A G EIT E N. STATIETJALE, Ontvangen Handelsberichten. Hoogvvatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. Uit de hand te koop Adr. Donze-Pothoven Groote Schouwburg te Gent. a DAGEN. Voorm. Nam. Donderdag 10 Nov. 11.9 11.32 Vrijdag 11 11.53 Zaterdag 12 0.13 12.32 Zondag 13 0.51 1.10 Maandag 14 1.29 1.48 Dinsdag 15 2.8 2.28 Woensdag 16 2.49 3.10 den Heer F. SPRONK, in den ouderdom van bijna 72 jaren. Een overdekte eene groote sorteering wier ouders of voogd buitenlands woner., hun verplichting niet kunnen nakomen. Nu bestaat er een overeenkomst met Duitschland, waarbij is bepaald, dat Hollanders vrijgesteld zijn van militie- dienst in Duitschland en Duitschers eveneens in Holland. Sedert kort wordt er over de grenzen, en voornamelijk te Gronau, anders over gedacht men schijnt het daar niet best te kunnen aanzien, dat een jongen nergens aan de militie deelneemt dat is iets zoo abnormaals, dat daartegen ten strengste moet worden opgetreden. Een jongmensch nu, dat in zoo'n geval verkeert, krijgt gewoonweg een aanzegging, dat hij binnen korten tijd zorg heeft te dragen, Duitscher te worden, of anders over de grens zal worden gezet. Het Duitscher worden sluit natuurlijk in, dat men voor de Duitsche militie wordt aangewezen. Is men nu hiervan niet gediend, en zoo gaat 't den meesten, dan krijgt men na den gestelden tijd een schrijven van den burgemeester, waarbij men wordt uitgewezen en wel als //lastige Auslander." Deze uitwijziging bevat tevens, dat men nooit meer in de gemeente mag komen, zelfs niet om er te werkenbij overtreding hiervan volgt gevangenneming. Te Weenen heeft een erustig voorval voor de zooveelste maal aan het licht doen komen, hoe onverantwoordehjk het is, te dulden, dat officieren zich een bevoorrechtte klasse wanen. In het Centraal Hotel aldaar trad een officier met ze's soldaten binnen en verlangde een kamer. Toen men hem mededeelde dat er geen vertrek be- schikbaar was, wees de officier zijn manschappen een kamer en gaf toen last de deur open te breken. Toen de hotelhouder tegen dit geweld protesteerde, trok de officier zijn sabel en vervolgde den hotel houder tot op straat, waarbij hij den weerloozen man eenige wonden aan den arm toebracht. Een groote satnenscholing ontstond, waarop de woestaard zijn manschappen gelastte de menigte uiteen te drijven, terwijl hij zelf in het wilde weg met zijn sabel sloeg. Daarbij werden eenige personen ge- kwetst, die in het hotel werden opgenomen. Ook de luitenant kwam daar met zijn sabel, druipende van het bloed. Toen de grijze vader van den hotelhouder hem diens gedrag verweet, kreeg ook deze een paar sabelslagen. De ver- ontwaardiging over dit geval is te grooter, omdat tot dusver geen enkele maatregel tegen den officier en de soldaten is genomen. Een vreeselijke ramp heeft Zondagmiddag te Osteude plaats gehad. Twee heeren gingen met hunne vrouwen een rijtoertje maken. Tegen het vallen van den avond keerde men terug naar de stad, toen het paard schichtig werd. Het rijtuig geraakte in het kanaal van Brugge en de vier passagiers verdronken. Alleen de koetsier wist zich te redden. Het centrum en de oostelijke vleugel van het Kapitool te Washington zijn voor een groot deel verwoest door een gasontploffing. De ont- ploffing had plaats in een ruimte onder de zittingzaal van het Hooggerechtshof, waar de gasmeter stond, en ontwikkelde zooveel kracht, dat zware deuren uit de posten werden geslagen en 150 voet ver werden weggeslingerd. De pilaren van den hoofd- ingang zijn zes inches uit het lood gedrukthet geheele gebouw schudde op zijn grondvesten. Ten gevolge van de gasontploffing ontstond een vrij ernstige brand, die niet gebluscht kon worden voordat de archieven van het Hooggerechtshof een prooi der vlammen waren geworden. Ook de boekerij is deels verbrar.d, deels door water vernield. De schade aan het gebouw wordt op 200,000 dollars geschat. Het verlies aan boekwerken en archieven moet ten minste op meer dan een millioen worden gesteld. Te Roubaix heeft een ergerlijk tooneel plaats gehad. De maire kwam in beschonken toestand in een herberg, gehouden door een vroeger ontslagen gemeente-ambtenaar. Van daar een twist, waarbij de maire alles wat los en vast was vernielde. De politie kwam tusschenbeide en bracht den maire achter slot. Te Elaminimaggiore (Sardinie) is dezer dagen een onschuldig veroordeelde, Giovanni Pinna, teruggekeerd, die dertig jaren geleden tot levens- langen dwangarbeid werd verwezen wegens moord gevolgd door diefstal. Het is een vreeselijke geschiedenis, die in dezen tijd van menschelijke boosheid en dwaling wel extra de aandacht verdient. Om den waren moordenaar te redden beschul- digden diens vrienden Pinna, die naar het uiterlijk op hem geleek, van de misdaad. Men bracht Pinna bij het slachtoffer. De stervende man maakte, zonder de oogen te openen, een beweging met het hoofd. Dit werd beschouwd als een teeken, dat hij zijn moordenaar herkende, en dat ,/bewijs" was de grondslag, waarop zijn belagers zijn ver- oordeeling wisten te bewerken. De moordenaar, die zoo ten koste van een onschuldige werd gered, werd later wegens een anderen moord ook tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld. De misdadige bedriegers, die Pinna lieten ver- oordeelen, bewaarden intusschen hun geheim. Eerst vijf jaren geleden, toen de voorrlaamste schuldigen dood waren, maakten een paar menschen, die er van wisten, alles bekend, en na velerlei verhandelingen en formaliteiten is Pinna thans eindelijk bevrijd en in zijn eer hersteld. Hij kwam terug als man van 54 jaren en werd hartelijk ontvangen door verwanten, vrienden en bekenden, die hij niet herkende. Zijn dertigjarige zoon toen hij heenging een pasgeboren kind reisde hem tegemoet. Zijn vrouw was van verdriet, kort na zijn veroordeeling, gestorven. Op vonnissen wegens misdaden van twijfel- achtigen aard steeds een toeziend, naziend en, waar noodig, herzienend oog te blijven houden, mocht in sommige landen der justitie zelve wel extra tot taak worden gesteld. Eene reis door de Sahara-woestijn per lucht- ballon. Er zijn drie Fransche officieren, die dit waagstuk, dat aan Jules Verne herinnert, willen beproeven. Zij zijn voornemens te Tunis op te stijgen en, voor zoover dit van hen afhangt, aan de monden van den Niger aan te komen. Om niet alle gemeenschap met de aarde te verbreken en er een weinigje stuur in te houden, zal de ballon een zwaren stalen kabel na zich sleepen, en wee den onberaden Touareg, die het zou durven wagen dien maar even met de hand aan te raken uit eene batterij zal hem een electrieke schok worden toegediend, die hem voor goed den lust zal benemen om den luchtballon verder iets in den weg te leggen. De koene reizigers willen het, zooveel zij kunnen, vermijden om, evenals dit van den Zweed Andree steeds waarschijnlijker wordt, voor goed uit het oog der wereld te ver- dwijnen. Daarom hebben zij als ballast een aantal helderrood geverfde looden flesschen meegenomen, waarvan zij er hier en daar eenige zullen uitwerpen. Die kunnen dan later zoo noodig de wegwijzers zijn voor expedition ter opsporing. Te Brussel schijnt een wijdvertakte inter- nationale bende zich op den meisjeshandel naar Zuid-Afrika toe te leggen. Op eene annonce, waarin jonge meisjes voor een aangename dienst gevraagd werden, meldde zich de 18jarige Honorine G. uit Brussel aan. Zij ontving een schriftelijke uitnoodiging zich in een huis te Sant-Josse-ten- Noode te vervoegen. Daar werd zij door een Fransche waardin ontvangen, die haar aan een Eugelsche dame overgaf. De laatste stelde zich voor als miss B. en bood het jonge meisje een plaats in Londen aan. Beiden reisden nog dien- zelfden dag af en zelfs in begeleiding van twee andere Belgische van 18 en 19 jaren. In Londen worden de jonge meisjes onder een valschen naam in een logement gebracht. Daar men ze boven- dien dagelijks 20 francs voor hun onderhoud gaf en van een op handen zijnde reis naar Zuid-Afrika sprak, kreeg Honorine G. argwaan en telegrafeerde aan hare ouders. Haar vader kwam nog net op den juisten tijd te Londen aan, om de ontvoering zijner dochter te voorkomen. De beide andere jonge meisjes zijn reeds op weg naar Afrika. Een hunner, die in een winkel behulpzaam was, had zich door de voorspiegelingen van een kooper laten verlokken, zich bij miss B. naar Londen aan te sluitende andere was ook door zoo'n persoon in de val gelokt. Volgens de Reforme is aan de Brusselsche politie in de laatste maanden herhaalde- lijk kennis gegeven van het verdwijnen van talrijke meisjes, die vermoedelijk in handen van zielen- verkoopers geval 1 en zijn. Uit Antwerpen wordt bericht De Zaterdag hier met een lading hout van Archangel aaugekomen Deensche stoomboot Rosen berg, kapitein Fischer, had 12 schipbreukelingen, waaronder de kapitein, Strachmen, van de Eugelsche stoomboot B.mton aan boord. Deze was op hare reis van Archangel naar Dublin op 11 October aan de kusten van de Witte Zee gestrand en 12 man waren op een verlaten eiland gevlucht, waar zij onder de grootste ontberingen 9 dagen door- brachten, tot de stoomboot Rosenberg ze er af- haalde. Kapitein Strachmen was vol lof jegens de redders. De schipbreukelingen werden Zaterdag door den Engelschen consul ontvangen. Vier andere matrozen waren reeds door een Noorweegsche stoomboot opgenomen. Te Berlijn zijn twee mannen en twee vrouwen gevangen genomen, die valsche postwissels ver- vaardigden. Reeds zijn 14 van deze valsche stukkeu ontdekt. Een der schuldigen was aan de post verbonden. Te Johrfelde is een man geopereerd, die indertijd in Pruisischen dienst de bestorming van den Diippeler Schans (1864) had medegemaakt. De man had daarbij tien kogels in 't lichaam gekregen, doch was in 'tleven behouden en lang- zamerhand had men hem van negen kogels kun nen ontlasten. De tiende kogel zat in het been en daar deze te diep was doorgedrongen, durfden de doctoren de operatie niet aan. Ruim 28 jaar kon de gewonde van zijn been geen gebruik maken. Thans heeft hij zich, met goed gevolg aan een operatie onderworpen en de doctoren Diiubler en Gentsch haalden een kogel van 30 gram zwaarte uit het been, sedert k,in hij het been weer een weinig bewegen en wellicht zal hij nog op zijn ouden dag zich weer in 't normale gebruik zijner ledematen kunnen verheugen. Dat men in Amerika, waar de lieden nog al eeus een goeden kijk op de dingen plegen te hebben, vast vertrouwt op den gunstigen afloop der Dreyfus-zaak, blijkt langs indirecten weg wel het best uit de volgende, van de overzijde des Oceaans aan de Fransche Regeering gedane voor- stelleu. Het zijn voorstellen, waarmede wij overigens, gelijk wij haast wel niet behoeven te zeggen, al bitter weinig sympathiseeren. Op den dag, nadat door de Strafkamer van het Hof tot een nader onderzoek in de zaak Dreyfus besloten was, werd bij de Fransche Regeering door den heer Blessure, directeur van de Opera te Chicago, een volledig plan ingediend van het Duivelseiland, geheel herschapen en voorzien van een groot gebouw voor amusementen, hotels, een toren van 250 voet hoog voor vergezichten met electrische liften, 't geheele eiland voorzien van electrisch licht, nieuwe aanlegplaats voor stoom- booten, electrische tram om het eiland, bodega's, oester-salons, een passage geheel overdekt om de gevangenis van Dreyfus heen, in £en woordeen plan van een gemoderniseerde badplaats volgens de laatste verbeteringen. De heer Blessure biedt der Fransche Regeering 25,000 dollars pacht, zoodra hem de vrije be- schikking wordt gelaten over het eiland, nadat Dreyfus dit zal hebben verlaten. Hij verbindt zich het eiland bij hernieuwde veroordeeling in den vorigen toestand op te leveren, mits hem een maand vooraf wordt kennis gegeven. De heer Blessure stelt voor zijn aanbod met 5000 dollars te verhoogen, indien de Regeering wil toestaan dat de wachters van den gevangene gedurende den pachttijd op het eiland blijven, ten einde alle inlichtingen over het leven van Dreyfus te geven en op gezette tijden voor- drachten te houden, waardoor men zich geheel zou kunnen verplaatsen in het leven van een gedeporteerde. De ondernemende op de ziekelijke eind der eeuw neigingen zijner landgenooten speculeerende opera-directeur heeft het voornemen wekelijks een stoomschip te doen varen van Bahia-Nord-Point, dat in 24 uur het eiland zou bereiken en waardoor de reis van New-York per spoor en water slechts 56 uur zou duren. De excursiontickets zouden geldig zijn voor 12 dagen, en de prijs zou bedragen 125 dollars. Toen het plan van den heer Blessure in extenso in den Chicago-Herald verscheen, waren de eerste twee booten direct besproken. De Eugelsche kanselier der schatkist, Sir M. Hicks Beach, heeft aan een feestmaal van brouwers een toost aan de bierbrouwerij gewijd. Hij deelde o. a. mede, dat er in het vorige financieele jaar ruim 35,000,000 vaten bier in het Vereenigd Koninkrijk gebrouwen waren, en dat daarvan bijna 12,000,000 belasting was opgebracht. De Minister verheugde zich over het toenemende bier-drinken, zoowel voor de schatkist als voor de brouwers, want hun bedrijf is er een dat recht van bestaan heeft. In een zeer breedvoerig artikel in den Siecle ontwikkelt Joseph Reinach de stelling, dat Henry, de falsaris en de meineedige, ook de verrader is geweest en de medeplichtige van Esterhazy. Henry leverde de stukken, Esterhazy onderhield de betrekkingen met den Duitschen attache. Henry wist dus dat het borderel van Esterhazy was, en wees Dreyfus als den verrader aan, om de aaniacht van zichzelf en van zijn vriend Esterhazy af te trekken. Henry zorgde voor de berichten in de Libre Parole, Henry gaf den doorslag door zijn valsche verklaringen voor den krijgsraad, Henry maakte de valsche bewijsstukken, Henry verdedigde Esterhazy en stelde den vriend van Schwartzkoppen met alle gebeurtenissen in kennis; en verder was het Henry, die den strijd aanbond tegen Picquart toen deze in Esterhazy den verrader had ontdekt en overtuigd was, dat daardoor de onschuld van Dreyfus aan den dag kon komen. De overste Henry van den generalen staf loog en bedroog zijn chefs; wist bij alien de meening ingang te doen vinden, dat Dreyfus schuldig was en rechtvaardig was veroordeeldde overste Henry is de eerste en voornaamste schuldige in dit alles geweest. De heer Reinach heeft door zijn wenken der justitie een vingerwijzing willen geven. Hij hoopt, dat het Hof van cassatie ook in dit opzicht licht zal ontsteken. F» O L. I T I E. Aan het bureau van politie alhier is als ge- vonden gedeponeerd een oorbelletje. Reehthebbenden vervoegen zich aldaar. Zondag 13 November a. s., om 2 uur precies, opvoering van FAUST, groot opera in 5 bedrijven, muziek van Gounod. In het vierde bedrijf groot ballet. Hulst, 7 Nov. Middenprijs per 100 kilo; Tarwe f 9,Rogge f 6,25 Wintergerst 8,Zomerger9t fHaver 6,50; Erwten f 10,50 Paardenboonen fDuivenboonen f Witteboonen f Bruineboonen f 11,50; Boekweit fLijnzaad Aardappels f 2,80 Koolzaad per zak van 106 liters f Boter per kilo 1, Eieren per 26 stuks f 1,45. Er waren ter markt te koop gesteld: 51 stuk9 hoornvee. 58 varkens. Verkocht 29 stuks hoornvee, 36 varkens. KOERS VAN HET GELD. Belgisch per 100 fr. f 47,55 h f 47,60 Engelsch per 12,u 12,08 ZEETIJDIIVGEIN. Van 7 tot en met 8 Nov. 3 3 Q VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Voor Ter leuien I 8 Duits. 8.8. Ilebdomos 3526 Wassa hout Vail Ter I'euien 8 Eng.3m.sch. Resolute 356 Newport phosph. Duits. 3.8. Wilhelm Behrens 4231 Methil ledig Voor Gent t 7 Eng. 8.s. Spindrift 2003 Londen stukg. idem Berlin 3083 Goole idem 8 idem Umbre 3713 Liverpool idem idem Derwent 2349 Goole idem idem Vivienne 3479 Helsingfors hout Van Gent i 7 Belg. s.s. Marie Louis 429 Ostende ledig Eng. s.s. Sea Belle 2152 Londen stukg. Deens. s.s. Carl Hecksher 4711 W.Hartlepool ledig 8 Noor. s.s. Sunpulp 1635 Rotterdam idem Eng. barge Eustace 242 Eling phosph. Eng.3m.8ch. G. C. Gradwel 441 Plymouth idem Eng. a.s. Warkworth 1862 New-Castle stukg. idem Shieldrake 3057 Liverpool idem Van 7 tot en met 8 Nov. werden langs de Oostsluizen alhier 24 binnenvaartuigen op- en 48 afgeschut; door de Westsl. 4 op- en 2 afgeschut. Op a. s. Vrijdag 11 November hoopt CORNELIS LENSEN Cz., zijn 20sten geboortedag te herdenken. EEN VRIEND. Ter Neuzen, 9 November 1898. Den 19 October overleed plotseling te Oost-Overijsel, Michigan (Noord-Amerika), mijn geliefde kleindochter JANNEKE CORNELIA KLAASSEN Ad., in den ouderdom van ruim 30 jaar. Namens de familie, Wed. J. M. MULDERDe Jonge. Heden overleed te Haarlem, na tijdig voorzien te zijn van de H. Sacramenten der stervenden, onze eenig geliefde broeder, Wed. B. J. DE BOIJSpronk. Wed. J. HEIJENS—Spronk. Wed. P. J. DE BOIJSpronk. Ter-Neuzen November 1898_ Hulst Hartelijk dank aan alien, die mij bewijzen van belangslelling gaven bij het slagen van mijn zoon tot klerk der Posterijen en Telegraphie. Intusschen opeulijk dank aan den heer Van Linschoten, InstituteurteVlissingen, voor de uitnemende verpleging en 't voortreffelijk onderwijs, aan mijn zoon verstrekt. Ik kan de inrichting voornoemd ten zeerste aanbevelen en zal desgevraagd een ieder gaarne inlichtingen verstrekken. Ter Neuzen. A. VAN DALE. Een Levensverzekering-Maatsehappij vraagt AGENTEN tegen een vast weekgeld, gepen- sioneerden genieten de voorkeur. Brieven onder letter W worden ingewacht bij den heer M. W. HILDERNISSE, boekhandelaar, Middelburg. groot 40 last, met of zonder volledigen inventaris. Te bevragen bij schipper J. DE REUS te Ter Neuzen. NIEUWSTRAAT, TER NEUZEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 3