I Geldleening. f 10200— Is. van Waesberghe-Janssens WIJNHANDEL. Prijs 10 cent. J. de Smidt-Pothoven, Veeren- en Kapokbedden, Ontvangen I PUB Fill J. de Smidt-Pothoven, Amerikaansche Orgels, Gebroeders PICHA-STEVENS te Sas van Gent cement VOORWERPEN, BeM op ie Zeemcls BpM-Teitooiistelliip net tie loopte ondtrsehcidloi. DIENSTBODE bekwame Dienstbode. OPNIEUW ONTVANGEN: Ter Neuzen. P. J. VAN DE SANDE. M Sack'sche Ploegen en Zaaimachines; Amsterdam. uitmuntende bewaarplaats der Fietsen, Aan de leden der guano vereeniging „Door eendraoht Stork", Gemariaeerde Hariag. GROOTE SINAASAPPELEN en CITROENEN, 1 I Gcdurende 6 en 7 September Bergplaats voor Fietsen, ter gelegenheid der FEESTEN op 6 en 7 S©pt. alhier is verschenen. Behalve wat in onze stad zoo al te zien en te hooren zal zijn, bevat het den tekst der Kindercantate en dien van Beets-Meijroos, beide met toestemming van den heer F. VAN DIXHOORN en den „Nieuwen Muziekhandel" te Amsterdam, afgedrukt. Ter Neuzen. P. J. VAN DE SANDE. Versch Voorhanden Uiterst eoncurreerende prijzen. De Simplex Rijwielen kostea f 250, f 180, 125. Magazijn van Story en Clark, Chicago, BRANDVR1JE en WATERDICHTE Middelen van vervoer. D. half missi JNede Dr toegc bet f vatte ~die z. te bi Dt van i dI .gescti g volk stel d °g< (fit void in h „V stem kuui een ting lat j toriu bate baits kwaE ■oor .ver Rem mij -k i and; ki "g wee: Het Bestuur van den polder GROOTE HUISSEN maakt bekend dat eene vergadering van ingelanden zal worden gehouden op Donderdjig 15 September a. s., des namiddags 2 uren, in het logement van Gerard de Visser te Zaamslag. Zaamslag, 5 September 1898. Het Bestuur voornoemd, A. RIEMENS, Dijkgraaf. J. A. VAN BOVEN, Ontvanger-Griffier. Ondergeteekende verklaart de weeg- brug, staande aan de Axelsche Statie, toebehoorende aan de heeren K. de Feijter O". te hebben nagezien en goedbevonden. Axel, 29 Augustus 1898. J. VLAANDER, Mr. Smid. Tuinpad achter de Gebr' Tazelaar. Bewaarder L. VAN DER HOOET. Het Bestuur van den Margarethapolder brengt ter kennis van belanghebbenden, die wenschen deel te nemen aan de geldleening, groot ten laste van den polder aan te gaan, tegen een rente van niet hooger dan TIER ten honderd in het jaar, dat tot 15 Sept. e. k. ten kantore van den Ontvanger-Griffier gelegenheid zal bestaan tot het inleveren der inschrijvingsbiljeten in gesloten couvert met het opschrift HInschrijving Geld leening." Be leening wordt verdeeld in aandeelen van 2.00,-. Jaarlijks, te beginnen in 1899, wordt ten minste een obligatie afgelost. Storting der aandeelen 1 November 1898. De inschrijvingsbiljetten moeten onderteekend zijn door- en vermelden naam en woonplaats van den inschrijver, het aantal aandeelen waarvoor wordt ingeschreveu en de bedongen rente. Zaamslag, 26 Augustus 1898. Het Bestuur voornoemd, F. DE RUIJTER, Dijkgraaf. P. J. WORTMAN, Ontvanger-Griffier TE HULST, Correspondent lste Klasse der Nederl. Bank INCASSO, EFFECTEN, ASSURANTIEN, HYPOTHEKEli, e n z. BEZORGT den In- en Verkoop van Eft'ecten op de Beurzen van Amsterdam, Brnssel, Londen en Parijs. KOOPT en VERKOOPT Buitenlandsche Wissels, Coupons, Banknoten en Munt. Verschaft Wissels, Credietbrieven en Reis- wissels op de voornaamste plaatsen van Europa. Opent Rekening-courant met renteberekening en geeft gelden tegen borgtocht of ander solied onderpand. Bezorgt nieuwe Couponbladen. Belast zich met alle verrichtingen bij de Groot- boeken der Nationale Schuld. Sluit Verzekeringen van allerlei aard en Hypothekeu als agent van de Amsterdamsche Hypotheekbank te Amsterdam. IS TE SPREKENa. s. Donderdag te Ter Neuzen in het ,/Nederlandsch Logement," elken Zaterdag te Axel bij mejuffrouw de Wed. Rolff en alle dagen te Hulst ten zijnen kantore. Germania hand-melkontroomers enz De wereldberoemde Sack'sche ploegen, de Zaai- werktuigen, bijzonder bereid voor zwaren grond, de Hand-melkontroomers enz., zijn te ver- krijgen bij de agenten C. J. VAN DER VLIES, smid, Hulst. C. A. WAELPUT, smid, Zuiddorpe. CAMIEL AERNOUDTS, handelsagent, Sluis. ALLERHAND van 8, 10 en 12 cent, MOPPEN 8 cent, KLESKOPPEN 10 cent en BITTER. KOEKJES 12 cent per ons. Aanbevelend, J. H. VAN 00ST, Nieuwediepstraat, Ter Neuzen. TER NEUZEN. GROOTE 80RTEERING Wollen-, Zeegras-, Kapok Houtwol- en Stroomatrassen. HOOFD-AGENTEN voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Gebr. KAAN, Hoek bij Ter Neuzen. Bij gelegenheid van het Kroningsfeest op 8 September bij J. DE METTE, Rijtuigmaker te Zuiddorpe, h 10 cent per fiets en slotvast. te TER NEUZEN, wordt bekend gemaakt, dat er gelegenheid bestaat tot het opgeven van SUPERPHOSPHAAT, om in het najaar te gebruiken, tot Donderdag den 8 September 1898. Namens het Bestuur, A. VISSER, Secretaris. I. GERREMAN, Vlooswijkstraat, tegenover den smid W. Verunde. Agent van Breebaart's Orgelhandel. de meest gezoclite en wereldberoemde uit de fabrieken van welke steeds met de hoogsteprijzen zijn bekroond. Steeds groote sorteering. Noordstraat, 0 91. Ter Neuzen. bestand tegen vorst, regen en zon, vorderen derhalve geen onderhoud en kunnen wegena hunne geringe zwaarte, altijd verplaatst worden. AFWATERINGSBUIZEN, DUIKERS en RIOLEN, REGENBAKKEN, WELPUTTEN, AAL- PUTTEN VEEDRINKBAKKEN en KRIBBEN, NOORDBOOMEN, YORSTPANNEN, zoowel voor huizen als voor strooien daken, DAKGOTEN, POMPSTEENEN, HONDENHOKKEN, MUURBEDEKKINGEN enz. Men vervoege zich te Sas van Gent AAN DE FABRIEK. Ter Neuzen bij den heer JAN SC1IEELE, Bouwkundige. r Zaamslag e n REINIER JANSEN. Hulst ALOIS VERMEERSEN. w Schoondijke S. W. DE SMIDT. Middelburg u u Gebrs. BOUDEWlJNSE. 0 Axel ne J* VERIJZER. Wegens ziekte liefst dadelijk een ffinke gevraagd, te \lissingen, tegen goed loon, een burgerpot kunnende koken. W isch buitenshuis. Adres Mej. CEULEN, Bellamykaa Madame E. MINNE, Si rstraat, Gent, vraagt tegen 10 Sept< mber a. s. een Green wich-tyd. Spoorwejt Ter Neuzen(lent. Eekloo tuiar Sciuiondyke. Schoondijke uaar Eekloo. Mnldeghem-Draaibrug B reskens- Schoondijke Draaibrug Schooudijke-Breskeng Draaibriig-Maldegliem naar Sluis. Sluis naar Draaibrii<f. Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar (lent. Spoorweg Ter NeuzenIf echelon. Ter Neuzen- ■Drussel over Eokeren. B« 11 de/ tr- Til Het „FEESTB,OEKJE" VAN 8,87 1)12,03 8,40 12,12 Ter Nemen n. Gent Sluiikil Sluitkil (brug) Philippine Sas van Gent (aanlcomst (vertrek Aank. te Gent (ltl. st. te Gent(gr.st.) Selzaete 5,85 5,41 5.48 5.49 6,00 6,08 2)5,20 6,20 6,10 8,56 6,25 7.10 8,48 8,52 9,01 9,05 9,10 9,46 9,58 12,15 12,20 12,29 12,34 19,49 5,13 5,21 5,24 6,28 5,37 5,12 5,52 1) Deze trein vertrekt des WoenBdags om 12,15, 2) 'a Vrijduga alleen. 1,80 6,88 8)01 8.12 8,15 8,20 8,81 8,86 8,50 9,28 9,84 10.40 11,85 v Gent (gr.st.)n.TerNeuzen 5,24 8,20 2)10,10 *12,06 5,02 7,57 12,17 5,118/6 12,48 5,46 8,42 12,51 6,00 8,55 1,08 6,15 9,10 1,11 6,28 9,18 1,14 6,84 9,21 1,17 6,40 9,27 1,25 6,50 9,85 12 uur. Gent (kl. st.) Selzaete O""*0™1 (vertrek a Sas van Gent Philippine v. Slniskil (brag) Slaiskil Aank. te Ter Neuzen 'sVrljdags vertrekt deze trein uit Gent om 2) 's Vrijdags alleen. 5,37 8,31 6,13 9,05 6,17 9,09 6,29 9,21 6,87 9,30 6,41 9,84 6,45 9,36 6,51 9,43 CORRESPONDENTIE (t). Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,51 8,53 Eecloo n. Selzaete 5,15 8,08 11,50 4,43 7,46 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09 12,52 47 8,52 Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 12,05 8,44 8,08 Gent n. Brnssel 7,19 8,39 9,21 10,53 12,09 1,37 8,44 4,86 6,58 9,42 Brussel n. Gent 7,00 9,16 2,38 6,08 Gent n. Ostende 8,22 8,24 10,49 1,03 3,55 4,05 7,10 Ostende n. Gent 5.01 6,05 8,53 10,51,86 2,29 5,180 Aank. Eekloo per spoor 7,12 9,49 1,50 Vertr. Eekloo ST. 7,15 9,53 4,36 Watervliet II. 8,04 10,40 5,25 IJzendijke 8,22 11,10 5,46 Aank. Schoondijke 8,43 11,37 6,10 6,46 7,30 8,21 A 8,40 Vertr. Aank. Vertr. Schoondijke IJzendijke 5,95 Watervliet L 6,09 Eekloo 6,45 i per spoor 8,08 Aank. Maldeghem per spoor Vertr. Aank. Draaibrng Vertr. Schoondijke Aank. Breskens Vertr. Breskens Aank. Schoondijke Vertr. Draaibrug Aank. Maldeghetn Vertr. per spoor Vertr. Draaibrug 9,82 Aank. Sluis 9,48 9,30 1,45 4,45 10,46 2,25 5,36 11,12 2,56 6,05 11,43 3,30 6,42 11,50 4,43 7,46 7.41 11,48 1,87 7,50 7.42 1,38 7,5^ 8,32 2,81 8,5? 9,80 8,20 9,43 9,53 3,45 10,08 -V- 6,23 10,84 1,18 4,15 6,48 10,59 1,43 4,40 6.13 7,35 11,46 2,37 5,23 7,11 9,22 12,42 3,38 6,25 7,19 9,29 12,56 4,09 6,33 11,51 2,32 12,08 2,47 5,28 5.44 9,25 9,02 Vertr. Sluis 5,51 8,10 11,24 2,10 5,06 8,45 Aank. Draaibrug 6,08 8,27 11,46 2,27 5,23 9,02 v. Ter Neuzen 6,25 9,47 1,28 5,52 11,27 2,89 7.13 St. Nicolaas Aank. te Gent (Waea) 7,45 8.40 12,22 8,19 8,12 r. Ter Neuzen 6,25 9,47 1,28 Sluiskil 6,83 9,55 1,36 Axel 6,42 10,04 1,45 Kijknit 6,50 10,12 1,53 Hulst 6,59 10,21 2,02 Clinse 7,15 10,37 2,18 Aank. te St. Nicolaas 7,88 10,55 2.35 Vertr. 8,28 10,57 8 05 Aank. te Meclielen 9.24 11 53 4,04 f) Deze trein rijdl alleen des Zondsgs. v. Meeh. n. St. Nic. en T. Neuz. 6,38 10,28 St. Nicol. n. Ter Neuzen 7,50 11,40 a Clinge 8,10 12,00 Hulst 8,32 12,22 Kiikuit 8.40 12,30 Axel 8,48 12,38 a Sluiskil 8,57 12,47 Aank. te Ter Neuzen 9,05 12,55 5,52 6,02 6,09 6.17 6,26 6,42 7.00 7,17 8,16 1,25 3,It) 8;88 8,50 4,00 4,13 4,22 4/0 t)8,20 8,84 8A8 9,04 9.17 9,19 10,05 6,08 7,02 7,48 8,10 8,18 8,23 8,35 8,43 v. Ter Nenzen 1203 5.13 Selzaete 12,52 5,47 Brnssel 3,'15 9,36 v. Brussel 5,87 10,18 Selzaete 9,00 12,54 a. Ter Neuzen 9,48 1,25 CORRESPONDENTIE (f). v. St. Nicolaas n. Antwerpen 7,42 11,35 2*55 7,10 8,26 v Antwerpen n St. Nicolaas 6,57 9,04 10,89 12,31 6,25 St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 8,26 7,41 Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,48 1.15 6,14 a Mechelen n. Brussel 9,28 11,55 4,15 8,27 1.28 v Brussel n. Mechelen 6,10 9,42 12,44 5 36 a Mechelen n. Leuven 9,26 1,23 1,26 4,14 10,16 a Leuven n. Mechelen 5.44 9,37 12,10 5,32 (f) Deze uren geven de directe eorrespondentie van en Ter Neuzen aan. 6,85 8,54 9,35 eene groote lioeveelheid CONFETTI-BALLEN".

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 4