RUNDERS, 5 HOKKEL1NGEN, 2 vette VAARZEN, 3 jonge SPRINGSTIEREN, 3 KALVEREN, 2 vette VARKENS, 4 LOOP- YARKENS, 8 BIGGEN. 10 cent per ons of 45 cent per pond. Ter Neuzen. J. DE SM1DT Jz. van eenige partijtjes aan zeer lagen prijs. Ter Neuzen. P. J. VAN DE SANDE. NIEUWSTRAAT, TER NEUZEN. ROKSTOFFEN MET RANDEN. Il<> [J T w O L en Z E E G R A S. Gr E W EEFDE Gf O E 1) E REN. Avonddoeken, Kapers en Handschoenen. AT.T.-F1H OF 3MI.A..A-T, berichten aan hunne geeerde klanten en begunstigers, dat de nieuwe STOFFEN, laatste nieuwigheden voor het saisoen, zijn aangekomen en de collectie STALEN te vragen of te zien zijn bij onze vertegenwoordiger Nieuwstraat, Ter Neuzen. Dagelijks is de heer SCHAMP, zelf coupeur, bij ADR. H. DONZE- POTHOVEN te spreken of te ontbieden. A. MOGGRE. Ter Neuzen. gij die uwe kind.eren ziet verzwakken, bleek worden, hoesten, eetlust verliezen enz. wacht niet lang, gebruikt terstond de YANIER SIROOP van Hendrik van Aken, Apotheker te Selzaete, welke al de bestanddeelen bevat onvermijdelijk tot het vormen en voeden van het bloed, de spieren en de beenderen. Deze siroop is ook een uit- stekend middel tegen Klieren, Knobbelgezwel, Huidziekten voor kinderen en volwassenen. Prijs f 0,95 de flesch. Algemeen depot bij HENDRIK VAN AKEN, Apotheker te Selzaeteook te bekomen te Ter Neuzen bij D. E. WOLFERT, J. J. KENSE, drogist en wed. VAN DER "WALLE, herber- giersterSluiskil A. BRAKMAN, smid; Axel WAELPUT; Hulst FLORIS DE MOORPhilip pine V. N. VOERMAN; Vlissingen LUTW1E- LER, drogistGoes Gebr. MULDER, drogisten. Greenwich-tijd. Spoorweg Ter NeuzenGent. Eekloo naar Schoonriijke. Scboondijke naar Eekloo. jMuldeghem-Draaibrug Schooudijke-Breskeus Rreskens-Sclioondijke Draaibrug-Muldeghem Draaibrug naar Sluis. Sluis naar Draaibrug. Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. Spoorweg Ter VeuzenMechelen. Ter Neuzen— ■Brussel over Lokeren. Spoorweg VlissingenRooseudaal. Stoomtram VlissingenMiddeikurg. itadatijd. Spoorbootdienst WalzoordenViake. Wageiidienst HulstWalsoorden. A. Wilfeing, Hulst. Gent Ter Neuzen Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent (aankomst (vertrek Aank. te Gent (kl. st. te Gent (gr. st.) Selzaete 5,35 5,41 5,43 5,49 6,00 6,08 2)5,20 6,20 6,10 6,56 6,25 7,10 8,37 1)12,03 8,46 12,12 8,48 8,52 9,01 9,05 9,10 9,46 9,58 12,15 12,20 12,29 12,34 12 49 5,13 5,21 5,24 5,28 5,37 5,42 5,52 1) Dezc trein vertrckt des Woensdags am 12,15. 2) 's Vrijdugs alleen. 1,30 6,38 '12,06 12,17 12,48 12,51 1,03 1,11 1,14 1.17 1,25 5,02 5,11 5,46 6,00 6,15 6,28 6,34 6,40 6,50 8,05 8,12 8,15 8,20 8,31 8,38 8,50 9,23 9,34 7,5 6 8,02 8,46 8,55 9,10 9,18 9,23 9,27 9,35 v. Gent (gr.st.)n.TerNeuzen 5,24 8,20 Gent (kl. st.) 5,37 8,31 Selzaete (aankom9t 6.13 9.05 (vertrek 6,17 9,09 Sas van Gent 6,29 9,21 Philippine 6,37 9,30 v. Sluiskil (brug) 6,41 9,34 Sluiskil 6,45 9,36 Aank. te Ter Neuzen 6,51 9,43 'sVrijdags vertrekt deze trein nit Gent om 12 anr. CORRESPONDENTIE (f). v. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,51 8,53 Eecloo n. Selzaete 5.15 8,12 11,50 4,43 7,46 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09 12,52 5,47 8,52 It Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 12,05 3,44 8,08 Gent n. Brussel 7,19 7,35 8,09 8,39 9,21 10,50 12,14 1,37 3,44 4,36 5,51 6,53 9,42 v. Brussel n. Gent 7,00 9,16 2,38 6,08 Gent n. Ostende 8,22 8,24 10,49 1,03 3,55 4,05 7,10 Ostende n. Gent 5.01 6,05 8,53 10,57 1,36 2,29 5,18 5,48 Aank. Eekloo per spoor 7,17 9,49 1,50 6,46 Vertr. Eekloo ST. 7,15 9,50 1,36 4,29 Watervliet H. 8,04 10,40 5,25 8,21 IJzendijke 8,22 11,10 5,46 A 8,40 Aank. Schoondijke 8,43 11,87 6,10 Vertr. Schoondijke 9,32 1,45 4,42 IJzendijke 5,95 10,46 2,25 5,36 m Watervliet L 6,09 11,12 2,56 6,05 Aank. Eekloo 6,45 11,43 3,30 6,42 Vertr. K per spoor 8,08 11,50 4,43 7,46 Maldeghem per spoor Aank. Vertr. Aank. Yertr. Aank. Draaibrug Scboondijke Breskens 7.41 7.42 8,32 9,30 9,53 11,48 10,00 1.37 1.38 2,31 3,20 3,45 4,3 7,50 7,00 8,57 9,43 10,08 Vertr. Breskens 6,23 10,34 1,18 4,15 Aank. Schoondijke 6,48 10,59 1,43 4,40 Vertr. Draaibrng 6.13 7,35 11,46 2,37 5,23 Aank. Maldeghem 7,11 9,22 12,42 3,38 6,25 Vertr. per spoor 7,19 9,29 10,46 12,56 4,09 6,33 Vertr. Draaibrug 5,31 6.09 7,35 9,37 11,07 11,51 2,32 Aank. Sluis 5,48 6,26 7,52 9,54 11,24 12,08 2,47 Vertr. Sluis 5,51 6,29 8,10 10,43 11,29 2,10 5,06 Aank. Draaibrug 6,08 6,46 8,27 11,00 11,46 2,27 5,23 5,30 8,1° 5,45 8,27 7,43 8,35 8,00 8,50 v. Ter Neuzen 6,25 9.47 1,28 5,52 H St; Nicolaas 7,42 11,26 2,39 7,08 Aank. te Gent (Waes) 8,40 12,24 3,19 8,12 v. Ter Neuzen 6,25 9,47 1,28 5,52 Sluiskil 6,33 9,55 1,36 6,02 Axel 6,42 10,04 1,45 6,09 Kijkuit 6,50 10,12 1,53 6,17 Hnlst 6,59 10,21 2,02 6,26 Clinge 7,15 10,37 2,18 6,42 Aank. te St. Nicolaas 7,33 10,55 2,35 7,00 Vertr. 8,28 10,57 3 05 7,17 Aank. te Mechelen 9,24 11,53 4,04 8,16 v. Mech. n. St. Nic. en T. Neuz. 6,38 10,28 1,25 6,03 St. Nicol. n. Ter Neuzen 7,50 11,40 3,10 7,02 Clinge 8,10 12,00 3,30 7,48 n Hulst 8,32 12,22 3,50 8,10 Kijkuit 8.40 12,30 4,00 8,18 Axel 8,48 12,38 4,13 8,23 Sluiskil 8,57 12,47 4,22 8,35 Aank. te Ter Neuzen 9,05 12,55 4,80 8,43 v. Ter Neuzen 1203 5.13 v. Brussel 5,37 10,18 6,84 Selzaete 12,52 5,47 Selzaete 9,09 12,51 8,55 .Brussel 3,15 9,36 a. Ter Neuzen 9,43 1,25 9,35 CORRESPONDENTIE (t). v. St. Nicolaas n. Antwerpen 7,42 11,36 2,56 7,13 8,26 Antwerpen n. St. Nicolaas 6,53 9,02 10,37 12,30 6,18 u St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,34 1,15 6,14 i; Mechelen n. Brussel 9,28 11,55 4,15 8,27 10.15 10,42 t Brussel n. Mechelen 6,10 9,42 12,44 5.36 Mechelen n. Leuven 9,26 1,23 1,26 4,14 10,16 Leuven n. Mechelen 5.44 9,37 12,10 5,32 (f) Deze uren geren de directe eorrespondentie van en naar Ter Neuzen aan. v. Vlissingen n. Roosendaal 6,53 9,15 1,07 3,40 *5,25 5 "3 6,34 v, Roosendaal naar Vlissingen 6,50 9,16 9,27 1,10 4,10 7,40 9,10 le en 2e klasse. v Vlissingen, Remise: vm. 4,50 5,55 (alleen op werkd.) Van de Zeilmarkt8,00 9,30 11,00 11,45 nm. 12,30 1,15 2,00 2,45 3,30 4,15 5,10 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,15. Middelburg: Naar de Zeilmarkt, Vlissingen: vm. 5,20 6,23 (alleei op werkd.) 8,45 10,15 11,60 nm. 12,35 1,20 2,05 2,50 3,35 4,20 5,15 6,00 7,00 7,50 8,35 9,20 10,20 11,00. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 4,50 8,50 nm. 12,45 3,35 n Vlake n. Walsoorden vm, 8,01 10,30 nm. 2,15 5,15 v. Hulst n. Walsoorden: vm. 7,00 11,00 nm. 2,05 8.05 Walsoorden n. Hulst ongeveer 8 15 11,30 am. 3,15 6,15

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 4