Algemeen Mienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Via an dor en. No. 3657. Dinsdag 30 Augustus 1898. Graanmarkt te Tsr Nsuzen. BRAAHMABKT1S BU1TENLANDSCH OVERZICHT. 38e Jaansang;, C O U D Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Betreffende het laatste incident in den Spaansch- Amerikaanschen oorlog, de capitulatie van Manilla, zijn thaus nog eenige belangwekkende bijzonder- heden bekend geworden. De gouverneur-generaal Augustin was reeds den 5den Augustus afgezet, doch eerst na de overgave van Manilla werd dat ruchtbaar. Als oorzaak voor zijn ontslag blijkt gegolden te hebben, dat de Spaansche regeering den spoedig verwachten en onvermijdelijken val van Manilla niet door den gouverneur-generaal wilde laten onderteekenen, omdat deze dan de capitulatie van de geheele eilandengroep, die onder zijn bevel stond, geteekend zou hebben, terwijl zijn plaatsvervanger, generaal Jaudenez, als plaatse- lijk gouverneur, slechts over de overgave der hoofdstad kon bescbikken. De Spanjaarden beweren nu, dat alleen Manilla overgeven is en dat het overige gedeelte van de Philippijnen hun nog behoort, terwijl de Ameri- kanen verklaren, dat generaal Jaudenez de over- gave van den geheelen archipel heeft geteekend. Met zekerheid kan men daaromtrent nog niets weten, omdat de woordelijke inhoud der capitulatie- voorwaarden nog niet bekend is. In ieder geval wordt de positie der Spanjaarden door door een precedent, dat zij zelf geleverd heb ben, aanmerkelijk verzwakt. Op Cuba namelijk heeft generaal Toral, de plaatselijke commandant van Santiago, niet alleen deze stad, maar ook het geheele oostelijk deel van bet eiland aan de Amerikanen overgegeven en zoo is het zeer goed denkbaar, dat generaal Jaudenez ook den geheelen archipel heeft overgegeven, als de Amerikanen het verlangd hebben. De Spanjaarden zijn ook van meening, dat door de inneming van Manilla niets veranderd is, omdat de bezetting van de stad, de haven en de baai van Manilla den Amerikanen F EUIJLL1STO N Elen roman nit Klondyke. Naar het Engelseh reeds in het vredesprotocol was beloofd daaren- tegen blijven de Yankees er op staan, dat de Philippijnen hun geheel zullen worden overgegeven. De commissie voor de Philippijnen, zal dus, voor zij de voornaamste quaestie in behandeling neemt, te beslissen hebben over de moeilijke vraag, wien de Philippijnen op het oogenblik toebehooren den Spanjaarden of den Amerikanen. Volgens de aatste berichten heeft Mac Kinley der commissie opgedragen de volgende eischen te stellen ten aan- zien van de Philippijnsche eilanden de Vereenigde Staten moeten het eiland Luzon behouden aan de Vereenigde Staten worden bijzondere facili- teiten op handelsgebied toegestaan ten aanzien van de andere eilanden van den archipel; geen enkel eiland van de groep zal aan een andere mogendheid mogen worden afgestaan en de betrek- tingen tusschen kerk en staat zullen in den geheelen archipel moeten worden afgebroken. Intusschen gaan Aguinaldo en zijn opstandelingen voort, de Spanjaarden aan te vallen, maar ook voor de Amerikanen zal de bezetting van Manilla waarschijnlijk geen lichle karwei blijken, want, zooals te voorzien was, hebben bijua dagelijks botsingeu plaats tusschen de opstandelingen en hun Amerikaansche bevrijders. De Spaansch-Amerikaansche oorlog heeft de ver- wachtingen van marine-specialiteiten in zooverre teleurgesteld, als zij gemeend hadden, dat men nu eindelijk zou kunnen uitmaken, wat het meest practisch is voor een modernen zeeoorlog. Het verschil in meening of groote pantserschepen of kleinere slagsohepen, of de zwaarste pantsering dan wel slechts gedeeltelijke beschutting van een schip het meest doelmatig is, bestaat nog altijd, evenals de vraag, of torpedobooten werkelijk zulke geduchte tegenstanders voor groote pantserschepen zijn, als de voorstanders der nieuwste oorlogs- machines het willen doen voorkomen. Eerst had men gehoopt, dat de zeeoorlog tus schen China en Japan opheldering zou geveu, daarna verwachtte men hetzelfde van den Spaansch- Amerikaanschen krijg, maar in beide oorlogen zijn de tegenstanders zoo verschillend in kracht, geoefendheid en energie gebleken, dat ernstige vergelijkingen nauwelijks mogelijk waren. De Spanjaarden hebben hun vloten, de een na de ander, geduldig laten vernielen, zonder ooit aan- vallend op te treden en, wat hun torpedobooten betreft, hebben zij geen eukele maal getracht, ze tegen de Amerikanen aan te wenden, ofschoon zich juist gedurende de langdurige blokkade van Santiago daartoe de beste gelegenheid heeft aange- HEADON HILL. Hoor eens, Jake, zei de oude vrouw, met een krakende, schorre stem, ik wil niet, dat bier in miju huis iets gebeurt, of ik moet er het rnijne van hebben. Wat beteekent het spelletje, dat je een jongen Engelscken snuiter hier brengt en de bende trakteert, tot ze in staat zijn, alles voor je te doen Zonder verdere omwegen en in duidelijke woorden vertelde Jake zijn eigen boodschap en de zaak, welke Dick Osborne naar Skagway hac gebracht. Hij had baar hulp nnodigen van vroegere gelegenheden wist hij, dat zijn moeder als hij haar met geheel in vertrouwen nam, niet zou rusten, eer ze al zijn plannen had ontdekt eu hem inmiddels aanhoudend dwarsboomen. Zij luisterde koelbloedig en vond het goed, dat hij zonder veel complimenten tr een eind aan wilde maken"; ze gaf haar verwondering zelfs te kennen dat hij niet reeds onderweg een poging had gedaan om zijn loon te verdienen. Jake glimlachte ruw en hernam Ik doe zoo iets liever niet eigenhandig, als ik er niet in 't uiterste geval toe gedwongen werdbuitendien wilde ik jou meening eens liooren over den schat van dien gestorven goudzoeker. Als er kans is boden. Toch zien wij, dat de marine autoriteiten in alle landen haar grootste aandacht schenken aan het torpedo-wezen en er op uit zijn, haar torpedovloten uit te breiden en haar v. n. 1. wat de snelheid betreft zoo voortreffelijk mogelijk te maken. Over de snelste torpedojagers beschikken op het oogenblik de Chineezen, voor wie in Duitschland vier booten werden gebouwd, die op haar proef- tochten de verbazende snelheid van 33 tot 34 tnoopen bereikten. Deze Chiueesche booten heb- jen de aandacht van alle marine-autoriteiten getrokken en daaraan is het toe te schrijven, dat eenige weken geleden zoowel de Russische als de Italiaansche regeering ieder vier groote torpedo jagers van dezelfde constructie in Duitschland besteld hebben. Afgezien van torpedojagers en torpedovernielers zijn in de laatste jaren in Duitschland uit den vreemde aanzienlijke bestellingen van krijgsmate- riaal gedaan, hoofdzakelijk door Rusland, dat o. a. een grooten gepautserden kruiser laat aanbouwen, die bij een vermogen van 18,000 paardekracht een snelheid van 25 knoopen ontwikkelen kan. Men ziet, de quaestie van het meest bruikbare materiaal voor een zeeoorlog is nog niet opgelost en zal wel niet voldoende kunnen worden beantwoord, zoolang niet twee mogendheden, die aan elkaar gewaagd zijn, elkaar in een strijd op zee hebben ontmoet. dat de kerel de waarheid heeft gesproken, zou 't beter zijn, Osborne de Yukon op te laten gaan en miju boodschap te doen, als hij op den terug- weg is. Verondersteld, dat hij 't goud vond en het meebracht, zou hij heel wat meer waard zijn dan nu. Waarom kan het verhaal niet waar zijn Er is niets van aan, antwoordde moeder Mursell zonder eenig aarzeling. De mijnwerkers lialen zich dikwijls zoo iets in hun hoofd en ijlen er over, als ze de koorts krijgen. Er is wel goud langs de Yukon, maar niet zooveel. Te Circle City loopen meer bedelaars dan goudgravers 't beste bewijs, dat er niet veel te halen is.... Maar buitendien, als hij eens langs een anderen weg terugkeert en niet weer hier komt Nu, vooruit dan, zei Jake, Ik zal mij maar aan bet spreekwoord houden beter een vogel in de hand dan tien in de lucht. Ik heb eens goed rondgekeken vanavond ondcr het troepje lammeren hier. Die groote kerel met rood haar Rooden Ruben noemden ze hem, geloof ik dat is er zeker een, met wien wat te beginnen valt Hij schiet alles, waar bij maar naar kijkt Eens had hij mij bijna geraakt, als ik me niet bijtijds gebukt had. Dan is hij de man om mij aan mijn gelc te helpen. Ik zal morgen eens met hem praten, en dan nader het program ma met je opmaken, moeder. Zeg, wat is Yick voor een soort tmeid geworden Ze scheen van-avond erg uit haar humeurwat keek ze nijdig toen Roode Ruben haar hand wilde pakken. Vick is een mal spook geworden, zoo luidde het zachte moederlijke oordeel. Zij heeft veel te Zondag 11. is in alle R. K. kerken in ons land voorgelezen de volgende zendbrief van den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland Naar de wijze en aanbiddelijke leiding van Gods Voorzienigheid zal weldra een gewichtige dag aanbreken voor geheel het Nederlandsche volk. Op den 318ten Augustus a. s. zal Hare Majesteit Wilhelmina, bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinsesse van Oranje-Nassau, haar achttiende levensjaar hebben vervuld en krachteus 's lands Grondwet de Regeering aanvaarden. Voor ons alien B. G. is deze dag van bijzondere, hooge beteekenis. Een dag van lof- en dankgebed. Wij zijn den Koning onderworpen in liefde en eerbied om Godwij eeren hem om God, voor ons komt zijn macht van God, behoort zij tot Gods ordening. Daarom verheffen wij op dien dag, op den 3lsten Augustus onze harten tot God, den Koning der koningen, door Wien de koningen regeeren. veel kuren voor de dochter van een arme weduwe, die haar kostje moet verdienen met rum te ver- koopen aan dat zoodje hier. Ze is altijd heel lief voor den een en bits tegen den anderstoor je maar niet aan haar. Ze was vanavond nijdig, omdat ik schoot naar haar vrijer, juist toen jij kwam. Zij kau den Rooie niet uitstaan, ofschoon ik hem voor heel wat beter houd dan dien viijer. Zou ze den Rooden Ruben te lijf gaan, als hij probeerde, haar te zoenen informeerde Jake met broederlijke belangstelling, en hij wachtte zoo be- geerig naar het antwoord, dat hij heelemaal niet merkte, hoe de deur achter het buffet weer in de hengsels knarste. Nu, niet wat je noemt te lijf gaan. Ze heeft niet eens een revolver zei moeder Mursell min achtend. Ze zou schreeuwen en spektakel maken en hem hoogstens een klap in zijn gezicht geven. Dat is voldoende voor mij, zei Jake vroolijk. Juffrouw Vicky zal een onschuldige rol spelen bij het vullen van onze spaarpotten. Die Engelsch- man is wat ze noemen een ridderlijk man o, ik heb zoo'n hekel aan dat soorten als hij iets van dien aard ziet, zal hij ongetwijfeld op- komen voor een vrouw. Dan zal Roode Ruben de handen uitstekenbegrijp je al, wat ik bedoel, oudje Moeder en zoon schudden zoo van 't lachen bij het vernuftige plan, dat ze heelemaal niet letten op de deur achter het buffet, welke nu zachtjes gesloten werd. Onderwijl sliep Dick vast; want dank zij Jake's mildheid had er een eensgezinde en betrekkelijk kalme stemming in de kroeg geheerscht. Er was Allereerst brengen wij den Vader der lichten, den Gever aller goede gaven lof en dank voor de genade aan ons volk betoond, toen Hij naast let koningskind een moeder plaatste, die als Regentes de sterke vrouw toonde te zijn, die in wijsheid en trouw haar huis bestelt. Maar die daarbij een ware moeder was, de christelijke moeder, alleen levende om haar kind te vormen tot een Koningin, waardig om bij de gratie Gods Koningin te zijn. Tusschen ons vorsteuhuis en het volk zal het nooit ontbreken aan eerbied en liefde, maar die eerbied en liefde zijn warmer en levendiger dan ooit door de persoonlijken vereering die H. M. de Koningin-Weduwe Regentes zich in aller hart en heugenis veroverd heeft. Om Haar brengen wij dank en lof aan God en smeeken Hem, dat Hij Haar moge zegenen met volheid van zegen in "engte van dagen. Maar ook en vooral voor H. M. de Koningin Wilhelmina gaat ons gebed ten hemel. Een lof- en dankgebed tot God, die ons in deze jonge Koningin de verbinding met het oude stamhuis heeft verzekerd. Een gebed om zegen over Haar regeering, om kracht en hulp voor Haar persoon. Zwaar toch B. G. is de last der Koningen, zwaar de last, die op de schouders van onze _:eugdige Koningin wordt gelegd. De majesteit, die Haar omgeeft, de schittering der kroon, die Haar siert, de macht van den schepter, dien Zij voert, mogen dit nooit doen vergeten. Op Haar rust de eer, op Haar de vrede en het geluk van Haar volk. Zij ontvangt van ons en wij danken God dat wij het mogen geven eerbied, trouw, liefde en gehoorzaamheid. Hoeveel meer echter, geeft Zij ons. Haar blijde, van zorgen vrije jeugd verwisselt Zij voor een leven van hoogen ernst, van zware verantwoordelijkheid en nimmer rustende zorg. Zij moet handhaven en bedeelen het rechf, zonder hetwelk geen gemeenschap kan staande blijven, het goed bevorderen, het kwaad bestrijden. Zij moet zijn de hooge rechter voor zwakken en sterken, voor arrnen en rijken, voor grooten en kleinenvoor armen en zwakken vooral de be- schermster, de schutsvrouwe tegen nood en geweld. Hoog als de naam is, dien Zij draagt, even hoog is Haar plicht, en de gratie Gods, die Haar verheft is ook de steun, dien Zij noodig heeft. Laat ons dan B. G. in eerbied, trouw en liefde bidden tot onzen God en Vader, die in den hemel is, om Zijn gratie voor onze Koningin. ,/Laat ons afsmeeken over Haar die volheid van „zegen, die David in belofte, Salomon in werke- ,/lijkheid ontvangen heeft. Haar woord zij wijsheid, geen schot gevallen om den slapende te storen en hij ontwaakte verfrischt en opgewekt, begeerig verdere toebereidselen te maken voor zijn tocht noordwaarts. De eerste stap in die richting was, zich te verzekeren van een goeden gids, die op zijn beurt de Indiaansche dragers kon kiezen, welke men noodig had om de bagage te dragen over een der bergpassen. Aan het ontbijt vond Dick zijn vriend Baxter niet meer; deze was vroeg opgestaan en voor zijn zaken uitgegaan, zoo luidde de boodschap. Dick ging na het ontbijt naar buiten, om hem te zoeken. Behalve een troepje inboorlingen, die bezig waren een schoener te lossen aan het hoofd, ont- dekte Osborne geen levende ziel. Nu, bij het grauwe licht van den donkeren, nevelachtigen dag, had het gezicht van 't akelige, armoedige Skagway op hem de uitwerking van een douche. Hij vervolgde niettemin zijn verkenningstocht. Tot wien moest hij zich eigenlijk hier wenden. om een vertrouwd persoon te vinden dacht hij, de hoofdstraat, een vuil pad tusschen twee rijen winkels en kroegen, volgend. De enkele lui, die hij tegenkwam, waren alien nu reeds min of meer beschonken, en als hij ergens twee woorden opving, was het eene een vloek. Skagway had toen, in 1896, nog geen vermoeden van haar toekomstig fortuin, als een snel opkomende stad de bewoners dezer hutten waren allerlei mislukle zwervers, die zich goudgravers noemden, doch het goud nergens anders zochten dan in de zakken van anderen, de werkelijke arbeiders, op wie ze loerden, als ze met den buit van de goudmijuen terugkwamen. TER \EIZE\SCHE COllRA NT - tt nn Fpt>«tilAnpn> I*i| (|«>n aitirever P# J* VAN DE IANDE te Ter NenzeOi Dit It I ad verse filjn* 31 naming-, lVoeuidBS- en mtgwonderd op ieestdagen, py «en «nge t. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat, wegens het invallen van den jaardag en de inhuldigingsfeesten van H. M. de Koningin op Wnensdag 31 Augustus en J September, de gewone in die gemeente zullen worden gehouden op Oinsdag 30 tlezer en Oumlerdag 8 September a. s. Ter Neuzen, 26 Augustas 1898. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. C. HARTE L°. Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1