Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderen. No. 3675. Donderdag 13 October 1898. 38e Jaargang. Binnenland. abonnement G O U D Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per post Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieves bushouders. ADVERTENTIEN; Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleclits tw eemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Kit blail verschijnt rtaantlas-. Woensilag. en VrlidaaavonJ, mt^^d^T^inFee^dagei., bij «len nitgeve, IV J. Vil OK »*IBB «e Ter Menzeo. POL1TIEK OVERZICHT. In de Dreyfus-zaak komen steeds nieuwe ont- liullingen, nu weer van den vroeger reeds geinelden Enrico Casella, die in de ,/Corriere di Napoli" gesprekken met overste Panizzardi, den vroegeren militairen attache van Italie te Parijs, publiceert. Panizzardi vertelt allerlei gesprekken, die hij met Yon Schwartzkoppeu had gevoerd, toen Dreyfus werd veroordeeld en later toen Esterhazy als verrader werd aangewezen. Door deze onthullingen wordt weer vierkant tegengesproken wat de „hooggeplaatste diplomaat" te Berlijn aan den Hongaarschen journalist mee- deelde haast hadden we geschreven wijs maakte. Want uit deze gesprekken blijkt, dat Von Schartz- koppen wel degelijk van Esterhazy de verlangde stukken kreeg, dat hij Esterhazy meer dan eens ge- sproken had, kortom dat Esterhazy zijn „Vertrauens- mann" was. Met Dreyfus daarentegen had Von Schwartzkoppen niets uit staan. De ,/Siecle" verneemt nu, dat de Minister van justitie, in overeenstemming met zijn ambtgenoot van oorlog, bij den Hoogen Raad van hetLegioen van Eer het voorstel zal indienen, Esterhazy van de lijst der leden te schrappen. Hij komt dus bijna op een lijn te staan met Zola, die //voorloopig" geschrapt is. Met een enkel woord hebben we gewag gemaakt van het ,/allergeheimste" dossier, dat volgens Clemenceau vervalschte brieven of liever fotografien van verschte brieven van Keizer Wilhelm aa graaf Miiuster bevat. In die gereproduceerde vervalschingen, waarvoor Hanotaux f 13,500 had betaald er is met vervalschingen iets te ver- dienen in Frankrijk wordt de naatn van Dreyfus genoemd. De Parijsche correspondent van de „Koln Ztg." seint over deze zaak het volgende ,/Wij zijn in staat, de bewering van Clemenceau te bevestigen en door de volgende berichteu uit betrouwbare bron aan te vullen. De fotografien dragen als hoofd Kabiuet van Z. M. den Duitschen Keizer en Koning van Pruisen, en zijn onderteekend metWilhelm I. R. De Keizer maakt daarin ge wag van de diensten door Dreyfus aan Duitschland bewezen, en zegt dat deze den dienst in het Fransche leger niet moet verlaten, maar bij het uitbarsten van een oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland een plaats in den Duitschen generalen staf zal kunnen viuden. De stukken zijn zeer bekwame vervalschingen. Opzien wekt in Duitschland de mededeeling, dat de Pruisische gezant bij het aticaan, de heer FEUILLETON Een i*oinitn uit Klondjke. Naar het Engelsch VAN H E A D 0 N HILL. 26) Rebecca haalde terstond eenig bankpapier voor den dag en nam gretig al zijn aanbiedingen aan. Zij zouden door deze schikking tenminste alleen en toch beschermd zijn. Daarom spoorde ze Hank aan, de noodige inkoopen te gaan doen. Op den drempel bleef hij staan en zei, alsof hem plotseling iets te binnen schoot Misschien heeft u mij niet eens noodig. Er was een heer bij u op de boot, en u sprak met hem op 't hoofd Waarde heer Devine, viel tante Rebecca hem in de rede, zet u eens en voorgoed uit uw hoofd, dat die man een vriend van ons zou zijn. Hij is een slechte man en een vijaud van meneer Osborne; hij kwam enkel hierheen om dien tegen te werken, zoo hij nog in leven mocht zijn. Als ge ons waarlijk van dienst wilt zijn, vertel dan niets aan dien man Malahide heet hij en let goed op wat hij uitvoert. Is 't zoo gelegen zei Hank eenvoudig toen ging hij heen en kwam spoedig (erug met het eerste deel der noodige inkoopen voor zijn beschermelingen. Onderwijl was Fenton Gartside, die nog toefde bij de boot en keek naar 't lossen der goederen, Von Billow, op het oogenblik met verlof, waar- schijnlijk niet naar zijn post zal terugkeeren. Dit schijnt op onaangenaamheden met den H. Stoel te wijzen in verband met wat onlangs door den Paus is gezegd over Frankrijk's traditioneel beschermheerschap over de Christenen in het Oosten, een aanspraak welke Duitschland verklaard heeft niet te erkennen. Het antwoord der Verhevene Porte op de collectieve nota der vier Mogendheden in zake Kreta is aan de betrokken gezanten verzonden. Het luidt toestemmend, maar daarbij worden zekere wenschen te kennen gegeven. Wij kunnen wel nagaan, welke de voornaamste daarvan zijn zal. Laat mij, zal de Sultan zeggen, dan ten minste tot teeken mijner souvereiniteit over het eiland, die gij immers erkent, eene stad op Kreta mogen behouden, om er een Turksch garnizoen in te leggen Maar ook dit enkele ooilam zal men den Padischah niet laten. De Mogendheden hebben nu eindelijk leeren inzien, dat het de aanwezig- heid van Turksche troepen op het eiland is, die hier de genezing, dat is het herstel van orde en vrede, tegenhoudt en schijnen vast voornemens geen enkele uitzondering meer toe te laten. Het heet nu weder, dat al de Spaansche troepen van Portorico zullen zijn teruggetrokkeu aan het eind van de volgende week en dat de ontruiming van Cuba een voldongen feit zal zijn in November. 21 schepen moeten dienen voor vervoer en de troepen hebben hun soldij ontvangeu voor de maand Juni, terwijl zij voor hun landing in Spanje nog 2 maanden soldij zullen ontvaugen, alsmede een pak kleeren doch het valt toch te betwijfeleu of de 122000 man troepen, in hun vaderland zullen zijn teruggekeerd. Het schijnt, dat men in Spanje begonnen is de verliesrekening op te maken en moeielijk kan worden getuigd, dat de eindcijfers meevallen Meer dan drie milliard peseta's zijn uitgegeven voor de campagnes op Cuba en de Philippijnen de Cubaansche schuld is opgevoerd tot 2538 mjllioen peseta's met een rentedienst van 168,5 millioen, waarbij dan nog komen 12,5 millioen voor pensioenen en meer dergelijke verrassingen In verschillende Amerikaansche bladen wordt mededeeling gedaan van de veranderde houding van Duitschland met betrekking tot dePhilippijnsche quaestie en met niet te miskennen genoegdoening constateert broeder Jonathan, dat men tegen de annexatie van dezen eilandengroep door de Ver- eenigde Staten van Duitsche zijde niets meer heeft 't niet met zichzelven eens, wat hij moest doen In elk geval wilde hij liefst zoo gauw mogelijk een einde maken aan de spanning van Dick's bloed- verwanten of vrienden, door hun te vertellen, dat hij den "gezochte had ontmoet aan het Taku-meer, Hij aarzelde evenwel, de dames toe te spreken hij gevoelde, nu hij weer stoud tegenover beschaafde Engelsche vrouwen, hoe hij vervallen en verloopen waseen gevoel van schaamte, dat hij in lang niet had gekend, maakte zich van hem meester. En wat Malahide betrof, dien hij bepaald voor haar vriend hield, die man wantrouwde hij toch een beetje. Ik zal eens afwachten, of die gluiperige kerel zich bij haar voegt, overlegde Gartside bij zichzelven, zoo niet, dan doe ik beter, met dat oude schepsel aan te spreken of't mooie meisje. Och, wat is het lang geleden, dat ik met dames uit mijn eigen land heb gepraat Hij moest eenigen tijd geduld hebben, eer Mala hide aan land kwam want die slimme kwant was bezig, een flesch champagne te nuttigen met den kapitein, wiens goede diensten hij later nog we eens noodig kon hebben. Toen hij eindelijk over de loopplank kwam en zijn valies aan een drager gaf volgde Gartside hem op eenigen afstand. De vreemdeling richtte zich zonder eenige aarzeling naar moeder Mursell's hotel, waar hij binnentrad. Nu is 't zeker, dacht Gartside hij be- hoort bij de damesmaar ik zal bij haar eerst nog eens gaan itiformeeren. Zoo kwam het, dat tante Rebecca, terwijl Hank Devine haar hielp bij 't inrichten van haar armoe- dig verblijf, Gartside in 't oog kreeg, die loerende als een spion het huis naderde. Wel was hij in te vreezen, doch dat dit rijk zeker geen lijdelijk loeschouwer zou blijven indien de Unie besloot den Philippijnschen archipel onder Spaansch gezag te laten welke laatste meening feitelijk niets anders is dan een vertoog voor ten gunste van de annexatie door de Yereenige Staten van kunnen binnenbrengen, dat het groote huis- gezin voldoende van deze zoo noodige groenten zal kunnen worden voorzien. Van hooger hand is bevolen, dat aan de miliciens moet worden bekend gemaakt, dat in den a. s. winter geen langdurige verloven zullen worden verleeud. De Haagsche briefschrijver van het N. v. d. Dag schrijft Tot slot een ,/men zegt", waar van ik de ver- antwoordelijkheid niet aanvaard, al is de bron, waaruit het tot mij kwam, goed genoeg om't als waarschijnlijk juist aan te nemen Dr. Schaepman zou eerlaug benoemd worden tot een hooge ker- tehjke waardigheid. Wellicht verklaart dit het bericht van onlangs, dat hij uit de politiek zou gaan. Door het hoofdbestuur der schippersver- eeniging //SchuttevaSr is o. m. een adres verzonden aan den Minister van Waterstaat, met verzoek aan de zeeschepen beneden de spoorwegbrugbij Dordrecht een ligplaats worde aangewezen, waar ze de binnen- scheepvaart niet belemmeren, of zoo daartegen overwegende bezwaren bestaan, voor de binnen- scheepvaart een of meer sleepbooten disponibel te stellen, die de schepen gratis door de brug sleepen. De heer J. van 't Lindenhout, directeur der Weesinrichting te Neerbosch, schrijft De aardappeloogst is in vollen gang en dit jaar hebben we zulk een rijken oogst, als wij ons niet herinneren ooit gehad te hebben. Een man is in staat meer dan 25 H.L. per dag te delven. Maar niet alleen is de hoeveelheid groot, ook de kwaliteit is buitengewoon goed, zoodat de weezen een smake- lijk maal cm hun tafel zien, wanneer de aardappels met de een of andere groente voor hen zijn bereid. Onze veestapel is bijzonder gezond. Met den korenbouw, waarvan de oogst is inge- haald, is het ook zeer voordeelig. Vooral de iogge levert veel op. De tarwe, ofschoon minder, is ook zeer goed en wat wij gedorscht hebben, toont aan, dat we met alleen veel stroo hebben mogen binnenhalen, maar ook een rijken oogst van graan, zoo wel rogge en tarwe als haver. Kool en boerenkool geven een zeer middelmatige opbrengst. Echter zullen we er nog wel zooveel zijn hut geweest om zich wat op te knappen, doch veel had dit niet uitgewerkt. De gevolgen van den woesten nacht, gevoegd bij zijn zenuw- ac'atigheid over de taak, welke hij te vervullen had, droegen er niet toe bij, hem een gunstiger en vertrouwenwekkend voorkomen te geven. Wie kan dat zijn? Dat gezicht bevalt mij nietriep tante Rebecca, toen ze hem in 't oog kreeg. O, dat is een heel gemeen exemplaar, zei Hank Devine beslist. Hij deugt nergens voor 't is een echte schavuit. Gisteravond heeft hij een helsch spektakel hier in de plaats gemaakt. Wat komt die man hier zoeken riep Beryl vol angst. Dat behoeven we niet eens te vragen, zei Hank, die het denkbeeld niet van zich af kon zetten, dat de praatjes van Gartside over de millioenen van den „Wilten Geest" in verband stonden met handelingen ten nadeele van Dick's plannen. lk moest maar op hem schieten, voor hij zijn praatjes begint. Wil ik Er is aan den knaap niets te bederven. Doch tante Rebecca had zulk een forsche hulp niet noodig. Op den drempel van haar kasteel staande, verzocht ze den bezoeker zoo uitdrukkelijk, heen te gaan, dat hij zich omwendde en gehoor- zaamde. Ik moet haar niet verschrikt maken, en ik geloof wel, dat ik er alles behalve aantrekkelijk uitzie, mompelde Gartside voor zich, terwijl hij nog eens omkeek naar het zonderlinge oude vrouwtje, dat daar op den drempel stond. Och, 't is eigen- lijk veel gemakkelijker, dat ik 't maar vertel aan dien heer in Mursell's hotelhij kan 't dan aan TER NEUZEN, 12 October 1898. Bij het lossen van het met hout geladen Duitsche stoomschip //Juno" aan het spoorweg- station alhier, had gisteren namiddag een ongeval plaats, dat gelukkig niet van ernstigen aard schijnt te zullen zijn. De daarbij werkzaam zijnde K. V., werd ge- troffen door het uit een omhoog gehaalde strop glijdend hout en aan het hoofd verwond. Na voorloopig verbonden te zijn kon hij zich te voet naar een geneesheer begeven om verder te worden behandeld. Men schrijft ons De kerk te Kauter die gerestaureerd en vergroot wordt is gedeeltelijk ingestort door verzakking van twee pilaren. De Avondster meldt hieromtrent het volgende Het in aanbouw zijnde gedeelte der kerk viel heden morgen (7 Oct.) gedeeltelijk in een pilaar bezweek onder den te dragen last, een gedeelte van de kruisbeuk medeslepende, de schade schijnt vrij aanzienlijk. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken te betreuren. Het is nog niet uitge- maakt of het ongeval aan de constructie, of aan de uitvoering of materialen te wijten is. Waar schijnlijk schijnt de grondslag bedrogen te hebben. Jammer voor den ijverigen pastoor die door liefde- werken dit werk alleen kon uitvoeren. Naar aan de Midd. Ct. wordt bericht heeft zich te Philippine een consortium gevormd met het doel het aanleggen en exploiteeren van oester- putten. Hiertoe zal na vergunning van de be trokken besturen, een oesterput met spuikom nabij die gemeente gegraven worden in het aan den heer P. F. Wijue, die aan het hoofd staat toebehoorende schor. Dit voorjaar werden er als proef 10,000 oesters in eenige killen gezaaid, welke proef uitnemend is geslaagd, zoodat de hoop op welslagen met de nieuwe onderneming gewettigd is. De heer Dellaert, directeur van het muziek- gezelschap /Geduld Overwint" te IJzendijke, die dank zij de IJzendijksche troebelen niet langer mocht fungeeren als zoodanig, indien Ged. Staten hem daarvoor geen vergunning gaven, heeft van dit college bericht verkregen, dat hij hierin volstrekt geen vergunning noodig heeft, zoolang die betrek- de dames overbrengen. Hij ziet er niet naar uit om bang te zijn voor een paar slaperige oogen en een ongeschoren kin. Gartside wilde zichzelven niet bekennen, dat hij gekwetst was door de onvriendelijke bejege- ning, die hem ten deel was gevallen. Hij trachtte zich te troosten met de cynische gedachte, dat de dames nu door eigen schuld langer moesten wachten op het voor haar zoo gewichtige en wel- kome nieuws maar ondanks dit alles deed het hem pijn en 't bracht hem in een stemming, welke volstrekt niet bevorderlijk was aan de goede voor nemens, om zijn leven te beteren. Hij zwaaide de kroeg van moeder Mursell binnen, in een onverschillige houding, geheel het tegen- overgestelde van de bescheidenheid, waarmee hij de dames was genaderd. Een Chinees was bezig, een groep klanten te bedienen Je hebt een nieuwen gast, Johnhij is gekomen met de boot zei Gartside. Ga hem eens waarschuwen, dat er een Engelsche heer is om hem te spreken, buiten de deur. De kerels bij het buffet lachten om de qualificatie ,/heer", die Gartside zich zelven gaf, en noodigden hem uit, met hen te drinkendoch hij weigerde met een trotsch gebaar en ging naar buiten om te wachten. Binnen een minuut kwam Malahide; de verrassing, welke de boodschap bij hem had teweeg gebracht, maakte plaats voor halfwan- trouwende nieuwsgierigheid, toen hij de verloopen, ongunstige figuur voor zich zag. Hij had gehoopt, Jake te zullen vinden. U is de vriend van meneer Richard Osborne, geloof ik, en hier gekomen om nadere inlichtingen over hem te krijgen, nietwaar vroeg Gartside,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1