Algemeen Mieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Via an der on. No. 3684. Donderdag 3 November 1898. 38e Jaars;ans;. Hoederanpt en Moedersmart. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZ1CHT. FEUILLETQN TER NEUZEN, 2 November 1898. Provinciale Staten van Zeeland. e&mmm TER NTEIIZENSCHE COURANT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika f 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- oushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Mit III ml verscliijnt tiaimilii"., Woensilag. en Vr ijtlagnvond, uitgeiouilerd op Veestdagen, bij den altgever P. J. TAH DE IA1DE <e Ter Heaien. Omtrent het proces Dreyfus meldt het Nieuws het volgende Het door het Hof gewezen arrest, in de hoofd- zaak in overeenstemming zoowel met hetgeen de raadsheer-rapporteur en de Procureur-Generaal als de advocaat der belanghebbende partij ver- langd badden, overtreft onze stoutste verwachtingen en hoogste wenschen. Het Hof had, wel niet waarschijnlijk, maar het had toch gekund, 1° de herziening kunnen niet ontvankelijk verklaren. Het Hof had, in de tweede plaats, het vonnis kunnen vernietigen zonder meer. Dan was er geen nieuw proces noodig en dan zou Dreyfus vrij zijn geweest, maar slechts vrij als bij gebrek aan bewijs, niet onschuldig verklaard. Het Hof had, ten derde, de zaak naar eenen anderen krijgsraad kunnen verwijzen. Maar de verwijzing naar eenen dergelijken raad, die waar schijnlijk wel weer met gesloten deuren zou gewerkt hebben, was in het gegeven geval ook geen wenschelijke oplossing. Wat echter geschiedt nu Het Hof van cassatie neemt zelf de geheele zaak in handen. Zelf leidt het de aanvullings- instructie, die het heeft gelast. Daarbij is zijne bevoegdheid nagenoeg onbeperkt. Het neemt kennis van alle stukken, die het noodig heeft. Het kan en zal het geheime dossier op- eischen. Het kan alle getuigen oproepen, Dreyfus zelven, zoo noodig, voor zijn vierschaar laien verschijnen, of, wanneer het dit wenschelijker acht, iemand naar Cayenne zenden, om hem te doen verhooren. Summa summarum De zaak is aan de militaire overheid onttrokken de burgerlijke justitie treedt in hare plaatshet tijdperk der gesloten deuren heeft uit Eerst wanneer het meerdere licht, door het Hof noodig g:acht, over de zaak verspreid zal wezen, is het aan het Hof verder te beslissen. Al naar gelang het onderzoek is uitgevallen en naar gelang van de zaken die het aan het licht heeft gebracht, kan het Hof dan handelen. Blijkt de schuld onbetwistbaar, dan wordt, schoou het onderzoek zelf al feitelijk eene herziening geweest is, de formeele herziening toch verworpen en het vonnis gehandhaafd. Blijkt de waarschijnlijkheid eener rechterlijke dwaling, dan kan het vonnis verbroken en de zaak voor een nieuwen krijgsraad worden gebracht. Het was een onstuimige, donkere Novemberavond. Er woei een hevige Zuid-Westenstorm, vergezeld van hagel en regen. De lucht was aschgrauw en zwaar bewolkt, zoodat maan noch sterren der aarde een groet konden brengen. De gasvlammen der straatlantaarns waren nauwelijks door de doffe en vochtige glasruiten zichtbaar. De enkele voor- bijgangers langs 's heeren wegen worstelden met gebogen hoofd en de handen in de zakken tegen den neerstroomenden regen en de heftige wiud- stootende huurkoetsiers, met den glimmeuden hoed diep in de oogen gedrukt en tot over de ooren in den ruwen mantelkraag gedoken, lieten de teugels slap hangen, terwijl hunne magere, afgeleefde paarden, meedoogeloos voortgezweept, met hangenden kop en stramme pooten, al hun best deden om in een sukkeldrafje hun bestem- ming te bereiken. In een fraai aangelegde straat van een der nieuw gebouwde wij ken eener handelsstad, verhief zich een hoog, grijs gebouw, dat er uitwendig somber uitzag en door onderscheiden gezinnen uit de volksklasse werd bewoond, uitgezonderd de derde etage, de hoogste verdieping van dat huis. Deze was reeds een tiental jaren verhuurd aan eene weduwe uit den netten burgerstand, een klein, mager vrouwtje, dat, ondanks hare zestig jaren nog vrij kras en beweeglijk van aard was en zich in een goede gezondheid verheugeu inocht. Blijkt eindelijk de waarheid zonneklaar, dan vernietigt het Hof het vonnis zonder beroep en verklaart zelf Dreyfus onschuldig. En dat zou de meest schitterende rehabilitatie wezen En wat wij nu, zoo vervolgt het Nieuws, voor de eerste dagen te wachten hebben Wel, eerst benoemt het Hof van cassatie nu de commissie uit haar midden, aan wie het nader onderzoek zal worden toevertrouwd. Daarvan zal hoogslwaarsehijnlijk de raadsheer- rapporteur Bard in de jongste Illustration vindt men zijn typigen kop deel uitmaken, en aan hem zal dan waarschijnlijk ook de taak ten deel vallen in den loop der week aan Oorlog afgifte te gaan vragen van het geheime dossier, dat daar in een afzonderlijk ijzeren kistje bewaard wordt en waarvan reeds vier achtereenvolgende Ministers van oorlog hebben verklaard, dat het hunne overtuiging van Dreyfus schuld slechts heeft versterkt, ja tot zekerheid gebracht. Van dat, niet aan het Hof medegedeelde dossier heeft Overste Picquart in zijne bekende memorie aan den Minister van justitie, welke de heer Bard inlaschte in zijn rapport, gezegd, dat het volkomen onbelangrijk was en niet ter zake afdoende. Hij heeft er, naar ons sedert uit vollediger verslagen is gebleken, bijgevoegd, dat dit de stukken zijn, in raadkamer aan de ledeu van den krijgsraad medegedeeld, buiten weten van den beschuldigde en diens verdediger om. Toen ik die stukken later weer eens aan Generaal Boisdeffre toonde dus staat verder in Picquart's memorie te lezen herkende hij ze zeer goed en vroeg alleen ,/Is dat dossier er altijd nog Waarom is het niet volgens afspraak verbrand Eene aardige manier zekerlijk, om met docu- menten om te gaan. Nu, volgens het beweren van Yves Guyot, in Le Siecle, is het verzuim dezer dagen verholpen het zou nog maar enkele dagen geleden, door vuur vernietigd zijn. Keizer Wilhelm heeft besloten zijn reis door Palestina te verkorten. Het uitstapje naar Jericho is opgegeven het bezoek aan Syrie zal waarschijn- niet plaats hebben. Men zoekt de oorzaak van dit besluit in Euro- peesche verwikkelingen. Wij verwijzen hierover naar de rubriek u Buitenland"). mm Als naar gewoonte, zat die oude juffrouw op dien bewusten stormachtigen Novemberavond in haar gezellig en eenvoudig gemeubileerd woon- vertrek ijverig te haken bij het licht van een petroleumlamp, welker matglazen ballon door een groen papieren kap bedekt was. Een vriendelijk lachje speelde om de lippen der oude dame, als verheugde zij zich in het vooruitzicht dat haar eigen gemaakt kunstnaaldwerk een antimacasser voor haar leunstoel eerlang de gezelligheid van haar kamer nog zou verhoogen, onbewust dat haar eigen lieve persoonlijkheid, met de zacht blauwe oogen en de grijze lokken om haar eerbied- waardig gerimpeld gelaat, de hoogste aantrekkelijk- heid barer nederige woning uitmaakte. Niettegenstaaude haar magere vingers de haakpen rusteloos in beweging hielden, waarbij haar grijze krullen, door inuts noch kap gedekt, heen en weer bewogen, bleek haar arbeid ditmaal slechts werktuigelijk te zijn en haar gedachtenloop zich met een ander voorwerp onledig te houden. Op- eens haar arbeid stakende, liet zij zich achterover in haar stoel vallen en de handen in haar schoot rusten, terwijl een vriendelijk lachje, aan het verleden gewijd, haar geestige trekken als met een zonnestraal overtogen. En voorzeker, het lieflijk beeld waarvan hoofd en hart vervuld waren, was wel waardig, dat het trouwe moederhart zich geheel en al daaraan wijdde. Zij dacht aan dien fieren jongeling, met zijn fraai blond krullend haar, met zijn zachte blauwe oogen en dien hartveroverenden lach om den frisschen mond. Hij was haar zoon, haar eenig kind, die haar hoogste geluk op de aarde uitmaakte. Door het hoofdbestuur der schippersvereeni- ging //Schuttevaer" is aan den Minister van Waterstaat een adres gericht, houdende verzoek maatregelen te willen nemen, dat worde overgegaan tot verbreeding van de buitenhaven te Hansweert. Een wijziging is gebracht in de godsdienst- oefeningen, welke ter reede en in zee aan boord der oorlogsschepen gehouden worden. Werd het tot nu toe aan de keus van officieren en schepelingen overgelaten deze oefeningen al of niet bij te wonen, thans is in beginsel aangenomen, dat de kerk door een ieder, die niet door ziekte of eenige dienst- verrichting daarin verhinderd is, zal worden bezocht. Alleen hij, die gemotiveerde bezwaren kan doen gelden, wordt daarvan vrijgesteld. Waar het mo- gelijk is, zullen gebed en leerrede, voor te lezen door den officier, die door den commandant van den bodem het meest geschikt geacht wordt en waarbij in de eerste plaats gelet moet worden op hen, die een bijzoudere roeping inochten gevoelen, van psalmgezang vergezeld gaan. Meer speciaal wordt de commandant met het toezicht belast. Thans zijn de binnenlandsche briefkaarten geel en de buitenlandsche blauw gekleurd, binnen- kort zal, volgens Het Vad., dat anders worden en krijgen wij gele buitenlandsche en blauwe binnenlandsche briefkaarten. In bijvoegsels tot de St. Ct. No. 253 wordt medegedeeld het verslag omtrent een onderzoek in Noord-Amerika, ingesteld naar de San Jose- schildluis, door Prof. Dr. J. Ritzema Bos, te Amsterdam, ingevolge eene opdracht van den Minister van Binnenlandsche Zaken. Aan het slot van dit verslag doet de Hoog- leeraar uitkomen, dat de San Jose-schildluis voor de ooftboomteeit uiterst gevaarlijk is, al houdt hij eenige andere in Frankrijk en Duitschland voor- komende schildluissoorten voorbijna even schadelijk. Handhaving van het verbod van den invoer van versch fruit acht Prof. Ritzema Bos onnoodig, wijl in Amerika nooit is bevonden dat een boom- gaard of eene kweekerij besmet is geworden door van elders aangevoerd fruit, zij het ook dat verschillende entomologen beweren dat het niet absoluut onmogelijk is. Daarentegen wenscht hij het verbod van invoer van boonen, heesters, erwten enz. uit Amerika voorshands wel gehandhaafd te zien. Hij acht het wel niet waarschijnlijk dat deze San Jose- Weer stond hij haar voor oogen, zooals hij de vorige week op zekeren morgen aan haar legerstede stond en het oogenblik van haar ontwaken ver- breide, haar aan zijn warm kloppend kinderhart te drukken en haar zijn gelukwensch met een verjaringsgeschenk aan te bieden. Geen oogenblik was zijn beeld uit hare gedach- ten want o, zij had hem zoo innig lief; hij was irnmers haar oogappel, haar eenige schat op de wereld, een trouwe, hartelijke jongen, die o zoo dartel en vroolijk kon wezen en daarenboven zoo rein en goed in handel en wandel was. De tranen parelden haar bij dit herdenken in de oogen, waarom wist zij zich niet te verklaren, tenzij het vreugdetranen waren, zooals slechts een gelukkige moeder weenen kan. Immers, haar zoon mocht zich in een goeden wcrkkring met de gunstigste vooruitzichten verheugen en daaren boven waren zij altijd bij elkander en deelgenooten in elkanders wel en wee. Thans echter was zij tijdelijk alleen, want haar lieveling had een paar dagen geleden eene zeereis ondernomen naar Ham burg, tengevolge eener vereerende opdracht van het handelshuis, waaraan hij verbonden was, doch de scheiding zou slechts kortstondig wezen en dan ja, dan zouden zij zich weer in elkanders bijzijn mogen verheugen Plotseling werd zij uit hare blijde herinnerin- gen opgeschrikt door een vellen windstoot, die alle deuren en vensters van het huis deed schudden en door den regen, die tegen de ruiten kletterde. '/O, hoe verheug ik mij, d.t die storm eerst heden en niet gisteren reeds is losgebroken," sprak zij tot zichzelf//want bij zulk een onstuimig weer moet het vreeselijk zijn op zee." schildluis hier te lande veel schade zou kunnen aanrichten, met ons koud en vochtig klimaat, maar de mogelijkheid bestaat toch. Toch meent de hoogleeraar niet het voornaamste verweermiddel tegen dit en andere schadelijke in- secten bij voorkeur te moeten zoeken in verbods- bepalingen, maar veeleer in het inrichten van een voortdurenden geregelden phytopathologischen dienst (onderzoek en bestrijding van plantenziekten), in het belang van den goeden naam van onze ooftteelt, zoowel in het binnen- als buitenland. Sas van Gent, 1 Nov. Ter veemarkt van heden waren aangevoerd 4 stieren, 30 ossen, 125 koeien en vaarzen en 7 schapen, samen 166 beesten, die alien vlug werden verkocht aan onveranderde prijzen. Had men aanvankelijk, ter gelegenheid van Allerheiligen, geen bezoek ter veemarkt verwacht, dit bleek geheel anders, zoowel particulieren als kooplieden en slagers waren in grooter getale opge- komen, waardoor meer levendigheid bestond dan gewoonlijk, wel een bewijs dat die dag een ge- schikte marktdag was. Sas van Gout, 2 Nov. Van de vergunning tot invoer van melkkoeien in Belgie, bestemd voor fokvee, wordt reeds druk gebruik gemaaktheden werden alhier een 50tal puike melkkoeien uitge- voerd naar de quarantainestallen te Selzaete. Gisterennamiddag werd de najaarszitting door den Commissaris der Koningin in naam der Konin- gin geopend. Tegenwoordig waren 38 leden en de griffier. Afwezig waren de heeren Pompe van Meerder- voort, J. A. Bolle, D. J. Dronkers en Kloppers. De in Juni herkozen leden, de heeren W. C. de Smidt en Mr. J. H. L. van Buren werden beeedigd. De stemming over het amendement van den heer Hammacher, om eene subsidie van 100 te verleenen aan de Maatschappij tot bevordering van Ooft- en Puinbouw in Zeeuwsch-Vlaanderens Westelijk deel, voor een snoeicursus, (waarover in de zomervergadering de stemmen staakten), had tot uitslag dat het amendement met 23 tegen 15 stemmen werd aangenomen. Aan een onweerstaanbaren onrust ten prooi, spoedt zij zich naar het venster, rolt het zware gordijn omhoog en drukt hare met een bril ge- wapende oogen dicht tegen de glasruiten om een kijkje naar buiten te nemen, maar de duisternis benam haar alle uitzicht. z/Och," vervolgde zij haar alleenspraak, //Wat ben ik toch dwaas door zoo ougerust te wezen. Mijn jongen is zeker gisternavond reeds behouden aangeland, dus reeds lang voor den storm losbrak." Hierna richtte zij hare schreden naar een ta- feltje, waarop een fraaie pendule met slagwerk onder een glazen stolp prijkte. z/Reeds zeven uurik dacht niet dat het al zoo laat was! 't Zal dus tijd zijn, dat ik mijue courant ga halen en zoo vlug haar oude beenen zulks gedoogden, trippelde zij naar de kamerdeur, waar juist haar courant onder geschoven werd. Daarmede gewapend keerde zij naar haar stoel terug, waarop zij plaats neemt en, na vooraf de glazen van haar bril gereinigd te hebben, vangt zij met lezen aan. Onwillekeurig wellicht als een gevolg van haar inwendige onrust, dwaalt haar blik ditmaal het eerst over de rubriek //telegrammen", waar- onder een bericht, met vette letters gedrukt en tusschen twee zware lijnen geplaatst, terstond hare aandacht trekt Wegens den vreeselijken storm is de stoomboot //Geluk" gisterenavond niet ter bestemder plaatse aangekomen. Men vreest dat er een ontzettende ramp heeft plaats gehad, doordien er heden veel wrakhout, tot de boot behoorende, aan de kust is aangespoeld. Nadere bijzonderheden ontbreken. Een lange, luide gil, een„0, God, wees mij

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1