A 1 g e me en Hienws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 3671. voor Dinsdag 4 October 1898. 38e Jaargang. Binnenland. G O U D ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoc Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIE^ Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. van advertentiSn voor 3 uren op den dag der uitgave. "iJ ,,e" "HgeVe' J> "K POLITIEK OVERZICHT. De Daily News verneemt uit Den Haag, dat Dr. Leyds gedureude zijn laatste bezoek aan Berlijn aan het ministerie van buitenlandsche zaken werd ontvangen door den onder-staatssecretans Berenthal, die uit naarn van den keizer den dnn- genden wensch uitsprak, dat Dr. Leyds en de regeering van den Transvaal zouden ophouden in Duitsche bladen te agiteeren tegen een Engelsch- Duitsche overeenkomst. Dr. Leyds wees deze aantijging af, doch de onder- staatssecretaris antwoordde, dat hij het bevel van den keizer had opgevolgd en niets meer kon doen. Dit telegram bevestigt helaas eemgszins de ge- ziudheid in de hoogste kringen tegenover Iransvaal, en de strekking van de Engelsch-Duitsche overeen komst. Een deel der Duitsche pers, de bladen namelijk die verre staan van het ministerie van buitenlandsche zaken, hebben bedoelde overeen komst sterk gelaakt. Dit gaf sinds eemgen tijd groote ergenis in ambtelijke kringen, omdat men daar geloofde aan „inspiratie van Transvaalsche zijde", wel wetende van waar de inspiratie kwam, die tot toeiuiching van het verbond voerde. Het bericht van de „Dailv News" heeft natuur- liik bedoelde bladen weer geergerd. „Niet Leyds of de Transvaalsche regeering hebben de meerderheid van de Duitsche pers tegenover de Engelsch-Duitsche overeenkomst wautrouwig gemaakt, merkt de „Vossische Mg. op maar de totnogtoe niet te controleeren mede- deelingen over de Delagoa-baai. Deze meerderheid van de Duitsche pers heeft tegenover de fi ransvaal daarbij hetzelfde standpunt ingenomen als de riiksregeering sedert den strooptocht van Jameson. Zonder overtuigende feiten te kennen, te zwenken als ouderofficieren, is niet noodzakelijk voor een onafhankelijke pers. Dit moge overgelaten blijven aan zekere officieus bediende bladen die reeds maanden geleden in berichten uit Transvaal Engelsch onkruid onder de Duitsch-Transvaalsche tarwe ge- zaaid hebben. Daarmede is echter nog met gezegd, vervolgd het blad, dat niet de voordeelen van het verdrag met Engeland het nadeel rijkelijk kunnen opwegen, dat uit een breuk met de Boeien- republieken zal volgen. ,,Er moeten wel gewichtige redenen zijn, dat het tractaat niet openbaar wordt gemaakt. hen „geheim tractaat" zou hettoch niet kunnen blijven, want op zijn minst moet uit de verhandelingen in de Portugeesche Cortes bekend worden, in lioe- ver de Portugeesche kolonien verkocht of verpacht worden of onder vreemd bestuur komen. Er kan dan een gouilstroom naar Portugal vloeien en deze verbetering van de financien daar te lande zal ook de schuldeischers van Portugal in Duitschland ten goede komen. Er zullen echter altijd nog genoeg menschen in Duitschland overblijven, die een pnjs- geven van onze Nederduitsche stamverwanten in Zuid-Afrika slechts met groot leedwezen zullen Er is weiuig of geen nieuws in de Dreytus- zaak. Wat eenige dageu geleden werd vermeld, wordt nu weer met even groote zekerheid tegen- gesproken, en de tegenwoordig in Franknjk gebruikelijke mystificaties ontbreken ook niet. Tot de eerste rubriek behoort wat over het aftreden van Casimir-Perier in verband met stukken uit het Dreyfus-dossier was meegedeeld. Tot de tweede groep mag zeker wel gerekend worden de advertentie, die de /Temps" bevat. Zij luidt Esterhazy. Men zegt dat gij in de verlegen- heid zit. Wilt ge vijf honderd francs op eerlijke manier verdiencn Dit is zeer eenvoudig De ^Illustration" wil uw portret hebben. Schrijf aan den directeur. Geef een plaats van samenkomst op, 't doet er niet toe waar. Een fotograaf van ons blad zal er heenkomen hij zal in 2 minuten een cliche maken, u het geld ter hand stellen en naar Parijs terugkeeren zonder u ook maar iets te vragen. Tegenover de uitlating van den ambtenaar, die in het gebeurde met Henry geen voldoende aan- leiding tot revisie vond, komt de Matin" nu weer met een tegenovergestelde beschouwing. Ook weet het blad, dat Sarrien juist de bekenteuis van Henry als eenig nieuw feit voor de revisie heelt opgegeven aan het hof van cassatie. Dat het hof reeds deze week een beslissing zal nemen, is hoe langer hoe onwaarschijnlijker geworden. De ,/Gaulois" meldt, dat de regeering besloten is, de door Esterhazy uit te geven brochure in beslag te laten nemen, indien zij onthullingen bevat, rakende de veiligheid van den Staat. De deurwaarder van de schriftkundigen heeft zich Donderdag naar het huis van den heer Zola in de reu de Bruxelles begeven. Hij was ver- gezeld van een makelaar in meubilair en drie secretarissen. Mevrouw Zola protesteerde ten sterkste tegen dit nieuw beslag en zeide, dat in het huis tal van zeldzame kuustvoorwerpen waren die groote sommen vertegenwoordigden. De deur waarder antwoordde, dat hij op alles zou beslag leggen tot zelfs op de voorwerpen, die zich in het3 studeervertrek en het slaapvertrek van den heer Zola bevonden. Van welingelichte zijde wordt verzekerd, dat van een reeds nu door H. M. te kennen ge- geven voornemen, om in het volgend jaar alle provincien van het land opnieuw te bezoeken, niets bekend is en derhalve het bericht daarom- trent in de Arnh. Ct. op geenerlei grond berustte De Hooge Raad heeft thans uitgemaakt, dat om op de kiezerslijst geplaats te worden als loon- kiezer, men niet volstaan kan met op te geven dat men in het afgeloopen jaar een inkomen van ,/meer dan" of ,/minstens" het vereischte bedrag heeft genoten. De Hooge Raad overwoog onder anderen dat art. 17, eerste lid, der kieswet voorschrijft eene opgaaf van //het bedrag" van het in het laatst- verloopen jaar genoten inkomen, dat is van een bepaald bedrag; terwijl, al is „meer dan" of //ininstens" zeker bedrag dat hetwelk in de ge- meente waar de aanvrager woont kiesbevoegdheid heeft, de beoordeeling of zulks het geval is, blijkens art. 25 en volgende der wet aan Burg, en Weth. is opgedragen, doch niet aan den adspirant-kiezer, van wien slechts gevraagd wordt opgaaf van //het bedrag." In de toelichting van den Minister van financien op de staatsbegrooting voor 1899 wordt het volgende medegedeeld I De bedijking der schorren in het verdronken land van Saeftingen, onder Clinge en Graauw, sedert Koningin-Emmapolder genaamd, is, niet- tegenstaande de voor een goed deel voltooide zeedijk door den storm van 18/19 Juni 1897 zwaar werd beschadigd en ontredderd, zoo goed geslaagd, dat het werk tegen den op 29 November 1897 gevolgden storm volkomen bestand bleek te zijn. De geheele oplevering had, nadat eenig uitstel was verleend, in December 1897 plaats. De kosten dezer onderneming, bedijking, nieuwe haven voor Clinge, keiweg naar de haven, ver- breeding der suatiegeul van en aanleg van een waterboezem, in den Van Alsteinpolder, met ver- goedingen aan derden voor innemingen van grond, toezicht en onderhoud tot 30 Juni 1898 hebben beloopen 316,680, waarin het aandeel van den Staat f 279,350 beliep. Voor den aanleg van een stuk keiweg in den Louisapolder, wegens deze bedijking gewenscht, heeft de Staat bovendien nog betaald 5,056. Met uitzondering van pi. m. 14 H.A. in de nabijheid der nieuwe haven, die voor huisplaatsen en erven naar mate van aanvrage zullen worden verkocht, is het eigendom van den Staat in den polder, blijvende 498,722 H.A., 30 Juni en 1 Juli j.l. in het openbaar verkocht voor f 775,020 met 5 pCt. onraadspeuningen, zoodat de Staat, aangezieu de bedijkte grond als schor slechts f 600 's jaars opbracht, uit de bedijking eene bate trekt van meer dan een half millioen gulden. Door de steeds vooruitgaande verlanding van het zuidoostelijk deel van den Brakman wordt de langs de voorgronden der polders Philippine en Stad Philippine loopende vaarweg naar de haven van Philippine hoe langer hoe ondieper en kan ook de haven zelve niet meer door den voor den dijk van den in 1885 bedijkten Vergaertpolder liggenden spuiboezem op voldoende diepte ge- houden worden. Het laat zich dus aanzien dat, zonder aanleg van kunstwerken, Philippine den toegang tot het Noordelijk deel van den Brakman en daardoor naar de Schelde, bijgevolg zijn voornaamste rniddel van bestaan, de mosselvisseherij, zou verliezen. Eene nieuwe haven met een harden weg daarheen of een nieuwe waterweg naar een voldoend diepe geul van den Brakman is te verkrijgen door be dijking van de schorren en slikken, gelegen tusschen de polders Vergaert, Stad Philippine en Kleine Stelle. Wel zal in zoodanige bedijking vrij wat grond, die nog niet tot schor is opgeslibt, vallen en de bedijking uit een geldelijk oogpunt dus niet voordeelig zijn, maar zij is het eenige middel om de mosselvisseherij en den mosselhandel vau Philippine te behouden en daardoor de verarming van deze nu welvarende plaats te voorkomen. Twee plannen kwamen in aanmerking, n. 1. de bedijking van een polder met eene haven bij den Noordoosthoek van den Kleine Stellepolder op pi. m. 1500 meter van Philippine en met deze plaats verbonden door een keiweg, of twee polders, van elkander gescheiden door een open kanaal, leidende van de tegeuwoordige haven van Philippine naar den Noordoosthoek van den Kleine Stelle polder. Aan dit laatste plan werd de voorkeur gegeven door het gemeentebestuur van Philippine, de Gedeputeerde Staten van Zeeland en den Minister van waterstaat, handel en nijverheid, die voornemens is het kanaal in beheer en onderhoud bij den waterstaat te brengen. De bedijkingskosten zijn geraamd op f 275,000, waarvan f 200,000 ten laste van den dienst 1899 zoude komen. FEUILLBTON Een roiiiaii uit Klondyke. Naar het Engelsch VAN HEADON HILL. Wlj moeten hier landen, zei Dick kortaf want hij wist niet, of de dief onder zijn toe- hoorders was. Wat is 't best, oude, het vlot om de bocht te brengen in de Klondyke, of hier aan den oever der rivier te blijven Neen, hier niet blijvent waier is hier te sterk, was 't antwoord. Aan de Klondyke zijn er kreken genoeg. Dick knikle toestemmend, en gedurende de eerstvolgende drie uren had hij weinig gelegenheid, na te denkenhet koste alle inspanning, het vaartuig den hoek om en in de bijrivier te brengen eindelijk, eenige mijlen beneden de kreek, nu bekend als Bonanza, vonden zij een bocht, die een veilige haven opleverde voor het vlot. Dick stond nu weer voor de vraag, of hij dadelijk moest bekennen, dat de tocht feitelijk was mislukt. Een ding stond bij hem vast: hij diende er goed voor te zorgen, dat geen van het gezelschap uit zijn gezicht kwam, zoolang ze in deze streek waren. Als hij met leege handen moest terugkeeren, zou den de anderen man of vrouw niet rijker zijn dan hij. Jake Mursell bracht bewust of zonder erg Re zaak tot een oplossing en dwong Dick, het groote woord uit te spreken. Sinds hij zoo plot- seling in lachen was uitgebarsten, scheeu er een soort elektrische spanning in de lucht te zitten, waarvan het geheele gezelschap den invloed onder- vond. Er werd haast geen woord gesproken wederzijdsche wantrouwen kon men lezen op elk gelaat, behaLe op dat van Jake, die een air van goedige verbazing had aangenomen tegenover de onaangename stemming zijner reisgenooten. Als gewoonlijk had hij't zware werk bij de landing weten uit den weg te gaanmaar nu was hij ijverig in de weer om drijfhout bijeen te zoekeu voor 'tvuur. Waar dient dat voor? riep Dick, zijns ondanks op weinig vriendelijkeu toon wie zegt, dat we hier gaan kampeeren O, ik dacht het zoo na al dat werk, antwoordde Jake vriendelijk. Ge hebt mij niet in 't vertrouwen genomen over uw eldorado. Is't 'tdicht genoeg bij om 't nog in een dag te bereiken Dick luchtte zijn opgekropt gemoed in een ge- duchten vloek. Ik ben bestolenvoegde hij er bij, ter opheldering men heeft mij het plan ontstolen, waarmee ik de plaats kon vinden. Ik had het nog te Skagway; ik beschuldig niemand hier; maar dit weet ikdat geen van ons het gezel schap vijf minuten verlaten zal, zoolang wij aan de Klondyke zijn. 'tis een verloren zaak, dat gevoel ikmaar ik stel voor hier te zoeken, of I wij het ,/cachet" misschien vinden. I Volgens de gewoonte van hun ras, hadden de Indianen dadelijk na de ontscheping een plekje gezocht om rustig neer te hurkende vader en dochter een weinig afgezonderd van Joey den drager. Deze laatste, minder flegmatiek dan de oude Bliksemstraal, grijnsde van genoegen, toen hij de bleekgezichten hun stemmen hoorde ver- heffen hij hoopte al op een gevecht. De oude man rookte, waardig als gewoonlijkmaar onder den deken, waarin hij gewikkeld was, greep zijn rechterhand het mes in zijn gordel en hij keek scherp naar de beide mannen. Ster-oogen rees langzaam overeind en kwam nader. 't Spijt mij, dat u bestolen is, meneer Osborne, zei ze. 't Moet u wel doen denken, dat wij slechte menschen zijn of ten miuste enkelen onder ons. Maar ik kan u de kaart wel terug bezorgen niet die, welke de Witte Geest heeft gemaakt, en welke u ontstolen is, maar een copie daarvan, geteekend door Gartside, toen de arme man ziek lag op een vlot. En de hand in haar kleed stekende, haalde ze een opgevouwen stuk papier te voorschijn, dat ze Dick overhandigde. Een oogenblik was de reactie zoo groot, dat hij geen oogen had dan voor het stoffelijk voor- werp, dat een onverwacht einde unaakte aan zijn wanhopigen toestand driftig greep hij het papier, opende het en overtuigde zich spoedig, dat het iuderdaad een betrouwbare uavolging van het oor- spronkelijke was. De sleutel tot het onbekende terrein was een heuvel, zichtbaar op een afstand van vijf mijlen van den mond der rivier, drie mijlen ten noorden van den rechteroever. Dit heriunerde hij zich maar die gegevens waren nog van geen nut zonder het aangeven der windstrekeu of enkele boomen op den top van den heuvel en twee denkbeeldige lijnen, getrokken van aangegeven punten om den afstand te bepalen van den laatste der boomen tot een stam, waaronder het goud was verborgen. Dick zag dadelijk, dat de windstreken, de hoeken en afstandslijnen op Gartside's copie waren ge teekend met een zorg, die pleitte voor hun nauw- keurigheid. Innig verheugd, dat het mooie Indiaansche meisje vanzelf haar onschuld aan den diefstal had bewezen door het geven van een plaatsvervanger voor het verloren plan, begon Dick haar te over laden met dankbetuigingeu, toen zijn aandacht werd getrokken door Jake Mursell, die zwaar ademhaalde. Snel omziende, merkte hij, dat 's mans gelaat bloedrood was hij scheen een beroerte nabij. Wat is er, meneer Baxter, zijt ge ziek vroeg Dick. Met moeite beheerschte de andere zich, opende de droge lippen en sprak met groote inspanning 't Kan wel zijn Begrijpt ge niet, dat dit mij onder verdenking brengt, dat ik uw kostbaar plan heb gestolen Als het deugdzame paar onschuldig is, moet ik of Joey wel de dief zijn. 't Is wat te zeggen voor een eerlijk man, zoo'n aan- klacht te moeten verduren Niemand heeft een klacht tegen u ingebracht, antwoordde Dick vrij koelwant hij voelde de kracht, van dat argument. Ik ben advokaat, zooals ge weet, en ik zou er niet aan denken, een beschuldiging uit te spreken met zoo weinig bewijs om die te staven. Dat is een ontwijkend antwoord, zei Jake en wendde zich af met voorgewende verontwaardi- ging. (Wordt vervolgd). COIRA v - zien."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1