Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 3646. Donderdag 4 Augustus 1898. 38e Jaarg^an^. De oorlog tusschen AMERIKA en SPANJE. HET QEBEHH BKVSL Binnenland. abonnement Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Het is nog niet bekend, welk antwoord Spanje zal geven op de vredesvoorwaarden, door de Ver- eenigde Staten gesteld. Er gaan geruchten, dat de Carlisten direct na het teekenen van den vrede den opstaud zullen beginnen en Don Carlos tot koning zullen uitroepen. Maar als dit geschiedt, zal het wel niet afhangen van den inhoud van het vredestraktaat. Trouwens, Spanje zal niet veel kunnen bedingen en of het spoedig handell dan wel de zaken lang slepende houdt, het is aan de willekeur van Amerika en de platonische be- scherming van een enkelen vriend overgeleverd. Die vriend, de Fransche gezant Cambon, houdt zeer lange en geheimzinnige beraadslagingen met Mc Kinley en Day om de vredesvoorwaarden vast te stellen, en men is al zoover gevorderd, dat alleen de goedkeuring van Spanje nog noodig is, 't geen natuurlijk beteekent niet verder dan halver- wege. Cambon is er in geslaagd, nog een klein voordeeltje voor Spanje te behalen. Wat dat is, wordt strikt geheim gehouden alleen vertelt men, wat het niet is die wijziging heeft geen betrek- king op de voorwaarde der absolute onafhanke- lijkheid van Cuba, noch op den afstand van Por- torico, noch op het toestaan van voldoende kolen- stations in de stille Zuidzee, en vermindert de essentieele bijzonderheden der vredesvoorwaarden volstrekt niet. Blijft dus alleen over de Filippijnen. En wer- kelijk schijnt Cambon eene bepaling hieromtrent te hebben doorgezet, die iets voordeeliger of althans eervoller voor Spanje schijnt. De weerstand van Mc Kinley zal wel alleen schijn geweest zijn, want men zit te Washington een beetje vcrlegen met die eilanden. De regeering moet belangrijke telegrammen hebben ontvangen, maar zij houdt die geheim. Men weet ecbter, dat Merritt geseind heeft, dat de houding van de opstandelingen een openlijke breuk doet voorzien. Hij zon zijn best doen, de ingezetenen tegen de woestheid van de opstandelingen te be- schermen, en daartoe, met Dewey, eischen dat Manilla zich overgeeft. Verder heeft hij gevraagd om zijn strijdmacht te vergrooten tot minstens 50.000 man, hoofdzakelijk wegens de houding van de opstandelingen. Onder die omstandigheden kon Cambon ge makkelijk een voor Spanje voordeelige schikking voor die eilandengroep verkrijgen. Het voordeel zal niet meer dan een schijn zijn, want ver- moedelijk zou het voor Spanje het voordeeligst FEUILLETON. Uit de herinneringen van een Franschen sckeepskapitein. 1) Vijf en twintig jaren had ik op een Oostindie- vaarder gevaren en de laatste tien jaren voerde ik het bevel over de Belle, een zoo mooie bark, als maar zelden de golven doorklicfde. Den 20sten October 1854 kreeg ik bevel mij voor een reis naar Cayenne gereed te maken, om 75 soldaten en een tot deportatie veroordeeld Poolsch mis- dadiger over te brengen. De laatste moest, op uitdrukkelijk bevel, gedurende de reis bijzonder goed behandeld worden, terwijl de brief van mijne superieuren, waarin dit bevel werd gegeven, nog een tweede, van een groot rood lakzegel voorzien schrijven bevatte, hetwelk ik eerst tusschen 27° en 28° W. L., dat wil zeggen, als ik op het punt stond den equator te overschrijden, mocbt openen. Het was raadzaam dezen brief zorgvuldig te bewaren en daarom verborg ik hem onder het glas van een kleine klok, die in mijn kajuit aan den wand hing. Juist was ik daarmede bezig, toen de banneling met zijne vrouw wie men had toegestaan haren echtgenoot te vergezellen de kajuit binnentraden. Het vrouwtje was nauwelijks 26 jaren oud en beeldschoon. De man had een kloek uiterlijk en was een zoo voorname ver- schijning, dat men in hem wel allerminst een z/misdadiger" zou zien. zijn, als het de Filippijnen geheel kwijt raakte. Cambon heeft de resultaten der conferentie naar Madrid geseind om goedkeuring. In de Amerikaansche pers vindt het voornemen om de Filippijnen prijs te geveu, er althans niet dadelijk eene beslissing over te nemen, hevig verzet. Het verdere oorlogsnieuws bepaald zich tot een telegram van Miles, dat zoodra alle troepen op Portorico ontscheept en marschvaardig zijn, de kwestie van het douane-tarief voor de havens van Portorico, welke door de Amerikanen bezet worden, aau de beslissing van den President onderworpen zal worden. Intusschen blijft het tegenwoordig tarief gelden. Ten aanzien van het bestuur van Portorico heeft Miles soortgelijke instruction gegeven als reeds voor de Filippijnen en voor Santiago uitgevaardigd zijn. Op Cuba hebben de Spailjaarden een kleine overwinning behaald bij Cardenas. Zij hebben den aanval van een troep Amerikanen, 400 man sterk, met tien dooden afgeslagen. Op Portorico vorderen de Amerikanen mis- schien in afwachting van den vrede heel weinig. Een telegram van generaal Miles meldt, dat zoodra de troepen ontscheept zijn, zij gereed zul len zijn voorwaarts te rukken. Hij vraagt of het douanetarief in de havens van Portorico, die door de Amerikanen bezet zijn aan de beslissing van den president moet worden overgelatentijdelijk zal het op het oogenbllk van kracht zijnde tarief gehandhaafd blijven. Voor de voorloopige regeering in Portorico heeft generaal Miles een regeling getroffen overeenkemende met de maatregelen in de Filippijnen en Santiago genomen. De directie kabelverbinding tusschen de Ver- eenigde Staten en Ponce is hersteld. Een deta- chement van 2000 Spaansche vrijwilligers op Portorico heeft zich met zijne wapens aan Miles overgegeven, dit is het eerste telegram, 't welk langs de herstelde verbinding New-York bereikte. Generaal Miles verklaart geen nieuwe troepen meer noodig te hebben. Hij kan zeer spoedig reeds San Juan in bezit hebben, waar hij geen krachtigen tegenstand vreest. De Spaausche schepen die thans in de haven van San Juan liggen zijn de //Alfonso XII" (pantserkruiser), de //Isabel" (kruiser 2e klas), de //Concha" (hnlpkruiser), de //Ponce de Leon" (kanonneerboot) en de //Terror" (torpedojager). Laatstgenoemd vaartuig behoorde oorspronkelijk tot het eskader van Cervera, maar liep wegens averij in St. Pierre de Martiniqeu binnen, vanwaar Om het maar dadelijk te vertellen, bestond zijne misdaad hierin, dat hij honderd jaren te vroeg op de wereld was gekomen. Met een aantal partijgenooten had hij beproefd iets op touw te zetten, dat de autoriteiten met //hoogverraad" be- stempelden en met de doodstraf bedreigden. Het verwonderde mij daarom niet weinig dat hij juist onder mijn bijzonder toezicht was gesteld. Voor nog de eerste week was voorbijgegaan, beschouwde ik het paartje reeds als mijne kinderen. Elken morgen liet ik ze in mijne kajuit komen. Op zekeren dag, dat wij weer eens bij elkaar zaten, zei ik //Zeg eens, jougelui, gij zult mij toestemmen dat wij samen een allergezelligste reis maken. Ik wil u geen indiscrete vragen doen, maar ik geloof mij niet te vergissen, als ik meen dat ge over niet te veel geld kunt beschikken. Ook zijt ge beiden, naar mij voorkomt, volstrekt niet geschikt onder de brandende zou van Cayenne in het veld te werken, zooals reeds zoo menige ongelukkige voor u heeft moeten doen. 't Is een boos land. Ik, die gedurende den tijd dat ik de zee bevaar, door wind en storm en regen en zonneschijn zoo gehard ben geworden dat mijn vel veel op de huid van een olifant gelijkt, zou bet er wel uithouden maar jelui 't Doet me waarlijk inuig leed voor je." z/Zij antwoordden niet, maar keken elkaar eens aan. Opeens sloeg het kleine vrouwtje den arm om mijn hals en weende als een kind. z/Maar," zeide zij plotseling door hare traneu been, ,/U heeft den brief met het roode zegel nog niet geopend." z/Wel haal mij de koekoekriep ik, //dat beb ik heelemaal vergeten het, na de insluiting van Cervera, naar San Juan stoomde. De deputatie uit de commissie voor de re- organisatie der Kamers van Koophandel en Fabrie- ken, die den 15 Juli bij de Koninginnen op het paleis te Soestdijk ter audientie is geweest, is hedennamiddag door den Minister van Waterstaat ten gehoore ontvangen. Door eenige besturen van gemeenten, in den omtrek van Alkmaar gelegen, zal een adres aan de Tweede Kamer worden gericht ter zake van het ontwerp van wet tot invoering van den leer- plicht. Zij vragen dat bij aamieming van het wetsontwerp art. 45 der wet zoo wordt ge wij zigd, dat de bijdrage van het Rijk in de kosten van bet onderwijs worde verhoogd naar evenredigheid van de meerdere kosten welke die aanneming zal veroorzaken. TER NEUZEN, 3 Augustus 1898. Een bevriende band bezorgde ons een nummer van »The Daily Mail", waarin het volgende artikel voorkomt. Ofschoon hierin voor onze lezers weinig nieuws voorkomt nemen wij dit gaarne over, daar hieruit blijkt dat men ook in Engeland met deze kwestie niet onbekend is en men de aandacht van mannen van invloed hierop wil vestigen. Een correspondent van genoemd blad meldt het volgende, dat vertaald, aldus luidt Eene mededingster van Antwerpen. Eene vreem.de haven in oogloopend tegengewerkt door de Belgische regeering. Een correspondent, die ter plaatse bekend is en met kennis van zaken schrijft, heeft tegen de Belgische regeering eene beschuldiging ingebracbt wat betreft hare spoorweg- en handelspolitiek. Hij zegt//De groote scbeepvaart zou geen belemmeringen ondervinden, indien de Belgische staat aan het oude beginsel //te leven en te laten leven" wat meer gedacbtig wilde wezen. Ongeveer een veertig mijlen korter bij de zee dan Antwerpen vindt men eene zeer gunstig gelegen kleine zee- haven, Ter Neuzen, met Brussel verbonden door de lijn MechelenTer Neuzen en met Gent door de lijn GentTer Neuzen. Maar Ter Neuzen ligt in Nederland, of zooals de term luidt in Holland. De Belgische autori- En haastig begaf ik mij naar de achterkajuit, om eens te zien hoe ver wij waren. Ik zag dat wij eerst over een paar dagen den aangegeven lengtegraad zouden bereiken. Wij bevonden ons reeds in da nabijheid van de Kaap-Verdische eilandende Belle voer bij stevigen wind met een snelheid van tien mijlen in het uur en het was een van die prachtige nachten, waaraan de tropen zoo rijk zijn. Ik zat dien nacht op bet dek, rookte mijne pijp en keek naar de zee. Alles was stil en slechts de voecstappen van den wachtbebbenden officier, die op het dek op en neer liep, verbraken de nachte- lijke stilte. Ik ben een man van orde en rust en alle lichten moesten op dat uur van den nacht uit zijn. Toen evenwel mijn blik toevallig viel op het scheepsdek, meende ik onder mijne voeten eeiie srnalle lichtstreep te ontdekken. Bij elke andere gelegenheid zou ik daarover waarschijnlijk boos zijn geworden, maar ik wist dat dit licht kwam uit de kajuit van mijne bescbermelingen en daarom besloot ik eens te zien wat zij deden. Ik beboefde daartoe slechts naar beneden te kijken door het lichtraampje kon ik heel goed in de kajuit zien. Daar zaten zij tegen elkaar geleund als twee duifjes en babbelden vertrouwelijk. //Och, lieve Laurette," zeide de jonge man, //ik kan er niets aan doen, maar hoe meer wij Amerika naderen, des te angstiger wordt bet mij te moede. Ik weet niet waarom maar het is mij alsof deze tijd de gelukkigste tijd van ons leven zal zijn geweest." z/Mij vervult een gelijk gevoel," antwoordde teiten getroosten zich dientengevolge, zooals licht te onderstellen valt, geen moeite om bet den handel daar gemakkelijk te maken. De jongste belemmering is de extra belasting van 10 franc per 1000 kilo op deu vracbtprijs van Mechelen naar Ter Neuzen en omgekeerd (vice-versa). Dit is het werk van een Belgisch Minister van handel en nijverheid. Zoo drukkend is deze maatregel, dat er reeds een verzoekschrift aan den Minister eirculeert. Hierop wordt in de betrokken streek door velen geteekend, alsmede in Londen, waar er ernstige belangen mede gemoeid zijn. Het is te hopen, dat de voorivarendheid, waarmede gehandeld wordt, het gewenschte gevolg moge hebben. Onze correspondent meldt niet, of de Nederland- sche Regeering zich al met de zaak bemoeid heeft. Evenwel stroo,,nt de Schelde naar de Noordzee door Nederlandoth grondgebied en men mag aan- nemen, dat de Nederl. Staat, die den ingang van de rivier, waarlangs Antwerpens handel zijn weg vindt, beheerscht, wel middelen zou kunnen vinden, om de Belgische Regeering tot een redelijker handel - wijze te nopen. Wat boden onze straten gisteren een vroo- lijken aanblik door de van bijna alle huizen wapperende vlaggen, ter gelegenheid van den jaardag van H. M. de Koningin-Regentes, be- gunstigd door prachtig zomerweer. 't Bleek nu dat vlaggenverkoopers, vlaggenstok- makers en schilders de laatste dagen niet voor niets zoo hard geloopen hadden. We hebben zoodoende al een voorproefje gehad van 't geen onze stad zal te zien geven bij gelegenheid van't aanstaande Septemberfeest, want nu waren 't nog maar alleen de vlaggen, en verschillenden, die wat laat in de weer zijn geweest, hadden voor deze gelegenheid nog niet klaar kunnen komen. Zoo'n feest als ons nu wacbt, werkt bepaald aanstekelijk, want onwillekeurig wordt ieder door den algemeenen feestzin meegesleept, ook al moge bij oorspronkelijk plan gehad hebben 't er zich niet druk over te maken. Bewijzen daar van waren reeds gisteren te bespeuren in het, zooals boven gezegd, zoo alge meen uitstekeu der vlaggen. Des avonds gaf het fanfarengezelschap //Apollo" een concert op de Markt, ten aanhoore van een groot publiek. 't Blijft steeds te bejammeren dat bij zoo'n gelegenheid velen, door het rumoer dat zij maken, aan anderen die komen om te luisteren, veel last veroorzaken, daar de muziek somwijlen overstemd wordt en hiertegen schijnt niets te kunnen gedaan worden. zij. //Ik zou wel willen dat deze reis eeuwig mocht duren." De kleine sloeg hare ronde, zachte armen om zijn hals, streelde zijne wangen, lachte hem vriendlijk toe en fluisterde hem allerlei lieve woordjes in het oor, zooals minnekoozende vrouwtjes kunnen doen. z/En bovendien zijn wij nog verbazend rijk," voegde zij er hartelijk lachend bij, //kijk maar eens in mijn beursje nog een heele Louis d'or, mijn geheele aardsche schat." Ook hij lachte. z/Ja, Beveling, ik beb mijn laatsten franc uit- gegeven. Ik gaf hem den man, die onzen koffer aan boord bracht." z/Och arme stakkertMaar wat geeft dat Niemand is gelukkiger dan hij, die niets heeft te verliezen. En ik heb ook nog twee diamanten ringen, die ik van mijn moeder heb gekregen die zullen ook nog wel ergens goed voor zijn. Als je het goed vindt, zullen we ze verkoopen en bovendien ben ik er van overtuigd, dat de kapitein het ook heel goed met ons meent. Ik wed dat hij wel weet wat er in dien brief staat." z/Misschien wel eene aanbeveliug voor den gouverneur van Cayenne." z/Mogelijk wel; wie weet! Dat zou nog volstrekt niet onmogelijk zijn. Gij zijt, evenals ik, overtuigd dat de Regeering je slechts voor korten tijd heeft verbannen ik weet wel dat je haar volstrekt niet boos geziud zijt." 't Was intusschen meer dan tijd geworden om het licht uit te doen. Ik klopte op het dek en even later was het donker. (Wordt vervolgd). NEIIMSCHE COIIRANT Uit blad verschijnt idaanilng-( Woemdag- en Vrljilagavnnd, nitienmileril op Feestdagen, bij den nitg-ever P. J. VAW —ii riwaii lai.inaaMMMM— UK I1MDE te Te* lenien. 1——a—MM——a

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1898 | | pagina 1