A lgemeen Nieuws- en Advertentieblad Zeenwsch-Vlaandereu. No. 3680. Dinsdag 25 October 1898. 38e Jaargang. 7oor B1KEUT1B A AD. Paardsn- sn Ygsmarkt. PAARDEN- en VEEMARKT COUD! Binnenland. ADVERTENTlEN: ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- oushouders. Inzending van advertentien voor 3 u.ren op den dag der uitgave. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. POLITIEK OVERZICHT. Het zon zeker een ongehoord iets zijn, als twee beschaafde nalien elkaar de verschrikkingen van een oorlog aandeden, omdat zij het niet eens waren over een stuk grond, dat beiden zich willen toeeigenen van het uitgestrekte, aan een derde toebehoorende Nijlgebied. Maar Engeland heeft zoo vaak moeten wijken voor Rnsland, dat het blij is, nu eens een tegenstander tegenover zich te hebben, waarvoor het niet behoeft op zij te gaan. En Frankrijk verkeert in zulk een wan- hopigen toestand, dat zelfs een oorlog eenige verbetering zou brengen. Geheel onmogelijk is het dus niet, dat het geschil over Fashoda op een botsing in Enropa uitloopt. De Engelsche pers is op het voorbeeld van de Ministerieele redenaars, een Roseberry, een Asquith, een hertog van Devonshire en laatst een sir Michael Hicks Beach, zoo scherp mogelijk. De /Times" zegt een- voudig, in antwoord op de gematigde Fransche pers, die van onderhandelingen sprak//Wij kunnen niet onderhaudelen, voordat majoor Marchand zich heeft teruggetrokken." Reuter beschrijft den toestand in Engeland telegrafisch als volgt Uit ingestelde navraag schijnt voort te vloeien, dat er weinig of geen vrees bestaat, dat de Fashoda- kwestie een bijzonder ernstige wending zal nemen. Volgens de beschouwingen van een deel der pers en herhaalde officieele verzekering, heerscht er FEUILLETON Een romnn uit Klondyke. Naar het Engelsch VAN HEAD ON HILL. Bij 't stemgeluid harer tante, verscheen Beryl, die inmiddels ontwaakt was en zich gekleed had, in de deur van de hut. Wees niet bang, kind Ik gaf enkel dien man even te verstaan, hoe ik over hem denk, riep de oude dame, naar haar toe loopend. Wat denk je wel, dat hij Doch Malahide, die uit de tegenwoordigheid van Gartside al begrepen had, dat er een kink in den kabel was, voorkwam haar behendig. Met een vleugje ironie zei hij Ik kwarn al vroeg hierheen, juffrouw, om u goed nieuws te brengen. Ik had mijn goede redenen, u het gister niet te zeggen in 't belaug van meneer Osbornedoch laat ik nu de eerste zijn om 't u te vertellen. Er is reden om te hopen, dat hij in leven en gezond is. Daar ik zie, dat ik liardnekkig verkeerd word beoordeeld, wil ik u niet langer ophouden. Hij groette weer en verdween in den mist. Nauwelijks was hij uit het gezicht, of Hank dook in zijn tent en kwam terug met Vick Mursell. 't Meisje beefde van ontroeringzij had blijkbaar moeite gehad om zich te bedwingen en niet naar buiten te Snellen, om Malahide te beschuldigen. geen buitengewone drukte aan de marine-stafionsj Daarbij wordt echter verklaard, dat de regeering geen onredelijk uitstel zal dulden, maar dat zij, ingeval de Fransche regeering weigert te doen wat duidelijk haar plicht is, zal overgaan tot de verwijdering van Marchand. Merkwaardig is, dat men dit jaar den gedenkdag van den slag bij Trafalgar, waar de Franschen een nederlaag leden, met veel festiviteit in Engeland zal vieren. In Frankrijk worden de oorlogstoebereidselen, althans wat veel daarop gelijkt, voortgezet. Lit Nantes wordt gemeld, dat men de vierde bataljons der infanterie-regiinenten van de 21e divisie op oorlogssterkte heeft gebracht. De manschappen hebben elk 120 patronen ontvangen de adjudanten, tamboers, ordonnansen en bereden officieren be- kwamen revolverpatronen. In elk regement van de 65e divisie te Nantes, de 64e te Ancenis, de 93® te Roche, de 137® te Fontenay, zijn taljons gereed om te vertrekkenzij wachten orders. Het doel zou, zegt men, de verdediging der kusten zijn. Van andere zijde heet het, dat men de verdediging van den sector St.-Nazaire voorbereidt. Geen wonder dat dergelijke berichten in hooge mate de gemoederen verontrusten. Het ministerie van Marine heeft het dan ook wenschelijk geacht, een gerustellende verklaring te publiceereu. Zij lnidt De bewapeningen der eskaders, waarover zoo- veel gesproken is en welke zeker opzien hebben gebaard, zijn de verwezenlijking van een plan, door den generalen staf der marine ontworpen sinds het optreden van den Minister Lockroy en admiraal de Cuverville. Volgens dit plan moeten alle oorlogsschepen van al onze eskaders binnen hoogstens vier dagen gereed zijn om iederen aanval van een vijand te beantwoorden. Erg geslaagd kan men de geruststelling niet noemen, maar de bedoeling zal wel goed wezen. Uit Jeruzalem wordt aan de Londensche Stan dard geschreven, dat gedurende het bezoek van Keizer Wihelm een groote stroom van pelgrims en touristen wordt verwacht. Velen zijn reeds aangekomen en hebben een onderkomen gevonden in de gebouweu der verschillende godsdienstige genootschappen. Het Fransche hospitium Notre Dame heeft zijn deuren voor 200 reizigers open- gesteld, echter onder voorwaarde, dat de Dnitsche vlag niet uitgestoken zal worden. De meeste Europeesche en christelijke bewoners van Jeruzalem verheugen zich zeer in het bezoek van den Keizer. Wat heb je gehoord, meid inforineerde haar aanbidder. Laat ons niet op heete kolen. Vooruit er mee Die Malahide is een regelrechte schurk. Hij heeft gesmoesd met Rooden Ruben en een paard voor hem gekochten van morgen is Ruben vertrokken op dat paard naar den Witten pas. Ze hebben in de saloon een heelen tijd op en neer geloopen, al maar pratende, eer Ruben wegreed. Ik kon er maar weinig van snappen. Maar Ruben zei ,/Komen ze een voor een of met elkaar ,,Elk afzonderlijk, vermoed ik, want ze hebben elkaar gefopt, denk ik. Maar alleen of met elkaar, je moet het met allebei uit maken, als je verdienen wilt, wat ik je beloofd heb", zei Malahide. Ik denk, dat Ruben op den Engelschman moet loeren, in den pas, en denkelijk nog op een ander ook. Na hetgeen men reeds wist, baarden Vick's inlichtingen geen bijzondere verrassingmaar ze waren zeer te waardeeren de noodzakelijkheid van onmiddellijk te handelen, werd er door in 't licht gesteld. Dick kon om zoo te zeggen elk oogen blik verwacht worden en hij diende gewaarschuwd te worden. Daarvan waren alien overtuigd. Hank verbrak het eerst de stilte met het practische voorstel Er moet iemand heen om op Ruben te letten Ik ben blij Gartside, dat ik de dames aan u kan toevertrouwenwant ik ga naar den Witten pas, op 't oorlogspad. Dien konkelaar daar bij Mursell moet ge vooral goed in 't oog houdenmaar vergeet niet te schieten, als de een of ander te lastig wordt. Een half uur later was hij op weg naar de De voorbereidselen voor de ontvangst zijn nu ge- reisd. De straten, langs welke de Keizerlijke stoet passeert, zijn reeds door de kwartiermakers van den Keizer en door de vertegenwoordigers der firma Thomas Cook and Son, welke de toebe- reidselen geregeld heeft, bezichtigd. De strengste voorzichtigheidsmaatregelen worden genomen om de identiteit van iederen vreemdeling die aan het spoorwegstation uitstapt of zich in de stad bevindt, vast te stellen. Rondom het Keizerlijke leger- kamp is een schutting getimmerd, zoodat de Keizer zoolang hij zich in zijn tent bevindt eenigszins van de buitenwereld is afgesloten. Onder de leden van de Duitsche kolonie heerscht groote levendigheid. Overal heeft men vlaggen uitgestoken en aan den Keizer zullen een aantal adressen van hulde worden aangeboden. Een bewijs van de goede verstandhouding, die er tusschen de Lutheranen en de Grieken bestaat, is dat de Grieksche patriarch den Keizer een kostbaar, met paarlmoer versierd album zal overhandigen, met afbeeldingen van alle Grieksche kerken, kloosters en openbare gebouwen in Syrie en Palestina. De Sultan heeft bijzondere maatregelen voor de veiligheid van den Keizer, de Keizerin en het gevolg genomen. De gouverneurs der proviucien, door welke het Keizerpaar reist, hebben bevel ge- kregen om alle vreemdelingen scherp te contro- leeren, en alle verdachte personen, die geen ambacht uitoefenen en geen middel van bestaan hebben, uit hun gebied te verwijderen. In de verschillende steden is de politie aanzienlijk versterkt, vooral te Jeruzalem. Aan de vreemde consuls is te kenr.en gegeven, dat tegen alle personen, van welke nationaliteit ook, wier verblijf in Palestina, vooral gedurende het verblijf van den Keizer, gevaarlijk wordt geacht, met kracht zal worden opgetreden. Den consuls is tevens verzocht de overheid te he!pen, daar vreemdelingen in Turkije, krachtens de capi tulation ex-territoriale rechten hebben en zonder toestemming der consuls niet over de grenzen gezet mogen worden. Financieele regeling van de Spoorwegover- eenkomst met Belgie Een wetsontwerp is bij de Tweede Kamer inge- diend tot aanvulling en verhooging der staatsbe- grooting voor 1898 met een post wegens renten door Nederland aan Belgie verschuldigd ingevolge de tusschen die Rijken gesloteu overeenkomst be- bergen, met geen andere bagage dan voedsel voor een dag of drie. Door de kloof gaande, kreeg hij een paard in 't gezicht, tusschen de rotsen, aan den voet van het plateau, binnen een geweer- schot afstands van het neerhangende touw. Hij begreep, dat Ruben daar kampeerde en vermeed den rechtstreekschen weglangs omwegen be- reikte hij, na lang klimmen, het plateau, waar zulk een belangrijk tafereel was afgespeeld. Hij haastte zich voort over den pas en legerde zich een weinig aan gene zijde van dat hoogste punt. HOOFDSTUK XV. Een nuttig touw. Bij tante Rebecca en Beryl verdreef de aange- name zekerheid, dat Dick Osborne ontkomen was aan 't gevaar, dat hem had bedreigd, voor't oogen blik den angst voor het andere, dat in aantocht was. Gartside nam bezit van Hank's tent, en toen hij daar op zijn gemak was, deed hij zijn best, de dames ter zijde te staan bij hare verdere ervaringen in een vstad van planken". Zijn ont- wakend gevoel van eigenwaarde werd versterkt door de houding der beide vrouwenBeryl ver telde hem, dat zij Dick vroeger, in zijn studen- tentijd, dikwijls over hem had hooren spreken, en het deed hem zichtbaar goed, te worden be- handeld als vriend. Intusschen wachtte Malahide, razend dat Gartside hem was ontsnapt, in een alles behalve prettige stemming op den uitslag der door hem beraamde plannen. 't Was onzeker, hoe lang men nog moest wachten op Dick's terugkomst van een twaalf honderd mijlen langen tocht, waarbij zooveel toe- valligheden of misrekeningen konden voorkomen treffende de overneming van de Nederlandsche gedeelten van eenige in Nederland en Belgie gelegen spoorwegen, te weten over de jaren 1897 en 1898 van den maximum roopprijs groot 13,000,000 francs, voor de door Nederland overgenomen spoorweggedeelten van het net van den Grand Central Beige, en over de jaren 1896, 1897 en 1898 van den koopprijs groot 3,000,000 francs voor de door Nederland overgenomen gedeelten van den spoorweg Hasselt-Eindhoven. Deze post wordt uitgetrokken tot een bedrag van f 504,000. Tegenover de verhooging die het hoofdstuk der begrooting ondergaat, worden onder de inkomsten verantwoord 1°. f 116,029,53 door Belgie aan Nederland verschuldigd 2°. f 497,260 wegens uitkeeringen, die de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen aan den Staat gedeeltelijk reeds betaald heeft, gedeeltelijk nog moet betalen voor het gebruik van de overgenomen lijnen. Uit Zeeland wordt ons gemeld, dat eenige buitenlanders het voornemen moeten hebben een kapitaal van 6 ton bij elkander te brengen, ten- einde bij de eerstvolgende verpachtingen van grondun in de Schelde en Zeeuwsche stroomen een groot aantal perceelen in huur te nemen tot het uitoefenen van de mosselcultuurterwijl dan tevens vastgesteld zou zijn, dat de noodige werk- zaamheden zouden uitgevoerd worden doorZeeuwen, die met de cultuur op de hoogle zijn. In elk geval zouden een aantal kleine kweekers, die thans voor eigen rekening mosselhandel en teelt uit oefenen, de dupe der historie worden. Tot heden werden voor dit werk alleen z. g. ,/hoogaartsen", dit zijn kleine zeilschepen, gebruikt, maar de maat schappij zon petroleummotorbooten invoeren. (Tel.) Gedurende den zomer heeft men veel last gehad van vuil op de Schelde, waardoor de sterfte onder de leverbare oesters groot is geweest en het zaaigoed op de natuurperceelen niet goed is uit- gegroeid en dik en stomp is geworden. Een en ander in aanmerking genomen doet deskundigen vreezen, dat de oude historie //dure pacht, weinig opbrengst" vele kweekers in financieele moeielijk- heden zal brengen en dat het door geldgebrek verkoopen van feitelijk niet leverbare oesters op de marktprijzen verlammeud zal werken. De haringvangst levert tot dusver gunstiger uitkomsten aan de Scheveningsche loggervloot dan aan de bommen van welke laatste slechts 5 Het leventje in 't ruwe Skagway en de slechte kost bevielen den verwenden Engelschenlandeigenaar in 't geheel niet. Na vier-en-twintig uren had hij er al genoeg van, en hij werd aangegrepen door een koortsachtig verlangen om een eind te maken aan de zaak en weer terug te keeren naar zijn weelderige buitenplaats. Dat kon echter onmogelijk, zoolang hij geen zekerheid had van den afloop der geschiedenis. Wat hem nog ongeruster maakte, was de angst, dat Roode Ruben zijn doel zou missen. 't Behoorde niet tot de onmogelijkheden, dat Dick Osborne naar de beschaafde wereld terugkeerde over St. Michael, in welk geval de bandiet te-vergeefs hem. op den Witten pas zou wachten. Tegen deze theorie pleitte wel Gartside's aanwezigheid te SkagwayDick zou toch zijn vriend wel willen zien, eer hij naar Engeland terugkeerde. En dan diende er nog rekening te worden gehouden met Jake Mursell, den trouweloozen Jake, wiens ver- raad, hem in levendige kleuren geschilderd door Rooden Ruben, al zijn plannen in de war had gestuurd. De stoomboot, die hem had gebracht, lag nog aan het hoofd, en hij bracht verscheidene uren door aan boord bij den kapitein, met wien hij vriendschap had gesloten. Maar den volgenden dag moest de boot vertrekkenhaar bel, die luidde voor afscheid, kondigde Malahide aan, dat hij nn niets anders te wachten had dan de ver- veling en ontbering te Skagway. Sidderende in het vooruitzicht van dagen, weken misschien, bij moeder Mursell, zag hij van het hoofd de boot nanaarmate het schip zich verwijderde, zonk zijn moed. Bit blad ve.schijiri^aitndiig-i Woen»a»g- en Vrijdagavond, .iHgegonderd op Fee,t,l»gen, bij den .Utgeve, P. J. VII »K IAWPE «e Ter Xenzen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen lioii«lerda.g9 32 Oc tober voormiddags 9 uren. Ter Neuzen, 24 October 1898. De Burgemeester voomoemd, J. A. VAN BOVEN. Burgemeester en Wetkouders van TER NEUZEN maken bekend dat in die gemeente zal worden gehouden op IVoeIi.ilAg, 9 November 1898. Ter Neuzen, 24 October 1898. Burg, en Weth. voomoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1