Algemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeeowsch-Vlaanderen. No. 3660. Dinsdag*6 September 1898. 38e Jaargang. m 6 September 1898. ABONNEMENT: Per drie maanden binneu Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. AD VEBTENTIlN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekead. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Een jubelkreet klinkt heinde en ver 't is een feestgalm overal. De vreugde- klokken luiden, wijl boven in de blauwe lucht de beiaart zjjn klingelende noten in huppelende vlucht doet wegspranken. Bazuinen schetteren, klaroenen schallen, 't lied klinkt allerwege uit voile borst. Hoor, nu eens zacht als 't suisen eener koelte, dan krachtig als der baren stem, die dondert tegen den voet onzer duinen, ruischt en klinkt de feestzang uit dui- zenden monden. En ver, ver over de wateren donderen de kanonnen, de wachters van brons en van staal om een boodschap van vrede en heil te brengen tot in de verste streken Zie, hoe de vaderlandsche driekleur, afgewisseld door of vereenigd met het geliefde oranje zicli allerwegen ontplooit en golft op den adem van den wind En dan de feestdos waarin alles is gehuldBloemen en groen zijn tot kransen gevlochtende woningen zijn gesierd in stad en dorp, in vlek en gehucht en niet een is achtergebleven om te maken dezen plechtigen, dezen schoonen dag tot een waren, een echten feestdag. 't Is hoogtij En Neerlauds volk maakt zich op een feest te vieren reeds lang voorbereid een feest, dat zijn grondtoon vindt in vereerende liefde, in onkrenkbare trouw en in innige dank- baarheid, drie tonen^ die wel in staat zijn een heerlijk accoord te vormen, wiens machtige klank het hart verheft en de ziel roert. Heel Neerland zend haar bee te Hemel Waartoe dit alles Waarom die vreugde by arm en rijk, by ouden van dagen en bij de zonnige jeugd Hebben we ze niet gezien al die aanstalten, waarbij het goud van den rijke en't penningske des armen met evenveel liefde werd geofferd en 't laatste uitteraard niet miuder waarde had Waarom die blijde stemming overal, zoowel in onze gronden, als daarginds in 't machtige rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om den evenaar als een gordel van smaragd Waarom De dag der heilige kroning is aan de kimmen gerezen en 't volk van Neerland legt aan de voeten van den troon van Wilhelmina van NassAuwe neder, zijn eerbied, liefde, hulde en trouw Want we hebben haar lief! Zij was onze hope, in haar geloofden we. We hebben haar gezien en een machtigen en toch verteederenden indruk liet hare liefdelijke verschijning bij ons achter. Ze veroverde de harten stormenderhand, waar Zij zich vertoonde in hare jeugd en in hare reinheid en we hoopten en verwachten, dat Zij de Oranjezonne zou doen dagen in vredelicht en zonneschijn. Wjj wisten dat zij toeu reeds meeleefde met haar volk, dat zelf herleefde in hare glans. O zekerWe kenden haar reeds in al de diepte van hare menachenliefde, erfenis van haren koninklyken vader, waar zy de armoede lenigde en niet doof bleef voor de beden van hen, die in kommer en ellende verkeerden. En nu komt Zij tot ons in den eerekrans harer jonkheid, nu komt Zij tot Haar volk, met zonneglans op 't blonde voorhoofd. Met vol vertrouwen gaat Neerlands volk met Haar de toekomst tegen en dankt God van wien hare kracht en glorie komt. Daar rijst het grijs verleden voor onzen blik. De aloude historie is daar om te getuigen met welke innige banden Oranje en Nederland zijn saamgesnoerd door alle tijden been. We zien in onze verbeelding de vorstelijke rij harer vaderen omgeven van een aureool van heldenglorie, die pal stonden voor onze vrijheid en onze rechten, al gingen de golven van geweld ook nog zoo hoog. We herinneren ons al het lijden, dat Haar voorgeslacht samen droeg met het volk, al den strijd, waarin die helden steeds aan de spits stonden, onwrikbaar als de rotsen te midden der woedende golven. Uit dat geslacht sproot Zij, Wilhelmina van NassauweAan Oranje is Neerland alles verschuldigd en Zij, de laatste telg uit dat doorluchte geslacht, Zij komt tot ons, en, lang verbeid jubelt Haar dankbaar volkDe dag der heilige kroning is aan de kimmen gerezen Heil het volk Heil der jonge Koningin Indrukwekkende plechtigheid wanneer Zij, onze Hope, zich aan ons volk zal verbinden met een dure gelofte. Een gelofte, waarbij zij aan Neerland houw en trouw zweertbelooft de Grondwet te zullen handhaven en volgen 's volks onafhankelijkheid en 't rijksgebied te verdedigen en te bewaren vrijheid en recht te behoedente streven naar de bevordering van 's volks heil en welvaart, zooals een goed Koning schuldig is te doen. Voorwaar een veelomvattende, gewichtige be- lofte Haar liefde zal haar sterken die gelofte gestand te doen. Gekweekt en opgevoed door een Vrouwe, die Haar een dubbele moeder was, die Haar steeds heeft geleid en Hare jeugd heeft geschraagdKind van een Vader, die 't wel meende met zijn volk, zal Zij onze verwachting niet beschamen en heel het volk in al zijn schakeeringen en lagen schaart zich vol ver trouwen om Haren troon en legt daar den eed af Haar recht en Haar kroon te handhaven, zooals een goed volk schuldig is te doen. De band is gelegd De band tusschen Vorstin en Volk Laat klinken de liederen, strooit bloemen voor Haren voetlaat wapperen de banieren de klaroenen schallen. Thans draagt Zij de kroon en heeft Hare plaats op den vorstelijken, troon ingenomen. Heil der Koninginne Heil het volk Kindermonden zingen der Gekroonde een jubelend lied, om haar verheven troon en breng haar de blijde hulde van de hoop der toekomst. Waarlijk een plechtig oogenblik toen de jonge Koningin zich aan Haar volk verbondEen oogenblik dat heilige gevoelens wekt in 't hart van elk onzer, En te midden van 't feestgedruisch klinkt de bede in psalmgezang en lofgeruisch Zoo bidt het volk en die bede schame zich niemand. We gaan een nieuwe en naar wij hopen een bljjde toekomst tegen. Drage zij de krone, zoo pas haar op de slapen gedrukt, in het heilig licht der waar heid, naar den eisch van haren hoogen vor- stenplicht. Blijve zij waardig de eere harer doorluchte Vaderen en ons volk getrouw tot in den dood. O, wij weten het, het zal zoo zijnhaar kracht zal onze kracht zijn in ons streven en in onzen strijd en zoo blijft Vorstin en volk vast verbonden door olle tijden heen Verbonden door liefde. Want het moet der jonge vorstin een streelende gedachte zijn, dat het gansche volk haar bemint. en daarvan op deze plechtigen en blijden da| zulke doorslaande bewijzen geett. leder toch heeft getracht uiting te geven ar zijn vreugde. Ook Ter Neuzen's burgerij is in deze nie achtergebleven. Getuige de talrijke en fraai versieringen, die aangebracht zijn om alles ee feestelijk aanzien te geven, in alle straten, buurten en stegen. En ook de andere gemeenten in onze omgevim hebben zich beijverd te doen wat hunne hai vond om te doen om te getuigen van zyu ing< nomenheid met de kroning onzer geliefde e geeerbiedigde Koningin. Moge het feest vroolijk zijn, niet gestoord worden door wanklanken en er toe leiden om alleu nauwer te verbinden aan Haar, die 07 thans zal regeeren. Na een Leve de Koningin een eere saluu aan Neuzen's Burgervader, den drager van Koninklyk gezag in deze gemeente, wiens ver dieusten op 31 dezer zoo schitterend werd< bekroond door zijn benoeming tot Ridder vi de orde van Oranje-Nassau I TER \EIZE\.S(HE I'OI RA\T Oil bind venchijn< baandiif-, HurnmlaK- en VrljdaaavoBd, iiitn:ezoniler<l op Feestdaaen, bij den nitgever P. M. WAS 1SK IAKDE te Ter leuen. Koning der Koningen, Vader en Heer, Zend uit (Jw woningen Zegen ter neer, Zegen, genade, Heerlijkheid, maclit, Wijsheid in rade, Vroomheid in kracht. Liefde vol leven, Waarheid vol licht, Recht hoog verheven. Trouw onvenvricht, Gij, die do volken Schept en geleidt, Zend uit de wolken Uw Majesteit; Laat haar omstralen Neerlands Vorstin, Jnbelend haien We alien haar in, Al onze beden Vloeien te saam Nu Ze op komt treden In Uweu naam. Geve Uwe zonne Glorie haar pad, Stroom uit Uw bronne Vruchtbare achat Dreigen de zorgen, Kloek zij "t gezag Frisch als de morgen Blijve haar dag. Laat Haar regeeren Naar Uw gebod, Steeds triumfeeren Hoog over 't lot Zend op haar kroning Grade ter neer God, onze Koning, Vader en Heer

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1