Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderea. I No. 3654. Dinsdag 23 Augustus 1898. 38e Jaargana;. abonnement Binnenland. GOUD! Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. advertentiEn Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. AMERIKA en SPANJE. Dewey en Merritt, thans in het bezit van Manilla, hebben naar Washington geseind om te vragen, hoe zij met de opstandelingen en met de mge- zetenen van die stad om moeten springen. Presi dent McKinley beeft daarop telegrafisch geantwoord en gelast, dat geen bezetting gemeenscliappelijk met de inboorlingen plaats zal hebben. De\eree- nigde Staten ziju in het bezit van de stad, de haven en de baai van Manilla en moeten den vrede bewaren en personen en goederen beschermen binnen het gebied, door hun krijgsmacht te land en ter zee beheerscht. Opstandelingen en alle anderen moeten de militaire bezetting en het gezag van de Vereenigde Staten erkennen en evenzoo het ophouden van de vijandelijkheden overeen- komstig de proclamatie van den president. //Ge- bruik de middelen, die gij noodig oordeelt om het daarheen te leiden. Alle personen, die de wet schenden moeten gelijkelijk behandeld worden." Erg naar den zin van Aguinaldo en zijn troepen zal dit wel niet wezen en botsingen zijn dus nog zeer goed mogelijk. Te Madrid is de commissie benoemd voor de ontruiming van Cuba. Zij zal bestaan uit geueraal Gonzales Parrado, vice-admiraal Pastos Landero en den minister van financien van het Cubaansche ministerie Montoro. De commissie voor Portorico is nog niet benoemd. Omtrent den binnenlandschen toestand in Spanje verneemt men weinig of niets. Is het er kalm of broeit er een Carlistische revolutie? Het is niet uit te maken. Tusschen 10 en 20 September zal het parlement bijeenkomen misschien dat dan eenigszins aan den dag komt, wat er in de ve schillende partijen omgaat. Met het oog op de toekomst is het niet zonder belang eens na te gaan, welke positie de koning of liever zijn moeder, de regentes, in de harten der Spanjaarden inneemt. I cm and uit Madrid, Angel Tejero, heeft zich hierover als volgt uitge- laten in //Die Zeit" Men behoeft maar naar een politiek gesprek FEUILLBTON een geliefd onderwerp van elken Spanjaard te luisteren om dadelijk te bemerken, dat het leed, dat de heerschappij der Bourbons het land bezorgd heeft, niet vergeten is en dat de monarchie de volksmassa niet achter zich heeft. //M aarom zij dan al niet lang op zij gezet is zullen zeker velen vragen. Het antwoord luidtvooreerst omdat de republikeinen zich even onbekwaam hebben betoond om een geregeld bestuur in stand te houden, en ten tweede omdat de Carlisten wegens de gepleegde gruwelen in een slechten roep staan en Don Carlos zelf door zijn bekende levenswijze geen sympathieen bezit. De Regentes heeft hiervan niet onhandig partij getrokken om bij haar streven naar een zuiver constitutioneel koningschap, voor haar zoon den weg tot den troon gebaand te houden. Voor kalme, gewone tijden zou deze politiek, van het standpunt der dynastieke belangen bezien, uitstekend zijn geweestmaar tegenover de opstan- den op Cuba en op de Filippijnen paste krachtiger optreden. Aan donna Christina ontbrak daartoe de energie en zij moest het beleven, dat Salmeron zij zoo bemind, of zij een Madridsche van ge- boorte was. Door Ged. Staten van Zeeland is de opening der jacht op hazen en patrijzen in Zeeuwsch- Vlaanderen bepaald op 3 September en in Walcheren voor partrijzen eveneens op 3 September doch die op hazen op 1 October. Bij Kon. besluit zijn geregeld de vergader- plaatsen van militieraden in verschillende provincien. Die in de provincie Zeeland vergadert, behalve in de hoofdplaatsen der provincie, ook in de gemeenten Zierikzee, Hulst en Oostburg. Ged. Staten der provincie wijzen de gemeenten aan, voor welke de militieraad in genoemde plaatsen vergadert. De Nederlandsche consul-generaal te Bangkok, Jhr. Mr. J. E. de Sturler, is drager van een drietal ijzen van hulde aan H. M. de Koningin van haar in Siam vertoevende onderdanen. Dat van de Nederlanders is op palmbladen gegrifd, op de en in het parlement haar de woorden van den profeet w- g jjeilige Boeken van de Siameezendat Een romnn uit Klondylj©. Naar het Engelscli VAN HEADON HILL. 't Is goed, antwoordde Mursell, als een handelsreiziger, die een order opneemt. Hij zal wel een klerk of zoo iets hebtenik kan beginnen met dien uit te hooren. En anders de huisjuffrouw. Dat soort volkje is licht genoeg van tong. Maar ik zal 't eerst met den klerk probeeren. Die luidjes gaan om dezen tijd eten als ik mij haast, snap ik hem nog bij den lunch. Malahide stond op en zag toe, terwijl Mursell een vrij kale jas aantrok en de laatste sporen eenige velletjes papier van zijn geheime werk- zaamheden vernietigde. De binnenste en de buitenste deur werden behoorlijk gesloten en de mannen verlieten het #kantoor." Hoe moet het met deze kamers gaan, terwijl je buitenslands bent vroeg Malahide, toen de trap afgingen. 't Is niet raadzaam, door je afwezigheid de nieuwsgierigheid gaande te maken. De winkel moet dicht blijvener is geen tijd om mijn voorraad naar elders te verhuizen, antwoordde Mursell. Als u de huur vooruit betalen wilt, is er geen bezwaarveel clienten komen er niet om mij te spreken en mijn com- pagnon Boggs bestaat natuurlijk niet, voegde hij er glimlachend bij. toeriep»Wee het land, waar de koning een kind is Daarbij kwam, dat haar buitenlandsche afkomst haar min of meer de handen bond. Over 't alge meen wordt de vreemdeling in Spanje goed ont- vangen, maar met betrekking tot de kroou heeft het woord ,/estranjero" dadelijk de beteekenis van vreemdenheerschappij" en deze is nergens zeer bemind. En koningin Christina is voor de groote massa der Spanjaarden steeds een vreemde gebleven, ja, zij wordt in het paleis zelf zoo genoemd. Haar geheele wezen is een beletsel geweest om zich met het volk en zijn karakter te vereenzelvigen. Zij is volstrekt niet ongevoelig voor volkshulde, maar zij verlangt er niet naar en lokt ze niet uit. Toen in het najaar van 1892 de schoone koningin van Portugal te Madrid kwam, betooverde zij dadelijk alle Spanjaarden door haar lieftalligheid. Zij had er niet alleen vrede mede, dat de mannen uit het volk op straat bleven staan en haar allerlei complimentjes maakten over haar uiterlijk, maar zij scheen er met een allerliefst lachje nog voor te bedanken ook. Donna Christina houdt daar niet van 't geen velen haar als hoogmoed en trots aanrekenen. Het eerste wat indertijd koningin Amelie deed, was in een Spaansch costuum een stierengevecht te gaan bijwouen en en den toreros eenige kostbare ringen toe te werpen Dit beviel het volk en binnen enkele dagen was Buiten gekomen scheidde het paarMalahide riep een cab aan, om hem westwaarts te brengen en Mursell baande zich behendig een weg door het drukke straatgewoel. Na eenige geschikte manoeuvres in de buurt van King's Bench Walk, vond Mursell spoedig het spoor van een met inkt bevlekten jongeliug, Dick Osborne's klerk, en volgde hem in de her- berg //de Haan", in Fleetstreet, waar hij met een collega een broodje ging eten. Voor een man als Mursell was de rest nu heel gemakkelijk. Een //toevallig" stootje tegen het niets vermoedende slachtoffer, en daarna een over- dreven verontschuldiging vormden de inleiding tot een gesprek, dat natuurlijk leidde tot een „rondje". Zeker bij een rechtsgeleerde op 't kantoor zei Mursell, wijzende op een groote verzegelde enveloppe met stukken, die uit den zak van den klerk kwam kijken. Naar de rechtbank Neen, een veel vervelender reis. Verleden jaar was mijn patroon zoo blij als een engel, wanneer hij een zaak kreeg, en nu moet ik de stukken naar een ander brengen. Hij gaat er van door, en als ik straks op 't kantoor terug kom, heb ik alien kans, dat ik mijn afscheid krijg. He, hoe zit dat? Hij gaat morgen te Liverpool aan boord van de //Sarmatian", naar Montreal. Wat hij verder wil uitvoeren, heeft hij mij niet aan mijn neus gehaugen. En hij begon pas zoo mooi in de zaakjes te komen. Ik geloof, dat er een steekje aan los is. Zou er niet een weddenschap in 't spel zijn giste Mursell. der Chineezen is met roode letter op wit satijn geschilderd in rijk versierde omlijstingdat der Javanen en Maleiers is mede rijk met goud en zilver bewerkt. De drie adressen zijn vervat in een zilveren koker op zilveren voetjes, in den vorm van een bamboe-koker. Het college van burgemeester en schepenen te Brussel heeft besloten, door tusschenkomst van den Nederlandschen gezant het volgende adres te zenden aan Koningin Wilhelmina z/Mevrouw". ,/Veertien jaren geleden had de Belgische hoofd- stad de groote eer, Huune Majesteiten Koning Willem III en Koningin Emma der Nederlanden te begroeten en feestelijk de souvereinen te ontvangen van een vrij volk, aan welks lot onze gewesten langen tijd verbonden zijn geweest. Het onthaal, door de bevolking van Brussel aan de Doorluchtige Ouders van Uwe Majesteit bereid, heeft Hun moeten bewijzen hoe hartelijk de gevoelens van wederzijdsehe genegenheid zijn van onze zuster- volkeren. Sprekende uit naam van de stad Brussel, waar Willem III het levenslicht zag, wenschen wij, Mevrouw, Uwe Majesteit opnieuw de ver- zekering te geven van die gevoelens, op den dag van Hare troonsbestijging. Wij spreken de hoop uit, dat onder de regeering van Uwe Majesteit, en tot groot voordeel van de twee volkeren, de Hij had nu van zijn nieuwen vriend niets meer te vragen of te wachtendaarom keek hij op zijn horloge en herinnerde zich plotseling, dat hij ergens werd gewacht. Dat wordt een heele zaak mompelde hij voor zich, het Strand langs gaande, om zijn last- gever op te zoeken. 't Zal mij eens verwonderen, hoe Malahide wat 'n gekke naam toch 't nu weer zal aanleggen om te zorgen, dat ik hem later niets kan maken. Zeker't gewone spelletje hij rekent er op, dat ik te veel op mijn kerfstok heb, om slapende honden wakker te maken. HOOFDSTUK IV. Moeder Mursell's liotel. In Mei 1896, eer de wereld dol geworden was van het nieuws, dat er goud te vinden viel in het noorden, was Skagway, op de smalle strook van Alaska, tusschen den Stillen Oceaan en het Britsche grond gebied, nog niet de drukke plaats, die het sedert is geworden. Een ruwe aanlegplaats voor de schepeu die uit zee kwamen, een kleine honderd blokhuizen of van planken opgetrokken loodsen en eenige tenten aan den buitenkant der z/stad" voldeden aan de behoeften van een zeer vlottende bevolking. De overheerschende geur in de ongeplaveide, 's avonds onverlichte straten was die van robbentraan en vischgrom. Een half dozijn van de hutten droegen het opschrift //hotel" of //saloon", en 't voornaamste van deze gelegenheden was een huis met zes vertrekken, waarnaast een uitbouw, die diende als gelagkamer. Een bord langs de daklijst verwit- tigde vreemdelingen en nieuw-aangekomenen, dat hartelijke betrekkingen tusschen Nederland Belgie nog vermeerderd en verstrekt zullen worden, en wij verzoeken de Koningin der Nederlanden, met onze wenschen voor Haar geluk en dat van Haar volk, de verzekering te willen aanvaarden van onzen onveranderlijken eerbied." Vrijdag namiddag arriveerde te Vlissingen Koning Leopold van Belgie per jacht van Ostende. Z. M. werd met eene Belgische loodssloep aan de Nieuwe haven aan wal gezet, waar de inspecteur van het loodswezen, de heer Van Schooten, gereed stond met een landauer. De Koning kwam, vergezeld van drie personen van zijn jacht en den heer Van Schooten, tegen 4 uur te Middelburg aan. Hij reed langs de voornaamste straten en ver- toefde eenige oogenhlikken aan het Hotel de Nieuwe Doelen, waarna de rit werd voortgezet, met het oogmerk om Westkapelle te bezoeken. Des avonds ongeveer 7 uur keerde de Koning, vergezeld van het viertal heeren, en wel den minister De Smet de Naeyer, twee ordonnans- officieren en den heer F. I. B. van Schooten, inspecteur van het Belgisch loodswezen, te Vlis singen terug. Wijl de Koning voor de duisternis aan boord van zijn jacht de Alberta, varende onder Engelsche vlag, terug wilde zijn, werd geen gevolg gegeven aan het voornemen om Westkapelle met den heroemden dijk te gaan zien, maar te Zoute- lande de weg naar Vlissingen ingeslagen. Aldaar teruggekeerd, wandelde Z. M. er langs den Noordzee-boulevard naar de Belgische loodsen- societeit, waar de vorst zich een oogenblik met een paar loodsen onderhield. Vervolgens ging de Koning naar het standbeeld van De Ruyter, waarvoor Z. M. 't hoofd ontblootte. Per rijtuig ging 't verder naar de buitenhaven, om van daar, per boot, het mooi verlicht, ter reede liggend jacht te bereiken. De Koning verklaarde zich hoogst voldaan over dit uitstapje en dankte den heer Van Schooten voor diens geleide. Zaterdagochtend te acht uren lichtte het jacht het anker en stoomde het Oostgat uit met be- stemming naar Ostende. In de laatste dagen heeft Rotterdam drie mannen van beteekenis door den dood verloren n.l. Mr. J. A. Vaillant, oud-president der rechtbank Mr. A. H. van Tienhoven, vice-president der rechtbank en lid van den gemeenteraadM. M. de Monchy, oud-president van de kamer van koophandel en president van commissarissen der Rotterdamsche Bank. dit was //Moeder Mursell's hotel". Dat woord z/moeder" gaf dadelijk een indruk van huiselijk- heid en gezelligheid, en de ligging van het //hotel" was met zorg gekozen vlak bij de aanlegplaats der stoombooten, 't eerste wat den reizigers in 't oog viel. Op zekeren avoud, toen de schemering neer- daalde over het donkere water van de kreek en de sombere nederzetting in 't duister hulde, was de gelagkamer van moeder Mursell bijna leeg. De ingang voor het publiek was een deur in 't midden der buitenwand, geflankeerd door een paar vensters met glasruiten volstrekt geen gewone weelde te Skagway. In 't midden van 't vertrek stond een tafel gemaakt van planken op leege kisten, bedekt met een vuil groen laken, aanwijzende dat dat dit het heiligdom der spe- lers was. Op den achtergrond was het buffet, op dezelfde wijze gemaakt, maar hooger van den grond, en daarachter een deur, welke toegang gaf tot het meer private deel van het huis. Tegen de toonbank stond een man geleund, die fluisterend praatte tegen een meisje, grof, stevig, met scherpe trekken en onbevallige bewegingeu, maar op 't oogenblik vriendelijk luisterend en zacht glimlachend bij de galanterien van haar bewonderaar. Hank Devine was achtergebleven na het vertrek van een troepje klanten, om wat te babbelen met Vick Mursell, eer de //jongens" kwamen voor het nachtelijk kabaal om de groene tafel. Devine, een knap uitziende Amerikaansche gouddelver, van omstreeks dertig jaar, was pas terug van een vrij voordeelig werkje aan de Stikeen rivier, en hij was spoedig onder de bekoring I (0114 ntt bind verschijnt Unanilai;-, Woensdng-eu Vr.j(laRavond> uitgezonderd liiT*^eeiitdagen^^dle^titge*ei^|^J^^^J»I^AKI»K te Ter Semen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergaderin g van den Gemeenteraad is belegd tegen Oonderdng, Au gustus 1HUH, voormiddags 9 uren. Ter Neuzen, 22 Augustus 1898. De Burgemeester voornoemd, J. C. HARTE, L° B. J TXT1_ J. 1J Jn lrnninflf oon I l 1,1 a i"_ 6) u-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1