Algemeec Nieuws- en Advertentieblad 7oor Zeenwscli-Vlaanderon. No. 3662. Dinsdag 13 September 1898. 38e Jaarojansj, TEEKENCURSUS. abonnement Avond- en herhalingsschool. Binnenland. De feesten in de Residentie COUD! Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tveemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. op 9 September 1898. De groote dag is genaderd, de dag die, toen zjj nog ongeveer anderhalf jaar van ons verwijderd was, reeds, zij 't dan ook vaag, besproken werd, toen namelijk een groote feestcommissie in wording kwam en zich ten slotte constitueerde om de leiding op zich te nemen van de feestelijkheden ter ge- legenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. Langzamerhand kwamen zich bij die grootere commissie vele kleinere voegen die, op hare uitnoodiging, zich onledig hielden met de plannen om de Hofstad in een waardig feestkleed te steken. En nu is die dag daar; en nu is de Koninklijke verblijfplaats ook in feestdos. Ilaar bewoners, sterk gesteund van gemeentewege en door het Hoofd-comite voornoemd, hebben zich naar beste weten en naar draagkracht beijverd om, door mooie versieringen, de feeststemming op te wekken en gaande te houden. Reeds bij aankomst uit de hoofdstad vonden Hare Majesteit en Hare Moeder de Rijnstraat, waar het staatsspoorstatiou gelegen is, getooid met een FBUILLETON Een roman uit Klondyke. Naar het Engelsch VAN HEAD ON HILL. 13) Op een plaats, ongeveer drie mijlen van den bergvoet, giiig het pad door een hollen weg met steil oprijzende bergwanden en uitloopende op een anderen steil en wand, zoodat men scheen ingesloten als in een put, waaruil het onmogelijk was, naar boven te komen. Door uren lang voorzichtig klanteren kon echter een gezond en krachtig man naar boven komen doch voor dragers, beladen als pakpaarden, ver- sperde de rots den weg. Deze moeilijkheid was echter zooals Hank Devine wel wist voor een goed deel weggenomen door een sterk touw, dat boven op den rand der kloof aan den stomp van een pijnbooin was vastgemaakt en naar be- neden hing, ten gerieve der reizigers, die zich daaraan konden vastklemmen als aan een traptouw. Op 't oogenblik dat wij dit schrijven, zal de rots wel reeds weggeruimd of een zigzag pad naar boven aangelegd zijn. Men had nog maar een uur daglicht, toen de tochtgenooten aan den voet van de rots waren genaderd, en Dick vond, dat dit een geschikte plaats was om te overnachten. Maar Hank scbudde bet hoofd. Boven zullen we beter slapen, zei hij bet oog aangenaam treffende versiering, waartoe behoorde een eerepoort in bet midden der straat. i3n verder was natuurlijk van den geheelen weg, dien de stoet tot aan het Paleis volgeu zou, veel werk gemaakt. Zeer feestelijk versierde, door sparrengroenslingers verbonden en met bloemen overvulde manden, dragende mast langs de geheele ruizenrij van het Bezuidenhout, afgewisseld door vijf eerepoorten aan de ingangen der op het Bezuidenhout uitkomende straten, vormde de eerste door Hare Majesteiten aanschouwde straatversiering. Dan kwam het Haagsche Bosch aan de beurt, waar een welbegrepen eerbied voor de natuurlijke groenversiering, die dit woud aanbiedt, slechts voor een sobere aanvullingsdecoratie met vlaggen en banieren was gezorgd. Maar in bet Korte Voorhout kwam men weer in een steedscbe om- geving en daar hebben verschillende bewoners en ook de Prins Von Wied, eigenaar der beide paleizen, het hunne gedaan. Heele frontversieringen, zooals b.v. voor bedoelde paleizenkeurige gevel decoraties met bloemen, planteu en vlaggedoek, zooals voor de woning van den Commissaris der Koningin, de hotels der gezanten van Frankrijk, Turkije en Rusland enz. Het is op dit punt van de stad ook dat het Hoofd-comite, op korten afstand van elkander, twee artistiek schoone eerepoorten als hulde aan de Koningin heeft doen plaatseneen op de Koningsbrug, in koepelvorm en rijk geprofileerd, de ander op het Tournooiveld op't kruispunt van Toutstraat en Voorhout, een reusachtig met vier zoo goed als afzonderlijk staande poorten samen- gesteld getimmerte,rustende op masten van minstens 25 M. hoogte. Dat het Lange Voorhout, hetwelk de Koninklijke stoet langs het verhoogde grindpad passeerde, in een soberen versieringstoon werd gehouden vond alweer zijn groud hierin, dat het natuurschoon in dit stadsgedeelte als zelf-versiering beschouwd werd en terecht. Dadeiijk echter treffen het oog van Hare Majesteiten weer kwistiger versieringen in de breede Parkstraat, waar zij ook weer van wege de gemeente en door de bewoners waren ter hand genomen. Bij 't zwenken van het Koninklijk rijtuig in de Paleisstraat, die, evenals de Oranjestraat een feestelijk aanzien had, werd het glanspunt der ver siering voor Hare Majesteiten zichtbaar, een ver siering die grootendeels voor de jonge Koningin een groote verrassing was en wel voor zoover zij betrof de decoratie Haar aangeboden als hulde van de Proviuciale Staten. De versiering toch van als Ruben en de jongens ons op 't spoor zijn, kunnen we daarboven hen veilig uitlachen. Dick moest de kracht van het argument erkennen. De plaats waar ze stonden, was het einde van een natuurlijken cul-de-sac," een reusachtige blinde steeg, met hooge muren aan drie zijden en achter hen 't eenige pad, waarlangs de vervolgers zouden komen. Ze begonnen nu dadeiijk de steile helling te beklimmen de Indiaansche dragers, gesteund door het touw, heel behendig voorop, de beide blanken achter hen. Toen Dick met een sprong over den bovenrand der rots wipte, stond hij op een vlak plateau van ongeveer honderd el in 't vierkant, rechts begrensd door een schuin oploopenden wal van rotssteenen, links door een diepe kloof, welker rand bezet was met door den wind gebogen scbrale dennen. Recht vooruit liep een door de natuur gevormde weg naar boven, weder door rotswanden ingesloten. Ze waren nog een goede zeven mijlen van het hoogste punt van den Witten pasin het wegstervende daglicht maakte het bergland- schap een indruk van sombere, grootsche eenzaam- heid. Aan alle kanten liep het gebergte trapsge wijze, met onregelmatig gevormde terrassen naar boven, telkens afgebroken door afgronden, ravijnen en kloven. Alles was om dezen tijd van 't jaar ledig, maar een paar maanden later zouden alle openingen en holten tot den rand gevuld zijn met sneeuw. Hank koos voor hun bivak een deel van 't plateau, dat beschermd werd door den kiezelmuur, dicht bij den boomstronk, waaraan het touw was bevestigd, zoodat zij den toegang in hun macht hadden. Devine wilde, voor alle zekerheid, hun stadswege, die zich meer beperkt tot een gedeelte voor het Paleis had H. M. bij haar verblijf in de Residentie voor de reis naar Amsterdam reeds tunnen bewonderen. Dat deel der versiering wordt gevormd door in een halfrond geplaatste plaatsen, vormen van kleurrijke wapens en wimpels, en waartusschen zich dikke guirlandes slingeren van electrische, door veelkleurig celluloid ballons om- geven gloeilichtjes. Deze masten zijn weder op de meest decoratieve wijze verbonden aan ver- sieringsstukken die opgesteld zijn nabij het uiteinde der paleisvleugels. Het ruiterstandbeeld prijkt aan den voet met een versiering van klimplanten. Maar wat nu betreft de hulde-versiering van de Provinciale Staten, deze is een gansch andere. In de eerste plaats zijn de beide bekeude, loodrecht op het front staande vleugels, herschapen in tuinen, met een weelde van rosekleurige bloemen en levend groen, waartusschen electrische gloeilichtjes ge- plaatst zijn die, begrijpelijker wijze 's avonds het noodige effect teweegbrengen zullen. Guirlandes van groen zijn prachtvol opgehangen aan de naar het voorplein gekeerde zijden van die vleugels, terwijl in de acht nissen in de naar de straat ge keerde uiteinden dier vleugels groote met bloemen gevulde vazen zijn geplaatst. Van de daklijst der vleugels bangen af elf groote banieren met de wapens der verschillende provineien, welke banieren horizontaal zijn uitgestrekt boven de in olieverf geschilderde en tusschen alle vensters van de eerste verdieping van het paleis geplaatste portretten, ten voeten uit, van alle Yorsten uit het Huis van Oranje van den stamvader af tot aan den laatsten manaelijken afstammeling, Koning Willem III. Wanneer nu de jongste loot van den Oranjestam straks zich op het met een baldakijn keurig versierde paleis-balcon aan het volk vertoond, is zij het geestdriftig toegejuichte middenpunt tusschen den grooten voorzaat Prins Willem I van Oranje en Koning Willem III, Haar vader, wifens erkenning dat Oranje nooit, neen nooit genoeg voor Nederland doen kon, zij in de Groote Kerk te Amsterdam tot de Hare maakte. Voorts prijkt de frontgevel van het paleis nog met de wapens der zes sterkst bevolkte steden van Zuid-Holland. Ter versterking van de verlichting zijn nog drie electrische zonnen geplaatst op den nok van het paleis en aan weerszijden van het balcon. Men kan zich de verrassing voorstellen van beide vorstelijke personen bij den aanblik van dit schoone geheel. Overigens was, men mag gerust zeggen, de geheele stad versierd. ledere straat op zijn manier, positie dubbel veilig maken door het touw op te trekkendoch Dick overreedde hem, dat het niet eerlijk zou zijn voor mogelijke reizigers, die geen kwade bedoeling hadden, zoo geheel den weg af te sluiten. Er werd echter afgesproken, dat zij slechts om beurteu zouden slapen, terwijl de een steeds op wacht bleef bij het touw. Daar zij genoeg gekookt voedsel bij zich hadden en het te donker was out brandstof te zoeken, kwamen ze overeen, geen vuur aan te maken, maar hun avond- eten te gebruiken en daarna bij afwisseling te gaan slapen, ten einde, goed uitgerust, vroeg in den morgen de reis voort te zetten. Lang voor ze hun sober maal hadden geein- digd, was de laatste schemering van het daglicht verdwenen en de duisternis zoo ondoordringbaar, dat ze ternauwernood den omtrek konden onder- scheiden van den boomstam, die over den afgrond heen boog. Dick kende geen zenuwachtigheid of vrees, maar toch was hij blij, den stevigen jongen man tot gezelschap te hebben, en hij overreedde hem, met afwijking van de eerste afspraak, nog een poosje te praten, voor een van hen ging slapen. 't Onderwerp van hun gesprek was na tuurlijk hun onderneming, en Hank was juist bezig, meer in bijzonderheden de ontmoeting met den dronken Engelschman nog eens te vertellen, toen een licht gedruisch werd vernomen. Na zonsondergang was het zwakke koeltje geheel gaan liggen en rondotn heerschte doodelijke stilte. Ze hoorden een steen vallen, op geen tien pas afstand Hank had dadeiijk de hand aan zijn Winchester geweer. Er volgde geen ander geluid. 't Zal een van die vervloekte Indianen zijn sprak Hank, doelende op de dragers, die al sliepen hier slingers tusschen palen, ginds een plafond- vormige guirlande's tooi, hier weer een sierlijke eerepoort, daar een versierde molen enz. enz. Den Haag heeft gedaan wat het kon. En in dien vroegen ochtend van den 9den krioelt stad en voornamelijk de weg van den intocht van de feestgangers. Den Haag verleend gastvrij- leid aan duizenden en duizenden, uit de provincie voornamelijk, maar ook uit steden en andere ge- westen. Alles draagt Oranje; de weinigen die de i'eestkleur niet dragen, gaan onder in de massa. En steeds wast de stroom en plaatst zich lang zamerhand in rijen op de door de politie aan het publiek gelaten gedeelten van den intochtsweg. De Rijnstraat zelf blij ft ontruimd maar ziet toch zwart van de menschen die zich opeenhoopen op de balcons of voor de geopende vensters der mizen. Een uur ongeveer voor het tijdstip van aankomst wordt 'tin die Rijnstraat een levendig tooneel. De troepen stellen zich op, de autoriteiten, die aangewezen zijn om H. M. de Koningin bij aan- comst te complimenteeren vereenigen zich in het station, evenzoo de vrouwen en meisjes uit elken rang en stand die door het hoofdcomite zijn uit- genoodigd om bij de ontvangst der Koningin tegen- woordig te zijn en die opgesteld staan op het perron aan de stadszijde, zoowel de vrouw uit adellijken of deftigen huize, de huisgenooten van den winkelier, als de vrouw uit den middenklasse en den arbeidenden stand ziet men daar bijeen om de eerste vrouw van Nederland te begroeten. Het Scheveningsche meisje Adriana Cornelia Rog, het eenige meisje in den Haag dat op denzelfden dag als de Koningin geboren werd, zal straks aan Hare Majesteit een bloemtuil mogen overreiken. En al levendiger wordt het in het stationsgebouw. Uit Amsterdam komen de treinen aan met de verwanten van II. M. die daar de feesten bijwoonden, de leden van de hofhouding die daar vertoefden, de Indische Vorsten in hun schitterende kleeding. Al die hooggeplaatste personen in groot gala of uniform, vermeerderd met de leden van het uitvoerend comite voor de inhuldigingsfeesten die het fraaie feest-insigne aan een Oranje-lint op de borst dragen, kwamen te samen in de keurig door de firma Mutters te 's Gravenhage gedrapeerde ontvangst-salon. Voor zoover men uit de Rijnstraat den intochts weg kon overzien verbeidt een machtige menschen- massa de komst van H. M. Op het stationsplein staat de militaire macht opgesteldeen eerewacbt der schutterij en van het 4de reg. infanterie, voorts Maar ik had wel willen wedden, dat het geluid verder van links kwam. 't Gedruisch herhaalde zich niet't gesprek wilde evenwel niet meer vlotten. Hank nam zijn post in dicht bij den rand van de diepte, en Dick wikkelde zich in een deken, om de bekoring van den slaap te genieten. Voor hij indommelde, kreeg hij een gedachte hij scheurde uit zijn zak- boek een blaadje en schreef, op den tast af, in het duister met een potlood daarop den naam en het adres van zijn vader in Engeland, Hank roepende, gaf hij dien het papier en deed hem beloven, dat hij naar Gladstonford zou schrijven ,/als er soms iets mocht gebeuren" tijdens hun expeditie. Als u mocht verongelukken, bedoelt u P zei de gouddelver, rondweg. Ik ben wel geen held met de pen, maar ik zal 't hun wel op de een of andere manier aan 't verstand brengen. Hank s wacht verliep, zonder dat er iets voor- viel, en Dick nam zijn plaats in voor het overige deel van den nacht, nadat men had afgesproken, dat hij 't heele gezelschap zou wekken, zoodra er licht genoeg was om te zien. Hij gevoelde een zekere opgewondenheid door't nieuwe van't geval, en de tijd viel hem niet erg lang. Hoewel hij de vrees van Hank niet deelde voor de gevolgen van wat hij beschouwde als een gewonen herberg- twist, was het bloote feit, dat hij daar met een geweer in de hand op wacht stond tegen een mogelijken vijand, op een Amerikaanscheu berg, in een pikdonkeren nacht, voldoende om hem met nieuwe geestdrift voor zijn taak te vervullen. De sportsman werd in hem wakker, en hij dacht er tevens aan, dat hij nu werkelijk een schrede had gedaan in de richting van zijn doel het TER NEIIZENSCHE COIIRANT Pit l>lad Te».chUn«Maap.laK., WoeugdaK- en V rij ,1 uitse»«nrter<l op Feestdagen, bij den nUgever P. J. VA1I OK IAMBB <e Ter Ye.,,,-.,. Toelating tot de avondscholen A, II en C in de kom der gemeente en D op Sluiskil, zoomede tot de herhalrag*- klasse aan school A. Zij, die [met 1 October aan.taande wenschen te worden toegelaten tot boven genoemde inrichtingen, moeten zich daartoe vour 27 dezer aanmelden ter gemeente-secretane of bij het hoofd der betrokken school. In het belang der kinderen wordt het getrouw bezoek dezer zeer nuttige inrichtingen ten zeerste aanbevolen. Ter Neuzen, 12 Sept. 1898. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Zij, die met 1 October aanstaande tot boven- genoemden cursns wenschen te worden toegelaten, moeten zich daartoe voor 27 dezer aanmelden ter gemeente-seeretarie. De cursus is alleen toegankelijk voor jongelieden, die het gewoon schoolonderwijs genoten hebben en 14 jaar zijn of dien leeftijd voor het einde des jaars bereiken. Ter Neuzen, 12 Sept. 1898. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1