A 1 g em e e d Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderea. iiNBismim. No. 3669. Donderdag 29 September 1898. 38e Jaargang. aanbesteden: G O U D Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,321. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van PHIL1PI IN F, brengen ter kennis van gegadigden dat zij op Donderdag den 27en October 1898, des namiddags te 2 uur, in het openbaar zullen Het bouwen van een lijkenlinis en het planten van liagen rondom het kerkhof, met bijbelioorende werken en bijleveriug van alle daartoe benoodigde materialen. Aanwijzing op den dag der aanbesteding, des voormiddags te 11 uur. Bestek en teekening liggen ter inzage op de gemeente-secretarie en bij den Secretaris te Sas van Gent, alwaar alle verdere inlichtingen te bekomen zijn. Philippine, den 24 September 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J. B. DHOOGE, Burgemeester. L. N. STUBBE, Secretaris. POLITIEK OVERZICHT. Het besluit der Fransche regeering om het proces-Dreyfus te herzien, is over 't algemeen met ingenomenheid ontvangen. Dit spruit wel meer voort uit de overtuiging, dat langs anderen weg nooit een einde aan de opwinding zal komen, dan uit den drang om recht te doen, maar de publieke opinie is dan toch met de revisie verzoend. Toen de Ministerraad uiteen ging, riepen velen ,/leve de revisie, leve Brisson en de //Temps" wenscht de regeering geluk met haar besluit. Het leger zal die beslissing, die strookt met de rechtvaardigheid en de groote belangen van het land, de republiek en de vrijheid, toejuichen. Het blad hoopt, dat het hof van cassatie spoedig de eindbeslissing zal nemen en het spoort de regeering aan een eind te maken aan de algemeene opgewondenheid. Het moet Brisson wel moeite gekost hebben de revisie er door te krijgen. De ,/Soir" maakt een onderhoud met Viger bekend, en volgens diens mededeelingen moet Brisson verklaard hebben dat hem de herziening weigeren gelijk zou staan met hem te onteeren. Hij zou de andere ministers door zijn buitengewone uitdrukkingen als 't ware gedwongen hebben om te gehoorzamen. FEUILLETQN Een roman uit Klontlyke. Naar het Engelsch VAN HEADON HILL. We moeten nu wachten op de beslissing van de strafkamer van het hof van cassatie. Zij bestaat uit den voorzitter Loew en 15 raadsleden, waarvan twee, Puelch en Melcot, advokaat-generaal zijn. De leden van de bekende advies-commissie mogen geen zitting nemen in de kamer, die de revisie behandelt. Het schijut wel, dat wij dien wachtenstijd ons moeten bezighouden met Esterhazy, het //stuk vuil", zooals de ,/Siecle" hem noemt, dat nog ge- sierd is met het Legioen van Eer. De Engelsche //Observer", een weekblad, geeft telkens ont- hullingen en den volgenden dag komt Esterhazy ze in een ander blad tegenspreken. Nog al merk- waardig is wat Rochefort van hem vertelt. Esterhazy's verdediger, Mr. Tezenas, zou hem n.l. gevraagd hebben om Esterhazy financieel te hulp te komen op het oogenblik, dat deze voor den krijgsraad moest verschijnen. Rochefort gaf duizend francs en later bezorgden eenige vrienden den majoor een maandelijksche toelage van frs. 300 om hem voor gebrek te be- hoeden. Rochefort verklaart nu dat, als Esterhazy deze toelage prijsgeeft hij bekent een schurk te zijn en dit slechts kan wezen, omdat men hem te Londen grootere sommen aanbiedt. Men ziet Rochefort veegt zijn baantje al schoon straks krijgt Esterhazy den bons. Omtrent Picquart is er geen nieuws. Alleen is een redacteur van de ^Matin" gaan informeeren of Mr. Labori Picquart gedurende de instructie rechtsbijstand zou mogen verleenen, overeenkomstig de nieuwe wet op de contradictoire instructie. De senator Constans, de vader dier wet, heeft verklaard dat, hoewel de tekst der wet niet uitdrukkelijk geuoeg is, twijfel ten aanzien van dit punt met kan bestaan, aangezien de wet toepasselijk behoort te zijn op alle rechterlijke colleges zonder onderscheid. Uit Tientsin wordt getelegrafeerd, dat de crisis is ontstaan, doordat de Keizer de Europeesche kleeding ingevoerd en de Chineesche vlecht afge- schaft wenschte te zien, een maatregel, die noch voor zijn goeden smaak noch voor zijn gezond verstand zou pleiten. Firmas te Hongkong, moeten uit Peking telegrammen ontvangen hebben, die, de censuur in aaninerking genomen, geen twijfel overlaten of de Keizer is dood. Een ander bericht spreekt alleen van een ernstige ongesleldheid. De toestand in China is, volgens de //Daily Mail", zeer ernstig. In verschillende provincien is het oproer reeds uitgebroken en zelfs onder de heerschende klassen zou groote ontevredenheid bestaan, en men verwachtte een revolutie of de tusschenkomst eener vreemde mogendheid. I e Peking sprak men zelfs van een coalitie tusschen Engeland en Duitschland ter bescherming van beider rechten. //Dalziel" weet te melden, dat er in Port Arthur 10,000 man Russische troepen gereed staan om naar Peking te gaan en daar de rust te herstellen. De Engelsche vloot ligt deels voor Taku, deels voor Shanghai-kwan. De correspondent van de //Times" te Shanghai heeft den verbannen Chineeschen hervormer Koeng-ji-wei ge'intervieuwd aan boord van de P. O. stoomboot //Ballaras," ter reede van Woesoeng, waarheen hij van Tientsin gekomen was. Koeng-ji-wei deelde den correspondent mee, dat hij Peking Dinsdag heimelijk had verlaten na ontvangst van een briefje van den keizer, waarin hij gewaarschuwd werd, dat er gevaar voor zijn leven bestond en er op aangedrongen werd, dat hij de hulp van China's vrienden zou gaan inroepen. De paleis-revolutie te Peking vloeit geheel voort uit de kuiperijen der Mantschoepartij, aangevoerd door de Keizerin-moeder, den onderkoning .Toengloe en andere hooggeplaatste Mantschoes, die onte- vreden waren over de hervormingsgezindheid van den Keizer en daarom besloten den Keizer af te zetten. De partij der Keizerin gaat samen met de Russen en belooft de Russische belangen te zullen steunen, waartegenover de belofte van Rusland moet staan om de Mantschoe-dynastie op den troon te handhaven. In 1897 is de Keizerin begonnen, Mantschoes te plaatsen in alle hoogste ambten, en als de Keizer zich daartegen verzette, werd hij herhaaldelijk met afzetting gedreigd. De gezondbeid van den Keizer was volgens Koeng- ji-wei even uitstekend als zijn streven naar her- vorming, maar de Keizer was overtuigd van zijn machteloosheid tegenover de Keizerin zonder den bij stand van Engeland. Engeland moest tusschen- beide komen, teneinde den Keizer op den troon te herstellenanders zou geen Chineesche regeerings- man Engelandsbelangen in China kunnen voorstaan. Volgens Koeng-ji-wei is de invloed van Li-hoeng- tschang thans kleiner dan die van den onderkoning Joengloe. Bij de gisteren gehouden beraadslaging over het Adres van antwoord in de Tweede Kamer is de algemeene strekking zonder discussie goed- gekeurd. De eerste paragraaf over de Iuhuldiging van de Koningin leidde den heer Troelstra tot eene verklaring van de afwezigheid der sociaal-demo- cratische Kamerleden bij de Inhuldiging en van het standpunt dezer partij ten opzichte van het Koningschap. Wijzende op de heerschappij der bezittende klasse, beweert spreker, dat zij, ter handhaving van hare positie, schitterende feesten gaf om het volk zijn juk door glorie te doen vergeten, alleen uit zucht naar persoonsvereering en door speculatie op de zucht naar uiterlijk praalvertoon, ten einde hare macht over het onderworpen volk te vergrooten. Overigens be- toogt hij, op historische gronden, dat Oranje populair is geworden als hoofd der oppositie tegen de geldaristocratie, maar dat sedert Oranje dienaar is geworden van de bezittende klasse en niet meer is voor de rechten van het volk tegenover de bezittende klasse. Sedert het Oranjeboven geen anti-kapitalistische leuze meer is, heeft die kreet een andere beteekenis. Spreker laat de persoon der Koningin er buiten en doet in ridderlijkheid voor een jonge vrouw, Koningin of arbeidster, niet onder. Hij bestrijdt bet stelsel door de macht der bezittende klassen te ondermijnen en die der arbeidersklasse te ver- meerderen, en voelt even weinig voor de monarchale republiek in Frankrijk als voor de republikeinsche monarchie hier te lande, want in beiden heerscht de bezittende klasse. Hij kan de Inhuldigingsfeesten niet indruk- wekkend noemen, daar zij veel leden onder uitspat- tingen en gewelddadigheden tegen niet-orangisten in een aantal plaatsen, en dit schrijft hij toe aan onwetendheid van het volk, dat niet wistwaarom het feest vierde. In het belang van de volks- moraliteit moeten die feesten niet dikwijls terug- keeren, in het belang van de veiligheid van hen, die niet meedoen. Uit veler onthouding leidt hij af, dat de deel- neming aan de feesten niet algemeen is geweest, en hij beklaagt zich over den dwang van patroons tegenover werklieden, die geen oranje droegen. De heer Nolting protesteert tegen de critiek van den heer Troelstra over wanorde bij de feesten op gezag van een buitenlandsch blad. Amsterdam vierde feest op waardige wijze, gelijk zelfs sociaal- democraten toestemmen. Spreker houdt als afge- vaardigde rekening met het werkelijke leven, en deelt mede, dat een sociaal-democraat de eeds- aflegging door de Koningin een plechtig en ernstig oogenblik noemde. (Applaus.) Wat het antwoord betreft, dat zou zijne sympathie meer hebben, indien daarin de werklieden-pension- neering was aangekondigd. 20) Natuurlijk werd de uitnoodiging gedaan en aangenomenhet weer was opgeklaard, en het gezelschap genoot van het welkome warme rnaal. Jake was een en al attentie en scheen erg blij, dat de gasten zijn kookkunst prezen. Hij liet door woord noch blik merken, dat hij in Gartside reeds den //dronken Engelschman" had herkend, van wiens mededeelingen aan Hank Devine Dick hem had gesproken, toen hij den //zalmkooper" in vertrouwen nam. Een poos lang liep het gesprek over de redenen, waarom het zonderlinge drietal aan de oevers van het Taku-meer was verschenen. 't Bleek, dat zij een kist met ammunitie hadden verloren, die overboord was geslagen, en nu op weg waren naar Skagway, om nieuwen voorraad op te doen. Ze waren de meren overgestoken in een lichte kano, waarmee men de watervallen en stroomversnellingen kon passeeren, en hadden hun zwaar vlot bij de samenvloeiing van de Lewis en de Pelly achtergelaten. 't Is jammer, dat gij niet een week eerder zijt gekomen, verklaarde Dick, denkende aan het geringschattend oordeel over zijn Indiaanschen kustmatroos, dan hadden wij alien gezamenlijk de rivier op kunnen gaan en ik geprofiteerd van uwe ervaring. Ik heb er wel half en half lust in, te wachten, tot jelui naar Skagway zijt geweest en hier weer terug komt. Dat zou ons een groot uitstel bezorgen Gij moet er om der.ken, dat wij gereed dienen te zijn, voor de winter invalt, zei Jake, zoo haastig, dat het de aandacht trok van Gartside, die hem nu nauwkeurig begon op te nemen. Er was iets vreemds in dien dikken, gemoede- lijken man met zijn fleemende stem, die blijkbaar de leeglooper van 't gezelschap was, onder den schijn, zich verdienstelijk te maken met kleinig- heden en nuttige raadgevingen. Ster-oogen richtte ook haar zwarte kijkers onderzoekend op //tneneer Baxter." Tot dusver had zij bescheiden toege- luisterdnu begon zij ook te spreken, op een zachten, ernstigen toon. Mursell wierp op haar een Snellen, weinig vriendelijken blik. 't Was beter, dat ge u aan onze leiding toevertrouwde, meneer Osborne, zei het meisje de watervallen zijn heel gevaarlijk, maar mijn vader zal u er veilig door brengen. Er is geen beter schipper op de rivier. Heeft u genoeg Winchesterpatronen in voorraad GoedDan zou u ons er wat van kunnen leenenwij be hoeven dan niet naar Skagway te gaan. Alleen Zij hield op en keek besluiteloos naar Gartside. Alleen is er geen ruimte in uw boot voor ons alien, zei Dick, die haar verlegen blik had opgemerkt en de reden van haar aarzeling niet goed begreep. Nu, laat er dan een van ons teruggaan, u bijvoorbeeld, Baxter. Gij zijt toch al vermoeid, denk ik, en zult blij zijn op den koop toe. Ik voor mij heb heel graag, dat er iemand terug gaat, om een brief te bezorgen, waarin ik de lui in Engeland kan meedeelen, dat ik veilig aan de schermutseling ontkomen ben. Jake evenwel wilde de zaak volstrekt niet in dat licht bezien. Voor de eerste rnaal sedert zijne kennismaking met Dick gaf hij blijk van zichtbare opgewondenheid. Hij schudde zijn dikke hoofd afkeurend. 't Zou niet heel fair zijn, sprak hij, met een trilling in zijne nog steeds honigzoete stem. Ik stond u bij op den Witten pas, en ik ben hier meer om veilig te zijn voor Rooden Ruben, dan om voordeel te behalen nu ik echter van zoo ver gekomen ben, wilde ik ginds ook wel een beetje aan't goudzoeken geheel afgescheiden van uw avoutuur. O, dan is 't wat anders, natuurlijkzei pick. Han zullen we voortgaan en ons best doen, Joey Ster-oogen was echter gereed met een ander voorstel. Dick begon te merken, dat het verstan- dige meisje, met de kleeding van een Indiaansche en de manieren van een dame, rustig en kalm, maar zeker hare reisgenooten naar haar wil wist te zetten. Ik heb een beter plan, sprak het meisje. Meneer Gartside kan naar Skagway gaan en een brief schrijven aan uwe familie. Dan behoeft niemand te wachten. De anderen kunnen dadelijk met onze boot de rivier afgaan. Gartside zag de spreekster aan met zulk een komische uitdrukking van teleurstelling, dat Dick er later dikwijls aan dacht, als hij een verklaring zocht voor de handelwijze van zijn ouden vriend. Op dit oogenblik echter hield hij 't voor een aardigheid te meer daar een seconde later Gartside gewillig, haast begeerig, in 't voorstel bewilligde. Twee maanden te Skagway want dat wordt het minstens, als ik op uw terugkomst wacht is niet zoo heel prettig. Maar dat hindert niet Ik wil het graag doen voor jou, oude Dick't maakt de geschiedenis heel wat gemakkelijker voor je. Binnen een uur ga ik op weg, en daar ik geen pak te dragen heb, kan ik er in twee dagen zijn om de jongens te trakteeren bij moeder MursellHij keek bij deze laatste woorden een beetje schuw naar het Indiaansche meisje zij fronste even het voorhoofd, maar zei niets. Dick kreeg meer en meer de overtuiging, dat er een geheim was tusschen die luidjes, waarvan hij den sleutel niet kon vindenaangezien echter zijne reis bespoedigd zou worden door de nieuwe schikking, daar Joey's boot nog maar half af was, nam hij Fenton Gartside's aanbod dankbaar aan en wijdde aan hem een kleinen speech. Het liep echter alles nog niet zoo glad af. Bliksemstraal, die gegeten had, tot hij niet meer kon, en nu tegen een boom zat te rooken, zei eensklapsj Je zult niet doen als de bevers, Gartside? Je gaat toch niet over het groote water, om niet terug te komen Wees maar niet bang, ouweheer was het geruststellend antwoord. Je zult mij te Skagway vinden, als jelui van 't uitstapje terug komt. Ik houd veel te veel van je, om je zoo in den steek te laten. ZMsThe -r~ olt fVpHtdairen. foil den aitsever P. J* W1I OK BAl'DE te Ter Neuzen* Pit Mad ver.chlJPt I Wuen»dag- en VriJd^«3avond, u.tSezon«»erd op 4

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1