Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3687. Oonderdag 10 November 1898. 38e Jaanraris:. KROOISTAUT. Binnenland. abonnement Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. FFUILLKTON De maskerade op liet ijs. NEIIZENSCHE mum Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. "Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- oushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Dit bind verscliijnt daandug-, Woeosdag- en Vrljdagavond, uit^ezooderd «p eestila^en, bij ilen aitgever I*. J. I AH Die iAHOE te Ter Keuzea. Er is weer wat kalmeering gekomen in de op- gewonden gemoederen van de mannen, die in Frankrijk en in Engeland de leiding der zaken in handen hebben en de Europeesche diplomatic schijnt op het oogenblik (afgaande op haar uit- latingen althans) geen internationale verwikkelingen te vreezen, doch integendeel een vast vertrouwen te stellen in de handhaving van den vrede. Zelfs zijn er, die meenen, dat de ontwapeningsconferentie, welke binnen eenige weken of eenige maanden gehouden zal worden en de wereldtentoonstelling van 1900, die nog ver in 't verschiet ligt, haar kalmeerenden invloed reeds nu doen gelden, reeds nu een rol spelen bij de politieke beslommeringen van ons werelddeel. Bat Groot-Brittannie zoo maar //mir nichts, dir nichts" de Egyptische quaestie op den voorgrond zou brengen door het protectoraat van Groot- Brittannie over Egypte af te kondigen, leek wer- kelijk wat al te kras en de toespelingen van lord Salisbury, Engelands premier, in zijn jongste, te Londen uitgesproken redevoering, op nog andere geschillen tusschen het Vereenigd Koninkrijk en de Republiek, zullen wel betrekking hebben op vragen van minder importantie dan het protectoraat over het land der Farao's. De oplossing der Fasjodakwestie langs vreed- zamen weg, zij het ook al door de terugtreding van Frankrijk, komt tot zekere hoogte voor rekening van Rusland: graaf Murawiew heeftzijn kortstondig verblijf te Parijs niet ongebruikt ge- laten, hij heeft al het mogelijke gedaan om de regeering tot toegevendheid tegenover Engeland te stemmen en misschien heeft hij den heeren ook wel te verstaan gegeven, dat Frankrijk, wanneer het de Fasjoda-aangelegenheid als te serieus opnam, alleen zou worden gelaten een juist niet aan- lokkend vooruitzicht voor de Republiek, daar Engelands vloot de Fransche zoover de baas is, dat men veilig had mogen spreken van het be- kende spel tusschen kat en muis Feitelijk heeft Rusland er dan ook alle belang bij, dat de vrede in Europa bewaard blijftde belangen van het czarenrijk in Oost-Azie staan er bij op het spel (een aanzienlijk deel van Ruslands oorlogsmacht ter zee is ter bewaking van de nationale belangen in het uiterste Oosten ge- stationeerd) zoodat verwacht kan worden, dat Rusland, indien er gevaar mocht dreigen voor den vrede, hemel en aarde in beweging zou brengen om een oorlog te voorkomen Naar MAX PEMBERTON. 1) HOOFDSTUK I. Hoewel de groote klok van Kroonstadt negen uur had geslagen en de taptoe was geblazen in de kazernes van devesting, was er geen merkbare verminderiug gekomen in de vroolijke drukte van het carnaval op de zee. Want Kroonstadt was ingesloten door het ijs, en het Nieuwe jaar, een einde makend aan de buien en stormen van den voorwinter, had de golven doen stollen tot een ijsvloer. Waar een maand geleden schepen zeilden, zwierden nu schaatsenrijders lustig over de gladde vlakte, waar noch de roep van den loods, noch, het kommando van den stuurman werd gehoord. Hun plaats was ingenomer. door het gewarrel van schaatsen en sleden, 't gebabbel van mooie vrou- wen en de muziek van regimentskapellen. Hier en daar trok de gloed van groote vuren de me- nigte naar tenten of loodsen, waar vertooningen werden gehouden of eet- en drinkwaren te koop werden aangeboden. 't Licht van ontelbare fak- kels wierp steeds wisselende glansen over de heen en weer glijdende menigte. Oud en jong, gene- raals en vaandrigs, onderofficieren en manschappen, alles haastte zich om mee te genieten van de al- gemeene vroolijkheid. Als gevangenen uit de stille •en eenzame eel kwamen ze van hun afgezonderd Hoewel de krijgstoerustingen in Engeland voort- duren en kolonel Balfour, de kommandant van het Londensche vrijwilligersregiment, zijn mannetjes in herinnering heeft gebracht, dat het land in geval van een mobilisatie ook op hen zou rekenen en hun heeft medegedeeld dat hij reeds precies wist, welk kampement het regiment zou betrekken, moet men den staat van zaken toch niet al te ernstig opvatten conform aan het gebruik heeft Engelands regeering de Fasjodakwestie aangegrepen als een welkome gelegenheid om de zeemacht in haar geheel eens in oogenschouw te nemen en om de wereld, beter dan door woorden, er aan te herinneren, dat Groot-Brittanie nog itilmer de eerste zeemogendheid is Het Hof van cassatie heeft het onderzoek in de zaak-Dreyfus begonnen. Het eerst werden de vijf oud-ministers van oorlog gehoord, daarna Mercier, Billot, Cavaignac, Zurlinden en Chanoine. Het geheime dossier, dat zeker aan het Hof zal worden overgelegd, als zulks wordt verzocht, is thans in handen van den nieuwen chef van den generalen staf, generaal Brault. Men verzekert, dat alle documenten/papieren, stukken en rapporten, waaruit het dossier bestaat, van lateren datum dan 1894 zijn. De Soir beweert, dat de drie leden van het Hof, die deel uitmaakten van de revisie-commissie, den Minister van justitie Sarrien hun advies hebben gezonden, dat tegen de revisie pleit en dat het advies niet voorkomt in het rapport van den raadsheer Bard. Het blad protesteert tegen die uitlating, eveuals tegen het weglaten in hetzelfde rapport van de geschreven verklaringen der 23 officieren, die in 1894 verhoord werden. Naar aanleiding van het, voor de tweede maal zinken, van den tot een Amerikaansch oorlogs- schip vervormden Spaanschen kruiser Maria Theresa, zij nog het volgende in herinnering gebracht. De Maria Theresa werd in de baai van Santiago in den grond geschoten bij Cervera's wauhopige poging, op hoog bevel naar later gebleken is, om zich een uitweg te banen. Het schip werd met veel moeite door de Amerikanen weer vlot gemaakt een werk, dat wel 300,000 a 350,000 kostte. De Maria het eenige dat in wezen kon blijven van het vermaarde eskader zou naar de Vereenigde Staten gebracht, geheel hersteld en bij de Amerikaansche vloot ingelijfd worden, als een zichtbaar en overal toonbaar gedenkteeken van de overwinning op de Spanjaarden. Maar nu is het, terwijl men het naar de plaats zijner bestemming sleepte, door een hevigen storm over- BBBBBBg. Jim eiland naar de zee, nu tot een wijd veld geworden. Hoog boven alles uit, onder het licht der vuur- torens van Menzikoff, verhief zich het ijspaleis, dat de officieren van het garnizoen hadden gebouwd als een monument van den goedgunstigen winter. Rappe handen hadden blokken gehouwen uit de ondiepe wateren van de militaire haven krachtige armen hadden het gladde materiaal voortgetrokken en opgestapeld tot tempelmuren. Weldra verrees een groot gebouw, een tabernakel van glinsterend en doorschijnend kristal, waarin bekwame ingenieurs geleidingen aanlegden voor elektrisch licht, terwijl ijverige soldaten de adelaars van hun regiinenten brachten en lachende meisjes de wanden bedekten met draperieen van zijde of satijn. De aanhoudende vorst bevorderde het werk. Een stevige Oostenwind gaf sterkte aan het paleis en maakte het tot een volmaakt geheel. De bouwers spraken van maskerade en carnaval generaals schudden het hoofd, doch durfden niet z/neen" zeggen. Den 29 Januari van het jaar 1895 werd het voorstel werkelijkheid en al wat te Kroonstadt meetelde, kwam dien avond, om zijn offer te brengen op het altaar der algemeene vroolijkheid. Oud en jong, rijk en arm haastte zich om te profiteeren van zoo'n zeldzaine gelegenheid. Terwijl het paleis van binnen fonkelde in den glans van honderden lichten, welke de uniformen van goud en wit en groen nog meer deed schitteren, verzamelden zich daar baiten, op de breede ijsvlakte, de menschen uit de stad en de zeelui, moede van 't wachten naar een open zee. Franschen, Hol landers, Zweden, maar vooral Engelschen, stonden bibberend in den ijzigen wind of zich warmend bij de groote vuren, en nu en dan ging een vallen, gezonken en ditinaal reddeloos verloren gegaan. Wij moeten erkennen niet heel veel voor dit verlies te gevoelen. Wel voor Spanje, dat niet eens meer een behoorlijk oorlogsschip tot zijne beschik- king heeft om het stoffelijk overschot van Colum bus en van zijn vroegere glorie op passende wijze naar Europa te doen terugvoeren. Het lid van de Tweede Kamer voor Deventer, Mr. A. van Delden, is aldaar eergisteravond te half negen, in den ouderdom van 70 jaren, overleden. Mr. Van Delden behoorde tot de oude liberale garde in de Kamer. In 1872 nam hij zitting in het kabinet-Geertsema en werd met de portefeuille van financien belast. Hij was een verdienstelijk, zeer bekwaam man, wiens adviezen in de Kamer op hoogen prijs werden gesteld. Hij was een der- genen die gestreefd hebben naar een rentebelasting. Met de heeren Gleichman, De Jong, Van der Linden en De Ruiter Zijlker diende hij indertijd een voorstel tot het belasten van de inkomsten in. Bij de laatste periodieke Kamerverkiezingen wenschte Van Delden niet meer in aanmerking te komen en zoo werd de heer Stoffel gekozen, die echter spoedig aftrad. Bij de daarop gevolgde verkiezing is Van Delden gezwicht voor den op hem geoefenden aandrang en stelde zich opnieuw beschikbaar en Deventer vaardigde den beproefden veteraan naar het Binnenhof af. Tot in het laatst zijner dagen heeft hij daar met jeugdigen ijver zijne beste krachten gewijd aan de belangen des lands, tot hij thans het moede hoofd heeft neder- gelegd, een schoon voorbeeld van zeldzame toe- wijding nalatend aan hen, die na hem zullen komen. In een der afdeelingen van de Tweede Kamer sprak een lid den wensch uit dat de Kamer bij de regeering zoude aandringen op het verleenen van gratie aan de gebroeders Hogerhuis. Dit denkbeeld vond van alle zijden bestrijding. Vele leden betoogden, dat zij geen voldoende gegevens bezaten om over de zaak der gebroeders Hogerhuis een oordeel te vellen, veel minder om de veroordeelden voor gratie aan te bevelen. Anderen voegden daaraau toe, dat het in geen geval op den weg der Kamer kan liggen, op die beslissing invloed, in welken zin dan ook, te te oefenen. Eerst nadat een beslissing zal zijn gevallen en daardoor een regeeringsdaad zal zijn gepleegd, waarvoor een minister verantwoordelijk rumoerig gelach op uit de menigte, om de grappen en grollen der gemaskerden. De kijkers buiten moesten zich vergenoegen met de „wodki" (inlandsche brandewijn) als eenige verwarminggeen vurige champagne, geen koes- terend bont of verhittende dans, geen verliefde blikken konden hen wapenen tegen de kou. Maar zij keken toe en kritiseerden en spraken onbe- schroomd hun meening uit. 't Duurde geen half uur, of ze hadden namen voor elk in't oogvallend personage in het ijspaleismaar spoedig begon het gesprek te kwijnen, tot een Fransche matroos aller aandacht weer verlevendigde door een uitroep van verrassing. 't Gold een dame, wier bevallig dansen den algemeenen bijval opwekte. Daar is de mooie Engelsche weer Sac re nom, wat danst zij de polka goed Dat doet zij, stemde een Engelsch zeeman toeze is een pracht van een meid. Kijk eens, hoe ze haar tuig draagtGister was ze in fort Paul met dien artillerie-officier in zijn groene uniform. Die kerel is goed af. En zoo ging het voort, in Tuwe, maar welge- meende loftuitingen. De /mooie Engelsche" zwierde lustig voort, onbewust van de algemeene kritiek. 't Was een brunette, wier heldere oogen en blan- ke teint den tijd hadden verschalkt, zoodat hij haar geboortedag vergatzij was vijf-en-twintig jaren oud, maar kon nog best voor achttien door- gaan. Een elegant, teer schepseltje, welks gezicht herhaaldelijk veranderde van uitdrukkingeen schepseltje met levendige invallen en rustelooze vroolijkheid, bewegelijk en rad van tong, gesticu- leerende als een Fran^aise. Men noemde haar //la Petite" in de vesting, is, zou er huns inzien misschien sprake kunnen zijn van beoordeeling door de Kamer van het genomen besluit. De in den afgeloopen zomer gehouden wed- strijd van automobielen (ParijsAmsterdam) is besproken in de afdeelingen der Tweede Kamer. In het voorloopig verslag over de begrooting van Waterstaat wordt vermeld, dat vele leden met verbazing kennis namen van de houding, door den Minister aangenomen ter gelegenheid van dien wedstrijd. Volgens Kon. besluit van van 19 Januari 1898 (Stbl. n°. 25) is het berijden van de rijkswegen met motorrijtuigen zonder vergunniDg van den Minister verboden, en bij het verleenen van zoo- danige vergunuing pleegt, naar men meende, bepaald te worden, dat de snelheid op rechte einden niet meer mag bedragen dan 20 kilometers in het uur. Voor opvolging van dit voorschrift bij den vermelden wedstrijd werd echter niet gezorgdop 9 en 11 Juli zijn een aantal auto mobielen in dollen wedstrijd langs de rijkswegen van Maastricht naar Amsterdam gereden, met snelheden, die op de rechte einden 60 a 70 kilometers per uur bedroegen. Alle tolboomen moesten openstaan, en bij het doorrijden werd geen enkele tol betaald. Overal was politie met burgemeesters aan het hoofd geposteerd, om tegen ongelukken te waken, het publiek van de wegen te weren en aan de bestuurders der automobielen met stokken en zakdoeken den weg aan te wijzen, dien zij hadden te gaan. En bij eene in de n/Staatscourant" van 3/4 Juligeplaatsteaanschrijving werd door den Minister aan het publiek uitdruk- kelijk in overweging gegeven, zich tijdens den wijdstrijd niet zonder noodzaak op het verharde gedeelte van den weg te begeven. Men begreep niet, hoe de Minister, ten gerieve van eene Fransche club, zich geroepen had kunnen achten, op deze wijze het gebruik van de rijks wegen van Maastricht tot Amsterdam gedurende twee dagen te belemmeren. Die belemmering was niet gering, vooral in die streken, waar het pas- seeren der automobielen samenviel met den markt- dag in eene naburige stad. De zaak is gelukkig zonder ongelukken afgeloopen, maar men hoopte, dat de Minister zich voortaan van het geven van dergelijke vergunningen zou onthouden. Gevraagd werd voorts, of na afloop van den wedstrijd de verschuldigde tolgelden nog betaald zijn. Ook werd de vraag gedaan, of niet behoort voorgeschreven te worden, dat bestuurders van waar zij veel liefde en vele vrieuden veroverd had en geen ijveriger aanbidder dan de gouverneur, generaal Stefanovic, die zijne wenkbrauwen verfde en een corset droeg. Hij had haar achterna ge- loopen als een liond op dezen carnavalsavond, en zij beloonde hem mild met verscheidene compli- mentjes, in zijn oor gefluisterd, en menig druk van zijn oude, stijve hand. De jongelui benijdden hem om de vriendschap van //de mooie Engelsche." Er was geen man in het schitterende gezelschap, die niet gelukkig zou geweest zijn met een woord of een veelzeggenden blik uit de schoone oogen. En een van al die mannen tenminste had haar 't beste aangeboden, wat een eerlijk man kan geven het geschenk van zijn liefde. Hij was op het oogenblik haar partner't was de artillerie officier, door de zeelui genoemdeen slank, licht- blond man, die meer Westersch in zijne manieren was dan zijne meeste collegaswant hij had te Parijs en Londen de beleefde vormen geleerd, waardoor de gunst eener beschaafde vrouw wordt gewonnen. Hij paste nu die kennis toe om zooveel mo- gelijk te behagen aan //de mooie Engelsche" 't was gemakkelijk genoeg te zien, dat hij voor niemand oogen had dan voor haar. Terwijl zij, als ervaren schaatsenrijders, in sierlijke bewegingen door den drom van gasten heengleden, vormden zij een harmonisch geheel van groen en goud, ran zacht bont en blauwe stof, met licht gaas, fladderend als vlindervleugels ill den bries. Maar terwijl de man onophoudelijk in 't gelaat van 't meisje blikte, scheen zij als betooverd door de zinneprikkelende muziekontvoerd uit de we reld om haar heen naar het rijk der verbeelding,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1