mwmmmmm J. de Smidt-Pothoven, Bonkers, Overjassen, 1 A i i11 Ruime keuze in: KOLEN en TURFBAKKEN. OvcrschoeneB en Reispaolo e s. Ksrk ts Sluiskil. 30 Graskalveren. Potograaf Van Qverbeeke Lijstsn en Passepartouts, ~KOEWACHT. de fijne Bredasche Speculaas. J. de Smidt-Potho ven, Veeren- en Kapokbedden, BEtiHSGSElPftPIEREM, HET KANTOOR „D E Z W A A N." Noordstraat, Ter lima. ONTVANGEN: j, j. im Wesner-Gist-Palbrikant, eea solied Persoon. A. Verstrate, Zaamslag. Ontvangen: ponmrsssp ®tiin), GSKhEURD MOUSELIKE STALES JAPQHSTQFFBH. GRAANZAKKEN. J Jurrij-Hoebe. er Neuzen. alle soorten UATRASSEN in verschillende prijzen Veerej, Kapok, VMIn, Zeeiras oi Hootwol per piicM. Dames- en Heeren- Gebr. TAZELAAR. Ter Neuzen. liiifiliiiii ■\dverlenlien Muziek- en Tooneelvereeniging „BI VQLHAEDIHEr." Uiterst concurreerende prijzen. OPRUIMING Achterom liabij de Roeiersgang. Stoom Cliocolaadfabriek Fabrikant P. J. METS, Dordrecht. K1DERPAKJES en PELLERIENEJASSEN. SCHIEDAM, DONKER BLAUVV FRIESCH, Castor, Laken en Bombazijn (glanzend), Flanel en alle kleuren Fandbaai en Baaien. Wollen, Katoene, Molt on en Fantasiedekens. OMM1M111 1©IEII Beste en dichte Kanlen Vloerzeil en Karpetlen BEDDET1JKEN, VEEREN en KAPOK. Opruiming van Magazijn van Manufacture!! en Bedden Veeren-, liapok-, Vlokken- en Zeegrasbedden, llaarden, Kacliels, Vulkacliels, ruw en geemailleerd. Middelen van vervoer- /- Op a. s. Zaterdag 5 November hoopt, zoo de Heere wil, CORNELIA R IE MENS, echtgenoote van Cornelis de Jonge, haar 60sten geboortedag te herdenken. Hare behuwdzuster, MARIA DE JONGE. Hoek, 1 November 1898. De DANKSTON1) voor den oogst zal gebouden worden door Ds. TIMMERMAN, Zondag 13 November 's morgens om half tien, wijl Ds. Hitgenholtz, verhinderd is 6 November op tc treden. De CATECHISATIES vangen te Sluiskil aan Dins dag 8 November, 's namiddags 3 uur, in 't gewone lokaal. Sluiskil, 2 November 1898. DE REGEL1NGSCOMMISSIE. ALGEMEENE YERGADER1NG, ook toe- gankelijk voor de gewone leden ingevolge art. 17 reglement, op Yrijdag 4 November 1898, 's avonds te 8 uur, bij mej. wed. F. A. Susijn. Punten van behandeling Rekening Penningmeester jaar 1897/8 Yerkiezing bestuursleden Bespreken geven soiree enz. De Secretaris, W. S. J. DIELEMAN. Deurw. Adriaause, te Hulst, zal w op Zaterdag 5 November a., ten verzoeke van A. VAN DER LINDE te Rotterdam, aan de herberg van J. Lauwers bij het station te Axel, des voormiddags elf uur, publiek verkoopen poseert aanstaande Zondag, Maandag en Dinsdag, Donze-Visserstraat te T e r N e u z e n, des Zondags van 12 tot 3 ure, de overige dagen ;an 10 tot 3 ure. Groote opruiming van tegen inkoopsprijsalle grootten voorhanden. Dokter R. P. OFFRINGA te Axel, is elken Dinsdag- en Donderdagnamiddag van 3—4 uur te Koewachtte spreken in het estaminet van den heer G. POPPE, waar boodschappen worden aangenomen. Ondergeteekende bericht, dat hij wederom ontvangen heeft Aanbevelend, J. D. THIELMAN, aan de Roomsche kerk te Ter Neuzen. TER NEUZEN. GROOTE SORTEERING Wollen-, Zeegras-, Kapok Houtwol- en Stroomatrassen van eenige partijtjes aan zeer lagen prijs. Ter Neuzen. P. J. VAN DE SANDE. van den Rijks-Ontvanger te Ter Nenzen, is verplaatst naar het Zwakken en herstellenden gebruikt METS E1KELCACA0, verpakt in bussen van y2 kilo a 1,65, V4 kilo 0,85, 1/8 kilo f 0,45. Schei- kundig onderzocht door den heer K. G. W. de Bosson, Apotheker en Scheikundige te Dordrecht. Verkrijgbaar bij Mej. de Wed. ARLE H. DONZEen Mej. deWed. M.E.KLAASSEN-Donze, TerNeuzen. eene groote sorteering YRAAGT voor den verkoop van prima kwaliteit Weener-Gist, EVERLAST, MOIRE, CACHEMIRE en FRANSCH MERINOS, kleurlioudeud en sterk. e n voor Doeken. Een nieuwe coiiectie m A. MOGGRE. Ter Neuzen. Greenwich-tijd. Spoorweg Ter NeuzenGent. Eckloo naar Schoondijke. Schoondijke naar Eekloo. Maldeghem-Draaibrug Schoondijke-Breskens Rreskens-Schoondijke Draaibrug-JIuldeghem Draaibrug naar Sluis. Sluis naar Draaibrug. Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. Spoorweg Ter NeuzenMechelen. Ter NenzenBrussel over Lokeren. Spoorweg VlissJngenRoosendaal. Spoorbootdienst Walzoordcn—Vlake. Wagendienst HulstWalsoorden. VAN '/Tinulilil:: ,il: ti i'Hiiid'i1" •.ijyw.JaiG Ter Neuzen n. Gent u Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent Selzaete (aauk°™st (vertrek Aank. te Gent (kl. st. te Gent (gr. st.) 5,35 5,41 5,43 5,49 6,00 6,08 2)5,20 6,20 6,10 6,56 6,25 7,10 8,37 1)12,03 8,46 12,12 8,48 8,52 9,01 9,05 9,10 9,46 9,58 12,15 12,20 12,29 12,34 12 49 5,13 5,21 5,24 5,28 5,37 5,42 5,52 1) Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,15. 2) 's Vrijdugs alleen. 1,30 6,38 v. Gent (gr.st.)n.TerNeuzen 5,24 8,20 *12,06 Gent (kl. st.) 5,37 8,31 12,17 (aankomst 6,13 9,05 12,48 (vertrek 6,17 9,09 12,51 a Sas van Gent 6,29 9,21 1,03 a Philippine 6,37 9,30 1,11 v. Sluiskil (brug) 6,41 9,34 1,14 Sluiskil 6,45 9,36 1,17 Aank. te Ter Neuzen 6,51 9,43 1,25 5,02 5,11 5,46 6,00 6,15 6,28 6,34 6,40 ,50 8,05 8,12 8,15 8,20 8,31 8,36 8,50 9,23 9,34 7,56 8,02 8,46 8,55 9,10 9,18 9,23 9,27 9,35 's Vrijdags vertrekt deze trein uit Gent om 12 aur. CORRESPON DENTIE (t). v. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,51 8,53 a Eecloo n. Selzaete 5.15 8,12 11,50 4,43 7,46 a Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09 12,52 5,47 8,52 Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 12,05 3,44 8,08 Gent n. Brussel 7,19 7,35 8,09 8,39 9,21 10,50 12,14 1,37 3,44 4,36 5,51 6,53 9,42 v. Brussel n. Gent 7,00 9,16 2,38 6,08 Gent n. Ostende 8,22 8,24 10,49 1,03 3,55 4,05 7,10 Ostende n. Gent 5.01 6,05 8,53 10,57 1,36 2,29 5,18 5,48 Aank. Eekloo per spoor 7,17 9,49 1,50 Vertr. Eekloo ST. 7,15 9,50 1,36 Watervliet H. 8,04 10,40 5,25 n IJzendijke 8,22 11,10 5,46 Aank. Schoondijke 8,43 11,37 6,10 Vertr. Schoondijke 9,32 1,45 V IJzendijke 5,95 10,46 2,25 ft Watervliet L 6,09 11,12 2,56 Aank. Eekloo 6,45 11,43 3,30 Vertr. u per spoor 8,08 11,50 4,43 6,46 4,29 8,21 8,40 4,42 5,36 6,05 6,42 7,46 1.37 7,50 1.38 4,32 7,00 2,31 8,57 3,20 9,43 3,45 10,08 Aank. Maldeghem per spoor 7,41 11,48 Vertr. 7,42 10,00 Aank. Draaibrug 8,32 Vertr. Schoondijke 9,30 Aank. Breskens 9,53 Vertr. Breskens 6,23 10,34 1,18 4,15 Aank. Schoondijke 6,48 10,59 1,43 4,40 Vertr. Draaibrug 6.13 7,35 11,46 2,37 5,23 Aank. Maldeghem 7,11 9,22 12,42 3,38 6,25 Vertr. per spoor 7,19 9,29 10,46 12,56 4,09 6,33 Vertr. Draaibrug 5,31 6.09 7,35 9,37 11,07 11,51 2,32 5,30 8,10 Aank. Sluis 5,48 6,26 7,52 9,54 11,24 12,08 2,47 5,45 8,27 Vertr. Sluis 5,51 6,29 8,10 10,43 11,29 2,10 5,06 7,43 8,35 Aank. Draaibrug 6,08 6,46 8,27 11,00 11,46 2,27 5,23 8,00 8,50 v. Ter Neuzen 6,25 9.47 1,28 5,52 n St. Nicolaas 7,42 11,26 2,39 7,08 Aank. te Gent (Waes) 8,40 12,24 3,19 8,12 v. Ter Neuzen 6,25 9,47 1,28 5,52 Sluiskil 6,33 9,55 1,36 6,02 Axel 6,42 10,04 1,45 6,09 a Kijkuit 6,50 10,12 1,53 6.17 Hulst 6,59 10,21 2,02 6,26 Clinge 7,15 10,37 2,18 6,42 Aank. te St. Nicolaas 7,33 10,55 2.35 7,00 Vertr. 8,28 10,57 3 05 7,17 Aank. te Mechelen 9,24 11,53 4,04 8,16 v. Mech. n. St. Nic. en T. Neuz. 6,38 10,28 St. Nicol. n. Ter Neuzen 7,50 11,40 Clinge 8,10 12,00 Hulst 8,32 12,22 Kijkuit 8.40 12,30 Axel 8,48 12,38 Sluiskil 8,57 12,47 Aank. te Ter Neuzen 9,05 12,55 1,25 3,10 3,30 3,50 4,00 4,13 4,22 4,f 0 6,03 7,02 7,48 8,10 8,18 8,23 8,35 8,43 6,84 8,55 9,35 v. Ter Neuzen 1203 5.13 I v. Brussel 5,37 10,18 a Selzaete 12,52 5,47 Selzaete 9,09 12,51 Brussel 3,15 9,36 a. Ter Neuzen 9,43 1,25 CORRESPONDENTIE (f). v. St. Nicolaas n. Antwerpen 7,42 11,36 2,56 7,13 8,26 Antwerpen n. St. Nicolaas 6,53 9,02 lO,37 12,30 6,18 a St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 u Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,34 1.15 6,14 i, Mechelen n. Brussel 9,28 11,55 4,15 8,27 10,15 10,42 v Brussel n. Mechelen 6,10 9,42 12,44 5.36 ,i Mechelen n. Leuven 9,26 1,23 1,26 4,14 10,16 Leuven n. Mechelen 5.44 9,37 12,10 5,32 (f) Deze uren geven de directe correspondentie van en naar Ter Neuzen aan. v. Vlissingen n. Roosendaal 6,53 9,15 1,07 3,40 *5,25 5 3 6,34 v, Roosendaal naar Vlissingen 6,50 9,16 9,27 1,10 4,10 7,40 9,10 le en 2e klasse. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 4,50 8,50 nm. 12,45 3,35 n Vlake n. Walsoorden vm« 8,01 10,30 nm. 2,15 5,15 v. Hulst n. Walsoorden: vm. 7,00 11,00 nm. 2,05 8.05 Walsoorden n. Hulst ongeveer 8 45 11,30 am. 3,15 6,15

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 4