BURGERL1JKE STAND. Handdsbericbten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Groote Schouwburg te Gent. a a DAGEN. Voorm. Nam. Donderdag 3 Nov. 4.12 4.31 Vrij dag 4 4.50 5.9 Zaterdag 5 5.32 5.58 Zondag 6 6.25 7.— Maandag 7 7.37 8.18 Dinsdag 8 8.59 9.37 Woensdag 9 10.12 10.41 ijzeren take] een stuk cement, wegende 1600 E.g., op te hijschen, brak een der steunpalen, waar- tusscheu het gevaarte hing. Daardoor geraakte 't uit den ketting, die het zware voorwerp orn- spande, en viel op den voet van een der werk- lieden. Het lichaamsdeel werd geheel verbrijzeld. Een ander werkman werd ernstig aan het hoofd verwond. De geneesheeren Hoeffelman en Josselin de Jong verleenden de eerste hulp, waarna de beide ver- wonden de een per raderbaar de ander per rijtuig naar het gemeenteziekenhuis werden vervoerd. Men meldt uit Amsterdam In verband met een Maandag voorgevallen ongeluk, waarbij een knaapje door een pistoolschot in het onderlijf werd getroffen, is dien dag door de politie een 14jarige knaap aangehouden. In de woning zijner ouders werden in den schoorsteen verborgen gevonden 2 flobertpistooltjes, waarvan een afgeschoten bleek te zijn. Na verhoord te zijn in het politiebureau is de knaap naar huis terug- gezondeu. De toestand van het verwonde kind is bevredigend. De 25jarige zoon van een welgesteld land- bouwer, op een half uur afstands van de kom der gemeente Winterswijk, zekere P., was Maandag- voormiddag op de jacht. Terwijl hij zich gereed maakte om over eene sloot te springen, sloeg zijn geweer om en ging het door een ongelukkig toeval af, zoodat de ongelukkige het voile schot hagel in den onderbuik kreeg. Er bestaat weinig hoop op zijn behoud. Zaterdagochtend is door den schaapherder W. Heyink te Velp bij Arnhem, tusschen den Zijpenberg en het Beekhuizerbosch, hangende aan een boom gevonden het lijk van den sedert 11 October uit het sanatorium voor zenuwlijders aan den Velpenweg te Arnhem vermisten 24jarigen jongeling I) J. van V., De belooning die door den vader was uitgeloofd ten bedrage van f 1000, en van f 100 door het sanatorium, zal aan den armen schaapherder worden uitbetaald. Het lijk is na gekist te zijn, naar de begraafplaats te Velp overgebracht. Door de maatschappij Griendtsveen zijn in de gemeente Dalen veengronden aangekocht, welke in exploitatie zullen worden gebracht. De ge- zamenlijke oppervlakte bedraagt 557 hectare. Zij werd daarbij inede-eigenares van het Berkmeer, ter grootte van 11 hectare. Rekent men den grond op 300 per hectare, dan is er voor een bedrag van ongeveer f 170,000 in handen dier maat schappij overgegaan. Zaterdagavond, omstreeks 10 uur, is in de infanterie-kazerne op Damlust te Utrecht een drama voorgevallen. De milicien-soldaat F. de Vroege, van het 5e bat. 5" reg. inf., stond op post op de achterplaats der kazerne en zag in een waschlokaal, dat met een raam uitzicht geeft op genoemde plaats, licht ontsteken, omdat in dit lokaal door een soldaat, onder toezicht van een onderofficier, nog eenige bezigheden te verrichten waren. Hierop liep de bewuste schildwacht naar het raam, laadde zijn geweer met scherpe patronen, welke hij in zijn functie als post in zijn bezit heeft en vuurde, zonder eenige reden, door het raam op de beide militairen. Het eerste schot trof den milicien-soldaat Van Deelen, van het 5° bat. 8e reg. inf., in het hoofd, die onmiddellijk in elkaar zakte en ter plaatse dood bleef, het tweede schot den sergeant even boven den schouder door zijn jas, zoodat de sergeant er met een schramp aan de kin afkwam. De sergeant liep daarop naar de aangrenzende kamer, bewoond door eene compagnie van het 5e bat. 8e reg. inf., om hulp in te roepen, alwaar een derde en een vierde schot door de ramen werd gelost, doch gelukkig zonder iemand te verwouden, niettegenstaande de manschappen reeds te bed waren. De dader werd onmiddellijk daarna gegrepen en in arrest gesteld. Omtrent den dader meldt een nader bericht het volgende De man was altijd eenigszins vreemd geweest, stil en teruggetrokken. Hij zonderde zich in den regel af en ging met zijn kameraden zoo weinig mogelijk om. Doch zijn toestand was niet van dien aard, dat de commandant het noodig had geoordeeld bijzonder op hem te letten. De man verklaarde dat hij op den sergeant geschoten had, omdat hij meende, dat deze den soldaat mis- handelde. Ter zake van een zelfde feit, ofschoon minder vreeselijk, was hij al eens gedegradeerd van milicien-korporaal tot gemeen soldaat. Ook toen meende hij dat een sergeant een soldaat mishandelde, hij kreeg toen een opwelling om voor den man op te komen en mishandelde den sergeant. Vermoedelijk heeft hij nu ook thans zulk een waanzinnige aandrift gekregen helaas met de vreeselijke gevolgen, die bekend zijn. Zaterdagavond viel te Zaandam een metse- laar van een hoogen steiger en overleed kort daarop, eene weduwe met 2 kinderen nalatende. Men acht te Weenen het gevaar voor de pestbacillen geweken, rnaar er loopen toch nog geruchten over de ontsnapping van met pestbacillen ingeente ratten en over het afstaan van zulke bacillen aan studenten. Daar de zaak een partij- strijd is geworden (voor of tegen de Joden) kan men het ware niet te weten komen. Het schijnt gebleken te wezen dat beambten aan het pathologisch instituut in Weenen meer dan eens bacillen van pest, cholera en miltvuur gestolen en die aan dokters en studenten hebben verkocht. Het openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in, en zal zoo noodig een aanklacht tegen de beambten instellen wegens misdrijf tegen de openbare veiligheid. Gelukkig schijuen de verkochte bacillen, althans wat die van de pest betreft, geen kwaad te hebben gesticht. De automobiel in Zuid-Afrika. De automo- bilen hebben hun intrede in de Kaap gedaan. Een Duitsche maatschappij heeft er zich onder den naarn South African Motor Co. gevestigd. Zij verkoopt en verhuurt ook machines. Een proef door haar genomen met een omnibus voor twaalf plaatsen op den weg van Kaapstad naar Caledon, met het doel een dienst tusschen deze plaatsen in te stellen, is vrij bevredigend afgeloopen. Een merkwaardige beslissing op het gebied van verzekeringswezen is door het hooggerechtshof van Zwedeu genomen. Het st.elde een maatschappij in het gelijk, die de uitbetaling der verzekerde som weigerde, wijl de verzekerde door grove ouvoorzichtigheid was omgekomen en wel door, in strijd met de reglementen, op reis op het balcon van een spoorweg coupe te gaan staan. In de Transvaalsche Volksstem leest men Een bekeerde Kaffermeid kwam bij een zendeling klagen dat zij het niet meer kon uithouden bij haar man, want deze schold haar uit, sloeg haar en behandelde haar over het algemeen slecht. De zendeling zeide„IIebt gij al geprobeerd om, zooals Paulus zegt, kolen vuur op zijn hoofd te leggen daarmede meenende, dat zij goed met kwaad zou vergelden. Maar de meid verstond den zendeling niet en antwoordde ,/Neen, mijnheer, maar ik het al een ketel kookwater op zijn kop gegooi en dit help toch niks me." Te Bordeaux is Zaterdagavond een weduwe in haar kruidenierswoniug vermoord, door het toebrengen van messtekeu in den hals. De vrouw vluchtte de straat op, waar zij stierfde moordenaar is ontvlucht, evenals twee verdachte individuen, die in de nabijheid stonden te wachten. Weer heeft een onhandigheid met een geweer een offer gekost, nu in een dorpje bij Charleroi. Daar kwamen drie jagers een herberg in, waar juist een photograaf was. Men besloot zich te laten afbeelden, maar toen de photograaf alles gereed had, werd hij door een kogel doodelijk getroffen. Te Dusseldorf is een lljarig knaapje bedolven geraakt onder een hoop zand waarop het speelde. Nadat men het eenige dagen had gemist, en dacht dat het door een rondreizende kermistroep soms was ontvoerd, kwam men eindelijk tot de ont- dekking van hetgeen gebeurd was. Het knaapje hield de spade, waarmee het gespeeld had, nog omklemd. Bij Penryn is Maandagavond een spoorweg- ongeluk gebeurd. De locomotief en eenige wagens van den sneltrein, die van Falmouth naar Londen reed, ontspoorden, zoodat de machine duikelde en de waggons omvielen. De machinist werd zwaar gewond en ook van de reizigers werden er een dertigtal min of meer ernstig gekwetst. De Duitsche rijkspostadministratie zal een belangrijke nieuwigheid invoeren, n. 1. het ver- zamelen van de correspondence uit de brieven- bussen aan huis. Hiervan moet men aan de adiniriistratie zelf de kosten betalen, doch minstens 24 mark per jaar. Te Frankfort aan de Main stond Zatardag een voerman terecht, die op den bok had zitten slapen. Hij kreeg 3 mark boete en ging zoo uit de rechtzaal met zijn kar een vrachtje steen halen. Volgens zijn gewoonte dommelde hij echter op- nieuw in. Precies drie uur na zijn veroordeeling viel hij in zijn slaap van den bok, de wielen gingen hem over de horst en hij was spoedig daarop een lijk. Een jong paar, dat te Zurich getrouwd was, ging op zijn huwelijksreis naar Bazel. Den eersten avond gaf de jeugdige echtgenoot zijn koffertje met geld aan den hotelhouder, die daarvoor een ontvangbewijs afgaf. 's Morgens kwam de jonge vrouw met dat bewijs het koffertje halen en zij ging er mee van door. De man is zijn bezitting van 7000 fr. en zijn vrouw voor- goed kwijt. De politie vond geen spoor van haar. De weerkundigen voorspellen een strengen winter. Het jaar 1899 schijnt volgens hen te behooren tot eene familie van jaren, die zich onderscheidt door de gestrengheid van het winter- seizoen. In Januari en Februari zullen koude oostenwinden zich paren aan zware sneeuwstormen. Rivieren als de Theems en de Seine zullen waar- schijnlijk dichtvriezen. Januari zal beginnen met vnj zacht weder en na het midden van Februari tot einde Maart wordt vriezend weder verwacht, met nu en dan fel koude dagen. Te Monte Carlo is een moordaanslag gepleegd op den Russischen Staatsraad Polowzow. Die heer werd in zijn slaapkamer in het Grand Hotel wakker door eenig gedruisch en zag, toen hij het electrisch licht opdraaide, een man met een dolk, die blijkbaar gekomeu was om hem te bestelen. De man vie] den heer Polowzow aandeze werd gewondmaar hij verdedigde zich met kracht en beet daarbij zijn aanvaller in de hand. Op het gerucht kwam een hotelbediende toe- schietenmaar de dief wist te ontkomen, met een som van 60,000 francs, welke den Staats raad den vorigen avond had gewonnen aan de speelbank. Hij werd echter weldra te Lyon gevat. Als zijn naam gaf hij op Iwan Iwanownaar men vermoedt dat hij niet zoo heet en van aanzien- jijke Russische familie is. De millionnair Knolton, van Brooklyn, heeft zich op zijn landgoed in Massachusetts doodge- schoten. Men weet niet waarom. Nog een slachtoffer der wetenschap. Te Praag heeft Dr. Lola, die proeven nam met antitoxine, daarbij iets van die gevaarlijke stof binnen gekregen tengevolge waarvan hij na een paar uren overleed. Prof. Lustig, die te Florence proeven nam met pestbacillen, heeft die proefneming gestaakt. Een Amerikaansch natuurkundige, Charles F. Brush, moet een nieuw gas, //het gas der wereldruimte," ontdekt hebben. Hij bevond, //dat uit glas en vele andere stoffen een gas ontwikkeld kan worden, dat honderdmaal lichter is dan waterstofgas, door de aarde, wegens de groote snelheid zijner moleculen, niet aarge- trokken of liever gebonden wordt en zich zoo door de wijde ruimte verspreidt." Voor het Gerechtshof te Bourg is nu het proces tegen Vacher, den //herdersmoordenaar," in behandeling, wegens een zijner vele misdaden, den moord op den herder Victor Portalier. Hij zal nog wegens 10 andere worden vervolgd. De moordenaar houd zich krankzinnig. Hij maakt vreemde gebaren en zegt allerlei onzinnige, onsamenhangende dingen. De geneeskundigen, die hem onderzochten, hebben hem echter, gelijk men weet, toerekenbaar verklaard. De toeloop van belangstellenden is zeer groot. Er zijn ook verscheidene dames daaronder, niet tegenstaande de waarschuwing van den president, dat veel van het verhandelde niet geschikt zou zijn voor vrouwenooren. INGEZONDEN STUKKEN. Mijnheer de Redacteur Op mijn aan uw blad toegezonden bericht, komt in de Middelburgsche Courant tegenspraak. In dat blad wordt vermeld dat bij den heer Risseeuw geen der horloges is terug ontvangen, maar deze daarentegen een warme dankbetuigitig heeft ontvangen. Om alle verdenking tegen den heer Risseeuw weg te nemen, haast ik mij te berichten, dat de mogelijkheid bestaat dat ik verkeerd ben ingelicht en dus den heer Risseeuw geen horloges, maar alleen warme dankbetuigingen heeft terug- ontvangen. Nu, dit laatste zal wel niemand betwijfelen. Wie zou dan ook niet voor zoo'n extraatje van den heer Risseeuw een warme dank- betuiging over hebben. De berichtgever in de M. Ct. schijnt er nadruk op te willen leggen dat de heer Risseeuw dank heeft geoogst op zijn toegezonden cadeaux. Het wil mij eene schrale oogst toeschijnen dat een commissie ontvangt voor het geven van een cadeau aan personen die met de geheele zaak niets te maken hebben gehad en voor wie de gevers het niet bestemd hadden. Het stond toch vast dat de gevers in deze geofferd hadden voor Adam en Van der Waal en niet voor hun familie, dien zij niet kenden. Welk voordeel of genoegen kunnen door die handelingen Adam en Van der Waal van de horloges hebben Het is wel vreemd te noemen dat een commissie, die een eenigzins officieel lichaam is, gelden ver- zamelt voor twee marechaussees, aan de betrokken militaire autoriteiten vergunning vraagt om die gelden (of goederen) aan hen ter hand te mogen stellen en op een weigerend antwoord, door tusschenkomst van anderen bij den Minister in hooger beroep komt en wanneer ook deze weigert zijn toestemming te verleenen, ten slotte zegt we hadden echter jelui allemaal niet noodig, we zullen de verzamelde gelden of goederen stilletjes aan de familie geven, de gevers hebben daar ook niets mee te maken, als wij het maar kwijt zijn. Nu de Ter Neuzensche Courant daarvan iets uitlekt, laat de heer Risseeuw in de Middelburgsche Courant melden, dat aan de overige gelden (hoeveel na de gevers te hebben geraadpleegd eene be- stemming zal worden gegeven. Thans hoort men al zoo iets mompelen van een monumentje voor de commissie, maar dat is slechts een gerucht. Hoogachtend, Uw CORRESPONDENT. IJzendijke, 1 November 1898. Axel. Huwelijks-aangiften. 21 Oct. Cornells Jan Loof. oud 19 j., jm. en Christina Catharina Scheele, ond 18 j., jd, Huwelijks-voltrekkingen. 20 Oct. Jacobus Hamelink (van Ter Neuzen), oud 53 j., weduwn. en Leuntje de Blaeij, oud 54 j., wed. Geboorten. 18 Oct. Cornelis Eugenius, z. ran Pieler Johan Kruijsse en van Hendrika Maria van Tatenhove. 19 Oct. Jan Dirk, z. van Jan van Sluis en van Janna Duin- houder. Abraham Johannes, z. van Anthonij Pieter Butler en van Debora Maria van der Wiele. 24 Oct. Irma Jose phine Maria, d. van Charles Louis de Smet en van Maria Carolina van Gremberghe. 27 Oct. Joris, z. van Pieter Jan Kolijn en van Adriana Maria Jansen. Overlijden. 17 Oct. Adriaan Haak, oud 3 m., z. van Cornelis en van Maria Riemens. 23 Oct. Bernardus Fran- ciscus van Santberghen, oud 17 d., z. van Hypolyte en van Hendrika Catharina Steel. 26 Oct. Angelist van Aerde, oud 60 j echtg. van Amelia Sophia van Megroot. 27 Oct. Leonardus Seghers, oud 5 m., z. van Petrus Jose- plius en van Mathilde Groothaert. 30 Oct. Adriaan Dieleman, ond 23 m., z. van Mattheus en van Antje Goossen. 31 Oct' Jan Verplanke, oud 7 w., z. van Jaspert en van Leuntje Deesj Graanw. Huwelijks-aangiften. 14 Oct. Antonius Cornells Mattheussens, oud 25 j., jm. en Maria Catharina Verhaegen, oud 26 j., jd. Elemondus Jacobus Verhaegen, oud 27 j., jm. en Maria Dominica de Buck, oud 24 j., jd! Iluwelijks-voltrekkingen. 5 Oct. Johannes Albertus Schuer- man (van Hulst), oud 24 j., jm en Maria Anna Maas, oud 28 j., jd. Geboorten. 18 Oct. Martha Maria Apolonia, d. van Constantin lis Steijaert en van Rosalia Crombeen. 21 Oct. Hilarion Berhold, z. van Petrus Tieleman en van Paulina d Haan. 28 Oct. Rosalia Mathilda, d. van Petrus Augustinus de Boeij en van Maria Paulina Franssens. 29 Oct. Jacobus, z. van Jan Francies de Roster en van Mathilde Durinck. Overlijden. 2 Oct. Catharina Verschnren, oud 63 j., echtg. van Petrus van den Hauten. 11 Oct. Eduardus Hypolitus van Passel, oud 1 m., z. van Pieter Antonius en van Anna Maria de Caluwe. 21 Oct. Rosalia Picavet, oud 11 m., d. van Gilles en van Philomena van de Keer. Sas van Gent. Huwelijks-aangiften. 17 Oct. Jan Stouthamer, oud 26 j., jm. en Maria Celestina de Ridder oud 18 j., jd. Overlijden. 20 Oct. Maarten van Kerkvoort, ond 47 j echtg. van Cathalijntje Le Machieu. 21 Oct. Jan Baptists IJsebaert, oud 58 j, echtg. van Wilhelmina Regina van Acker. 23 Oct. Alice Stephanie Marie Stofferis, oud 19 d d. van Eugenia. Sint Jansteen. Geboorten. 20 Oct. Augusta d van Rosalia Janssens. 26 Oct. Petrns Franciescus, z. van Eduardus Slrobbe en van Maria Franciesca de Bot. 29 Oct. 1 etrus, z van I ranciscus Vlassenrood en van Seraphina Braem. Overlijden. 20 Oct. Pieter Francies van Goethem, ond 7C j., echtg. van Maria Theresia van Puijenbroek. 26 Oct. Maria Leontina Rottier, oud 6 w., d. van Leonardus en van Maria Ludovica van Bunderen. Stoppeldijk. Huwelijks-voltrekkingen. 17 Oct. Daniel de Komng, oud 37 j., jm. en Anna Wentzler, oud 34 j., jd. Adrian us Leonardus Hertogh, oud 25 j., jm. en Cornelia Wentzler, oud 24 j., jd. Geboorten. 22 Oct. Apolonia Catharina, d. van Josephus Johannes Fruijtier en van Rosalia Mahu. Augusta, d. van Ludovicus Stekelinck en van Victoria de Moor Overlijden. 23 Oct. Josephus Maas, oud 'l j., z. van Pieter Josephus en van Sophia van Denderen. Kaamslag. Huwelijks-voltrekkingen. 27 Oct. Cornelis de Zeeuw, oud 25 j., jm. en Maatje de Feijter, oud 23 j., jd. Ge loorten. 18 Oct. Pieter, z. van Jan Riemens en van Cornelia Janneke de Mul. 19 Oct. Jan Hendrik, z. van Pieter Oppeneer en van Catharina Jansen. 20 Oct. Frederik Willem z. van Leendert Adrianus van der Hooft en van Lydia de Putter. Overlijden. 30 Oct. Mechelina Leunis, oud 102 j., wed. van Hendrik Moens. SEuiddorpe. Huwelijks-aangiften. 29 Oct. Benedictus Lauwers, oud 36 j jm. en Maria Lonisa Mels, oud 27 j. jd Geboorten. 29 Oct. Martha Maria, d. van Livinus Audenaert en van Marie Therese van de Walle. Zondag 6 November a. s., om 2 uur precies, opvoering van LES HUGUENOTS, groot opera in 5 bedrijven, muziek van Meyerbeer. In het derde bedrijfgroot ballet. Hulst, 31 Oct. Middenprijs per 100 kilo; Tarwe 9,— Rogge 6,25 Wintergersl 8,Zomergerst Haver 6 50 Erwten 10,50 Paardenboonen Duivenboonen i Witteboonen Bruiueboonen f 11,50 - Boekweit Lijnzaad Aardappels 2 75 Koolzaad per zak van 106 liters Boter per kilo f 0 95' Eieren per 26 stuks 1.27$ Er waren ter markt te koop gesteld 49 stuks hoornvee 42 varkens. Verkocht 32 stuks hoornvee, 32 varkens. KOERS TAN HET GELD. Belgiscb per 100 fr. 47,55 a 47,62£ Engelsch per 12,— 12,10 ZEETIJU1NGEN, Van 31 Oct. tot en met 1 Nov. 3 a VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. Voor Ter lleuiea 31 Eng. s.s. Rallus 2942 Liverpool stukg. 1 Duits. s.s. Wilhelm Behrens 4231 Ekenas hout Voor Gent i 1 Fra. sch. Charles Elize 287 Pauillac wijn Eng. s.s. Altona 1901 J Goole stukg. Van 4 ■lent i 31 Eng. s.s. Warkworth 1862 New-Castle stukg. idem Sea Belle 2152 Londen idem 1 Deens. s.s. Magnns 4693 Blyth ledig Duits. s.s. Emma 1862 St. Davids idem Deens. s.s. Skjold 4380 Blyth idem Dnits. s.s. Herman 2678 Cardiff idem Duits. bark Vidonia 1993 Scharpness ballast Zweed. s.s. Ferro 3591 Rotterdam ledig Van 31 Oct. tot en met 1 Nov. werden langs de Oostsluizen alhier 49 binnenvaartuigen op- en 57 afgeschutdoor de Westsl. 3 op- en 5 afgeschut.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 3