BIJVOEGSEL Tsr KsuzsnschG Courant Zaterdag 17 September 1898. No. 3664. G O UdT Binnenland. POLITIEK OVERZICHT. Het besluit, waarbij Du Paty de Clam op non- activiteit is gesteld met ontslag uit de door hem bekleede functie, is geschied op grond van de uitkomsten van een door den Minister van oorlog ingesteld onderzoek over de betrekkingen van dezen hoofdofficier met Esterhazy. Het gevolg van dezen maatregel is dat Du Paty de Clam zijne ancieniteitsrechten voorloopig verliest, maar Diet ook zijne aanspraken op pensioen. Na ver- loop van ^uiterlijk drie jaren moet door eene beschikking van den president der republiek een raad van onderzoek 'aijeengeroepen worden om te beslissen of de door dezen maatregel getroffen offlcier op non-activiteit zal blijven. Inmiddels mag deze de uniform alleen dragen, wanneer hij voor militaire overheden verschijnt, en blijft voor militaire vergrijpen onderworpen aan den krijgsraad. Door dezen disciplinairen maatregel te nemen, heeft de Minister van oorlog een einde willen maken aan de zaak-Esterhazy, die hij geheel wil afscheiden van de Dreyfus-zaak, waarmede zij niets te maken heeft. Dat is althans de meening van den Minister van oorlog. President Eaure is op het manoeuvre-terrein aangekomeu en woonde het begin der oefening bij. Volgens den Rappel moet Esterhazy met zijn minnares een onderkomen gevonden hebben in de woning van Du Paty de lam. Beide officiereu zijn in een cafe gezien, waar zij absinth dronken. Toen zij bemerkten, dat zij nagegaan werden, betaalde Du Paty en gingen zij heen. Verscheidene bladen die voor Esterhazy zijn, beweren, dat men hem groote sommen heeft ge- boden, als hij wilde bekennen de schrijver te zijn van het borderel. De Aurore daarentegen ver- zekert, door getuigen te kunnen bewijzen dat Esterhazy dit bekend heeft en bij den bekenden leugenachtigen aard van dezen man zal wel niemand zoo dwaas zijn om voor een bekentenis van hem ook maar vijf franken te geven. Uit de Independance vernemen wij, dat de schuilplaats van Esterhazy nu bekend is. Hij vertoeft ten huize van den othcier van administrate Delafontaine te Parijs, avenue Bosquet no. 4. Maar zij, die berichtten hem in Londen en te Ostende te hebben gezien, hebben 't toch ook niet daarin mis gehad, want hij heeft die reis gedaan met kolonel Bougon, een der leden van den krijgs raad, die hem in Januari U. hebben vrijgesproken. Keizer Wilhelm zal te Weenen Zaterdagmorgen vroeg aankomen en neemt zijn intrek in den Hofburg, terwijl de kinderen en kleinkinderen uit Oostenrijk en Beieren te Schonbrunn blijven. Uit Italie komt waarschijnlijk de prins van Napels, uit Belgie de graaf van Vlaanderen en verder komen de Koning van Saksen, de prins-regent van Beieren, Koning Alexander van Servie en Koning Karel van Rumenie. Het lijk der keizerin wordt in de gesloten kist tentoongesteld en de eerste inzegening van het stoffelijk overschot vindt plaats in het salon van FEUILLETON Een roman uit Klondyke. Naar het Engelsch VAN HEADON HILL. het Wester-station. De vorsten zullen den stoet Zaterdag niet volgen, doch na het gebruikelijke ceremonieel incognito naar de kerk der Capucijners rijden. Koning Alexander van Servie heeft van zijn reis naar Zwitserland afgezien. Van Karlsbad reisde hij naar Baden-Baden. Bij testament heeft keizerin Elisabeth het kasteel Lainz aan aartshertogin Marie Valerie vermaakt, het slot Achilleion op Korfu aan aartshertogin Gisela, haar kapitaal komt aan de dochter van de wed u we van kroonprins Rudolf. Men verwacht, dat het Ausgleich" zonder verdere moeite zal tot stand komen door tegemoet- koming van de zijde der Oostenrijksche partijen. De keizer zal met zijn dochter Marie Valerie eenigen tijd op het kasteel Wallsee gaan door- brengen. Spanje's Kamer heeft het vredesprotocol aan- genomen nadat er op was aangedrongen, dat er na de ratificatie van het protocol op geen nieuwe eischen van de zijde van Amerika zou worden ingegaan. Uit Manilla heet 't dat generaal Merritt naar Parijs gaat met de volmacht namens de opstande- lingen voor de Amerikanen te eischen het protec- toraat over den geheelen archipel. In den Spaanschen Senaat verklaarde Almenas, dat geen enkele generaal hem getuigen heeft gezonden. Hij heette Linares een verloopen generaal, die zich niet voldoende beloond acht. Weyler protesteerde en vorderde van den spreker, dat hij de generaals zou noemen, die hun plicht verzaakten. Anders zullen de generaals zich met vuistslagen recht verschaffen. Er ont- stond een hevig tumult. Almenas noemde als generaals, die een strop om den hals moesten krijgen Weyler, Blanco, Primo di Riveira en admiraal Cervera. Er ont- stond daarop een onbeschrijfelijk tumult. Gonzales zeide dat men, lettende op de houding der generaals, de ramp begrijpt, die Spanje heeft getroffen. Maar de eenige verantwoordelijke per- sonen zijn toch Canovas en Sagasta. De minister-president Sagasta verklaarde, dat het tegenwoordig geslacht de ware oorzaak der rampen is Spanje is een uitgeteerd land. Generaal Weyler verklaarde dat hij zich niet beklaagde over de critieken van den heer Almenas, maar wel over diens gezegde dat de generaals een strop om den hals moesten krijgen. IB) 't Is verschrikkelijk, meneer Osborneuw ongerustheid moet wel ondragelijk zijn, sprak Rupert, den brief teruggevende. En toen, een plotselinge opwelling van sympathie en edelmoedig- heid veinzende, riep hij Weet u wat ik zal doen Ik ga zelf naar Skagway en zal geen steen op den anderen laten, eer ik de waarheid in deze historie weet. Zich aan een stroohalm vastklampende, keek de oude man hem aan met dankbaren blik en wilde het voorstel aannemen. Maar eer hij kon spreken, trok een diepe kuch de aandacht van beide mannen. In de tuindeur stond tante Re becca, met een heel sombere uitdrukking op haar gelaat. Zij was in den rouw over haar broer, maar snit en stijl van haar gewaad waren dezelfde gebleven. Alleen was het lint van haar zonder- lingen hoed zwart, in plaats van blauw. Ze deed precies, of ze Malahide's aanwezigheid niet eens bemerkte, behalve dat de eerste woorden, die ze sprak, betrekking hadden op zijn voorstel. Luister niet naar iets van dien aard, dominee, zei ze scherp. Als er een uitgaat om den armen jongen te zoeken, is 't beter dat het een vriend is, dan een vijand. Inderdaad, juffrouw Asquith, ik ben mij niet bewust, dat ik iets heb gedaan wat die qualificatie verdient, zei Rupert, trachtende een goedgeluimden, verdraagzamen toon in zijn stem te leggen. Osborne keek nu den een, dan den ander aan, in pijnlijke verrassing, maar hij was te zeer terneergeslageu om anders dan met zwakke Dr. Schaepman zou, volgens den Bredanaar. besloten hebben zich na de Inhuldigingsfeesten uit het politieke leven terug te trekken, door ontslag te nemen als lid van de Tweede Kamer, om zich weer geheel te gaan wijden aan zijn professoraat te Rij sen berg. Tengevolge van den lagen waterstand in de Waal is de vangst van riviervisch verbazend groot. Een partij voren en baars, op den afslag te Tiel aangevoerd, deed weinig meer dan 1 cent per pond. Overigens zijn aan dien lagen waterstand weinig zegeniugen verbonden. De gierpont doet, zeer tot schade van de gemeentekas, geen dienst. De scheepvaart zal spoedig te Rossum belemmering ondervinden. Aanhoudend wordt gepompt om het stinkende water in de stadsgrachten te ver- verschen. stem te stamelen, dat hij niet twijfelde aan de oprechtheid van het aanbod. Ik dank u, meneer, voor uw goede meening, sprak de rijke man zeer eerbiedig. Ik ben zeker, dat juffrouw Aspuith mij recht zal doen en die beschuldiging terugnemen, als zij in kalme stemming is. Het nieuws was zoo treurig en zoo plotseling, dat men er wel in opgewondenheid door moest geraken, nietwaar P Hoe hoffelijk hij sprak, inwendig was hij razend dat die excentrieke oude dame zijn geheim had gevonden, en hij koos met zorg zijn woorden om haar tot een onvoorzichtige uitlating te drijven. Hij wilde weten, hoe zij de gevoelens had ontdekt, die hij zoo goed bewaard had in zijn binnenste, Hij bereikte in zoover zijn doel, dat tante Rebecca, in de hoogste verontwaardiging geraaktemaar zij weigerde, hem rechtstreeks aan te spreken. Ik weet wat ik zeg, dominee, sprak zij. Ik heb niet voor niemendal kennis genomeu van het dagboek van mijn armen broer, en ik ben blij, dat het in mijn handen viel, eer Beryl het zag. 't Zoude zonde en jammer zijn, als ze haars vaders nagedachtenis ging verachten, om- dat een schurk hem als een speelbal in zijne hand had, en hij niet wist, hoe hij los zou komen uit die klauwen. Hierop had Malahide niet gerekend. Het laatste wat hij verwachte was, dat Horace Asquit- zwart op wit zou hebben neergeschreveD, op welke voorwaarden hij bijna de hypotheek vernieuwd had gekregen. Hij had gehoopt, dat, nu Dick uit den weg was, hij had kunnen poseeren als Beryl's vriend, door de schuldbekentenissen teverscheuren, zoo haar gunst te winneu en haar tot een huwelijk te bewegen. Yoor een oogenblik was hij over- bluft door de ontdekking, dat die oude dame, welke hem altijd had geminacht en over 't hoofd gezien, bekend was met zijne plannen ten op- zichtte van het meisje en hem beschouwde als de mededinger van den vermisten jongeling maar hij begreep de noodzakelijkheid, den schijn TER NEUZEN, 16 September 1898. Over het groote Geisslersche Panopticum, dat dit jaar voor het eerst op de kermis alhier vertoeft schrijft de Nijmeegsche Courant: Van alle de vele bezienswaardigheden, die dit jaar de kermis hier bezoeken, heeft ontegenzeggelijk de meeste aantrekkelijkheid het groote Panopticum van den heer Geissler. Maakt reeds de buitenzijde of front een buiten- gewonen indruk op de kermisbezoekers, nog meer is men verrast wanueer men in de groote tent zelf gaat. Zoo ziet men bij het intreden van de tent dadelijk in bonte rij op elkander volgen Beroemde personen van alle natien natuurgetrouw nagemaakt, als Wilhelm I van Duitschland, Na poleon III, Bismarck en Gambetta, Garibaldi enz. levensgroote figuren in prachtige, naar den tijd gekleede kostumen, welke door kunstig mechaniek de bewegingen van levende personen nabootsen groepen uit het leven in den laatsten tijd. Ook voor de jeugd is uitstekend gezorgd, door het tentoonstellen van personen uit Grimms sprookjes, als Sneeuwwitje, Doornroosje, Asschepoester enz. Een bezoek aan het groote Geisslersche Panopticum is ieder, en vooral familien met hun kinderen ten zeerste aan te raden, daar alles wat kostumeering en uitvoering betreft, hoogst fatsoenlijk en soliede vervaardigd is en niets tegen de goede zeden strijdt. Woensdagavond was de 15jarige L. K. om een boodschap gezonden naar de loskade aan het station alhier. Daar hij niet terugkeerde begon men het vermoeden te koesteren dat hem een ongeval kon overkomen zijn en hij door de duisternis misleid in het kanaal gevallen en ver- dronken was. Eenige personen meenden althans Woensdagavond in de nabijheid van 't spoor hulpgeroep te hebben gehoord. Gisterenmorgen werd het treurig vermoeden be- waarheid. Door de politie werd na eenig dreggen het lijk van den jongen opgevischt. Gedurende de 2e helft der maand Augustus zijn door het postkantoor alhier, de volgende onbestelbare brieven verzonden, aan de adressen van W. A. Vogel, Amsterdam Mej. W. Burgers, RotterdamP. J. Kolijn, Vlaardingen Wed. De Mai, Brussel. Benoemd tegen 1 Oct. tot rijksontvanger te Heerlen K. A. J. E. van Gorkum, thans te Hulst. St. Jansteen. Zondag 11 September hoorde men het kanon donderen en de klokken luiden de straten waren versierd en de vlaggen wapperden. Wat was er te doen Er werd feest gevierd ter eere van H. M. onze geeerbiedigde Koningin. Om half twee werd de feestcommissie door het muziekgezelschap naar de kerk geleid, waar de ZeerEerw. heer pastoor, geassisteerd door den heer kapelaan een plechtige lof opdroeg tot heil van Koningin en Vaderland. Na het lof werd een ,/Te deum" gezongen en voerde de fanfare de nationale liederen uit. De plechtigheid, welke door 5 h 600 personen werd bijgewoond, maakte een grootschen indruk. Na dit goede begin werd het feest voortgezet, op de prettigste wijze in de meest opgewekte stemming. De societeit /./Opwaarts" maakte eene muzikale wandeling door het dorp en onderwijl hadden er te redden, 't Zou een verkeerde manouvre zijn, te meer daar tante Rebecca, uit eerbied voor haars breeders goeden naam, Beryl niet wilde inlichten. Als hij zijn kaarlen w handig uitspeelde, kon hij nog zijn doel bereiken langs den weg, dien hij na Asquith's dood had ingeslagen aangenomen altijd, dat het tooneel halverwege den Witten Pas //bevredigend" was afgeloopen. 0, dagboeken zijn vreeselijke dingen ant- woordde hij lachend. Ik had niet gedacht, dat mijn oude vriend Asquith zoo zwak zou wezen, en ik kan niet de verantwoordelijkheid op mij nemen voor alles wat hij daarin heeft gezet. De menschen schrijven de gekste dingen neer laat in den nacht en vergeten dan 's morgens, het door te schrappen. Maar hoe het ook zij, ik moet nu mijn plan wel opgegeven, meneer Osborne. Men kan moeilijk een lochtje naar Alaska gaan doen, als men van onzuivere beweegredenen wordt verdacht, en ik stond juist op 't punt, te ver- trekken naar de baden te Hamburg. Ik hoop van harte, dat ik bij mijn terugkomst beter nieuws van u mag vernemen. Met een diepe buiging voor tante Rebecca en een zeer sjmpathieken handdruk voor den predi- kant, die niet goed wist wat hij moest zeggen, nam de brave man afscheid. Zoodra hij den pastorietuin achter zich had, keek hij op zijn horloge en liep snel naar huis terug. Een reeds half gevormd plan kreeg vaster vorm. Hank Devine's brief aan den ouden Osborne had aan- merkelijk zijn blijdschap over Jake Mursell's bericht doen dalenen hij zou een goede som gegeven hebben, om ,/zekerheid" te hebben. Er bestond wel veel kans, dat Dick was gedood, maar die rots, vermeld in den anderen brief, scheen in den weg te staau tusschen hem en allerlei mogelijk- heden. De ongeziene tragedie kon op zoo veel verschillende manieren zijn afgeloopen. Als er een telegraaf te Skagway was, zou ik seinen naar Mursell's moeder om te vernemen, of hij weer was opgedaagd, sprak hij bij zich-zelf. volksspelen, schietingen en velowedstrijden plaats, hetwelk alles goed slaagde, wijl er flink aan mee- gedaan werd. Van alles verslag geven is onmogelijk en daarom bepaal ik mij hier tot den uitslag van de wielerwedstrijden. Ringsteken. le pr. A. Bogaert te St. Jansteen, 2" pr. J. Voet te Hontenisse, 3° pr. W. Imandt te St. Jansteen. Eierkoers. le pr. A. van Laar te Kieldrecht, 2e pr. J. Boelens te Lokeren, 3" pr. J. van Over- loop te St. Nicolaas. Snelkoers over 15 K.M. le pr. A. Roels te Niel in pi. m. 26 minuten, 2e pr. A. Goiris te Antwerpen in 267^ minuten, 3" pr. E. Goossens te St. Nicolaas in 26% minuten. Grootste getal Hulst, verstkomenden Kruibeeke. 's Avonds was er prachtige illuminatie en eenig vuurwerk, waaronder een goed geslaagd ,/Leve de Koningin". Onderwijl speelde de fanfare Wien Neerlandsch bloed en het Wilhelmus op de in't centrum van 't dorp geplaatste net versierde en verlichte kiosk. Aan H. M. werd het volgende telegram gezonden De feestvierende gemeente St. Jansteen biedt eerbiedig hare hulde aan Uwe Majesteit en bidt God dat Hij Haar vele jaren moge behouden voor 't heil van Nederland. De Burgemeester, Ysebaert. Hierop werd het volgende antwoord ontvangen Heer Burgemeester St. Jansteen, Hare Majesteit zegt uwe gemeente hartelijk dank voor gelukwensch. De Adjudant, Grovestins. Pauluspolder, 15 Sept. De feestcommissie alhier ontving op een gelukwensch per telegraaf aan H. M. onze Koningin gericht het volgende draadbericht Feestcommissie Pauluspolder De Koningin draagt mij op u alien hartelijk te bedanken. Adjudant Grovestins. Kloosterzande. Donderdag werd alhier her- aanbesteed de verbouwing der openbare scholen aan de Molenstraat en de Noordstraat. Voor de school aan de Molenstraat hadden inge- schreven de heeren J. van der Linde te Hanswferd voor 3500 Reuling te Hulst voor 3460 A. Goedenmondt te Hansweerd voor 3449. Voor de school aan de Noordstraat de heeren Colsen te Terhole voor f 1640 L. de Theije te Terhole voor /"1620; J. van der Linde te Hans weerd voor 1600 Reuling te Hulst voor 1560 en A. Goedenmondt te Hansweerd voor f 1560. Voor beide scholen in massa de heer Jac. Jongheim te Groenendijk voor f 4944,05. Aan den heer Jongheim is behoudens goedkeuring het werk gegund. IJzeudijke. Naar men wil is het de heer P. J. Dellaert, hulponderwijzer aan de O. L. school n°. 1 (hoofd de heer G. H. Boskamp) door Burg, en Weth. leden der plaatselijke school- commissie verboden zonder vergunning van Ged. Staten langer het kapelmeesterschap van het alhier bestaande muziekgezelschap ,/Geduld Over- wint" uit te oefenen. Zijn wij goed ingelicht dan zou wanverhouding van dat gezelschap tijdens de jongste inhuldigingsfeesten, en ook de houding van den heer D. tot dit verbod aanleiding gegeven hebben. Maar er is er geendus schiet er niet anders voor mij over, dan er op uit te gaan. 't Is het vlugste en het beste dat dacht ik da delijk, toen ik het Don Quixotachtige aanbod deed, 't Was ook een goed idee, hem te spreken over Homburg, als een reden voor mijn vermoedelijke afwezigheid. Ja, ik ga zelf zien, hoe't nu eigen- lijk is. Die zaak mag niet in de lucht blijven zweven. Bij Rupert Malahide stond het nemen van een besluit gelijk met het nit te voeren. en nog on- derweg naar zijn huis, maakte hij in gedachten al de noodige schikkingen voor een onmiddelijk vertrek. De Allan-boot, die hem naar den Cana dian Pacifie-spoorweg zou brengen, moest den volgenden morgen van Liverpool vertrekken en hij had dus alle inspanning noodig, om die nog te halen. Als mij dat lukt, ben ik nog binnen een maand te Skagway, redeneerde hij. Ja, laat ik 't nog eens goed narekenen. En een papier uit zijn zak halend, dat toevallig het couvert van Jake's brief was, begon hij op te schrijven, hoe- veel dagen er noodig zouden zijn voor de ver schillende deelen van zijn reis. Om die berekening op te schrijven was hij blijven staan bij een hek tusschen twee akkers, waardoor een pad liep naar zijn eigen park en naar de Hall. En zoo was hij verdiept in zijn werk, dat hij geen voetstap hoorde naderen, eer Beryl Asquith vlak bij hem was. Zij was in diepen rouw en haar lief gelaat droeg nog de sporen van de pas geleden smart. De heer Osborne was namelijk naar haar toe ge- komen met het treurige bericht, dat een nieuwen schok had toegebracht aan het nog over haar vader treurende meisje, een schok, die haar te sterker trof, wijl dezelfde post haar den aardigen, prettigen brief had gebracht, waarin Dick zijn aankomst te Skagway schilderde. (Wordt vervolgd). VAN DE VAN I——i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1